Nh?ng câu nói hay, ?n t??ng trong anime, manga

Manga là m?t ph?n tu?i th? c?a nhi?u b?n tr?, nh?t là nh?ng truy?n manga có xu?t x? t? Nh?t B?n ???c nhi?u b?n tr? yêu thích, nh?ng tác ph?m chuy?n th? t? manga l?i có tên g?i là anime tr? thành nh?ng b? phim n?i ti?ng.  Cùng ?i?m qua nh?ng câu nói hay ?n t??ng trong anime, manga.

1. Bây gi? t? ?ã hi?u r?i Doraemon ?h. Trên ??i này không ai có th? s?ng mà thi?u nh?ng ng??i chung quanh.

Nobita- [Doraemon]

2. Không ph?i là “không ???c”, mà ch? là “ch?a th?” thôi, ?úng không ?_Atsuki Okano

(Hajime chan ga ichiban)

3.”C?u là ai, là cái gì c?ng không quan tr?ng ch? c?n c?u v?n nh? tr??c, ??ng c?nh t? m?m c??i là ???c r?i”

Touya Kinomoto (Card Captor Sakura)

4.Trên ??i này ?úng là có nh?ng t?i ác không th? tha th? ???c, nh?ng tuy?t ??i không có lo?i ng??i không bi?t yêu th??ng con ng??i.

[X/1999]

5.”Anh t??ng anh hành ??ng v?y là d?ng c?m ? ,anh sai r?i ,d?ng c?m là hành ??ng ?? ch? s? x? thân hy sinh vì ng??i khác ch? không ph?i là gi?t ng??i man r? nh? anh ?âu

(Conan t?p 31,trích l?i c?a Ran)

 

6. Hãy ?i và cùng khám phá th? gi?i. ?i?u ?ó th?c là thú v?

– Hunterxhunter
7. N?u làm hoa xin làm hoa anh ?ào, n?u làm ng??i xin làm Samurai _

Saitou Hajime – Kaze Hikaru

8. Nh?ng k? dám ??i m?t v?i cái ch?t m?i th?t s? là k? m?nh. Mu?n th?ng ???c lo?i ng??i này, ph?i là nh?ng ai hi?u rõ giá tr? c?a cu?c s?ng _

Tatra – Magic Knight Rayearth ( Hi?p s? phép màu )

9. Không có con ???ng chung cho t?t c? m?i ng??i ?i ??n h?nh phúc _

Subaru – X/1999

10. Hôm nay, c?u m?nh m? h?n “c?u” c?a ngày hôm qua. Và ngày mai, c?u s? m?nh m? h?n “c?u” c?a ngày hôm nay. D?n d?n, c?u s? tr? nên m?nh m? h?n qua vô s? nh?ng cu?c chi?n. ?ó m?i là ý ngh?a c?a vi?c tr? nên m?nh m? _

Ashura – Tsubasa Reservoir Chronicle

11.Tôi không bi?t gia ?ình và anh em th?t s? thì nh? th? nào. Nh?ng khi ? bên th?y Iruka, tôi t? h?i có ph?i nh? khi ? cùng b? hay không. Và khi bên c?nh c?u, tôi t? h?i có ph?i nh? v?i ng??i anh em _

Uzumaki Naruto – Naruto

12. Ngay c? khi cô ch?t thì t?i l?i c?a cô ch?ng th? m?t ?i. Vì v?y, hãy s?ng ?? bù ??p l?i nh?ng l?i l?m ?ó _

Oboe – The violinist of Hameln ( Cây ?àn kì di?u )

13. ??ng nhìn xu?ng ! N?u c?u có ?i?u gì ?ó c?n ph?i làm thì hãy nhìn v? phía tr??c _

Kurogane – Tsubasa Reservoir Chronicle

14. C?u không nên ngh? v? quá kh?, ngh? th? này ?i vì sao m?t c?u l?i ??t ? phía tr??c ? ?ó là ?? c?u luôn h??ng ?? phía tr??c.

Doraemon

15. Anh Okita c? y nh? gió v?y, không th? n?m b?t ???c. Còn tôi ch? nh? c? d?i, ch? bi?t lung lay ch? không th? bay theo

Ng?c th?t, Kamiya ! ?ã th? thì Kamiya ph?i làm lá c? to và r?ng h?n h?t th?y, ?? lung lay th?t nhi?u vào. Vì gió vô hình vô s?c, ch? khi c? lung lay thì ng??i ta m?i bi?t là có gió ? ?ó. N?u không có c?, gió nh?t ??nh s? l?c h??ng. Kamiya ph?i c? mà lung lay ?? tr? thành lo?i c? nói cho gió bi?t “S? t?n t?i c?a anh là ? ?ây!” _

Kamiya Seizaburou / Tominaga Sei & Yamanami – Kaze Hikaru

16. Anh nói màu ?? là màu sám h?i à ? Sám h?i v?i ai ? Tr?i Ph?t ch?ng c?u ai c?. K? duy nh?t có th? c?u anh ch? là anh và b?n thân anh mà thôi. Anh có ?? t? do ?? ch?t hay tr?n ch?y ??y. Nh?ng ch?t làm gì khi th?m chí ch?ng có gì có th? thay ??i ???c c?. Tuy nhiên n?u anh s?ng thì có ?i?u gì ?ó s? ??i thay _

Genjo Sanzo – Saiyuki

17.”ko th? bi?t trc t??ng lai c?ng ko th? quên dc quá kh? thì hãy n?m ch?c hi?n t?i”

18. T?i sao không th? gi?t loài ng??i ?
Vì có ng??i s? ?au kh? …. _

X1999

19. Nh?ng ng??i hay c??i là nh?ng ng??i ?au kh? nh?t vì nh?ng n? c??i là nh?ng gi?t n??c m?t khô.

(kenshin)

20. Don’t look down. If you have something you must do, then look forward.
??ng nhìn xu?ng. N?u c?u có ?i?u gì ?ó c?n ph?i làm thì hãy nhìn v? phía tr??c. _

Kurogane( Tsubasa RESERVoir Chronicle)

22. Hoa tàn ?i ?? r?i l?i n? ??p h?n

23. Ng??i ch?t r?i nh?ng v?n s?ng mãi trong tim bao ng??i khác.

< Candy Candy >

24. NANA ?i không có ngày nào mà t? không mong ???c nhìn th?y c?u ng?i ? ??u bàn ??i di?n , c? âm th?m g?i tên c?u . M?t l?n ….. r?i l?i m?t l?n…..

25. Ch? c?n nh?n ra r?ng con ng??i không th? lúc nào c?ng m?nh m? thì ng??i ta s? m?m m?ng h?n

26. T? v?n g?i tên c?u
B?t ch?p n?i ?au
??n khi nào c?u tr? l?i t? m?i thôi

27. Gaara : N?u ng??i c?u ng??ng m? b? l?ng nh?c , c?u s? n?i khùng.N?u ng??i c?u ng??ng m? l?i quan tr?ng ??i v?i c?u, c?u s? chi?n ??u vì cái ng??i quan tr?ng ?y.Ch? có ?i?u, ng??i quan tr?ng ??i v?i c?u không ph?i lúc nào c?ng là ng??i t?t.

28. Rock Lee : Th? thì không ???c ch?n ng??i x?u làm ng??i quan tr?ng c?a mình.

Nh?ng câu nói hay trong truy?n animi, manga ??u là nh?ng nhân v?t n?i ti?ng, c? có m?i có nh?ng ??u ?? l?i nh?ng ?n t??ng ??m nét trong lòng các b?n yêu truy?n tranh.

