L?i chúc m?ng sinh nh?t hay ý ngh?a dành cho con trai

L?i chúc m?ng sinh nh?t hi?n ?ang là 1 trong nh?ng câu nói khá quen thu?c c?a ng??i Vi?t chúng ta. H?u nh? c? t?i m?i d?p sinh nh?t là s? có nh?ng l?i chúc ng? ngh?nh và khác nhau s? xu?t hi?n. Hôm nay blogloichuc.com xin chia s? t?i các b?c ph? huynh 1 vài l?i chúc hay ý ngh?a và ??y ng? ngh?nh dành cho con trai c?a b?n. Các gia ?ình ?ang có con thì hãy nên ??c và l?u l?i nh?ng câu chúc này nhé tin ch?c có khi m?i ng??i s? c?n.

L?i chúc m?ng sinh nh?t dành cho con trai

Nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t dành cho con trai c?c hay

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 1 : Hôm nay là ngày m?ng con thêm 1 tu?i, ba m? mong con luôn xinh t??i, kh?e m?nh và n?ng ??ng và c?ng nh? ngoan ngoãn nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 2 : Chúc m?ng sinh nh?t con gái c?a m?, mong con luôn t??i t?n và phát tri?n kh?e m?nh và nh?n ???c nhi?u món quà ??p trong ngày hôm nay nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 3 : M?ng ngày sinh th?n c?a con ???c 1 n?m. Chúc con yêu c?a m? ?n mau ch?ng l?n ?? ph? m? qu?n lý công vi?c nhà ^^

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 4 : Chúc con có ngày sinh nh?t th?t vui v? và h?nh phúc và tìm ???c 1 n?a trong ??i c?a mình cho ba m? vui lòng nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 5 : Ba m? chúc con 1 tu?i m?i s? tràn ng?p ni?m vui và thành công trên con ???ng mà mình ?ã ch?n, ba m? tin ? con

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 6 : Ba và m? c?m ?n con vì con ?ã mang ??n cho ba m? nh?ng ni?m vui trong cu?c s?ng h?ng ngày. Hôm nay là ngày sinh th?n c?a con , ba và m? g?i ??n con nh?ng l?i chúc t?t ??p và thân yêu nh?t. Ba m? yêu con

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 7 : Chúc con n?m m?i thêm tu?i m?i, bi?t vâng l?i cha m? và bi?t l? phép v?i ông bà th?y cô giá, m?ng sinh con con yêu

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 8 : Ch? chúc em s? nh?n ???c nhi?u quà và nhi?u l?i chúc thân th??ng nh?t trong gia ?ình nhân ngày sinh nh?t c?a em

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 9 : Ba m? chúc hoàng t? yêu d?u c?a ba m? mau ?n ch?ng l?n ?? mau tr? thành 1 thanh niên khôi ngô tài hoa nh? cái tên ?ã ??t nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t con trai 10 : Chào m?ng ngày con ??n th? gi?i này, con là ni?m vui ni?m kiêu hãnh c?a b? m?, chúc con mau ?n ch?ng l?n ^^

Nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t dành cho con gái yêu c?c hay

L?i chúc sinh nh?t con gái 1

M? chúc con gái có 1 ngày sinh nh?t th?t vui v? và tràn ??y ti?ng c??i, nh? mau ?n chóng l?n ?? tr? thành cô thi?u n? nhé

Nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t con gái yêu 2

Hôm nay là ngày ??c bi?t m?ng con thêm 1 tu?i m?i, ba m? không có gì b?ng chúc con luôn m?nh kh?e và nh?n ???c nhi?u quà trong ngày hôm nay nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t con gái yêu 3

Chúc con gái thêm tu?i m?i s? g?p ???c nhi?u thành công trong cu?c s?ng và ba m? luôn theo dõi t?ng b??c ?i c?a con h?ng ngày

L?i chúc sinh nh?t cho con gái 4

Nhân ngày ??c bi?t trong ??i 1 n?m ch? có 1 l?n, ba m? không có gì h?n b?ng t?ng con nh?ng món quà tinh th?n và nh?ng l?i chúc ý ngh?a nh?t, Happybirthday con gái

Nh?ng l?i chúc sinh nh?t cho con gái 5

Hôm nay là ngày sinh thành l?n th? … c?a con gái, ba m? chúc con luôn xinh ??p, t??i tr? trong m?t m?i ng??i, và ba m? c?u mong nh?ng gì t?t ??p nh?t s? ??n v?i con

L?i chúc sinh nh?t cho con gái ý ngh?a 6

Hôm nay không nh? ngày hôm qua, hôm nay là m?t ngày ??c bi?t, là ngày mà m?t thiên th?n ?áng yêu ?ã có m?t trên th? gi?i cách ?ây… n?m. Chúc…….. m?ng………. sinh ……….nh?t …. !

