Giáng sinh là 1 l? h?i truy?n th?ng th?ng t?i Vi?t Nam. H?u nh? ??n ngày này m?i ng??i ??u dành t?ng cho nhau nh?ng câu chúc, l?i chúc hay và ý ngh?a nh?t nh?m th? hi?n thái ?? kính m?n c?a mình ??i v?i nhau.

Mùa giáng sinh n?m nay ?ã ??n g?n n?u ai ?ang có ng??i yêu và mu?n dành t?ng cho n?a kia c?a b?n s? b?t ng? thì hãy tham kh?o nh?ng l?i chúc giáng sinh hay và ý ngh?a nh?t t?i blogloichuc.com nhé

nh?ng l?i chúc giáng sinh hay và ý ngh?a dành cho ng??i yêu

Nh?ng l?i chúc giáng sinh hài h??c và ý ngh?a dành cho ng??i yêu

L?i chúc giáng sinh t?ng ng??i yêu 1

Nhân ngày chúa ra ??i và c?ng là ngày chúng ta quen nhau ???c 1 n?m, nhân ngày k? ni?m 1 n?m quen nhau anh chúc em luôn t??i c??i và h?nh phúc v?i tình c?m mà anh ?ã tao t?ng. Chúc em giáng sinh vui v? và ?m áp

L?i chúc giáng sinh dành t?ng ng??i yêu 2

Mùa ?ông ?ã ??n khí tr?i b?t ??u se l?nh. Nh?ng v?i anh ???c nhìn em và ?i bên em h?ng ngày là ??ng l?c giúp anh v??t qua nh?ng c?n gió l?nh c?a mùa ?ông này. Anh hy v?ng s? cùng em ?ón 1 cái l? giáng sinh ?m áp và ?i kh?p các n?i m?t cho th?i ti?t nh? th? nào và ra sao. Chúc em ngày giáng sinh vui v?

L?i chúc giáng sinh cho ng??i yêu hay nh?t 3

Ch?a m?t l?n ???c ? bên em vào ?êm Giáng sinh. Anh ?ã kiên trì ch? ??i và hy v?ng s? có m?t n?m anh ???c th?c su?t ?êm và cùng em ?ón Giáng sinh. Nh?ng ??n Noelnày, t?t c? ?ã không thành hi?n th?c t??ng ch?ng nh? gi?n ??n ?y n?a. Dù sao, anh c?ng c?u chúc cho trái tim em luôn ???c ?m áp, anlành trong ?êm Noel n?m nay. Giáng sinh vui v?, ?m áp và th?t h?nh phúc nhé!

L?i chúc giáng sinh dành t?ng cho ng??i yêu ý ngh?a nh?t 4

Th?i gian th?m thoát trôi qua th?t nhanh, v?a ch?p m?t là ?ã t?i giáng sinh. Nhân ngày không khí ??t bi?t hôm anh chúc em s? có 1 ?êm noel th?t vui v?, h?nh phúc, ?m áp bên ng??i thân và gia ?ình. Chúc em luôn ??t ???c nh?ng nhi?u mình thích trong t?i ?êm nay. Mãi yêu em

L?i chúc giáng sinh cho ng??i yêu hài h??c 5

?êm noel cu?i cùng ?ã ??n, n?m nay anh không ? nhà ?? có th? ?ón 1 mùa noel tràn ng?p h?nh phúc v?i em, nh?ng ? n?i xa a luôn chúc em s? có 1 ?êm noel th?t ?m áp và luôn n? nhi?u n? c??i trong t?i hôm nay. Anh bi?t không có anh bên c?nh em s? bu?n nh?ng vì lý do công vi?c mà e ??ng bu?n anh nhé. N?u có 1 ?i?u ??c thì anh ??c gì ông già tuy?t có th?t anh s? c?u xin ông mang h?i ?m ??n v?i em nh? vòng tay anh ôm em trong nh?ng mùa Noel tr??c chúng mình có nhau

L?i chúc giáng sinh ý ngh?a t?ng ng??i yêu 6

M?t mùa noel ?ã ??n g?n báo hi?u khí tr?i s?p chuy?n l?nh v? ?êm, noel là nh?ng ?êm l?nh l?o cho nên hãy nh? m?c th?t nhi?u áo ?m khi ra ???ng nhé, anh chúc em có 1 ngày giáng sinh yên bình và h?nh phúc. Merry christmas

