Hoa là v? ??p c?a cu?c s?ng, loài hoa giúp làm ??p thêm cho thiên nhiên và cu?c s?ng. M?i lo?i hoa l?i t??ng tr?ng cho nh?ng ý ngh?a khác nhau, hoa t??ng tr?ng tình yêu, tình b?n, tình th?y chung… hãy cùng blogloichuc khám phá nh?ng câu nói hay v? loài hoa.

1.Hoa h?ng l?ng l?y nh?t nh?ng l?i th?c s? mau tàn. Quý giá nh? nh?ng ?oá hoa t?c kh?c. Dù ng?n ng?i, h??ng s?c n?ng nàn. William Cullen Bryant.

2.Ng??i l?c quan ng?m hoa h?ng mà khôg th?y gai, ng??i bi quan  ch? chú ý ??n nh?ng cái gai mà ch?ng th?y hoa h?ng. Kahlil Gibran.

3. Ng??i ta có th? s?ng không có bánh mì, ch? không th?  thi?u ?i v? ??p c?a hoa h?ng. Jean Richepin.

4. ??p h?n ?oá hoa h?ng chính là tâm h?n c?a ng??i chiêm ng??ng nó. Sunny Brooke.

5. M?i bông h?ng hé n? mang ??n cho ta l?i chào m?ng c?a m?t mùa xuân. Rabindranath Tagore.

6. Con ng??i ta c?ng r?n h?n s?t, m?nh m? h?n ?á, mong manh y?u ?u?i nh? m?t bông h?ng. Ng?n ng? Th? Nh? K?

7. Gai nh?n s? b?o v? hoa h?ng, ch? làm ?au ng??i mu?n tr?m hoa. Ng?n ng? Trung Hoa.

8. N?u yêu hoa h?ng, b?n ph?i ch?p nh?n s? ?au ??n trên chi?c gai trên ?óa h?ng.

9. Tình b?n h?u gi?ng nh? bông h?ng, ch?n cho k? và tránh gai.

10. Tình b?n chân th?c nh? ?óa h?ng: ??n khi hoa tàn m?i nh?n ra v? ??p. Evelyn Loeb.

11. B?n có th? than vãn vì bông h?ng có gai, ho?c b?n có th? vui thích b?i trong gai góc n? ?óa h?ng. Zig Ziglar.

12. Trong ??i ng??i ?àn ông có th? có nhi?u bông hoa, nh?ng ch? có m?i m?t ?óa h?ng.

13. Ng??i nào s? gai nh?n s? ch?ng hái ???c ?óa h?ng.

14. S? th?c và hoa h?ng ??u luôn có gai. Henry David Thoreau.

15. Ch? m?t ?óa h?ng c?ng bi?n thành c? khu v??n c?a tôi, ch? v?i m?t ng??i b?n là th? gi?i c?a tôi. Leo Buscaglia.

Loài hoa g?n bó v?i con ng??i và ???c t??ng tr?ng v?i nhi?u ý ngh?a khác nhau, cu?c s?ng c?a chúng ta c?ng không th? thi?u ?i nh?ng loài hoa t??i ??p, ?ó c?ng là bi?u t??ng c?a cu?c s?ng muôn màu.