M?t s? danh ngôn v? h?nh phúc con ng??i

H?nh phúc không th? ??nh ngh?a ???c rõ ràng, h?nh phúc khi tìm ra và trân tr?ng ni?m vui, giá tr? c?a cu?c s?ng. Dù b?n là ai, ??a v? nào c?ng ??u có quy?n l?a ch?n có ???c m?t cu?c s?ng h?nh phúc nh? mong mu?n c?a chính b?n.

Cùng l?ng nghe nh?ng câu nói ???c t?ng h?p v? h?nh phúc con ng??i.

– M?t cách ??n gi?n nh?t ?? h?nh phúc là nên bi?t trân tr?ng nh?ng gì mình ?ang s? h?u.

 

– H?nh phúc luôn m?m c??i v?i con ng??i bi?t kiên trì, d?ng c?m, h?ng say lao ??ng.

– Ng??i h?nh phúc chính là ??t ???c c? 3 th?: s?c kh?e, s? giàu có, trí thông minh.

– H?nh phúc là gì?  ?ó chính là ???c yêu khi tr?,mãn nguy?n khi ??ng tu?i, d? d?t khi v? già và có ti?n s? d?ng ? m?i l?a tu?i.

– H?nh phúc mà b?n ??t ???c h?t nh? m?nh th?y tinh, b?n th?y nó càng r?c r? bao nhiêu càng m?ng manh d? v? b?y nhiêu.

– ???c làm nh?ng ?i?u yêu thích, ?ó là t? do. Thích ???c nh?ng ?i?u b?n làm, ?ó là h?nh phúc.

– Chúng ta c?m th?y b?t h?nh trong n?i b?t h?nh nhi?u h?n là c?m th?y h?nh phúc trong ni?m h?nh phúc.

– Ng??i nghèo c?ng thèm ti?n. Ng??i giàu c?ng thèm ti?n. Ng??i anh minh m?i thèm h?nh phúc.

– Ba y?u t? c?n thi?t l?n nh?t h?nh phúc ?ó là m?t cái gì ?ó ?? làm, m?t cái gì ?ó yêu th??ng, m?t cái gì ?ó ?? hy v?ng.

– Cho ??n khi b?n h?nh phúc v?i b?n là ai, b?n s? không bao gi? ???c h?nh phúc vì nh?ng gì b?n có.

– Không ph?i nh?ng ng??i ??p là ng??i h?nh phúc, mà nh?ng ng??i h?nh phúc là nh?ng ng??i ??p.

– N?u b?n mu?n ng??i khác ???c h?nh phúc, hãy th?c t?p t? bi. N?u b?n mu?n ???c h?nh phúc, hãy th?c t?p t? bi.

– ?âu là h?nh phúc ?ang có? Chúng ta th?c s? c?m th?y giá tr? th?t s? h?nh phúc khi chúng ta ?ã ?ánh m?t ho?c s?p s?a m?t ?i nó.

– H?nh phúc gi?ng nh? m?t n? hôn, b?n ph?i chia s? nó ?? t?n h??ng nó.

– Nh?ng ai ch?a t?ng ?au kh? thì nh?ng k? ?y không bao gi? bi?t t?n h??ng h?nh phúc – Ugo Foscolo.

– H?nh phúc không th? ??n t? h? không. H?nh phúc ch? có th? ??n t? phía bên trong m?i chúng ta – Helen Keller.

– H?nh phúc trong cu?c ??i không ph? thu?c nhi?u vào ?i?u x?y ra v?i b?n b?ng cách mà b?n ?ón nh?n nó.

– N?i b?t h?nh làm ra con ng??i, còn con ng??i thì bi?t cách làm ra ???c h?nh phúc.

Ni?m h?nh phúc m?i ng??i l?i có m?t ??nh ngh?a riêng nh?ng h?u h?t ??u th?a mãn nh?ng gì mình ??t ???c trong tình yêu, s? nghi?p ho?c làm m?t vi?c gì ?ó th?y ý ngh?a. S? h?nh phúc là m?t tr?ng thái c?m xúc t?t nh?t mà ai c?ng mu?n có.

T?ng h?p danh ngôn gia ?ình ý ngh?a chân th?c nh?t

Gia ?ình là t? bào c?a xã h?i, m?t gia ?ình h?nh phúc s? giúp xã h?i phát tri?n, ?ây c?ng chính là n?i con ng??i tr? v? khi khó kh?n ho?c th?t b?i. Gia ?ình chính là ?i?m t?a quan tr?ng mà b?t kì ai trong chúng ta c?ng c?n thi?t ph?i có.

Cùng l?ng nghe nh?ng câu danh ngôn hay v? gia ?ình ?ã ???c t?ng h?p.

– Hi?u th?o th?c s? là ngu?n g?c c?a ??o ??c.

– Ng??i m? th?t s? thì ch?ng bao gi? r?nh r?i.

– Gia ?ình chính là n?i, không ai b? r?i ai, yêu nh?ng ai ?ó vô ?i?u ki?n. Khuy?t danh

– Nhà không ph?i ch? là m?t n?i trú ?n t?m th?i: ?i?u c?t lõi n?m trong tính cách c?a nh?ng ng??i s?ng trong n?i ???c g?i là nhà.

– Tình yêu gia ?ình là m?m m?ng c?a tình yêu quê h??ng và chính là nhân ??c xã h?i. P. Bokentanô

– Tình yêu c?a ng??i m? là yên bình. Nó không c?n b?n ph?i ??t ???c, nó không c?n b?n ph?i x?ng ?áng.

– Yêu con sau l?ng, gi?n con nên gi?n tr??c m?t. T?c ng? Vi?t Nam.

