Trong cu?c s?ng ??n nh?ng n?i thanh bình s? khi?n con ng??i ???c th? gi?n, tho?i mái, không h? suy ngh? âu lo, hãy ??n bi?n c? b?n s? l?ng nghe nh?ng c?n sóng rì rào ngày ?êm, n??c bi?n m?n chát, hòa mình vào nh?ng con sóng…T? lâu bi?n mang l?i nhi?u ?i?u quý giá cho con ng??i và n?i này c?ng ??y c?m xúc.

Cùng l?ng nghe nh?ng câu nói hay v? bi?n c?.

B?n không th? ch?n nh?ng con sóng… nh?ng hãy c? g?ng h?c ?? l??t sóng th?t gi?i.

Không nên m?t ni?m tin vào con ng??i, nhân lo?i là là c? ??i d??ng, vài gi?t n??c b?n thì c? ??i d??ng không th? b? nhi?m b?n.

Nh?ng gì ta ?ang làm nh? là m?t gi?t n??c nh?ng ??i d??ng ?y không th? thi?u gi?t n??c ?ó.

??i d??ng không l?p ??y b?i n??c, trái tim c?ng không b? l?p ??y b?i tình yêu.

Bi?n c? c?y mình dài r?ng th?, v?ng cánh bu?m m?t chút ?ã cô ??n.

Tôi ch?a ra bi?n ng? bi?n xanh, xanh màu im l?ng. Tôi ch?a yêu bao gi?, ng? tình yêu là ?o m?ng.

S? b?t di?t b?t ??u và k?t thúc b?ng nh?ng con sóng.

Bi?n ngoài kia ?ã l?ng r?i Bi?n trong ta v?n ch?a nguôi.

Không gió th?i, bi?n làm gì có sóng. Không có em, anh cô ??n trên ??i.

Bao nhiêu n??c bi?n m?n r?i, l? nào n??c m?t trong ??i m?n h?n.

Nh? sóng không th? ch? t?n t?i ??n ??c, tôi không bao gi? bó h?p cu?c ??i mà luôn ph?i s?ng v?i nh?ng tr?i nghi?m ?ang di?n ra xung quanh.

Bi?n l?ng ch?ng th? t?o nên th?y th? tài ba.

Con ng??i không th? khám phá ra ??i d??ng m?i cho ??n khi có d?ng khí ?? r?i m?t kh?i b? bi?n.

Chúng ta gi?ng nh? nh?ng hòn ??o trên bi?n, tách bi?t trên b? m?t nh?ng l?i ?ang k?t n?i d??i t?ng sâu.

Bi?n c? mang l?i cho con ng??i nh?ng c?m xúc khác nhau, vui có bu?n có và hãy ??n v?i bi?n ?? c?m nh?n nh?ng h??ng v? c?a cu?c s?ng.