Blogloichuc s?u t?m

L?i chúc sinh nh?t b?ng ti?ng Hàn, Nh?t, Trung hay tuy?t

T?ng h?p nhanh m?t s? l?i chúc b?ng nhi?u ngôn ng? khác nhau, ? ?ây là l?i chúc sinh nh?t b?ng ti?ng Hàn, Nh?t, Trung cho m?i l? và ??c ?áo. Ho?c n?u b?n có nh?ng ng??i b?n n??c ngoài ch?c ch?n s? r?t ý ngh?a ??y. Xem ngay l?i chúc sinh nh?t b?ng ti?ng Hàn, Nh?t, Trung.

L?i chúc sinh nh?t b?ng ti?ng Hàn, Nh?t, Trung

L?i chúc sinh nh?t b?ng ti?ng Hàn Qu?c

1. ?? ????? (saeng-il chukha hamnida)
?? ?????? (saeng-il chukha deurimnida)
?? ?????? (saengsin chukha deurimnida)
?? ??? (saeng-il chukha hae)
Chúc m?ng sinh nh?t

2. ??? ???! (Song kông ?l pim ni ta)
Chúc b?n thành công.

3. ?? ? ?????? ???. (Mô t?n kot song kông ha si ki r?l pim ni ta)
Tôi chúc b?n thành công t?t c?.

4. ??? ???! (Heng pôk ?l pim ni ta)
Chúc anh h?nh phúc.

5. ?????? ????. (Heng pôk ha si ki r?l pa ram ni ta)
Tôi chúc anh m?i ?i?u h?nh phúc.

Tuy?n t?p nh?ng câu chúc m?ng sinh nh?t b?ng ti?ng hàn, nh?t, trung hay nh?t ph?n 1
6. ??? ?????!(Heng un ?l pil kêt s?m ni ta)
Chúc may m?n!

7. ?????! (Ô re sa sê yô)
Chúc tr??ng th? !

8. ????? ?????? (Chang su ha si kô heng pôk ha sip si ô!)
Chúc s?ng lâu và h?nh phúc!

L?i chúc sinh nh?t b?ng ti?ng Nh?t b?n

1. ??????????(Otanjyobi omedetou)
Chúc m?ng sinh nh?t

2. ????????????????????????
Chúc m?i ?i?u ??c c?a b?n ??u tr? thành s? th?t! Sinh nh?t vui v? nhé!

3. ????????????????????
Chúc b?n m?t sinh nh?t vui v? và tuy?t v?i

4. ?????????????????????. ???????,?????????
Chúc m?ng sinh nh?t nhé, b?n thân!

5. ?????????????????. ???????????????
Chúc b?n thêm m?t tu?i m?i th?t tuy?t v?i!

6. ????? ???????????????. ???????, ?????????
Chúc m?ng sinh nh?t nhé, tình yêu c?a anh!

7. ??????????????????????????????????????.
Mình r?t mu?n nói r?ng b?n là là m?t ng??i r?t ??c bi?t, chúc t?t c? nh?ng gì tuy?t v?i nh?t ??n v?i b?n trong ngày sinh nh?t.

8. ????????????????????????????????????????????????????????
Hãy ?? nh?ng l?i chúc sâu l?ng c?a mình luôn ? bên c?nh cu?c s?ng tuy?t v?i c?a b?n. Hy v?ng r?ng thêm tu?i m?i b?n luôn kh?e m?nh và thu?n bu?m xuôi gió trong công vi?c nhé!

9. ??????????????????????????????????????????
Chúc em m?t sinh nh?t xa nhà nh?ng v?n h?nh phúc . Mong em luôn có nh?ng chu?i tháng ngày vui v? nhé.

10. ????????????????????????????????????????????????????????????
Nên chúc gì nhân d?p ??c bi?t này em không th? c?t thành l?i, nh?ng tóm l?i là em r?t yêu anh. T? nay chúng mình s? luôn bên nhau, không bao gi? r?i xa. Chúc m?ng sinh nh?t anh.

11. ????????????????????????

Chúc m?i ?i?u ??c c?a b?n ??u tr? thành s? th?t! Sinh nh?t vui v? nhé!

12. ????????????? (????? ????? ?????)
Chúc b?n t? nay v? sau n?a v?n luôn s?ng h?nh phúc.

L?i chúc sinh nh?t b?ng ti?ng Trung Qu?c

 

1. ????/zhùhè n?!/: Xin chúc m?ng b?n!

2. ???????/zhù n? wànshì rúyì!/: Chúc b?n v?n s? nh? ý!

3. ?????/zhù n? jiànk?ng!/: Chúc b?n m?nh kh?e!

4. ?????/sh?ngrì kuàilè!/: Sinh nh?t vui v?!

5. ??????/zhù yíqiè shùnlì!/: Chúc m?i vi?c thu?n l?i!

6. ???????/zhù n? ji?tíng xìngfú!/: Chúc b?n gia ?ình h?nh phúc!

7. ?????/yìtuánhéqì!/: Chúc 1 nhà hòa thu?n!

8. ?????/x?n xi?ng shì chéng!/: Mu?n sao ???c v?y!

9. ?????/cóngx?nsu?yù!/: Mu?n gì ???c n?y!

10. ?????/d?ng chéng x? jiù!/: Thành công m?i m?t!

?ó là nh?ng l?i chúc sinh nh?t b?ng nhi?u th? ti?ng Nh?t, Hàn, Trung hay và ý ngh?a, ?ó là nh?ng g?i ý dành cho b?n khi d? sinh nh?t nh?ng ng??i b?n c?a mình.

Nh?ng câu nói, status hay dành cho các c?p ?ôi yêu xa

Trong tình yêu không ph?i lúc nào b?n c?ng ? g?n v?i ng??i yêu vì công vi?c vì h?c t?p ho?c b?t kì lý do nào khác mà b?n ph?i r?i xa ng??i mình yêu. V?y thì nh?ng câu nói hay sau ?ây r?t thích h?p cho b?n, xem ngay nh?ng câu nói dành cho b?n – nh?ng c?p ?ôi yêu xa.

1. Yêu xa

… Là ch? ??i ?i?n tho?i c?a ai ?ó m?i t?i ?i h?c v?.
… Là trông ngóng ai ?ó khi g?i cho mình h?i mu?n.
… Là gi?n d?i khi t?i ?ó ng??i ta ?i ch?i v?i b?n bè và không nh?n tin cho mình.
… Là mu?n bi?t ng??i ?ó có g?i khi mình t?t máy không.
… Là lúc online trên m?ng
… Là bu?n vu v? tâm tr?ng v?n v??ng khi tr?i se l?nh.

2. Nhìn th?y anh qua màn ?nh ?y
Tay ??a ra nh?ng ch?ng th? ch?m vào
Ch?m làm sao khi mình xa cách
Không ph?i tim mà b?i ??a hình..
Anh th?y ch?ng qua màn ?nh ?ó
N?i nh? anh ánh m?t th?m u bu?n
Môi v?n c??i ?? tìm thêm ??ng l?c
?? ngày dài thêm ng?n l?i nhé anh!