– U?n cây t? thu? còn non. D?y con t? thu? con còn ngây th?. T?c ng? Vi?t Nam.

– Ng??i ta không bao gi? h?t nói h?t v? Th??ng ?? c?ng nh? v? s? v? ??i ng??i m?. Ng?n ng? ?n ??.

– Trên th? gi?i, b?n có th? tìm ra t?t c? ?? thay th? t?t c?, tr? ng??i b? và ng??i m? c?a mình. Ng?n ng? Nga

– Gia ?ình là gì ? tình m?n s? cha, tình yêu m?n m?, kính tr?ng thán ph?c nhân ??c c?a c? cha l?n m?.

– Con c?ng chi?u khó gi? gìn c? nghi?p. V? quay qu?t khó gi? c?a nhà. Ng?n ng? Trung Qu?c.

– M?i gia ?ình h?nh phúc ??u gi?ng nhau. Còn nh?ng gia ?ình b?t h?nh thì l?i hoàn toàn khác nhau. Leo Tolstoy

– ??ng gi?n khi chúng ta b? ba m? m?ng mà hãy c??i khi h? v?n còn bên ta. Khuy?t danh

– Gia ?ình là nhà tù c?a thi?u n?, là x??ng th? c?a ?àn bà. Bernard Shaw

– M?i gia ?ình h?nh phúc ??u gi?ng nhau, nh?ng m?i gia ?ình b?t h?nh có m?t ki?u b?t h?nh riêng. Leo Tolstoy

Gia ?ình là ?i?u quan tr?ng nh?t v?i m?i ng??i, hãy bi?t quý tr?ng ?i?u ?ó và mãi trân tr?ng tình c?m này ?? sau này không ph?i h?i ti?c.

Danh ngôn hay v? ý ngh?a c?a n? c??i

Ng??i ta th??ng nói “m?t n? c??i b?ng m??i thang thu?c b?” n? c??i chính là th? hi?n ni?m vui và h?nh phúc c?a con ng??i,  c??i nh? m?t li?u thu?c quý giúp cho tâm h?n và tình c?m tr? nên ph?n ch?n, yêu ??i h?n. Hãy ??c qua nh?ng câu nói hay c?c k? ý ngh?a v? n? c??i trong cu?c s?ng sau ?ây nhé.

– B?n s? không bao gi? th?y nu?i ti?c v?i nh?ng ?i?u ý ngh?a ?ã làm b?n m?m c??i – Bei Maejor

– Hãy ?? chúng ta g?p nhau v?i n? c??i r?ng r? trên môi, n? c??i là s? kh?i ??u c?a tình yêu – Mother Teresa

-M?t n? c??i không làm m?t mát gì c?, nh?ng l?i ban t?ng r?t nhi?u.

– Ng??i dù giàu sang ??n ?âu ?i n?a c?ng c?n ??n n? c??i, ng??i dù nghèo hèn cùng t?t c?ng s? ???c n? c??i làm cho tr? nên giàu có.

– Có nh?ng ng??i không bao gi? n? m?t n? c??i v?i b?n. Ch?ng sao c? b?n hãy tr?i lòng mình ra và t?ng h? n? c??i c?a b?n. H? là nh?ng ng??i không còn n? c??i ?? cho, vì l? ?ó, h? chính là nh?ng ng??i c?n n? c??i c?a b?n h?n ai h?t.

– B?n s? tìm th?y giá tr? ?ích th?c c?a cu?c s?ng, n?u nh? b?n n? m?t n? c??i – Charles Chaplin.

– Cu?c s?ng nh? m?t t?m g??ng, khi b?n cau mày thì nó c?ng cau mày l?i v?i b?n, hãy m?m c??i… nó c?ng s? m?m c??i v?i b?n – Herbert Samuels.

– B?n s? không bao gi? th?y nu?i ti?c v?i nh?ng ?i?u ý ngh?a ?ã làm b?n m?m c??i – Bei Maejor.

– M?t n? c??i r?t nhi?u ích l?i nó có th? làm b?ng sáng trong m?t ngày ?en t?i nh?t.

– M?i ng??i trong chúng ta ??u có m?t v?t th??ng lòng, m?t s? ng??i gi?u trong ?ôi m?t, m?t s? khác l?i gi?u nó trong n? c??i – Nylle.

– M?t n? c??i là kho?ng cách ng?n nh?t gi?a hai tâm h?n.

– N?u b?n ch? có duy nh?t m?t n? c??i hãy dành n? c??i ?ó cho nh?ng ng??i b?n yêu th??ng – Maya Angelou.

– Cô ?y c??i không có ngh?a là cô ?y h?nh phúc. Cô ?y c??i vì cô ?y ?ang tràn ng?p hy v?ng, ni?m tin và s? m?nh m?.

– Hãy ?? chúng ta g?p nhau v?i n? c??i r?ng r? trên môi, n? c??i là s? kh?i ??u c?a tình yêu – Mother Teresa

– N? c??i là chi?c chìa khóa duy nh?t m? ???c trái tim c?a ng??i khác.

– M?m c??i và hãy cho m?i ng??i th?y r?ng b?n ?ã tr? thành m?t ng??i m?nh m? h?n b?n c?a ngày hôm qua.

– Hãy luôn h?nh phúc b?i b?n s? không bao gi? bi?t r?ng có nh?ng ng??i ?ã yêu n? c??i c?a b?n m?t r?i!

