Tu?i h?c trò th? m?ng, tu?i h?c trò v?i bao c?m xúc ??u ??i, ch?c ch?n ai c?ng t?ng có nh?ng m?i tình mà khi nh?c l?i ai c?ng s? nh? mãi. Xem ngay nh?ng câu nói, status ??p v? tình yêu tu?i h?c trò do blogloichuc t?ng h?p l?i g?i ??n các b?n.

1. “T? yêu C?u” ???c dùng trong m?t hoàn c?nh ??c bi?t nh?t, ??t nh?t và lãng m?ng nh?t …

2. Anh ?i !….
Khoan ?i ?ã
D?y em m?t bài h?c n?a thôi
D?y em cách không còn nh? ??n anh
D?y em cách không còn g?i tên anh trong m?i gi?c m?
Và hãy d?y em cách v??t qua n?i ?au này
Anh nhé !! ~
Làm sao có th? yêu ng??i khác khi anh không d?y em cách ?? quên …

3. Là khi trái tim t? th?t ch?t l?i th?t nh? nhàng, th?t d?u dàng và kèm theo m?t d? v? ng?t tê tê kéo dài sau cái th?t tim ?y khi t? b?t ch?t ngh? v? c?u dù ?ó ch? là 1 giây mà thôi …

4. Là khi t? m?m c??i vu v? v? hình ?nh c?a c?u, nó c? xu?t hi?n trong tâm trí c?a t?, ngay c? khi t? không mu?n suy ngh? v? c?u, hay t? ?ang gi?n c?u ?i ch?ng n?a …

5. Trong m?i chàng trai ??u có m?t cô gái mà b?n không ???c ??ng ??n. Cô gái ?y mang tên M?i tình ??u

6. S? bu?n nh? lá
S? bu?n nh? cây
Ngày em tìm ??n
Anh không còn ?ây

7. Mình ch?ng thi?t nhan s?c, ti?n b?c, ch? c?n có ng??i yêu là ??.

8. Ch?ng hi?u vì sao trong câu chuy?n c?a ng??i khác, mình luôn là ng??i m?nh m?, luôn an ?i và tìm ra h??ng ?i cho h?…
Nh?ng nào có ai bi?t, mình luôn b?t l?c trong chính câu chuy?n c?a b?n thân mình.

9. Tôi, không ?u? ?e?p ?ê? ai c?ng pha?i yêu; không ?u? ngo?t nga?o ?ê? lâ?y lo?ng ng???i kha?c…
Nh?ng…
Tôi ?u? yêu th??ng ?ê? da?nh cho?n cho ng???i ma? tôi yêu nhâ?t.

10. Cu?c s?ng có nh?ng suy ngh? ?âu th? nói ra b?ng mi?ng,
Có nh?ng n?i ?au ?âu ch? khóc m?t l?n là ??,
Có nh?ng khi t?i thân, cô ??n, l?c lõng trong chính cu?c s?ng c?a mình…
??ng sau b? m?t vui v? là nh?ng lúc l?ng l? thu mình!

11.  N?u có th?:
B?n ??ng nên th?c khuya…
R?i ??i, r?i nh? ??n ng??i ta n?a.
– B?i vì :
• N?u ng??i ta th??ng b?n.
• Thì ng??i ta ?ã không ?? b?n m?t mình.
• Trong ?êm và cô ??n nh? mong ??n v?y ?âu.
– T?p ng? s?m ?i nhé…!!

12. Làm sao em có th? b?t tr?i không m?a khi trên tr?i dày ??c mây ?en?
Làm sao em có th? b?t lá vàng không r?ng khi mùa thu ?ã t?i?
Làm sao em có th? b?t anh không yêu em khi em có trên ??i này?

13. Mình s? ki?n c?u v? t?i c? tình gây th??ng nh? và m?t ngày nào ?ó phiên tòa s? k?t t?i b?ng m?t t? gi?y k?t hôn.

14. Là khi trái tim t? th?t ch?t l?i th?t nh? nhàng, th?t d?u dàng và kèm theo m?t d? v? ng?t tê tê kéo dài sau cái th?t tim ?y khi t? b?t ch?t ngh? v? c?u dù ?ó ch? là 1 giây mà thôi …

15. Là khi t? m?m c??i vu v? v? hình ?nh c?a c?u, nó c? xu?t hi?n trong tâm trí c?a t?, ngay c? khi t? không mu?n suy ngh? v? c?u, hay t? ?ang gi?n c?u ?i ch?ng n?a …

16. Tôi không ?? ??p ?? ai c?ng ph?i yêu, không ?? ng?t ngào ?? l?y lòng ng??i khác…
Nh?ng…Tôi ?? yêu th??ng ?? dành ch?n cho ng??i mà tôi yêu nh?t.

17. Cu?c s?ng có nh?ng suy ngh? ?âu th? nói ra b?ng mi?ng,
Có nh?ng n?i ?au ?âu ch? khóc m?t l?n là ??,
Có nh?ng khi t?i thân, cô ??n, l?c lõng trong chính cu?c s?ng c?a mình…
??ng sau b? m?t vui v? là nh?ng lúc l?ng l? thu mình!

Blogloichuc s?u t?m