B?n ?ang chu?n b? ?? tán t?nh m?t b?n n? ? nh?ng l?i t? tình sau ?ây ch?c ch?n s? h?u ích cho b?n ?ó. M?t s? tin nh?n ??y lãng m?n và chân thành dành c?a các b?n nam dành cho các b?n n?. Hãy theo dõi ngay sau ?ây ?? hâm nóng tình c?m c?a mình v?i n?a kia nhé.

“Em à, Em là ng??i con gái ?ã ?ánh c?p trái tim anh. Anh s? ?ánh c?p n? hôn c?a em”.

“Không có gì th? gì giá tr? h?n tình yêu c?a anh dành cho em. Vì em và anh, trái tim cùng chung m?t nh?p ??p.”

“C?m ?n chúa vì ng??i g?i n? th?n xinh ??p trên thiên ???ng vào cu?c s?ng c?a con.”

“Hôn em. Ôm em. Yêu em. Dành t?ng em nh?ng ?i?u ng?t ngào nh?t. Hãy ??i anh em nhé!”

“Anh r?t h?nh phúc vì hôm nay ???c g?p em, em chính là ?i?u tuy?t v?i trong cu?c s?ng c?a anh.”

“Không có t? ng? nào di?n t?  ý ngh?a c?a em trong cu?c s?ng. Anh hi v?ng em có th? hi?u ???c nh?ng ?i?u mà anh không th? gi?i thích ???c rõ.”

“Khi anh yêu em, trái tim em c?ng tr? nên ?m áp. Hãy ?? tình yêu chúng ta l?n lên theo t?ng ngày th?t h?nh phúc”.

“Em là ngu?n c?m h?ng c?a anh, làm ngu?n g?c c?a nh?ng ?i?u t?t lành trong cu?c s?ng c?a anh”.

“Gi?a chúng có m?t s? s?i dây, bu?c trái tim c?a c? 2 l?i v?i nhau vì v?y chúng ta luôn c?m th?y g?n nhau dù có cách xa nh? th? nào?”

“Anh mu?n t?ng em trái tim này và em hãy gi? nó, anh r?t v?ng v? s? r?ng anh s? làm m?t ho?c d? dàng t?ng nó cho m?t ai khác.”

“Em yêu anh b?ng t?t c? h?i th?, n? c??i và nh?ng gi?t n??c m?t trong cu?c s?ng c?a em.”

“Anh th?c d?y vào m?i bu?i sáng v?i s? ph?n khích nh? là m?t ??a tr? vào ngày Giáng sinh, ch? ?? bi?t r?ng anh v?n ? c?nh em.”

“Tình yêu c?a anh không có ranh gi?i. Em là lí do ??ng sau t?t c? m?i th? t?t ??p trong cu?c s?ng c?a anh.”

” Ng??i ta nói yêu em là có t?i, anh s?n sàng ph?m t?i t?i ch?t ?? yêu em”.

“??ng nói yêu anh n?u nh? em không mu?n b?i anh s? làm ?i?u d?i d?t ?ó là tin vào tình yêu ?ó”.

Nh?ng dòng tin nh?n dù có h?i “s?n” nh?ng v?n r?t có ý ngh?a và quan tr?ng b?n nên hi?u r?ng c? h?i s? không ??n v?i b?n l?n th? 2 ?âu nhé. Hãy t?n d?ng c? h?i ?? thành công v?i m?t n?a kia c?a mình nhé.

Theo blogloichuc s?u t?m