3. Yêu xa là th? ph?i bi?t hy sinh ph?i bi?t c? g?ng t?o ni?m tin
Ph?i bi?t kìm nén c?m xúc vào trong và coi nó nh? là vô hình
Không ?c suy ngh? gì lung tung m?t ?i ni?m tin v? tình c?m
Và hãy c? g?ng v??t qa t?t c? cái quan trong nh?t là th?i gian

4. Yêu m?t ng??i ? xa là g?i nh?, g?i th??ng qua mây qua gió là có m?t ng??i ?? ??i, là có m?t ch?n ?? tìm v?, là v?n bình yên, h?nh phúc b?i có n? c??i, c?a m?t ng??i ? xa…

5. N?u ai ?ó yêu b?n th?c s? thì kho?ng cách không h? là tr? ng?i. Mà nó còn là s?c m?nh ?? nuôi l?n tình yêu c?a hai b?n m?i ngày.

6. ??ng trách gi?n tình yêu xa vì b?i l? nó không có l?i, ??ng trách th?i gian và không gian vì nó không ph?i nguyên nhân làm tình yêu c?a b?n m? ?i.

7. Yêu xa … là b?n s? ph?i t? lo ???c cu?c s?ng cho chính mình, t? do trong công vi?c, t? do trong tài chính và ?i?u ?ó khi?n b?n tr? lên m?nh m? h?n.

8. Yêu xa … ?âu ph?i ai ?? s? m?nh m? ?? v??t qua n?i cô ??n.

Ch? nh?ng trái tim th?c s? dành cho nhau m?i hi?u ???c hai ch? “??i ch?”.

9. Yêu xa s? có nh?ng lúc bu?n chán, m?t m?i, mu?n buông xuôi t?t c?. Nh?ng lúc ngh? ??n vi?c t? b? b?n hãy ngh? ??n lý do t?i sao b?n có th? n?m gi? tình yêu lâu ??n v?y, m?i vi?c s? khá h?n r?t nhi?u

10. Yêu xa … ?ôi lúc ch? c?n m?t cái n?m tay c?ng ?? c?m th?y h?nh phúc l?m r?i.

11. N?u tình yêu gi?a chúng mình cách nhau m?t ngàn b??c, em ch? c?n ?i b??c ??u tiên, anh s? ?i chín tr?m chín m??i chín b??c còn l?i.

12. Có nh?ng n?i nh? không ???c ??t tên và có nh?ng yêu th??ng không ???c g?i trao. Nh?ng v?n lâng lâng m?t ni?m h?nh phúc, ?ó chính là “yêu xa”.

13. Ta quên r?ng ?óa h??ng d??ng c?n có ??t ?? s?ng .
Yêu xa ch?a bao gi? là d? dàng ??n v?y.

14. Yêu xa … s? l?a ch?n nguy hi?m nh?t v?i m?t ng??i con gái nh?ng em v?n ch?p nh?n v?t b? t?t c? ?? b??c ?i cùng anh trên m?t s?i dây mong manh có tên là “kho?ng cách” và nó có th? ??t b?t c? lúc nào.

15.
Ng??i anh th??ng ch? có m?t?
Ng??i anh nh? ch? có m?t?
Ng??i anh yêu ch? có m?t?
Ng??i anh mu?n s?ng ch?n ??i c?ng ch? có m?t?

?ó chính là em-ng??i quan tr?ng nh?t cu?c ??i v?i anh.

Blogloichuc s?u t?m

Nh?ng danh ngôn v? s? thành công trong cu?c s?ng

S? thành công trong cu?c s?ng là ?ích ??n mà ai c?ng mu?n ??t ???c, trong quá trình ?ó có nh?ng thành công và th?t b?i r?t nhi?u l?n. ?? b?n có thêm ??ng l?c hãy cùng nghe m?t s? danh ngôn hay v? s? thành công mà chúng tôi ?ã t?ng h?p ??n b?n.

Danh ngôn hay v? s? thành công

– ?? thành công trong cu?c s?ng, b?n c?n hai th?: s? ngu d?t và lòng t? tin.

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Mark Twain

– ??ng ph?n ??u ?? thành công mà hãy ph?n ??u ?? mình có ích.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Albert Einstein

– Tôi ch?a th?t b?i. Tôi ch? là ?ã tìm ra 10,000 cách không ho?t ??ng.

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Thomas Edison

– T?t c? nh?ng ng??i ?àn ông và ph? n? thành công ??u là nh?ng ng??i m? m?ng. M? m?ng v? t??ng lai, lý t??ng trên m?i ph??ng di?n, ?ó là ??ng l?c ?? h? lao ??ng m?i ngày ?? h??ng v? vi?n c?nh xa xôi ?y, m?c tiêu ?ó.

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Brian Tracy

– Không bi?t r?ng có bi?t bao nhiêu l?n con ng??i mu?n t? b? khi, h? không bi?t r?ng ch? c?n m?t chút kiên trì là s? ??t ???c ??n thành công.

How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

Elbert Hubbard

– Thành công và h?nh phúc n?m trong b?n. Quy?t tâm có ???c s? h?nh phúc, ni?m vui n?u có nó b?n s? ch?ng l?i m?i ngh?ch c?nh.

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

Helen Keller

– Thành công không ph?i ?ích ??n cu?i cùng, th?t b?i không ph?i là ch?t ng??i: lòng can ??m ?i ti?p m?i th?c s? quan tr?ng.

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Winston Churchill

– Thành công không ph?i là chìa khóa m? cánh c?a h?nh phúc. H?nh phúc chính là chìa khóa quan tr?ng d?n ??n cánh c?a thành công. N?u b?n yêu ?i?u b?n ?ang th?c hi?n ?ang h??ng ??n b?n s? thành công.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Albert Schweitzer

– Con ng??i ch?ng bao gi? lên k? ho?ch ?? th?t b?i; ch? ??n gi?n là h? ?ã th?t b?i trong vi?c lên k? ho?ch ?? thành công.

Men never plan to be failures; they simply fail to plan to be successful.

William Arthur Ward

– Tính cách không th? phát tri?n m?t cách d? dàng và yên l?ng. Ch? qua tr?i nghi?m s? th? thách, gian kh? s? giúp tâm h?n b?n tr? nên m?nh m? h?n r?t nhi?u, hoài bão hình thành và thành công ??t ???c.

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.

Helen Keller

– Xây d?ng s? thành công t? nh?ng v?t ngã, chán n?n và th?t b?i là hai b??c ??m ch?c ch?n nh?t d?n t?i thành công.

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

Dale Carnegie

– Tôi tìm th?y l?c thú l?n nh?t, và c?ng nh? ph?n th??ng, n?m trong công vi?c v??t qua ?i?u mà th? gi?i g?i là thành công.

I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.

Thomas Edison

 

– Chìa khóa thành công là t?p trung lý trí c?a chúng ta vào nh?ng ?i?u chúng ta mu?n ch? không ph?i nh?ng ?i?u chúng ta s?.

The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

Brian Tracy

– C? b?n là có hai lo?i ng??i. Ng??i làm nên chuy?n và ng??i tuyên b? mình làm nên chuy?n. Nhóm ??u tiên ít ?ông h?n.

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

Mark Twain

– Bí quy?t c?a thành công là hãy b?t ??u. Bí quy?t ?? b?t ??u là chia nh? các công vi?c n?ng n?, ph?c t?p thành nh?ng vi?c nh? d? qu?n lý h?n, r?i b?t ??u v?i vi?c th? nh?t.