L?i chúc giáng sinh hay nh?t dành cho ng??i yêu 7

N?u có 1 ?i?u ??c trong t?i ?êm nay , anh s? ??c cho ng??i yêu anh luôn m?nh kh?e và tràn ng?p h?nh phúc. Chúc em có 1 mùa giáng sinh ?m áp, yên bình bên gia ?ình và b?n bè và ??ng quên nh? ??n anh em nhé

Nh?ng l?i chúc giáng sinh hay và ý ngh?a nh?t 8

Em luôn thích m?i ?i?u gi?n d? trong cu?c s?ng này t? nh?ng câu chúc. Mùa giáng sinh n?m nay ?ã ??n em chúc anh luôn ” h?nh phúc và an lành ” . em ngh? l?i chúc nh? v?y là ?? r?i, nh?ng anh v?n ph?i hi?u là tình yêu em dành cho anh là s? an lành và ?m áp nh?t nhé

Nh?ng câu chúc giáng sinh cho ng??i yêu hay 9

Mùa noel là 1 mùa ??t tr?i se l?nh, nh?ng v?i anh c?m giác l?nh nh?t là khi không có em. Dù ? ?âu ?i n?a anh tin ch?c chúng ta luôn ngh? v? nhau. Chúc em có 1 ?êm giáng sinh an lành và h?nh phúc

Nh?ng l?i chúc giáng sinh ng?t ngào cho ng??i yêu 10

“Noel l?i v? r?i anh nh?. Noel n?m nay không còn gi?ng nh? noel n?m nào b?i em ?ã không còn có anh bên c?nh. ??c gì em ???c ? bên anh trong ngày l? Giáng sinh! Tr?i ?i cho con h?i: có ông già tuy?t không nh?? n?u có li?u ông có th? nghe nh?ng l?i nguy?n c?u c?a con? li?u ông có th? cho con m?t ?i?u ??c? C?u chúc anh có m?t mùa Noel th?t ?m áp bên ng??i con gái anh yêu…”

Nh?ng câu chúc giáng sinh hay và ý ngh?a nh?t 11

“V?y là 3 mùa Giáng sinh r?i ?ó. Mùa giáng sinh ??u tiên em có anh và k? t? ?ó em ?ã không còn có anh ?i cùng trong ?êm Giáng sinh. N?m ngoái ?ã qua và n?m nay c?ng v?y, em s? ?ón giáng sinh m?t mình mà không có anh. ?ã 5 tháng nay em và anh ch?a g?p nhau dù kho?ng cách ??a lý không xa, nh?ng có l? kho?ng cách tâm h?n l?i quá xa anh nh?. Em không ?? d?ng c?m ?? thay ??i m?i th? nh?ng mong r?ng m?i ?i?u t?t ??p nh?t s? ??n v?i anh và em. Mong m?t ngày g?n ?ây ta l?i có nhau”

Nh?ng l?i chú giáng sinh ?m áp dành t?ng ng??i yêu 12

M?t mùa noel ?ã ??n, anh chúc em ng??i con gái c?a anh luôn luôn h?nh phúc và m?m c??i th?t t??i trong bu?i t?i hôm nay. Dù ? xa nh?ng anh v?n luôn dõi theo em h?ng ngày trên m?i con ???ng, góc ph?… Chúc em giáng sinh an lành, mãi yêu em

L?i chúc giáng sinh hài h??c t?ng ng??i yêu 13

T?i ?êm nay n?u em b? 1 ng??i áo ?? râu tóc b?c ph?i b?t cóc thì em ??ng ng?c nhiên . Vì anh ?ã nói v?i ông già Noel r?ng: anh mu?n có em trong su?t cu?c ??i này.

Trên ?ây là 13 l?i chúc anh lành và ?m áp nh?t dành t?ng cho ng??i yêu c?a mình trong bu?i t?i giáng sinh. Hy v?ng v?i 13 l?i chúc này s? giúp cho tình c?m 2 b?n luôn b?n ch?t và v?ng b??c tr??c th?i gian. Và ??ng quen th??ng xuyên truy c?p website blogloichuc.com ?? tham kh?o nhi?u l?i chúc m?i và hay nhé