L?i chúc sinh nh?t con gái ??c ?áo 7

Chúc con gái luôn h?nh phúc và n? nhi?u n? c??i xinh x?n trong ngày sinh thành l?n th? … c?a con. Chúc con s? nh?n ???c nhi?u quà và nhi?u l?i chúc ý ngh?a nh?t

L?i chúc sinh nh?t con gái yêu 8

Chúc con gái yêu tu?i m?i  : vui v?, may m?n và thành công

Trên ?ây là 18 l?i chúc m?ng sinh nh?t hay dành t?ng cho con trai và con gái yêu quý c?a b?n. N?u ai chu?n b? ?ang làm m? hay b? thì hãy l?u l?i nh?ng l?i chúc ý ngh?a này dành con trai , con gái mình nhân ngày k? ni?m nhé. Tìm hi?u thêm nhi?u câu chúc, l?i chúc hay t?i blogloichuc.com

L?i chúc m?ng sinh nh?t dành cho v? | ch?ng và m? hay ý ngh?a

Hôm nay blogloichuc.com xin chia s? t?i m?i ng??i nh?ng câu chúc hay và ý ngh?a nh?t dành t?ng sinh nh?t cho nh?ng ng??i trong gia ?ình nh? : v?, ch?ng, con trai … ?ây là nh?ng l?i chúc khá ý ngh?a. N?u ai ?ang tìm ki?m nh?ng l?i chúc hay thì hãy th??ng xuyên truy c?p vào website blogloichuc.com và tham kh?o nhé

M?t vài l?i chúc sinh nh?t hay nh?t dành cho gia ?ình

1. L?i chúc m?ng sinh nh?t cho m? hay và c?m ??ng nh?t

L?i chúc m?ng sinh nh?t m?

L?i chúc m?ng sinh nh?t m? 1 : M? yêu m? có bi?t. Con luôn c?m ?n m? vì ?ã nuôi d??ng và d? dành cho con ?n h?c t?i n?i t?i ch?n, c?m ?n m? ?ã không ng?i v?t vã giang lao nuôi d?y con nên ng??i… Nhân ngày sinh nh?t l?n th? … c?a m? còn chúc m? luôn có m?nh kh?e và s?ng mãi v?i chúng con m? nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t m? 2 : C?m ?n ng??i m? kính yêu trong cu?c ??i này, m? là ng??i r?t quan tr?ng luôn ân c?n , ch?m sóc và chia s? cho con nh?ng ?i?u hay l? ph?i và luôn luôn la m?ng m?i khi con không nên ng??i, nh? ?ó con m?i bi?t quý m?i th? xung quanh ?? con có ???c nh? ngày hôm nay. Nhân ngày sinh nh?t c?a m? con chúc m? luôn m?nh kh?e và t??i ??p trong m?t c?a chúng con

L?i chúc m?ng sinh nh?t m? 3 : Nhân ngày sinh nh?t c?a m? con không có món quà gì b?ng nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t s? ??n v?i m? trong ngày hôm nay và 365 ngày còn l?i trong n?m , con hy v?ng m? s? thích l?i chúc này c?a con và hãy nh? luôn luôn quan tâm và ch?m sóc cho s?c kh?e c?a mình m? nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t m? 4 : Hôm nay là ngày sinh nh?t c?a m?, c? nhà chúc m? luôn m?nh kh?e và thành công trên con ???ng mà mình ?ang ch?n và luôn nh? r?ng luôn mãi bên b? và chúng con m? nhé. Yêu m? ng??i ??c bi?t nh?t trong ??i con

L?i chúc m?ng sinh nh?t m? 5 : Con c?m ?n m? vì ?ã hy sinh t?t c? cho chúng con ?? chúng con có ???c công danh và s? nghi?p nh? ngày hôm nay. Nhân ngày sinh th?i l?n th?… chúng con xin g?i t?i m? nh?ng món và và nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t t?t ??p nh?t. Chúng con luôn yêu m?

L?i chúc m?ng sinh nh?t m? 6 : Nhân ngày sinh nh?t c?a m? ?ang ??n con không bi?t nói gì h?n b?ng chúc m? có 1 ngày sinh nh?t th?t vui v? và h?nh phúc bên gia ?ình nh? nh?n này. Luôn yêu m?

L?i chúc m?ng sinh nh?t m? 7 : M? hi?n kính yêu. M? là 1 món quà ý ngh?a và vô giá mà t?o hóa ?ã dành t?ng cho con trong cu?c ??i này. Nhân ngày sinh nh?t c?a m? con chúc m? s?ng lâu tr?m tu?i cùng v?i ba và chúng con m? nhé

2. L?i chúc m?ng sinh nh?t dành cho ch?ng ??y ý ngh?a

L?i chúc m?ng sinh nh?t ch?ng

L?i chúc m?ng sinh nh?t ch?ng 1 : Chúc ch?ng yêu có 1 ngày sinh nh?t th?t vui v? và tràn ??y h?nh phúc và nên nh? ?i ??n ?âu c?ng luôn nh? v? em và gia ?ình thân yêu này nhé. Luôn luôn yêu anh

L?i chúc m?ng sinh nh?t ch?ng 2 : C?m ?n ông tr?i vì ?ã cho em l?a ch?n anh làm ch?ng. C?m ?n anh ?ã xu?t hi?n trong cu?c ??i em ?? che ch? và yêu th??ng nh?ng khi em vui bu?n nh?t. Chúc anh sinh nh?t vui v?