– ?ôi khi n? c??i trên môi b?t ngu?n t? nh?ng ni?m vui, nh?ng có lúc ni?m vui có ???c là nh? n? c??i – Thích Nh?t H?nh

– Hãy l?y n? c??i c?a chúng ta ?? thay ??i th? gi?i, nh?ng ??ng ?? th? gi?i thay ??i n? c??i c?a chúng ta.

– Hãy c??i th?m chí dù ?ó là n? c??i bu?n bã ?i ch?ng n?a, còn h?n s? bu?n bã là s? bi th?m vì không bi?t ph?i c??i th? nào.

– ?? th?t s? c??i, anh ph?i có th? l?y n?i ?au c?a mình ra và “ch?i” v?i nó! – Charlie Chaplin.

– Hãy ??m tu?i b?ng s? b?n bè ch? không ph?i s? n?m. Hãy ??m cu?c ??i c?a b?n b?ng nh?ng n? c??i ch? không ph?i b?ng n??c m?t – John Lennon

– N? c??i luôn la? liê?u thuô?c tô?t nhâ?t, s?? im l?ng luôn la? s?? tra? thu? ?a?ng s?? nhâ?t, TI?NH YÊU se? luôn la? tâ?t ca? nh??ng gi? b?n c?n

B?n th?y ?ó thay vì c?u c?, nh?n nh? v?i cu?c s?ng t?i sao b?n không m?m c??i và v??t qua m?i th? thách khó kh?n ?ang g?p ph?i. Hãy c??i th?t nhi?u nhé.

T?ng h?p nh?ng danh ngôn b?t h? v? tình yêu 

Cu?c s?ng con ng??i có r?t nhi?u ?i?u quý giá và thú v? trong ?ó tình yêu là ?i?u tuy?t v?i nh?t, th? h?i th? gian ai mà không c?n tình yêu, hãy luôn th?p sáng ng?n l?a tình yêu cháy b?ng qua nh?ng câu nói hay mà chúng tôi t?ng h?p sau ?ây.

– Yêu không ph?i là s? h??ng th? thành qu? mà không b? công s?c, yêu là m?t ngh? thu?t,  yêu c?n có tri th?c và s? n? l?c – Erich Fromm.

– Ch? có ni?m ?au ly bi?t m?i làm sâu ??m thêm tình yêu ?ôi l?a – George Eliot.

– Tình yêu chân chính không b? mài mòn b?i th?i gian, nó c?ng không th? ??i thay b?i hoàn c?nh nào c? – Schiller.

– Tình yêu v?nh c?u là tình yêu lúc xuân thì cho ??n khi b?c tóc, lúc hoa n? cho ??n khi hoa tàn – Francis Bacon.

– Tình yêu th??ng con ng??i là tài s?n quý giá nh?t – T?c ng? ? R?p.

– Tình yêu là chi?c ??ng h? cát, trong khi trái tim ???c l?p ??y thì c?m xúc c?a lý trí d?n m?t ?i.

– S? xa cách trong tình yêu, dù ít hay nhi?u, v?n luôn th?y quá lâu và quá dài – Molire.

– Hôn nhân là th? thu?c duy nh?t ?? ch?a b?nh yêu – T?c ng? Anh.

– Dù cho bi?n cách núi ng?n, lòng hai ta c?ng mãi không r?i xa – Stefan Zweig.

– Tình yêu có th? ch?p nh?n sinh ly và t? bi?t ch? không ch?p nh?n hoài nghi và d?i l?a – Maurois.

– Yêu ch?ng mình t?c là tr? ti?n cho ng??i cung c?p. Yêu m?t anh nhân tình t?c là cho ti?n m?t ng??i nghèo – Tonlet.

– Tình yêu, ?ó là s? hòa ??ng tâm h?n, trí tu? và th? xác , theo trình t? th? này.

– Tình yêu khi b?n l?y ?i m?i ?am mê, cu?ng nhi?t, lãng m?n và cu?i cùng b?n v?n bi?t r?ng mình luôn nh? v? ng??i ?ó.

– Tình yêu có gi?n có h?n có ghen có trách có bu?n có ?au.

– Khi ch?m bi?t yêu thì vui, bi?t yêu r?i thì bu?n.

– Tình yêu gi?ng nh? hai ng??i kéo m?t s?i dây chun. N?u ng??i kia buông, ng??i còn níu gi? s? ?au ??n.

Cu?c s?ng không th? thi?u v?ng tình yêu t? x?a ??n nay v?n v?y, ?ó c?ng là m?t ph?n c?a cu?c s?ng. Tình yêu mang ??n ni?m vui, h?nh phúc và c?ng không thi?u nh?ng n?i ?au.

Blogloichuc s?u t?m

Danh ngôn hay giúp b?n có ??ng l?c trong công vi?c

Công vi?c c?a b?n có nhi?u khó kh?n, tr?c tr? ? t?o ra ni?m tin và h?ng kh?i trong công vi?c r?t quan tr?ng giúp b?n có thêm nhi?u ??ng l?c ?? v??n ??n nh?ng thành công. Cùng ??c nh?ng danh ngôn hay trong công vi?c s? giúp b?n có thêm nh?ng ??ng l?c m?i.

Danh ngôn hay trong công vi?c

– Không th? có thiên tài n?u không có ngh? l?c ??c bi?t và kh? n?ng làm vi?c ??c bi?t. Cái th? thiên tài không c?n ngh? l?c ??c bi?t và kh? n?ng làm vi?c ??c bi?t ch? là m?t cái bong bóng xà phòng ??p ?? ho?c m?t v?n t? cho h??ng nh?ng phúc l?i t??ng lai ? m?t n?i nào ?ó trên m?t tr?ng.

– Làm vi?c ??ng mong d? thành, vì vi?c d? thành thì lòng th??ng kiêu ng?o. Kh?ng T?