The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

Mark Twain

S?u t?m t? blogloichuc

L?i chúc dành cho bu?i sáng ch? nh?t hay ý ngh?a

B?n mu?n chu?n b? nh?ng l?i chúc ngày cu?i tu?n t?t lành ? hãy chu?n b? m?t s? l?i chúc ch? nh?t ý ngh?a sau ?ây ?? dành t?ng cho ng??i yêu, b?n bè ho?c nh?ng ai thân thi?t v?i b?n. Sau ?ây là m?t s? l?i chúc hay trong ngày cu?i tu?n b?n nên chu?n b?.

Nh?ng l?i chúc dành cho sáng ch? nh?t hay

M?i ngày, khi Chúa m? cánh c?a Thiên ???ng. Ngài nhìn anh và h?i: “?i?u ??c c?a con hôm nay là gì?” Anh tr? l?i: Xin ng??i hãy che ch? và b?o v? ng??i ?ang ??c tin nh?n này!!!

D?y ?i em! Tr?i sáng r?i. Anh ?ã nh? m?t thiên th?n t?i g?i em d?y mà th?t ?áng ti?c vì m?t thiên th?n không th? ?ánh th?c m?t thiên th?n khác… vì th? anh ?ành t? ?ánh th?c em v?y. hiiiii. Chúc em m?t ngày m?i t?t lành!!!

Này b?n, b?n n? t? thì ph?i tr? ?i ch?! Tính xù h?? B?n n? t? “1 N? C??I ?Ó!” Chúc b?n 1 ngày ??y ni?m vui và nh?ng b?t ng?!

T?i qua anh ?ã ?i ng? v?i m?t n? c??i t??i ??p vì anh bi?t anh s? m? th?y em… Và sáng nay anh th?c d?y c?ng v?i m?t n? c??i vì anh bi?t em không là m?t gi?c m?. Anh nh? em l?m! ^^

M?i bu?i s?m th?c gi?c thay vì t?t ??ng h?, t? l?i th?c s?m h?n ?? chu?n b? m?t tin nh?n th?t ?áng yêu ?? g?i ??n c?u m?t bu?i sáng t?t lành. M?t ngày c?a t? b?t ??u b?ng ni?m vui c?a c?u. Chúc c?u ngày m?i t?t lành!

Tr?i ?ã sáng r?i, ông xã c?a em ?ã d?y ch?a :X. L?i thêm 1 ngày ???c nhìn th?y anh n?a r?i.
M?t tr?ng nhìn anh và h?i “N?u ng??i yêu b?n không g?i tin nh?n, b?n có b? cô ?y không?” Anh tr? l?i r?ng “Th? b?u tr?i có b? b?n ?i không n?u b?n không chi?u sáng?” Hihi! Chúc em ngày m?i t?t lành!

Nh? m?t l?i khích l? ??ng viên, nh?ng l?i chúc bu?i sáng ch? nh?t s? ti?p cho b?n bè, ng??i yêu c?a b?n c?m th?y tho?i mái và vui v? h?n cho ngày cu?i tu?n.

Tình yêu và s? quan tâm có th? bi?u l? b?ng nhi?u cách. M?t cách anh bi?t ?ó là g?i tình yêu b?ng qua kho?ng không gian ??n v?i ng??i ?ang ??c tin nh?n này… Ngày m?i vui em nhé!^^

Ng??i ta nói r?ng m?t n? c??i chính là h? th?ng ánh sáng cho khuôn m?t, h? th?ng làm mát cái ??u và h? th?ng s??i ?m cho trái tim. Vì th? b?n hãy m?m c??i m?i ngày b?n, c??i th?t nhi?u.

M?i ngày khi anh th?c d?y, ?i?u anh ??c tr??c tiên là mong ng??i nh?n ???c tin nh?n này s? luôn vui v? và ?ón ngày m?i v?i nhi?u may m?n!^^

Em à, quen và yêu em anh th?y mình thay ??i th?t nhi?u, m?i sáng mai th?c d?y anh nh? có thêm ??ng l?c ?? ph?n ??u, ng??i ??u tiên anh luôn ngh? ??n là em.

T?ng em m?t món quà nh? bé tên là “Bu?i sáng t?t lành!!” ???c gói b?ng s? chân thành, bu?c b?ng s? quan tâm và dính keo b?ng l?i c?u nguy?n c?a anh ?? em ???c an bình và h?nh phúc c? ngày.

D?y ?i em! Tr?i sáng r?i. Anh nh? m?t thiên th?n ??n ?? g?i em d?y nh?ng th?t ?áng ti?c vì m?t thiên th?n không th? ?ánh th?c m?t thiên th?n khác… vì v?y anh ph?i t? ?ánh th?c em v?y thôi. hiiiii. Chúc em m?t ngày m?i t?t lành!!!

?êm ?ã k?t thúc ?? b?t ??u ngày m?i. Chúc n? c??i c?a em nh? nh?ng v?t n?ng l?p lánh c?a bình minh và ?? âu lo l?i v?i màn ?êm.

Em g?i cho anh 1000 n? c??i, bây gi? anh hãy c??i ?i nhé! Còn 999 n? c??i anh hãy ?? dành d??i g?i, m?i sáng th?c d?y anh hãy l?y ra 1 n? c??i. Vì em mong mu?n anh luôn vui v?!

Tình yêu và s? quan tâm có th? bi?u l? b?ng nhi?u cách. M?t cách anh bi?t ?ó là g?i tình yêu b?ng qua kho?ng không gian ??n v?i ng??i ?ang ??c tin nh?n này… Ngày m?i vui em nhé!^^

M?i ngày khi anh th?c d?y, ?i?u anh ??c tr??c tiên là mong ng??i nh?n ???c tin nh?n này s? luôn vui v? và ?ón ngày m?i v?i nhi?u may m?n!^^

Em à, quen và yêu em anh th?y mình thay ??i th?t nhi?u, m?i sáng mai th?c d?y anh nh? có thêm ??ng l?c ?? ph?n ??u, ng??i ??u tiên anh luôn ngh? ??n là em.

M?i ngày khi anh th?c d?y, ?i?u anh ??c tr??c tiên là mong ng??i nh?n ???c tin nh?n này s? luôn vui v? và ?ón ngày m?i v?i nhi?u may m?n!^^

L?i khuyên c?a bác s? dành cho em nè: “?n sáng ??u ??n, u?ng nhi?u n??c, ??ng quên vitamin C và nh?n tin cho anh ít nh?t 3 l?n/ngày”. Chúc em m?t bu?i sáng ?m áp nhé.

  • Vong trang sinh bay
  • Nh?ng bài h?c rút ra (tt)

T?ng h?p câu chúc hay nhân ngày c?a m?

Ngày c?a m? (Mother’s Day) ngày ý ngh?a nh?t c?a nh?ng ng??i m? thân yêu, ?? chào m?ng ngày này b?n nên có m?t s? l?i chúc hay ?? dành t?ng cho ng??i m?, tôn vinh nh?ng công lao và c? s? bi?t ?n vì ?ã nuôi n?ng sinh thành nên b?n. Blogloichuc ?ã t?ng h?p g?i ??n các b?n tham kh?o.

“Ngày c?a M?” (Mother’s Day) t? ch?c vào ngày Ch? Nh?t th? 2 c?a tháng 5 ?? tôn vinh nh?ng ng??i m? c?a gia ?ình.

Các câu chúc hay nhân ngày c?a m?

– Con kính chúc m? yêu! Không ch? hôm nay mà t?t c? 365 ngày ??u vui v?, h?nh phúc! ?? cho con luôn nhìn th?y n? c??i, ánh m?t, c?m nh?n tình yêu th??ng c?a m?.