L?i chúc m?ng sinh nh?t ch?ng 3 : Anh là ng??i ?àn ông mà em th??ng yêu nh?t trong cu?c ??i này ngoài ba m? em ra. Nói ?i ?âu ch?ng n?a thì anh c?ng rât quan tr?ng v?i em nhân ngày sinh nh?t c?a anh, em chúc anh luôn m?nh kh?e và s?ng h?nh phúc bên em và nh?ng ??a con anh nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t ch?ng 4 : Ch?ng à! em r?t yêu anh nh?ng em r?t ti?c vì hôm nay không ???c ? bên anh trong ngày sinh nh?t này. Vì cu?c s?ng và gia ?ình nên anh hãy hi?u và thông c?m, nhân ngày sinh nh?t anh em chúc anh luôn t??i c??i và kh?e m?nh luôn là ng??i ?àn ông tr? c?t cho gia ?ình này. Em mãi yêu anh

L?i chúc m?ng sinh nh?t ch?ng 5 : ??n bây gi? mình ?ã là v? ch?ng, gi?c m? ?ã thành s? th?t, em mong mình ???c yêu th??ng và bên nhau mãi mãi ??n h?t cu?c ??i … Cu?c s?ng còn có nhi?u khó kh?n, v? ch?ng mình nh? Ng?u Lang và Ch?c N? m?i n?m g?p m?t l?n, em luôn mong ngày v? ch?ng ???c ?oàn t?, ???c ? bên c?nh anh trong m?t ngày sinh nh?t tr?n v?n…

L?i chúc m?ng sinh nh?t ch?ng 6 : Th? là th?i gian trôi qua th?t nhanh v?i bao nhiêu sóng gió trong cu?c ??i ph?i không anh nh?, dù ra sao em v?n mãi luôn bên anh và ?ng h? anh m?i khi vui bu?n. Nhân ngày sinh nh?t l?n th? … c?a anh em chúc anh luôn luôn h?nh phúc và thành công trên con ???ng mà mình ?ã ch?n

L?i chúc m?ng sinh nh?t ch?ng 7 : Ch?ng yêu à! hôm nay là ngày sinh nh?t c?a anh em không bi?t t?ng anh nh?ng món quà gì b?ng nh?ng l?i chúc t?t ??p và ý ngh?a nh?t, chúc anh luôn l?c quan, yêu ??i luôn luôn là ?i?m t?a v?ng ch?c cho em và con nhé

Nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t dành cho v? tràn ng?p yêu th??ng

L?i chúc m?ng sinh nh?t cho v?

L?i chúc m?ng sinh nh?t v? 1 : V? à! hôm nay là ngày sinh nh?t c?a v?, b? con anh không có gì h?n b?ng chúc em luôn xinh t??i, tr? ??p và luôn m?nh kh?e s?ng v?i b? con anh nhé. C?m ?n em ?ã v?t vã r?t nhi?u vì gia ?ình này

L?i chúc m?ng sinh nh?t v? 2 : Hôm nay là ngày sinh nh?t v? yêu. Anh chúc em luôn mãi xinh ??p và tr? trung nh? ngày anh v?i em m?i quen ^^. Anh luôn c?m th?y h?nh phúc và t? hào khi l?y ???c em làm v?. Chúc em có 1 ngày sinh nh?t th?t vui v?

L?i chúc m?ng sinh nh?t v? 3 : Chúc v? yêu có 1 ngày sinh nh?t vui v?, h?nh phúc bên ch?ng và con. Chúc em thêm tu?i m?i s? g?p ???c nhi?u ?i?u t?t ??p. Yêu v? nhìu nhìu

L?i chúc m?ng sinh nh?t v? 4 : V? là ng??i con gái mà anh luôn yêu th??ng nh?t trong cu?c ??i này. D?u mai sau có ra sao anh th? v?n mãi ch? yêu mình em. Happy birthday

L?i chúc m?ng sinh nh?t v? 5 : Hôm nay là ngày ??c bi?t trong ??i c?a v?, nh?ng anh không th? ? c?nh ?? cùng v? sang s? ni?m vui c?a ngày hôm nay. Nh?ng v? hãy hi?u cho anh, dù ?i ?âu trái tim anh v?n mã ngh? v? v?. Chúc v? có 1 ngày sinh nh?t vui v?

L?i chúc m?ng sinh nh?t v? 6 : Cho dù v? ch?ng mình có r?t ít th?i gian ? bên c?nh nhau ?? chia s?  bao n?i lo toan c?a cu?c s?ng, nh?ng ??i v?i anh v? luôn có m?t ý ngh?a vô cùng quan tr?ng và ??c bi?t trong cu?c ??i anh. Chúc em có m?t sinh nh?t vui v? và ý ngh?a.