– H?c cho r?ng, h?i cho k?, hãy ngh? cho c?n th?n, phân bi?t cho rõ, nh? làm cho h?t s?c.

– Tôi ?ã th?t b?i h?t l?n này ??n l?n khác, và ?ó là lý do mà tôi thành công!

– Thà làm hoàn thi?n m?t ph?n bé nh? c?a công vi?c còn h?n làm không t?t vi?c to g?p m??i l?n.

– Ng??i kém thông minh nh?ng l?i say s?a v?i công vi?c, ti?n m?nh ti?n  xa h?n ng??i c?c thông minh mà lãnh ??m v?i công vi?c hàng ngày.

– Ni?m vui là ? b?n thân công vi?c, ch? không ph?i ? nh?ng m?i l?i ích c?a nó.

– Lao ??ng làm ta khuây kh?a ???c n?i bu?n, ti?t ki?m ???c th?i gian, ch?a kh?i ???c b?nh l??i bi?ng.

– Con ng??i sinh ra ?? lao ??ng gi?ng nh? con chim sinh ra là ?? bay – Ng?n ng? ??c.

– Nh?ng ng??i ?i tiên phong cho các lý t??ng m?i không g?p gì khác ngoài s? ch? gi?u và ?? kích – Leo Tolstoy.

– Hãy lao ??ng nhi?u h?n t?t c? m?i ng??i, nh?ng hãy nói v? b?n thân mình ít h?n t?t c? m?i ng??i – Khuy?t danh.

– Tôi thích phàn nàn và không làm gì c? ?? cho m?i vi?c t?t h?n – Kurt Cobain

– Nhi?u ng??i mu?n tr? lên v? ??i không s?n sàng làm vi?c ?? làm cho cho ?i?u ?ó thành s? th?t – Zig Ziglar

– N?u b?n mu?n phát tri?n, hãy tìm ki?m c? h?i t?t. N?u b?n mu?n có m?t công ty l?n, b?n hãy ngh? ??n nh?ng v?n ?? mà b?n ph?i ??i m?t tr??c khi ngh? ??n thành công – Jack Ma.

– Kh?u hi?u d?n ??n thành công là :” áp d?ng – thích nghi – C?i ti?n”.

– S? kiên nh?n là cay ??ng ch? ??i, nh?ng qu? c?a nó thì l?i ng?t ngào.

– Thêm chút b?n b?, m?t chút n? l?c, ?i?u t??ng ch?ng nh? là th?t b?i vô v?ng có th? bi?n thành thành công – r?c r?.

– ??ng bao gi? ?? ??n ngày mai nh?ng vi?c mà b?n có th? ?? ??n ngày kia – Mark Twain.

S? thành công trong công vi?c là ?i?u mà ai c?ng mong mu?n nh?ng không h? ??n gi?n, b?n ph?i n? l?c và v??t qua nh?ng tr? ng?i m?i ??t ???c ?i?u mà mình mong mu?n.

L?i chúc 20/10 dành cho v? yêu hay nh?t

Ngày 20/10 s?p ??n r?i,  b?n chu?n b? nh?ng gì ?? dành t?ng nh?ng l?i chúc thân th??ng ??n bà xã c?a mình ? hãy mua m?t món quà và kèm theo l?i chúc 20.10 ng?t ngào ch?c ch?n bà xã c?a b?n s? r?t thích. Xem ngay l?i chúc 20/10 dành cho v? yêu hay, ý ngh?a.

T?ng h?p l?i chúc 20/10 dành cho v? yêu

– Trong cu?c ??i anh có hai ng??i ph? n? quan tr?ng nh?t. M?t ng??i là m? anh. Còn m?t ng??i n?a ?ó chính là em – ng??i anh yêu th??ng nh?t. Chúc v? anh ng??i v? thân th??ng có m?t ngày 20/10 h?nh phúc.

– V? ng?c ?i  ? Hôm nay 20/10 anh chúc v? ng?c c?a anh luôn vui v?, tr? trung, quy?n r?.

– V? yêu! Có ph?i anh là ng??i ?em ??n cho em nh?ng ni?m vui trong cu?c s?ng nh?ng c?ng mang l?i cho em r?t nhi?u n?i bu?n. N?u có m?t ?i?u ??c thì anh s? ??c r?ng m?i ngày trôi qua ??u là m?t ngày 20/10 th?t ??p ??i v?i em!

– Em c? ng?m hoa, anh s? lo r?a bát, anh s? lo quét nhà. Anh s? lo gi?t là. Em u?ng gì anh pha. Ch? g?n hay ch? xa. Anh l?n ra ???c h?t. Món em ?a anh bi?t. Em c? ch? mà xem. Em ?ánh ph?n xoa kem. Anh nh?t rau vo g?o. Em ung dung ??c báo. Anh tay n?u tay xào. Anh t? làm không sao. ??ng lo gì em nhé. Ch? là 24h thôi nhé 🙂

– V? yêu !  Hôm nay là 20-10 m?t th?t ??c bi?t ?? anh có th? nói: Anh yêu em th?t nhi?u.

– Nhân ngày 20/10 anh chúc v? luôn tràn ??y h?nh phúc, ng?t ngào và hãy gìn gi? nuôi d??ng mái ?m c?a chúng mình v? nhé!

– Chúc v? ng??i ph? n? s? ?i bên anh su?t cu?c ??i có ngày 20/10 th?t vui v? và h?nh phúc.

– Tôi, ??ng chí ch?ng xin chúc ??ng chí v? có m?t ngày ngh? ng?i, ch?i b?i và ??c bi?t chúc ??ng chí v? luôn luôn xinh ??p.