– Con c?m ?n m? ?ã sinh thành và nuôi d??ng con khôn l?n cho ??n ngày tr??ng thành. Cám ?n m? ng??i m? thân yêu ?ã nh?c nh?n, ?ôi m?t m? thâm qu?ng vì nh?ng ?êm không ng?, v? nh?ng n?i bu?n lo mà m? ?ã t?ng âm th?m ch?u ??ng su?t nh?ng n?m tháng qua….Con chúc m? s?c kh?e, vui v?, h?nh phúc trong ngày ??c bi?t này.

– Trái tim m? luôn là thiên ???ng cho chúng con. Nhân Ngày c?a m?, con mong m? th?t nhi?u s?c kh?e và h?nh phúc.

– Ch?a bao gi? con vì m? mà vi?t cái gì, c?ng ch?a bao gi? con bi?t nói c?m ?n m?, nh?ng s? yêu th??ng và quan tâm c?a m? ??u t?ng chút t?ng chút l?u gi? trong lòng con. Mãi mãi!

– M? ?i, hôm nay chính là Ngày c?a m? ngày dành riêng cho m?. Con chúc m? s?c kh?e ?? d?n d?t chúng con trên ???ng ??i. M? mãi mãi là ng??i m? yêu quý c?a con. Con lúc nào c?ng mong luôn có m? bên c?nh.

– M? ?i, con c?m ?n m? ?ã sinh ra con, ch? che bao b?c và nuôi d??ng con cho ??n ngày tr??ng thành. C?m ?n m? v? nh?ng tháng ngày nh?c nh?n ?ã làm l?ng m? còng xu?ng, ?ôi m?t m? thâm qu?ng vì nh?ng ?êm không ng?, v? nh?ng n?i bu?n lo mà m? ?ã âm th?m ch?u ??ng bao n?m… Con chúc m? m?i ngày ??u vui v?, s?ng kh?e. Con yêu m? nhi?u!

– Chúc m?ng M?! Chúc m?ng ng??i ph? n? r?t xinh ??p, r?t ??m ?ang và vô cùng tuy?t v?i… ??c bi?t r?t th??ng ch?ng, th??ng con và luôn ch?m lo h?t mình ??n gia ?ình nh? bé c?a mình. Con yêu m? nhi?u l?m. Còn r?t h?nh phúc vì là con c?a m?, m?t ng??i m? v? ??i.

– M? ?i! Con yêu m? vì c? cu?c ??i này m? ?ã cho ?i mà không c?n nh?n l?i b?t c? ?i?u gì.

– Trong cu?c s?ng con ?ã t?ng bu?n bã khi b? b?n bè ph?n b?i, t?ng ?au kh? và tuy?t v?ng khi b? m?t ng??i con trai b? r?i, t?ng chán ch??ng khi tr??t ??i h?c và t?ng buông xuôi t?t c? khi không xin ???c vi?c làm… Nh?ng lúc ?ó ng??i duy nh?t ? bên c?nh con, an ?i, quan tâm, chuy?n trò v?i con là m?. Khi mà con ngh? c? th? gi?i ?ang b? r?i conch? có m? là yêu th??ng con vô ?i?u ki?n. C?m ?n m? vì ?ã sinh ra con, c?m ?n m? vì ?ã cho con c? h?i ???c làm con c?a m?. Ngàn l?n chúc m? bình an.

– Ng??i ta m?ng ngày c?a m? b?ng nh?ng món quà ??t ti?n, b?ng vàng, b?ng b?c. Con không giàu sang, con m?ng ngày c?a m? b?ng nh?ng l?i chúc chân thành. Chúc cho m? kh?e m?nh, s?ng ??i v?i con.

– Ngày c?a m? mà con không th? ? g?n ?? tr?c ti?p t?ng hoa, quà cho m? hay ??n gi?n là d?n d?p giúp m? c?n nhà nh? thân yêu. Con xin l?i m?! Con r?t nh? m?, m? là ngu?n s?ng c?a con. M? là ng??i luôn dõi theo nh?ng b??c ?i c?a con. C?m ?n m? và chúc m? luôn kho? m?nh.

– Khi con ?m, ng??i ? bên gi??ng b?nh ch?m sóc con ngày ?êm là m?. Khi con g?p th?t b?i trong cu?c s?ng m? là ng??i ? bên ??ng viên con là m?. Khi con bu?n vì chuy?n tình c?m không suôn s?, ng??i an ?i con v?n là m?… M? chính là ng??i ti?p thêm s?c m?nh cho con, vì v?y m? hãy luôn gi? gìn s?c kh?e nhé. Con chúc m? h?nh phúc và tr? mãi.

– “Ngày c?a m?” ?ã t?i th?t mau. Con chúc m? có nhi?u s?c kh?e ?? có th? d?n d?t chúng con ?i trên ???ng ??i. M? mãi mãi là ng??i m? yêu quý c?a con, con mong luôn có m? bên c?nh!

– Nhân Ngày c?a m?, con chúc m? luôn vui v? – s?c kho? d?i dào – luôn xinh ??p trong m?t b? con và m?i ng??i.

– Ki?p này, con ???c làm con c?a m? ?ã là ?i?u h?nh phúc và sung s??ng nh?t trong th? gian. May m?n thay, con v?n còn có m? k? bên khi ph?i ch?u nh?ng giông t? và bão táp c?a cu?c ??i. Nguy?n c?u m? luôn ? mãi bên con. Con yêu m?.

– V?i m? con mãi là m?t ??a tr?, con ch? mong ???c n?m mãi trong vòng tay m?, ???c m? che ch? s?m hôm. Nh?ng nay con ?ã khôn l?n, ph?i v??n xa ra cu?c s?ng bên ngoài. Dù mai này cu?c s?ng có thay ??i ra sao thì con v?n là con c?a m?. Ch? mong sao m? kh?e m?nh, s?ng ??i v?i con.

Blogloichuc t?ng h?p

Nh?ng câu nói truy?n c?m h?ng trong cu?c s?ng

Cu?c s?ng s? thú v? và cô nhi?u ?i?u n? l?c h?n v?i m?c tiêu ?i ??n nh?ng thành công, nh?ng câu nói truy?n c?m h?ng s? là ??ng l?c ?? giúp b?n thành công.  Ngay bây gi? blogloichuc s? t?ng h?p các câu nói truy?n c?m h?ng hay nh?t b?n nên nghe và ng?m ngh?.

1. “N?u tin r?ng b?n có th? làm ?i?u ?ó s? ??ng ngh?a r?ng b?n ?ã ?i ???c n?a ???ng ??n ?ó” – Theodore Roosevelt

2. “??ng so sánh mình v?i b?t c? ai trong th? gi?i này. N?u b?n làm nh? v?y có ngh?a b?n ?ang s? nh?c chính b?n thân mình.” – Bill Gates

3. “Không co? hoa?n ca?nh na?o ?áng tuyê?t vo?ng c?, th? gi?i ch? t?n t?i ng??i tuyê?t vo?ng vi? hoàn ca?nh mà thôi. Hãy nh? nh? v?y” -Khuy?t danh

4. “B?t ??u t? n?i b?n ??ng. S? d?ng nh?ng gì b?n có. Làm nh?ng gì b?n có th?” – Arthur Ashe

5.Th?i son là v? khí t?i th??ng c?a m?i ph? n?. M?t khuôn m?t nh?t nh?t c?a m?t ng??i có th? tr? nên xinh ??p r?ng r?. Th?i son th?t s? c?n thi?t…

6. “Tôi có m?t tri?t lý ??n gi?n ?ó là: l?p ??y nh?ng kho?ng tr?ng, làm tr?ng nh?ng kho?ng ??y và gãi nh?ng ch? ng?a.” – Alice Roosevelt Longworth.