L?i chúc m?ng sinh nh?t v? 7 : V? à! em có bi?t r?ng anh luôn dành cho v? nh?ng yêu th??ng ng?t ngào nh?t trong trái tim anh không. Nhân ngày sinh nh?t anh chúc em luôn xinh t??i, và tr? ??p và luôn là 1 ch? ??ng tinh th?n cho anh và các con c?a mình em nhé

Và còn khá nhi?u nh?ng câu chúc, l?i chúc hay và ý ngh?a khác, ?? bi?t thêm m?i ng??i hãy truy c?p vào trang https://blogloichuc.com/ ?? tham kh?o

Nh?ng câu chúc l?i chúc m?ng sinh nh?t hay dành t?ng b?n thân

Hi?n nay các l?i chúc m?ng sinh nh?t không còn quá xa l? ??i v?i m?i ng??i chúng ta trong cu?c s?ng h?ng ngày. Nh?ng ?? ki?m ???c 1 l?i chúc hay và ý ngh?a thì r?t khó, n?u ai ?ang mu?n tìm ki?m nh?ng l?i chúc hay và ng?t ngào dành t?ng cho b?n thân c?a mình nhân ngày sinh nh?t thì có th? tham kh?o t?i trang blogloichuc.com. T?i ?ây t?ng h?p r?t nhi?u l?i chúc m?ng sinh nh?t hay và ý ngh?a m?i ng??i có th? tha h? l?a ch?n

L?i chúc m?ng sinh nh?t cho b?n thân

L?i chúc m?ng sinh nh?t dành t?ng cho b?n thân hay và ý ngh?a

1. Chúc b?n có 1 ngày sinh nh?t th?t vui v?, xinh t??i bên gia ?ình và ng??i thân, chúc b?n luôn n?ng ??ng và g?t hái ???c nhi?u thành công trên con ???ng mà mình ?ã ch?n. ??ng quên ng??i b?n thân này nhé

2. Chúc b?n có nhi?u s?c kh?e và ni?m vui m?i trong ngày sinh nh?t n?m nay

3. Chúc b?n có 1 ngày sinh nh?t th?t h?nh phúc bên gia ?ình và ng??i thân yêu. Chúc b?n luôn mau ?n chóng l?n ?? k?p b?ng mình ^^

4.  Hôm nay là 1 ngày ??c bi?t, mình chúc b?n luôn có nh?ng giây phút êm ?êm và h?nh phúc nh?t trong hôm nay, chúc b?n có ni?m vui m?i và nh?n ???c nhi?u quà. Happy Birthday

5. Mình chúc b?n sinh nh?t n?m nay luôn xinh ??p và xinh t??i h?n trong 365 ngày còn l?i trong n?m . Ng??i b?n thân c?a mình ^^

6. Hãy luôn nh? và gìn gi? giây phút tình b?n th?t tr?ng sáng và h?n nhiên c?a chúng ta b?n nhé, chúc b?n sinh nh?t vui v? và càng tr? trung xinh ??p h?n trong 365 ngày còn l?i

7. Chúc b?n luôn t??i c??i, yêu ??i h?n v?i cu?c s?ng, chúc b?n s? có nh?ng ngày th?t thành công trên con ???ng mà mình ?ã m? ??c. Chúc m?ng sinh nh?t b?n , ng??i b?n thân c?a mình

8. Ni?m vui c?a t?i là khi quen bi?t ???c c?u, m?i khi câu vui mình c?ng vui lây vì th? hãy gi? mai nét l?c quan, tr? trung yêu ??i nhé b?n ?? chúng ta cùng vui v? h?n trên con ???ng tình b?n này. Chúc b?n có 1 ngày sinh nh?t th?t vui v?

9. B?n là 1 ng??i r?t ??c bi?t ??i v?i mình, mình không bi?t nói gì h?n b?ng chúc b?n s? có nh?ng ni?m vui và nhi?u ?i?u b?t ng? nh?t ??n v?i b?n trong cu?c s?ng c?a mình. Happy birthday

10. Mình chúc cho b?n có 1 ngày sinh nh?t th?t ?m áp bên n?a kia c?a mình. Chúc b?n s? luôn c??i t??i nh? l??i ?a, c??i th?n thùng và ng?i ngùng nh? th?ch sùng ^^

11. Mình chúc b?n sinh nh?t n?m nay luôn luôn t??i t?n và tr? ??p h?n n?m ngoái, v? ?? t??i t?n thì ai c?ng l?n c?n ^^

12. Chúc b?n luôn luôn h?nh phúc và tràn ng?p ti?ng c??i trong ngày sinh nh?t c?a b?n, và hãy nh? ??n nh?ng ng??i b?n luôn luôn quan tâm chia s? nh?ng n?i bu?n v?i b?n c?ng khi b?n bu?n

13. Nhi?u ng??i ?ã lý gi?i r?ng và mình cho nó r?t là ?úng ” có 1 ng??i b?n thân nh? là 1 c?a quý ” và mình r?t t? hào khi có 1 th? kho báu quý giá nh? mày. Chúc mày có 1 ngày sinh nh?t vui v?