– Nhân ngày Ph? n? Vi?t Nam 20/10, anh g?i t?i em và các con tình c?m yêu th??ng . V?i anh, em và các con là t?t c?. Anh luôn c?u nguy?n và h?ng mong cho em và các con có s?c kh?e. Anh luôn chúc em thành công trong s? nghi?p, v?i anh s?c kh?e c?a em là quan tr?ng nh?t.

– Ch?ng ph?i ??n ngày 20/10 anh m?i chúc em nh?ng l?i chúc ng?t ngào nh?t. Nh?ng vì m?i ng??i coi ?ó là ngày ??c bi?t nên anh mu?n dành ?i?u ??c bi?t nh?t ??n cho em trong ngày ?ó. Chúc v? yêu c?a anh th?t s? h?nh phúc, thành công và luôn vui v? trong cu?c s?ng.

– V? yêu. Em bi?t không, v?i anh hôm này ngày 20/10 th?t ??c bi?t, b?i anh ???c yêu th??ng ch?m sóc em. C?m ?n em ?ã ??n bên anh trong cu?c ??i này.

– V? yêu d?u! Hôm nay th?t ??c bi?t ?ó là ngày ph? n? Vi?t Nam 20/10. Anh mu?n g?i ??n em tr?n v?n kh?i óc và trái tim anh, g?i nh?ng gì cao quý và thiêng liêng nh?t. Anh th?c s? mong r?ng h?nh phúc c?a v? ch?ng s? là mãi mãi.

– V? yêu! ?ã có l?n em nói r?ng anh ?ã mang ??n cho em nhi?u ni?m vui c?ng nh? nhi?u n?i bu?n phi?n trong cu?c s?ng gia ?ình c?a chúng ta. N?u có m?t ?i?u ??c, anh ??c r?ng m?i ngày trôi qua ??u là ngày 20/10 ?? em luôn vui v? và h?nh phúc.

Nh?ng l?i chúc ngày 20/10 b?ng Ti?ng Anh ch?t nh?t

Ngày 20-10 ?ang ??n g?n và b?n ?ã chu?n b? nh?ng gì cho m?t n?a yêu th??ng c?a mình ch?a ? ngoài nh?ng món quà thì nên có m?t s? l?i chúc ý ngh?a b?ng ti?ng anh c?c ch?t mà blogloichuc g?i ý. T?ng h?p nh?ng l?i chúc ngày 20-10 b?ng ti?ng Anh hay g?i ??n các b?n.

L?i chúc 20/10 hay b?ng Ti?ng Anh

1. Every Home,Every Heart, Every Feeling,Every Moment Of happiness is incomplete without you, only you can complete this world. Happy Vietnamese Women’s Day!

(M?i gia ?ình, m?i trái tim, m?i c?m xúc, th?i kh?c h?nh phúc ch?ng th? hoàn h?o n?u thi?u m?. Ch? có m? m?i có th? bi?n th? gi?i c?a con tr? nên hoàn thi?n. Chúc m? ngày 20/10 vui v?!)

2. A beautiful woman, a great friend and a wonderful mother. You are all this to me and much more… I feel so lucky and proud to have a mom like you.

(Không ch? ng??i ph? n? xinh ??p, mà còn là ng??i b?n t?t m?t ng??i m? tuy?t v?i. M? th?c s? là t?t c? ??i v?i con.

Con c?m th?y th?t may m?n và t? hào khi ???c là con c?a m?.)

3. I make this to give it to the most special woman in my life. Love you mom!

(Con làm nó ?? dành t?ng cho ng??i ph? n? tuy?t v?i nh?t trong cu?c ??i con. Con yêu m?!)

4. L?i chúc 20/10 b?ng ti?ng Anh bài s? 1: Wishing you a day filled with goodness and warmth. Wishing you happiness… today and forever. Happy Vietnam Women’s Day!

(Chúc các b?n m?t ngày tràn ??y lòng nhân h?u và s? ?m áp… Chúc các b?n ha?nh phu?c ngày hôm nay và mãi mãi. Chu?c m??ng nga?y Phu? n?? Vi?t Nam.)

5. For Women:To be happy with a man you must understand him a lot and love him a little. For Man:To be happy with a woman you must love her a lot and not try to understand her at all.

(V?i ng??i ph? n?: Mu?n h?nh phúc v?i m?t ng??i ?àn ông b?n ph?i hi?u anh ?y r?t nhi?u và yêu anh ?y m?t chút. ??i v?i ?a?n ông: ?? ???c h?nh phúc v?i m?t ng??i ph? n?, b?n ph?i yêu cô ?y r?t nhi?u và không c? g?ng ?ê? hi?u cô ?y tâ?t ca?.)

6. Every Home, Every Heart, Every Feeling. Every Moment Of happiness is incomplete without u, Only U can complete this world… 20/10 Happy Vietnam Women’s Day.

(M?i gia ?ình, m?i trái tim, m?i c?m giác. M?i khoa?nh kh??c c?a h?nh phúc là ch?a hoa?n chi?nh mà không có ba?n. Ch? ba?n có th? hoàn thành th? gi?i này. 20/10 chúc m?ng ngày Ph? n? Vi?t Nam.)

7. This life has no existence without a strong ally in wonman in every stage of life starting from Motherhood to Wife, Sister &finally a Daughter.Happy Vietnam Women’s Day!

(Cu?c s?ng này không t?n t?i mà không có m?t ??ng minh m?nh m? la? ph? n? trong m?i giai ?o?n c?a cu?c s?ng, b?t ??u t? m? ??n v?, ch? và cu?i cùng là m?t con gái.)