7. “N?i l?nh nh?t không ph?i là B?c c?c mà là n?i không có tình ng??i.” – Khuy?t danh.

8.“Chúng ta không nên b? cu?c, chúng ta không nên ?? nh?ng khó kh?n ?ánh b?i mình.” – A. P. J. Abdul Kalam

9. “Nghèo không là x?u, nghèo mà không có chí m?i là x?u; hèn không ?áng ghét, hèn mà không có tài m?i ?áng ghét; già không nên than th?, già mà s?ng th?a m?i ?áng than th?; ch?t không nên bi ai, ch?t mà vô b? m?i ?áng bi ai.” – Lã Khôn.

10 .“??ng phí hoài th?i gian ??p ??u vào t??ng nh?m bi?n nó thành m?t cánh c?a”. – Coco Chanel.

11. “L?c quan là m?t ??i l??ng g?n li?n v?i thành công và h?nh phúc h?n t?t th?y m?i th?”

12. “Nh?ng gì b?n có khi ??t ???c m?c tiêu ??t ra không quan tr?ng b?ng ng??i mà b?n tr? thành”. – Henry David Thoreau.

13. “Tôi h? g?c ??i th? c?a tôi khi tôi k?t b?n v?i h?”. – Abraham Lincoln.

14. “??ng s?ng cùng n?m nào c?ng v?y 75 l?n và g?i ?ó là cu?c ??i”. – Robin Sharma.

15. “Không h? có con ???ng nào th?c s? d?n ??n h?nh phúc.  H?nh phúc c?a b?n ?ó chính là m?t con ???ng”. – Thich Nhat Hanh.

16. “Ki?m ch? s? gi?n d? gi?ng nh? khi b?n u?ng thu?c ??c và hy v?ng ng??i khác ph?i ch?t”.

17. “Thiên tài bao g?m 1% c?m h?ng và 99% nh?ng gi?t m? hôi”. – Thomas Edison.

18. “Kìm hãm n?i ?au m?t th?i gian ch? khi?n b?n ?au h?n khi b?n th?c s? c?m nh?n ???c nó”. – Albus Dumbledore.

19. “C? s? xanh t??i t?t h?n n?u nh? b?n t??i n??c cho nó hàng ngày”. – Neil Barringham.

20. “??ng bao gi? c?m th?y có l?i khi có m?t l?i s?ng xa hoa. Nh?ng ai th?c s? mu?n m?t cu?c s?ng nh? b?n s? ph?n ??u ?? ??t b?ng ???c”. – Ziad K. Abdelnour.

Nh?ng câu nói t?ng h?p ??u r?t hay và ý ngh?a trong cu?c s?ng, nó s? giúp b?n có nhi?u c?m h?ng h?n trong ?i ??n thành công.

Blogloichuc t?ng h?p

Nh?ng câu chúc hay nhân ngày c?a Cha

Cha là ng??i mang gánh n?ng cu?c ??i, ng??i cha dù không b?c l? tình c?m c?a mình v?i con cái nhi?u nh? ng??i m? nh?ng l?i có tình c?m sâu n?ng và nh?ng gánh n?ng riêng. Nhân ngày c?a cha blogloichuc s? giúp các b?n chu?n b? m?t s? l?i chúc dành t?ng cho ng??i cha yêu c?a mình.

Note: Father’s Day (Ngày c?a Cha) chính là ngày ch? nh?t th? 3 trong tháng 6

L?i chúc hay nhân ngày c?a Cha

1. Cha là t?t c? cha ?i

Ngàn n?m con v?n tr?n ??i yêu th??ng

2. Cha không hoàn h?o nh?ng cha v?n yêu th??ng con theo cách hoàn h?o nh?t.

3. Trên th? gi?i này không có món quà nào ng?t ngào, giá tr? b?ng tình yêu th??ng ng??i cha thân yêu dành cho ??a con c?a mình.

4. Cám ?n cha ?ã ch?m sóc và nuôi d??ng con cho ??n ngày tr??ng thành. Cám ?n cha cha ?ã mang ??n cho con nh?ng giây phút bình yên, h?nh phúc . Cám ?n cha, ng??i cha ?ã dõi theo theo b??c và giúp ?? con… Con chúc cha c?a con m?i ngày ??u vui v? và s?ng kh?e. Con yêu cha nhi?u. Chúc cha 1 ngày ??y vui v? và h?nh phúc.

5. Cám ?n cha ?ã ch?m sóc và nuôi d??ng con cho ??n ngày tr??ng thành. Cám ?n cha v? nh?ng tháng ngày nh?c nh?n con ?ã làm cho cha ph?i phi?n lòng nhi?u. Cám ?n cha, cha ?ã t?ng âm th?m theo b??c và giúp ?? con bao n?m qua… Con chúc cha c?a con m?i ngày ??u vui v? và s?ng kh?e. Con yêu cha nhi?u. Chúc cha 1 ngày ??y vui v? và h?nh phúc.

6. Chúc b? luôn kh?e m?nh, vui v? và mãi bên 3 m? con chúng con. Chúng con cám ?n b?. Chúng con t? hào v? b? l?m. Chúng con yêu b? nhi?u.

7. Con s? ng? ngon, yên gi?c ? ?âu c?ng không b?ng phòng c?a cha. – Novalis.

8. Ng??i cha nghiêm kh?c nh?t t?t n?ng l?i khi khi?n trách nh?ng v?n là ng??i cha t?t trong m?i hành ??ng – Menandre.

9. Khi nào b?n l?n lên và b??c kh?i vòng tay c?a cha ??n v?i gia ?ình c?a riêng mình – ch? t?i lúc ?ó b?n m?i hi?u ???c s? v? ??i c?a cha và th?c tâm bi?t ?n ?i?u ?ó – Margaret Truman.

10. Cha không nói v?i tôi ph?i s?ng nh? th? nào, cha s?ng và ?? tôi ch?ng ki?n ?i?u ?ó – Clarence Budington Kelland.

11. Tôi không ngh? ra ???c nhu c?u nào th?i th? ?u l?i m?nh m? nh? mong mu?n có ???c s? b?o v? c?a ng??i cha – Sigmund Freud.

12. Luôn có m?t ai ?ó ?? lòng can ??m ?? yêu l?y ph?n hoang d?i nh?t trong con ng??i tôi. M?t trong nh?ng ng??i ?àn ông ?ó chính là b?.

13. Cha tôi l?m n?i gian nan
Vì con c? c?c ch?ng màng t?m thân.

14. Cha là núi con hoài xanh c? d?i
Cha là tr?i cho mây tr?ng con bay.

15. Cha m? s? tha th? m?i l?i l?m c?a con cái và không bao gi? ?? c?p t?i nh?ng sai l?m mà ta gây ra dù là m?t, hai hay nhi?u sai l?m.

 

16. Khi cha còn tôi còn t?t c?

Cha ?i r?i t?t c? c?ng ?i

Cha ?i tôi ch?ng còn gì

B? v? ??n c? ???ng ?i l?i v?.