14. Chúc m?ng ngày sinh th?n l?n th? … c?a mày. Tao chúc mày luôn xinh ??p, t??i c??i xinh x?n nh? chó c?n, c??i ng?i ngùng nh? th?ng/con khùng… và tao chúc m?i ?i?u t?t ??p nh?t s? ??n v?i mày trong ngày sinh th?n ??c bi?t này

Trên ?ây là 14 câu chúc, l?i chúc khá ý ngh?a và hay nh?t dành t?ng cho ng??i b?n thân c?a mình trong ngày sinh nh?t. Hy v?ng v?i 14 câu chúc này b?n và ng??i b?n thân s? có 1 không khí tho?i mái v?i nhi?u ti?ng c??i và tràn ng?p tình th??ng yêu. M?i ng??i có th? xem thêm nhi?u l?i chúc hay t?i trang blogloichuc.com

 

Nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t hay dành t?ng cho ng??i yêu

Ngoài nh?ng chi?c bánh kem thì nh?ng l?i chúc s? là 1 trong các món quà khá ý ngh?a dành t?ng cho nhau trong ngày sinh nh?t. Hi?n nay có khá nhi?u l?i chúc m?ng sinh nh?t nh?ng ?? tìm ki?m các câu chúc hay và ng? ngh?nh thì r?t khó, n?u ai ?ang tìm ki?m nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t hay ?? dành t?ng cho ng??i yêu trong ngày ??c bi?t hôm nay thì hãy truy c?p vào trang blogloichuc.com và tham kh?o nhé, t?i ?ây có vô s? các câu chúc m?i ng??i có th? vào và tìm cho mình nh?ng l?i chúc thích h?p nh?t

L?i chúc m?ng sinh nh?t cho ng??i yêu

Gi?i thi?u nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t hay nh?t dành cho ng??i yêu

1. G?i ng??i con gái anh yêu. Anh c?m ?n em ?ã mang ??n ??ng l?c và s? h?ng ph?n trong công vi?c h?ng ngày c?a anh. Hôm nay là ngày ??c bi?t anh chúc em có 1 ?êm sinh nh?t th?t vui v? và h?nh phúc v?i gia ?ình, chúc em mãi xinh t??i và luôn bên anh ??n su?t cu?c ??i này

2. G?i ??n em nh?ng l?i chúc ng?t ngào và tình c?m nh?t trong ngày sinh nh?t c?a em. Anh không bi?t nói gì h?n b?ng 1 câu chúc : Chúc em luôn mãi xinh t??i và tr? ??p luôn mãi yêu anh su?t cu?c ??i này em nhé

3. Chúc m?ng sinh nh?t ng??i ??c bi?t trong cu?c ??i c?a anh, anh chúc em luôn hoan hi?n, d?u dàng và ng?t li?m trong m?t anh. Em nh? là 1 b?u tr?i l?n n?u v?ng em cu?c s?ng này th?t là t? nh?t

4. Hôm nay là 1 ngày ??c bi?t nh?t ??i v?i em trong n?m. Nh?ng anh s? không nói v?i em 1 ?i?u gì vì em x?ng ?áng ???c nh?n t?t c? nh?ng th? t?t ??p nh?t trong bu?i t?i hôm nay. Chúc em 1 ngày sinh nh?t th?t vui v?

5. Hôm nay là ngày sinh nh?t c?a anh. Em không bi?t nói gì h?n r?ng em chúc anh luôn thành công trên con ???ng mà mình ?ã ch?n và luôn luôn gìn gi? tình c?m mà chúng mình ?ang có nhé anh. Mãi yêu anh

6. Sinh nh?t n?m nay c?a anh c?ng ?ã ??n , em không bi?t nói gì h?n b?ng chúc anh sinh nh?t nh? n?m x?a v?n luôn luôn yêu em và che ch? cho em h?ng ngày anh nhé. Happy birthday

7. Nhân ngày sinh nh?t c?a em. Anh xin g?i t?ng cho em 1 món quà quý ý ngh?a và thiêng liêng nh?t c?a anh … ?ó chính là trái tim và cu?c ??i này c?a anh. Em hãy nh?n ?i và ??ng ng?i ^^

8. Nhân ngày sinh nh?t, anh chúc em nhan s?c “quy?t li?t” th?ng hoa, ti?n tài ào ào th?ng ti?n và tình yêu “t?ng b?ng” bùng n?.

9. M?ng ngày sinh nh?t c?a em, m?ng ngày ?ó em sinh ra ??i cùng ngàn ngôi sao t?a sáng.

10. Món quà này, riêng Nó ch?ng có ý ngh?a gì c?, nh?ng k? ni?m ? ?ây là anh mu?n g?i cho em b?ng t?t c? nh?ng tình c?m tha thi?t nh?t. Chúc em sinh nh?t vui v?.