8.  Wish you a very happy (happy) women’s day. Its you who’s making the difference in so many lives and I am one of them.Have a wonderful day!

(Chúc các b?n m?t ngày ph? n? vui ve?. Nga?y c?a nh?ng ng??i làm ra nh??ng s? khác biê?t trong râ?t nhiê?u cuô?c ???i và tôi là m?t trong s? h? … .Chu?c ba?n co? m?t ngày tuy?t v?i!)

9. A beautiful woman draws strength from troubles, smiles during distress and grows stronger with prayers & hope. Send this to a beautiful woman. I just did! Happy Vietnam woman’s day!

(M?t ng??i ph? n? xinh ??p thu hút s?c m?nh t? nh?ng r?c r?i, m?m c??i trong ?au kh? và phát tri?n m?nh m? h?n v?i nh?ng l?i c?u nguy?n và hy v?ng. G?i tin này cho m?t ng??i ph? n? xinh ??p. Tôi ch? c?n làm! Chúc m?ng ngày Ph? n? Vi?t Nam!)

10. If fate favors you one day & you are asked what you want to be, don’t wish to be someone else… Because you are wonderful the way you are! Cheers to Womanhood! Happy Vietnam Women’s Day !

(N?u s? ph?n ?ng h? b?n m?t ngày và b?n ???c yêu c?u nh?ng gì b?n mu?n, không mong mu?n ? ng??i khác… B?i vì b?n tuy?t v?i theo cách b?n ?ang có! Chu?c m??ng phái n?! Chúc m?ng Ngày c?a ph? n? Vi?t Nam!).

?ó là nh?ng câu chúc hay, ??n gi?n nh?ng ??y ý ngh?a v?i nh?ng ng??i thân c?a b?n trong ngày 20/10 s?p ??n. Hãy dành nh?ng l?i thân th??ng g?i ??n nh?ng ng??i ph? n? yêu th??ng nhé.

S?u t?m t? internet

M?t s? danh ngôn hay v? tu?i tr?

Ai c?ng có m?t th?i tu?i tr? có ??c m? hoài bão, tu?i tr? tu?i thanh xuân là kho?ng th?i gian mà ng??i ta nh? nhung nhi?u nh?t và c?ng là luy?n ti?c n?u ?? trôi qua vô ngh?a. Hãy cùng ?i?m qua m?t s? nh?ng câu nói hay v? tu?i tr? ???c t?ng h?p l?i ??y ý ngh?a.

1. Tu?i tr? không g?ng s?c, già c? nh?ng ng?m ngùi.

2. Nên nh? r?ng cái gì c?ng có th? l?y l?i ???c, nh?ng không th? l?y l?i tu?i tr?. Không nên tiêu phí tu?i tr? vào cái gì nh?t th?i.

3. Tu?i tr? quá phóng túng làm m?t ?i ?i?u th? v? c?a tâm h?n, quá ki?m nén s? m?t ?i s? linh ho?t c?a ??u óc.

4. Tu?i tr? gi?ng nh? bu?i sáng c?a m?t ngày, nó trong s?ch tinh khi?t, luôn tràn ng?p t??ng t??ng xa v?i và hài hòa.

5. N?u b?n ng? d?y mu?n b?n s? phí m?t c? ngày, tu?i thanh niên mà không h?c t?p thì phí m?t c? cu?c ??i.

6. Tình yêu tu?i tr? ??p ??, nh?ng ch?ng qua ch? là thanh xuân phóng khoáng, là tr?ng trong n??c h? ?o. Ch? ch?m m?t ngón tay, c?ng s? tan m?t.

7. Tu?i thanh xuân v?i m?i ng??i th?t ??p nh?ng tu?i thanh xuân c?a m?t ng??i có th? bình th?n, c?ng có th? r?c l?a anh hùng; có th? trôi qua vô v? ?? r?i h?i ti?c, c?ng có th? b??c ti?p nh?ng b??c v?ng vàng t?i tu?i thanh xuân huy hoàng tráng l?.

8. Tình yêu ??u không ch? là m?t h?i ?c ??p c?a tu?i tr? mà nó còn có s?c m?nh thay ??i cu?c ??i m?t con ng??i và t?n t?i b?t di?t trong trái tim c?a chúng ta.

9. Tu?i xuân là quãng th?i gian ?? con ng??i nh? nhung, hoài ni?m. Khi ôm ai nó vào lòng, nó s? ch?ng ?áng m?t xu, ch? khi b?n d?c h?t nó, quay ??u nhìn l?i, t?t c? m?i có ý ngh?a. Nh?ng ng??i ?ã t?ng yêu và làm t?n th??ng chúng ta ??u có ý ngh?a v?i s? t?n t?i tu?i xuân c?a chúng ta.

10. ???ng nhiên, khi chúng ta còn tr?, làm sao chúng ta tin r?ng s? có ngày ??nh m?nh khi?n chúng ta không ??t ???c nh?ng ?i?u mình mong mu?n?

11. B?n m??i là tu?i già c?a l?p tr?; n?m m??i là tu?i tr? c?a l?p già.

12. Khi còn tr?, tôi luôn coi tr?ng s? t? do, khi tôi v? già, tôi coi tr?ng tr?t t?. Tôi ?ã khám phá ra m?t ?i?u l?n lao r?ng t? do là s?n ph?m c?a tr?t t?.