17. Lòng cha yêu con thâm tr?m bi?t m?y

Nén ni?m ?au qu?t tr?n roi ?òn

Hi?n t??ng d? d?y r?n ?i?u ph?i qu?y

Trao gia tài ??o ??c nào h?n

18. Cha tôi ?ã cho tôi m?t món quà quý giá nh?t trên ??i: luôn luôn tin t??ng ? tôi – Jim Valavno.

19. M?t ng??i cha có nh?ng ??a con thì d?, nh?ng ??a con có m?t ng??i cha thì khó – Pape Jeanm XXIII.

20. Ng??i cha chính là ng??i th?y ??u tiên c?a ??a tr? – T. Thore.

21. T?m lòng c?a ng??i cha là m?t tuy?t tác c?a t?o hóa – Abbe’ Pre’vost.

22. Con s? nói v?i B? m?t ?i?u bí m?t, nh?ng B? ph?i h?a r?ng không ???c nói ?i?u ?ó v?i m? nhé. Con yêu B? nhi?u h?n m? ??y!

23. Khi con tát c?n bi?n ?ông Thì con m?i hi?u t?m lòng c?a cha – The Godfather.

24. Có nhi?u ng??i không tin siêu anh hùng. Có th?t, vì là h? ch?a g?p b? tôi thôi.

25. Trên t?t c?, tr? em x?ng ?áng v?i tình th??ng yêu vô ?i?u ki?n. Ngay c? khi chúng thành công hay m?c sai l?m. Dù cu?c s?ng ??n gi?n hay phúc t?p – Barack Obama.

blogloichuc s?u t?m

 

Nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t th?y cô giáo hay nh?t

T?ng h?p nhi?u l?i chúc m?ng sinh nh?t th?y cô giáo r?t hay và ý ngh?a, nh?ng l?i chúc th? hi?n b?n quan tâm ??n ngày sinh nh?t c?a th?y/cô giáo, qua ?ó c?ng giúp tình th?y trò thêm ph?n g?n bó các b?n nhé.

L?i chúc m?ng sinh nh?t th?y cô giáo

1. Nhân ngày sinh nh?t c?a cô giáo, em xin kính chúc cô giáo l?i chúc t?t ??p, thành công trong cu?c s?ng. Chúc các cô luôn tràn ??y nhi?t huy?t v?i s? nghi?p cao c? cùng th?t nhi?u s?c kh?e ?? v?ng b??c chèo lái con thuy?n “tr?ng ng??i” ??n b? b?n thành công.

2. M?ng sinh nh?t cô chúng em chúc cô luôn t??i tr?, m?nh kh?e và luôn h?nh phúc. Cô mãi mãi là ng??i chúng em yêu qúy.

3. Nhân d?p sinh nh?t Cô, em xin g?i ??n Cô m?t l?i c?m ?n chân thành nh?t vì cô ?ã không ng?i dìu d?t chúng em ??n g?n h?n v?i chân tr?i ki?n th?c. Kính chúc Cô luôn luôn m?nh kh?e và luôn h?nh phúc ?? luôn mang ??n cho chúng em ngày càng nhi?u bài h?c hay và b? ích.

4. Nhân d?p sinh nh?t cô, con chúc cô luôn kh?e, ??p, g?p nhi?u may m?n và luôn n? c??i lúc nào c?ng ???c n? trên môi khi nhìn th?y nh?ng ??a h?c trò ngày x?a l?n khôn và thành ng??i. Sinh nh?t vui v? cô nhé!

5. Con xin g?i l?i tri ân chân thành nh?t, sâu l?ng nh?t t?i nh?ng ng??i m? th? hai trong cu?c ??i c?a chúng con”. Con chúc Cô tu?i m?i thêm h?nh phúc m?i s?c kh?e. Happy birtday to my teacher!

6. Chúc Cô sinh nh?t vui v?, s?c kh?e d?i dào, và luôn h?nh phúc. Chúc cô và toàn th? h?c trò c?a cô n?m h?c thành công và nhi?u h?c sinh gi?i.

7. Sinh nh?t cô ??n r?i. Cô giáo kính yêu c?a em, cô nhen nhóm lên ng?n l?a tâm h?n c?a chúng em. Cô là nh?ng b?c th?m ?á ?? chúng em b??c t?ng b??c ti?n lên phía tr??c. C?m ?n cô nhi?u! Chúng em chúc cô s?c kho?, ni?m vui và h?nh phúc! Sinh nh?t vui v? cô nhé!

8. Nhân d?p sinh nh?t cô, Em xin chúc Cô nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t. Chúc Cô luôn hoàn thành nhi?m v? cao c? c?a mình trong s? nghi?p tr?m n?m tr?ng ng??i, và trong công cu?c ??i m?i c?a ??t n??c. Em chân thành cám ?n các Th?y Cô.

9. Chúc m?ng sinh nh?t cô giáo ch? nhi?m c?a chúng con! C?m ?n cô r?t nhi?u! Nhân d?p sinh nh?t cô chúng con chúc m?ng các cô luôn t??i tr? ?? có nh?ng bài h?c hay cho th? h? tr? ngày nay.

10. Happy birthday to my teacher! Em xin chúc cô giáo ng??i cô thân yêu l?i chúc t?t ??p nh?t, chúc cô hoàn thành nhi?m v? trong s? nghi?p tr?m n?m tr?ng ng??i, trong công cu?c ??i m?i c?a ??t n??c. Em chân thành cám ?n cô, chúc cô sinh nh?t vui v?!

11. Nhân d?p sinh nh?t th?y cô chúng con chúc m?ng các th?y cô luôn t??i tr? ?? có nh?ng bài h?c hay cho th? h? tr? ngày nay.

12. Con xin kính chúc thày cô su?t ??i h?nh phúc, kính chúc thày cô có l?p l?p h?c sinh m?i khi nh?c t?i thày cô ??u t? lòng kính yêu, m?n ph?c!

13. M?ng ngày sinh nh?t cô, Xin kính chúc cô, thành công ti?p n?i thành công trong các con ???ng mà cô l?a ch?n, nh?n nhi?u quân, huy ch??ng vì s? nghi?p giáo d?c, luôn x?ng ?áng là nhà giáo ?u tú…

14. Kính chúc Cô nhân d?p sinh nh?t s?c kh?e d?i dào, v?n s? nh? ý Chúc Cô luôn luôn vui v? , luôn t??i tr? và luôn ch?m ?i?m r?. Chúc Cô có 1 b?u tr?i s?c kh?e, Bi?n c? yêu th??ng, m?t ??i d??ng h?nh phúc. Sinh nh?t vui v? cô nhé!

15. Kính chúc Cô và gia ?inh nhân d?p sinh nh?t s?c kh?e d?i dào, v?n s? nh? ý Chúc Cô luôn luôn vui v? , luôn t??i tr? và luôn ch?m ?i?m r?. Chúc Cô có 1 b?u tr?i s?c kh?e, Bi?n c? yêu th??ng, m?t ??i d??ng h?nh phúc. Sinh nh?t vui v? cô nhé!

16. Nhân d?p sinh nh?t th?y/cô, con chúc các th?y cô luôn kh?e, g?p nhi?u may m?n và n? c??i lúc nào c?ng n? trên môi khi nhìn th?y nh?ng l?p h?c sinh gi?ng d?y gi? ?ã khôn l?n, tr??ng thành”.