Trên ?ây là t?ng h?p 10 l?i chúc m?ng sinh nh?t hay nh?t dành t?ng cho ng??i yêu c?a mình trong ngày ??c bi?t. Hy v?ng v?i 10 l?i chúc ý ngh?a này b?n và ng??i yêu c?a mình s? có thêm không gian lãng m?n và ng?t ngào trong bu?i t?i hôm nay. Hãy t?i v? và l?u tr? ngay cho ngày sinh nh?t s?p ??n c?a ng??i yêu mình nhé. Tìm hi?u thêm nhi?u l?i chúc hay t?i blogloichuc.com

Nh?ng l?i chúc m?ng sinh nh?t hay và hài h??c

Nh?ng câu chúc và l?i chúc hi?n nay ?ang là 1 trong nh?ng món quà khá ý ngh?a mà m?i ng??i th??ng hay dành t?ng cho nhau trong các d?p sinh nh?t. Nh?ng l?i chúc không ch? là món quà mà nó còn th? hi?n s? trân tr?ng và quý m?n ??i v?i nhau. V?y m?i ng??i ?ã bi?t nh?ng l?i chúc sinh nh?t hay và hài h??c dành t?ng cho nhau trong nh?ng ngày này ch?a, n?u ch?a bi?t ta cùng blogloichuc.com tham kh?o bài vi?t d??i ?ây nhé

L?i chúc m?ng sinh nh?t

M?t vài l?i chúc m?ng ngày sinh nh?t hay và ý ngh?a nh?t

1. Chúc b?n có 1 ngày sinh nh?t th?t vui v? và h?nh phúc bên gia ?ình và ??c bi?t là g?u m? c?a b?n nhé ^^

2. Sinh nh?t càng nhi?u càng có l?i ?ó b?n nhé vì th? hãy th??ng xuyên t? ch?c nhi?u ngày nh? th? này ?? m?i ng??i ???c chung vui v?i b?n ^^

3. Chúc b?n sinh nh?t vui v?, ti?n b?c th?ng th?nh, tiêu sài tha ga trong n?m nay

4. Chúc b?n s? g?p nhi?u ?i?u may m?n và vui v? trong ngày sinh th?i n?m nay c?a b?n

5. Chúc m?ng sinh nh?t b?n, chúc b?n thêm 1 tu?i m?i, 1 thành công m?i v?i nhi?u th?ng l?i m?i trong s? nghi?p c?a mình

6. Thay m?t 90 tri?u ng??i Vi?t Nam ?ang sinh s?ng ? n??c và n??c ngoài… Mình chúc b?n có 1 ngày sinh nh?t ?áng yêu và luôn t??i c??i h?nh phúc bên gia ?ình

7. ??i v?i th? gi?i em ch? là 1 h?t cát trên xa m?c còn ??i v?i anh em s? là 1 b?u tr?i r?ng l?n trong m?t anh. Chúc m?ng ngày sinh th?n c?a em

8. Nhân ngày sinh th?n l?n th? … c?a em, anh chúc em luôn t??i c??i, tr? ??p và h?n nhiên nh? ngày nào. Và anh c?u mong em s? g?p ???c nhi?u ?i?u t?t ??p nh?t ??i v?i cu?c s?ng hi?n t?i c?a mình

9. C?m ?n m? là ng??i ?ã cho con c?t ti?ng khóc trào ??i nh? có m? mà sinh nh?t n?m nay trái tim con ?ã có n?i g?i g?m

10. Chúc m?ng sinh nh?t ng??i b?n thân c?a tôi. Chúc b?n luôn g?p nhi?u thành công trên con ???ng công danh và s? nghi?p c?a mình. Và ??ng quên ng??i b?n này nhé

Trên ?ây là 10 câu chúc m?ng sinh nh?t hay và hài h??c do blohloichuc.com chúng tôi s?u t?m, hy v?ng v?i 10 l?i chúc t?t ??p này tình b?n c?a m?i ng??i s? g?n bó kh?n khít h?n. ?? xem thêm nhi?u l?i chúc hay và ??c ?áo m?i ng??i hãy th??ng xuyên ghé th?m website blogloichuc nhé

Nh?ng l?i chúc 30/4 và 1/5 c?c hay mang ??y ý ngh?a

L?i chúc là 1 trong nh?ng thông ?i?p mang ý ngh?a và yêu th??ng mà m?i ng??i mu?n chia s? cho nhau trong nh?ng d?p l? h?i và các ngày ??c bi?t. Trong các d?p này thì các câu chúc, l?i chúc hay là không th? thi?u, D?p l? 30/4 và 1/5 s?p ??n b?n ?ã chu?n b? cho mình nh?ng l?i chúc hay ?? dành t?ng cho ng??i thân c?a mình ch?a, n?u ch?a có ta cùng tham kh?o qua các l?i chúc ngày 30/4 và 1/5 ??y ý ngh?a t?i trang blogloichuc.com

l?i chúc ngày 30/4 và 1/5

M?t vài l?i chúc c?c hay và ý ngh?a nhân ngày 30/4 và 1/5

Hi?n nay có khá nhi?u l?i chúc khác nhau trên m?ng nh?ng các l?i chúc t?i blogloichuc c?a chúng tôi r?t ??c ?áo và sáng t?o ??m b?o m?i ng??i s? yêu thích. V?y các l?i chúc này ra sao ta cùng tìm hi?u