13. Ng??i tr? tu?i ngh? ng??i già là nh?ng k? d?i kh? – nh?ng ng??i già bi?t ng??i tr? tu?i là nh?ng k? d?i kh?.

14. V?i t?t c? m?i ng??i, tu?i tr? là mùa hân hoan c?a cu?c ??i; nh?ng th??ng ch? b?i ?i?u mà nó hy v?ng, không ph?i b?i ?i?u mà nó giành ???c, hay ?i?u mà nó tr?n thoát.

15. Có nh?ng ng??i ch?t tu?i 25 và ch? ??n n?m 75 tu?i m?i ???c ?i chôn.

16. N?u tu?i tr? là khuy?t ?i?m thì ?ó là m?t khuy?t ?i?m chúng ta b? ???c r?t nhanh.

17. Tu?i tr? là ?? tu?i h?nh phúc nh?t trong cu?c ??i b?i tu?i tr? có kh? n?ng nhìn th?y cái ??p. Ai gi? ???c kh? n?ng nhìn th?y cái ??p s? không bao gi? già nua.

Tu?i tr? t??i ??p nh?t c?a con ng??i, hãy t?n d?ng ?i?u ?ó và làm nh?ng vi?c b?n yêu thích ?? sau này ngh? v? tu?i tr? c?a mình b?n s? không h?i h?n.

 

Nh?ng danh ngôn b?t h? v? th?i gian

Th?i gian là th? ?áng giá nh?t trong cu?c s?ng b?i th?i gian không th? l?y l?i, n?u ?? trôi qua b?n s? h?i ti?c và th?i gian không bao gi? ch? ??i m?t ai c?. T? x?a ??n nay ?ã có r?t nhi?u nh?ng câu nói hay v? th?i gian ???c t?ng h?p l?i và blogloichuc s? g?i ??n b?n.

Danh ngôn b?t h? v? th?i gian

1. K? t?m th??ng ch? lo tìm cách gi?t th?i gian, còn ng??i có tài thì tìm m?i cách t?n d?ng th?i gian.

2. Th?i gian thay ??i và chúng ta c?ng thay ??i theo th?i gian. Ng?n ng? ??c

3. B?n hãy d?y vào n?m gi? sáng, ?n tr?a vào chín gi?, ?n t?i vào n?m gi? chi?u, ng? vào chín gi? t?i, b?n s? s?ng ??n chín m??i chín tu?i. Ng?n ng? Pháp

4. Chúng ta c?n ph?i ?i ngang v?i th?i gian ch? không ph?i ?? th?i gian ?i ngang qua. Ng?n ng? ??c

5. Th?i gian là ông th?y v? ??i, nó ?àn x?p êm th?m m?i vi?c.

6. ??m mình trong h?i ti?c là tiêu phí th?i gi? hôm nay cho th?i gi? ?ã qua không thu?c v? chúng ta n?a. Khuy?t danh

7. Câu h?i luôn xu?t hi?n trong ??u tôi m?i ngày là: Li?u có ph?i tôi ?ang làm ?i?u quan tr?ng nh?t mà tôi có th? làm ???c? Tr? khi tôi c?m th?y tôi ?ang x? lý ?i?u quan tr?ng nh?t mà mình có th? giúp, còn l?i tôi s? c?m th?y không tho?i mái v?i cách mình s? d?ng th?i gian. Mark Zuckerberg

8. Quá kh? ?ang ??i ta trong m?t n? t??ng lai. Khuy?t danh

9. Ngày ?i, tháng ch?y, n?m bay. Th?i gian n??c ch?y, ch?ng quay ???c v?. Ng?n ng? Nga

10. Cu?c s?ng quá ng?n ng?i. H?n thù ch? tàn phá nh?ng h?nh phúc tuy?t v?i b?n ?ang có. Hãy c??i khi b?n có th? và quên ?i nh?ng gì b?n không th? thay ??i.  Khuy?t danh

11. M?t tu?n l? v?i ng??i ch?m ch? có 7 ngày, còn v?i k? l??i bi?ng có 7 ngày mai. Ng?n ng? Pháp

12. Th?i gian là ng??i th?y tuy?t v?i, nh?ng th?t không may, nó gi?t t?t c? h?c trò c?a mình.

13. Cu?c s?ng không dài lâu, và không nên tiêu t?n nó quá nhi?u ng?i không mà suy tính nên s?ng th? nào.

14. Ch?t l??ng c?a kho?ng kh?c m?i là quan tr?ng, không ph?i s? ngày, hay s? s? ki?n, hay s? ng??i tham gia.

15. Hãy s?ng qua m?i ngày nh? th? ?ó là ngày cu?i cùng ta s?ng.

16. Th?i gian là th? l?nh lùng nh?t, cho dù ta mu?n níu gi? nó nh? th? nào, nó v?n c? m?t ?i không tr? l?i.

17. Th?i gian là th? l?nh lùng nh?t, cho dù ta mu?n níu gi? nó nh? th? nàNg??i ta nói th?i gian s? tr? l?i t?t c?, nh?ng th?t ra nó không tr? l?i gì c?, nó ch? làm ta quên m?t câu h?i thôi.