17. D??i ánh sáng m?t tr?i, không có ngh? gì cao quý b?ng ngh? d?y h?c. Chúc các Th?y, các Cô luôn m?nh kh?e, bình an, công tác t?t và có m?t gia ?ình h?nh phúc”

18. Sinh nh?t th?y/Cô con xin Chúc :
S? bình an, sánh b??c cùng Th?y.
Gia ?ình, h?nh phúc xum v?y.
Công danh gi?a ch?n th??ng tr??ng,
Trên yêu, d??i m?n, c?m c??ng v?ng vàng,
Chi?n công, thành t?u huy hoàng,
Luôn mang ý ??p, R?ng danh công th?y,

19. Chúc m?ng sinh nh?t th?y/cô. Kính chúc các th?y cô luôn m?nh kho?, h?nh phúc, thành ??t trong công vi?c và trong s? nghi?p tr?ng ng??i!

20. Em xin chúc các Th?y các Cô l?i chúc t?t ??p nh?t. Chúc các Th?y Cô hoàn thành nhi?m v? cao c? c?a mình trong s? nghi?p tr?m n?m tr?ng ng??i, trong công cu?c ??i m?i c?a ??t n??c. Em chân thành cám ?n các Th?y Cô.

21. Nhân d?p sinh nh?t th?y cô, em xin g?i ??n quý Th?y Cô l?i c?m ?n chân thành ?ã dìu d?t chúng em ??n g?n h?n v?i chân tr?i ki?n th?c. Kính chúc quý Th?y Cô luôn luôn m?nh kh?e và h?nh phúc ?? luôn mang ??n cho chúng em ngày càng nhi?u bài h?c hay và b? ích.

22. Con g?i l?i tri ân chân thành, sâu l?ng t?i nh?ng ng??i cha, ng??i m? th? hai trong cu?c ??i chúng con”. Con chúc th?y cô tu?i m?i thêm h?nh phúc s?c kh?e.

s?u t?m t? blogloichuc

Các câu nói hay tri ân công ?n th?y giáo cô giáo

Th?i gian ng?n n?a thôi là ??n 20-11 giúp tri ân nh?ng công ?n c?a nh?ng ng??i “??a ?ò”, nh?ng th?y giáo cô giáo th?m l?ng d?y d? các em h?c sinh thành ng??i. S?p ??n ngày l? b?n ?ã chu?n b? nh?ng gì ?? tri ân nh?ng ?óng góp th?y cô giáo ch?a ?

D??i ?ây là nh?ng câu nói hay tri ân công ?n th?y cô giáo.

T?ng h?p câu nói hay công ?n th?y cô giáo

1. ?n d?y d? cao d??ng h?n núi, ngh?a Th?y Cô nh? n??c bi?n kh?i, công Cha M? con luôn t?c d?, ?n Th?y Cô con mãi ghi lòng.

2. Công ?n d?y d? l?n lao c?a th?y cô,chúng em không bi?t ph?i ??n ?áp nh? th? nào cho x?ng ?áng ? Chúng con bi?t r?ng có nhi?u lúc ?ã làm th?y cô bu?n lòng, không vui. Chúng con xin h?a s? c? g?ng h?c t?p t?t h?n n?a ?? có th? ph?n nào bù ??p nh?ng l?i l?m c?a mình.

3. L?i bài hát v?n hát “ cô giáo nh? m? hi?n”. Vâng! Trong cu?c ??i con cô ng??i m? th? hai, d? dành con m?i khi khóc nhè, dìu con ??ng d?y m?i khi v?p ngã và c?ng là ng??i ??u tiên d?y con bi?t t?ng con ch? “a” “o”. Cô m? ra trong tâm h?n tr? th? m?t th? gi?i s?c màu ng?p tràn yêu th??ng và lòng nhân ái.
Chân thành c?m ?n cô!

4. Chúng con bi?t, th?y cô ?ã ph?i v?t v? nh? th? nào khi lái nh?ng con ?ò, tr?i qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, th?y cô v?n m?t lòng vì chúng con, che ch?, dìu d?t chúng con. Nh?ng lúc chúng con chùn b??c, bàn tay ?m áp c?a th?y cô l?i nâng ?? nh? nhàng. Nh?ng lúc chúng con th?c s? b?t l?c, gi?ng nói truy?n c?m th?y cô mang l?i thêm ngh? l?c, ni?m tin. Th?y ?i, cô ?i, ngàn l?n chúng con c?m ?n ng??i!

5. Cám ?n th?y cô ?ã d?y d? chúng em thành nh?ng ??a con ngoan, nh?ng công dân có ích v?i cu?c ??i. Chúng em chúc th?y cô có nh?ng ni?m vui và ki?n th?c b?t t?n.

6. T? hào và c?m ??ng tr??c thành tích và công lao c?a các th?y, các cô, chúng con xin g?i t?i nh?ng ng??i cha, ng??i m? th? hai c?a mình l?i tri ân sâu s?c nh?t.

7. Có th? th?y không nh? em trong hàng v?n h?c trò, nh?ng em v?n nh? t?ng nét m?t bi?u c?m c?a th?y gi? lên l?p. Nh?ng bài gi?ng c?a ng??i là hành trang qúy báu ?? em có th? v?ng b??c trên ???ng ??i.
C?m ?n th?y!

8. Con ?i ghi nh? l?i này Công cha, ngh?a m?, công th?y ch? quên. (T?c ng? Vi?t Nam)

9. Ph?i tôn kính th?y d?y mình, b?i l? n?u cha m? cho ta s? s?ng thì chính các th?y giáo cho ta ph??ng cách s?ng ?àng hoàng t? t? . (Philoxêne De Cythêrê)

10. Ng??i th?y trung bình ch? bi?t nói, Ng??i th?y gi?i bi?t gi?i thích, Ng??i th?y xu?t chúng bi?t minh h?a, Ng??i th?y v? ??i bi?t cách truy?n c?m h?ng . (William A. Warrd).

11. Ngay t? khi còn nh? chúng em ?ã ???c ông bà, cha m? d?y: Không Th?y ?? mày làm nên.
Hai ch? th?y cô bình d? mà vô cùng thiêng liêng ?y d?n kh?c sâu trong kí ?c, tâm h?n chúng em.

12. Chúng em luôn ghi nh? công ?n th?y cô, ng??i ?ã ch?p cánh ??c m? cho bao th? h? h?c trò chúng em tr? thành hi?n th?c. Th?y cô là nh?ng k? s? tâm h?n, nh?ng ng??i ?ang t?o ra cho xã h?i và cu?c s?ng này nh?ng s?n ph?m t?t ??p mang tên Con Ng??i.

13 T? hào và c?m ??ng tr??c thành tích và công lao c?a các th?y, các cô, chúng con xin g?i t?i nh?ng ng??i cha, ng??i m? th? hai c?a mình l?i tri ân sâu s?c nh?t. C?m ?n Ng??i!

14. Chúng con bi?t ???c r?t nhi?u th?y cô còn khó kh?n và ch?t v?t nhi?u m?t trong cu?c s?ng ??i th??ng, v?y mà trong m?i bài gi?ng c?a th?y cô chúng con không th?y s? bon chen, xô b? c?a cu?c s?ng, không th?y nh?ng toan tính, v? l?i các nhân. T?t c? nh?ng gì th?y cô làm ??u vì chúng con, vì nh?ng th? h? t??ng lai c?a ??t n??c.

15. N?u ng??i k? s? vui m?ng nhìn th?y cây c?u v?a xây xong, ng??i nông dân vui m?ng nhìn ??ng lúa mình v?a m?i tr?ng, thì ng??i giáo viên vui s??ng khi nhìn th?y h?c sinh ?ang tr??ng thành, thành ??t trong cu?c s?ng. (Golobolin).

Blogloichuc t?ng h?p