1. Nhân ngày 30/4 và 1/5 chúng tôi trân tr?ng g?i l?i chúc thân yêu nh?t ??n các gia ?ình th??ng binh li?t s? trên toàn qu?c 1 l?i chúc ??y s?c kh?e và h?nh phúc nh?t

2. Kính chúc các c?u chi?n binh ?ã hy sinh và gìn gi? b?o v? t? qu?c này ??n ngày hôm nay. Chúng tôi luôn t??ng nh? và luôn bi?t ?n nh?ng ng??i ?ã ngã xu?ng trong chi?n th?ng ngày 30/4 và 1/5 . Chúng tôi trân tr?ng và bi?t ?n

3. Dù chi?n tranh ?ã qua ?i khá lâu nh?ng trong tâm trí tôi các c?u chi?n binh v?n là ng??i anh hùng vãi ??i c?a dân t?c. Nhân ngày 30/4 và 1/5 chúng tôi xin g?i l?i chúc thân yêu ??n m?i ng??i và gia ?ình luôn luôn h?nh phúc và tràn ??y s?c kh?e

4. Ngày 30/4 và 1/5 qu? là ngày th?t ??c bi?t ??i v?i chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn ghi nh? và kh?c ghi nh?ng ng??i ?ã có công b?o v? và gìn gi? ??c l?p c?a ??t n??c

5. Hôm nay là ngày k? ni?m 30/4 và 1/5 ??i v?i các v? c?u chi?n binh ?ã hy sinh ?? b?o v? n?n ??c l?p này. Chúng tôi r?t bi?t ?n các v? và chúng tôi không có gì h?n b?ng xin dân nh?ng bông hoa ??p nh?t dành cho m?i ng??i trong ngày ??c bi?t hôm nay

6. Chúng tôi luôn c?u chúc cho b?n và m?i ng??i thân trong nhà luôn tràn ??y ti?ng c??i và h?nh phúc trong ngày ??c bi?t 30/4 và 1/5 hôm nay

7. Tôi là 1 ng??i vi?t nam và luôn luôn t? hào vì các c?u chi?n binh và cha ông ta ?ã hy sinh ??u tranh mòn m?i giúp ??t n??c có th? dành ???c ??c l?p nh? ngày hôm nay. Nhân d?p ngày 30/4 và 1/5 chúng tôi chúc m?i ng??i c?u chi?n binh s? có 1 ngày th?t ý ngh?a trong n?m

8. Hôm nay là 1 ngày l? th?t ??c bi?t ??i v?i n??c Vi?t Nam chúng ta, dù ?i ?âu hay làm gì thì m?i ng??i c?ng ??ng quên t??ng nh? ??n các v? anh hùng ?ã hy sinh cho t? qu?c ?? chúng ta có 1 cu?c s?ng nh? ngày hôm nay nhé. Chúc m?ng ngày 30/4 và 1/5

9. Chúc m?i ng??i dân Vi?t Nam luôn m?nh kh?e và có 1 ngày ngh? l? th?t ??c bi?t. Chúc cho các c?u chi?n binh ?ã hy sinh vì ??t n??c thân yêu này 1 l?i chúc thành kính và vô cùng bi?t ?n

10. Nhân ngày 30/4 và 1/5 chúng tôi chúc cho toàn th? các ng??i ?ã hy sinh vì ??t n??c Vi?t Nam thân yêu này 1 l?i bi?t ?n vô cùng l?n lao và thân yêu nh?t. Chúc các c?u yên ngh? bình yên mãi mãi

11. Hôm nay qu? là 1 ngày th?t ??c bi?t. M?i ng??i cùng h??ng v? t? qu?c và b?t ??u m?t ni?m cho nh?ng c?u chi?n binh nh?ng ng??i ?ã có công xây d?ng và v? t? qu?c

12. Chào m?ng ngày gi?i phòng mi?n nam 30/4 và 1/5. Chúng tôi luôn luôn bi?t ?n nh?ng ng??i ?ã có công hy sinh ?? gìn gi? ??t n??c này. 1 phút m?t ni?m thiêng liêng dành cho các v?

