Th?i gian ng?n n?a thôi là ??n 20-11 giúp tri ân nh?ng công ?n c?a nh?ng ng??i “??a ?ò”, nh?ng th?y giáo cô giáo th?m l?ng d?y d? các em h?c sinh thành ng??i. S?p ??n ngày l? b?n ?ã chu?n b? nh?ng gì ?? tri ân nh?ng ?óng góp th?y cô giáo ch?a ?

D??i ?ây là nh?ng câu nói hay tri ân công ?n th?y cô giáo.

T?ng h?p câu nói hay công ?n th?y cô giáo

1. ?n d?y d? cao d??ng h?n núi, ngh?a Th?y Cô nh? n??c bi?n kh?i, công Cha M? con luôn t?c d?, ?n Th?y Cô con mãi ghi lòng.

2. Công ?n d?y d? l?n lao c?a th?y cô,chúng em không bi?t ph?i ??n ?áp nh? th? nào cho x?ng ?áng ? Chúng con bi?t r?ng có nhi?u lúc ?ã làm th?y cô bu?n lòng, không vui. Chúng con xin h?a s? c? g?ng h?c t?p t?t h?n n?a ?? có th? ph?n nào bù ??p nh?ng l?i l?m c?a mình.

3. L?i bài hát v?n hát “ cô giáo nh? m? hi?n”. Vâng! Trong cu?c ??i con cô ng??i m? th? hai, d? dành con m?i khi khóc nhè, dìu con ??ng d?y m?i khi v?p ngã và c?ng là ng??i ??u tiên d?y con bi?t t?ng con ch? “a” “o”. Cô m? ra trong tâm h?n tr? th? m?t th? gi?i s?c màu ng?p tràn yêu th??ng và lòng nhân ái.
Chân thành c?m ?n cô!

4. Chúng con bi?t, th?y cô ?ã ph?i v?t v? nh? th? nào khi lái nh?ng con ?ò, tr?i qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, th?y cô v?n m?t lòng vì chúng con, che ch?, dìu d?t chúng con. Nh?ng lúc chúng con chùn b??c, bàn tay ?m áp c?a th?y cô l?i nâng ?? nh? nhàng. Nh?ng lúc chúng con th?c s? b?t l?c, gi?ng nói truy?n c?m th?y cô mang l?i thêm ngh? l?c, ni?m tin. Th?y ?i, cô ?i, ngàn l?n chúng con c?m ?n ng??i!

5. Cám ?n th?y cô ?ã d?y d? chúng em thành nh?ng ??a con ngoan, nh?ng công dân có ích v?i cu?c ??i. Chúng em chúc th?y cô có nh?ng ni?m vui và ki?n th?c b?t t?n.

6. T? hào và c?m ??ng tr??c thành tích và công lao c?a các th?y, các cô, chúng con xin g?i t?i nh?ng ng??i cha, ng??i m? th? hai c?a mình l?i tri ân sâu s?c nh?t.

7. Có th? th?y không nh? em trong hàng v?n h?c trò, nh?ng em v?n nh? t?ng nét m?t bi?u c?m c?a th?y gi? lên l?p. Nh?ng bài gi?ng c?a ng??i là hành trang qúy báu ?? em có th? v?ng b??c trên ???ng ??i.
C?m ?n th?y!

8. Con ?i ghi nh? l?i này Công cha, ngh?a m?, công th?y ch? quên. (T?c ng? Vi?t Nam)

9. Ph?i tôn kính th?y d?y mình, b?i l? n?u cha m? cho ta s? s?ng thì chính các th?y giáo cho ta ph??ng cách s?ng ?àng hoàng t? t? . (Philoxêne De Cythêrê)

10. Ng??i th?y trung bình ch? bi?t nói, Ng??i th?y gi?i bi?t gi?i thích, Ng??i th?y xu?t chúng bi?t minh h?a, Ng??i th?y v? ??i bi?t cách truy?n c?m h?ng . (William A. Warrd).

11. Ngay t? khi còn nh? chúng em ?ã ???c ông bà, cha m? d?y: Không Th?y ?? mày làm nên.
Hai ch? th?y cô bình d? mà vô cùng thiêng liêng ?y d?n kh?c sâu trong kí ?c, tâm h?n chúng em.

12. Chúng em luôn ghi nh? công ?n th?y cô, ng??i ?ã ch?p cánh ??c m? cho bao th? h? h?c trò chúng em tr? thành hi?n th?c. Th?y cô là nh?ng k? s? tâm h?n, nh?ng ng??i ?ang t?o ra cho xã h?i và cu?c s?ng này nh?ng s?n ph?m t?t ??p mang tên Con Ng??i.

13 T? hào và c?m ??ng tr??c thành tích và công lao c?a các th?y, các cô, chúng con xin g?i t?i nh?ng ng??i cha, ng??i m? th? hai c?a mình l?i tri ân sâu s?c nh?t. C?m ?n Ng??i!

14. Chúng con bi?t ???c r?t nhi?u th?y cô còn khó kh?n và ch?t v?t nhi?u m?t trong cu?c s?ng ??i th??ng, v?y mà trong m?i bài gi?ng c?a th?y cô chúng con không th?y s? bon chen, xô b? c?a cu?c s?ng, không th?y nh?ng toan tính, v? l?i các nhân. T?t c? nh?ng gì th?y cô làm ??u vì chúng con, vì nh?ng th? h? t??ng lai c?a ??t n??c.

15. N?u ng??i k? s? vui m?ng nhìn th?y cây c?u v?a xây xong, ng??i nông dân vui m?ng nhìn ??ng lúa mình v?a m?i tr?ng, thì ng??i giáo viên vui s??ng khi nhìn th?y h?c sinh ?ang tr??ng thành, thành ??t trong cu?c s?ng. (Golobolin).

Blogloichuc t?ng h?p