S?u t?m internet

Bí ?n C?a Nh?ng ?i?m Chiêm Bao – Nh?ng ?i?u X?y Ra Lúc Ng? P1

?n

– N?m m? th?y ?n c?m ? nhà là ?i?m s?p có chuy?n vui cho c? gia ?ình. (n?u chiêm bao ngày ch?n s? ??: 69, ngày l? s? ?? 96)
– N?m m? th?y ?n c?m ? n?i khác nên ?? phòng hao tài t?n c?a vì có k? l?a g?t, tình c?ng nh? ti?n.
– N?m m? th?y ?n ?? béo nh? b? s?a v.v… thì s?p có chuy?n vui do ng??i ph??ng xa tr? v?.
– N?m m? th?y ?n th?t trâu bò t?c s?p có ?i?m lành trong m?t ngày r?t g?n.
– N?m m? th?y ?n th?t chó là ?i?m s?p có ki?n t?ng.
– N?m m? th?y ?n th?t heo thì s?p s?a b? b?nh.
– N?m m? th?y ?n th?t n?u chín là ?i?m t?t, ?n th?t s?ng là ?i?m x?u, ?n th?t nh?ng con v?t ch?t sình là ?i?m chia ly trong gia ?ình.
– N?m m? th?y ?n th?t ng?ng, v? hay ch?ng s?p có b?nh.
– N?m m? th?y ?n th?t gà v?t, s?p có l?i vào.
– N?m m? th?y ?n bánh cu?n, ch?, ch? giò, g?i cu?n v.v… nên ?? phòng tai ti?ng ho?c có s? c?i vã.
– N?m m? th?y ?n d?a ?? phòng té ngã.
– N?m m? th?y ?n d?a, cà, m??p ?? phòng s? ?au ?m b?nh ho?n.
– N?m m? th?y ?n h?t bí và các lo?i h?t, ??u v.v… n?u có thai t?c s?p sinh con quí t?, n?u không thai s? g?p s? may m?n v? ???ng con cái.
– N?m m? th?y ?n ?i, cam, h?ng là ?i?m b?t th??ng.
– N?m m? th?y ?n ?ào, m?n, lý v.v… gia ?ình s? sum h?p, ng??i ?i xa s? tr? v? ?oàn t?.
– N?m m? th?y ?n táo, dâu, s?p có tài b?t ng?.
– N?m m? th?y ?n lê, s?p hao tài có ki?n t?ng thì th?t ki?n.
– N?m m? th?y ?n các th? rau mùi nh? hành, h?, t?i, c? ki?u v.v… là ?i?m th?t x?u, m?i vi?c ??u b?t thành và có th? b? tai h?a.

ÂM NH?C

– Chiêm bao th?y mình ?ánh ?àn là ?i?m s?p có b?nh v? lá lách.C?n ?? phòng b? té.
– N?m m? Nghe ti?ng ?àn hát mà không trông th?y ng??i là ?i?m s?p có tang.
– N?m m? th?y ?i d? nh?c h?i, hay nghe ?àn hát là ?i?m g?p t? duyên.H?nh phúc v? tình c?ng nh? v? ti?n.  (n?u chiêm bao ngày ch?n s? ??: 27, ngày l? s? ??72)

?NH 

– Chiêm bao th?y t?ng ?nh cho ai, hay ng??i khác t?ng ?nh cho mình là ?i?m s?p chia ly,ho?c s?p ?i xa.

– N?m m? Th?y ?i ch?p ?nh là có ng??i mong nh? mu?n g?p mình.
– N?m m? Th?y xé ?nh c?a ng??i là s?p s?a ???c h?i ng? v?i ng??i ?y.
– N?m m? Th?y ?nh treo trên vách t? nhiên r?t xu?ng, là ?i?m b?t t??ng,?? phòng tai n?n b?t ng?,nh?t là xe c?.
– N?m m? Th?y ??t ?nh là ?i?m t? duyên s?p thành t?.
– N?m m? Th?y v? ?nh truy?n th?n cho ng??i yêu là ?i?m g?p tình ??ch.

ÁO 

– Chiêm bao th?y áo qu?n là ?i?m x?u.

– N?m m? Th?y qu?n áo rách r??i hay v??ng vào gai rách t?i t? là ?i?m s?p mang l?i ?n ti?ng nói.

– N?m m? Th?y ?n m?c sang tr?ng là ?i?m s?p b? ô nh?c ho?c b? x? vã.

– N?m m? Th?y l?nh m?c thêm áo qu?n vào là ?i?m t?n th??ng danh d?.

– Chiêm bao th?y thay ??i áo qu?n,ho?c nóng b?c c?i ph?ng qu?n áo v?t b? ?i,là ?i?m s?p ch?m d?t m?t tai h?a. N?u có ki?n t?ng,s? th?ng ??i ph??ng.

– N?m m? Th?y thay ??i áo lót là ?i?m tái h?p v? ch?ng.  (n?u chiêm bao ngày ch?n s?: 95, ngày l? s? 59)

ÁP L?C 

– Chiêm bao th?y b? áp b?c hay b? n?t n?, h?m d?a là ?i?m s?p ??ôc ng??i nâng ?? b?ng ti?n ho?c b?ng m?i cách.
– N?m m? Th?y mình d?a n?t ng??i khác là ?i?m phi?n não, âu lo.
– N?m m? Th?y mình b? áp b?c hay b? áp l?c ? è b?p là ?i?m s?p g?p may m?n trên ???ng s? nghi?p,ti?n công nh? danh v?ng. (n?u chiêm bao ngày ch?n s?: 98, ngày l? s? 89)

?U ?? 

– Chiêm bao th?y ?ánh l?n v?i ng??i cùng phái là ?i?m s?p b? th?t v?ng v? tình duyên, ho?c s?p b? ph?n b?i trong tình tr??ng.

– N?m m? Th?y ?ánh l?n v?i ng??i khác phái là ?i?m s?p nhúng tay vào m?t cu?c tình duyên v?ng tr?m.

– N?m m? Th?y ?ang ch?ng ki?n m?t cu?c ?u ?? là ?i?m ???c l?i v? ph?n mình. S? có ng??i mang ??n cho mình nh?ng chuy?n b?t ng? v? ti?n tài. (s? h?p ?u ?ã không phân bi?t ngày ch?n , l?)