13. Nhân ngày 30/4 và 1/5 chúng tôi g?i nh?ng l?i bi?t ?n th?t chân thành ??n các ng??i m? vi?t nam anh hùng và các chi?n s? ?ã hy sinh anh d?ng ?? b?o v? 1 n?n ??c l?p nh? ngày hôm nay. Chúng ta ph?i bi?t ?n và trân tr?ng nh?ng ng??i còn s?ng c?ng nh? ?ã khu?t. Chúc m?i ng??i có 1 ngày l? yên vui v?i gia ?ình

14. Hôm nay là ngày 30/4 và 1/5 ?ây là ngày t??ng nh? l?i chi?n công l?ng l?y c?a cha ông ta, ng??i ?ã có công và hy sinh s??ng máu ?? b?o v? 1 nên ??c l?p cho ??t n??c nh? ngày hôm nay. Chúng tôi luôn trân tr?ng và bi?t ?n

Toàn b? nh?ng c?p nh?t trên ?ây là nh?ng câu chúc khá hay dành t?ng cho ngày 30/4 và 1/5 mà m?i ng??i nên bi?t, các câu chúc trên khá ý ngh?a cho nên hãy ghi nh? vài câu ?? làm l?i chúc ??ng viên cho nh?ng nahf có công v?i cách m?ng ?i nhé. M?i ng??i có th? tham kh?o nhi?u l?i chúc t?t ??p và vui t??i t?i https://blogloichuc.com/nhung-loi-chuc-hay

 

Nh?ng l?i chúc hay dành cho ch? nhân ngày 8/3

Hôm nay blogloichuc.com xin chia s? t?i m?i ng??i 1 vài l?i chúc hay và ý ngh?a nh?t dành cho ch? gái nhân d?p ngày 8/3 . Các câu chúc này r?t ngh? ngh?nh và ?áng yêu v?y nh?ng l?i chúc này ra sao ta cùng tham kh?o

L?i chúc 8/3 cho ch?

Nh?ng l?i chúc dành t?ng ch? gái hay nh?t nhân ngày 8/3

1. G?i ng??i ch? kính yêu . Em còn nh? r?t rõ ngày x?a em còn nh? ch?a bi?t gì em v?i ch? c? nh? chu?t v?i mèo. Nh?ng chính vì s? h?n nhiên nh? v?y mà làm cho tình c?m ch? em ta luôn g?n bó và sâu ??m h?n. Th? tình c?m này thì bi?t bao gia ?ình th?y mà gh?n t? ch? nhé. Em r?t vui khi ???c làm em c?a ch? 1 l?n n?a chúc ch? có 1 ngày 8/3 th?t vui v?

2. Nhân ngày 8/3 em chúc ch? luôn xinh t??i và tr? ??p nh? ngày nào. Chúc ch? luôn v?ng tin trên con ???ng c?a mình và luôn luôn th??ng yêu b?o v? th?ng em nh? nh?n này c?a ch? nhé. Yêu ch?

3. Chúc ch? yêu có 1 ngày 8-3 luôn tràn ng?p ni?m vui, ti?ng c??i. Chúc ch? s? thành công l?n trên ch?ng ???ng c?a mình ?ã l?a ch?n

4. Ch? ! Ch? có bi?t không, nhi?u lúc em c? t?c vì ch? luôn luôn la m?ng em h?ng ngày … Nh?ng lúc nh?n ra em m?i bi?t nh?ng l?i ch? la m?ng luôn mu?n t?t cho em. Em không gi?i ?n nói nh? ai nh?ng hôm nay là ngày ??c bi?t 8/3 em không bi?t nói gì h?n b?ng chúc ch? 1 câu : Chúc ch? có 1 ngày 8/3 th?t h?nh phúc v?i giá ?ình và 1 n?a cu?c ??i còn l?i c?a ch?

5. Nhân ngày 8/3 em chúc ch? ???c kh?e m?nh, xinh ??p và t??i t?n nh? 365 ngày còn l?i trong n?m, và chúc ch? s? tìm ???c 1 n?a kia trong cu?c ??i. Em yêu ch?, ng??i em trai ngây th?

6. Th?i gian trôi qua th?t nhanh, m?i ?ây ?ã qua nhi?u n?m mà ch? ch?a l?n nào v? th?m gia ?ình nh? bé này. Gia ?ình luôn nh? mong ch? nhi?u l?m. Chúc ch? có 1 ngày 8/3 h?nh phúc và nhi?u s?c kh?e

7. C?m ?n ch? là ng??i luôn quan tâm chia s? v?i em nhi?u ni?m vui n?i bu?n trong cu?c s?ng, nhi?u lúc em v?p ngã nh?ng nh? ch? ??ng viên mà em có th? ??ng lên ???c. Hôm nay nhân ngày 8/3 em xin g?i ??n ng??i ch? 2 c?a em 1 l?i chúc th?t ng?t ngào và ý ngh?a nh?t : Chúc ch? hai luôn t??i t?n xinh ??p và thành công trên con ???ng c?a mình ?ã ch?n

Trên ?ây là nh?ng l?i chúc c?c hay và ý ngh?a dành t?ng cho ch? gái yêu quý c?a b?n, ?ây là nh?ng l?i chúc ???c s? d?ng nhi?u nh?t ngày nay cho nên n?u nhà có ch? gái thì hãy áp d?ng nh?ng câu chúc trên nhé. Chúng tôi tin ch?c ch? gái c?a b?n s? r?t xúc ??ng và vui m?ng khi nghe ???c nh?ng l?i chúc này

M?i ng??i có th? tham kh?o thêm nhi?u l?i chúc hay t?i https://blogloichuc.com/

 

L?i chúc 8/3 hay nh?t dành t?ng cho ng??i v? yêu

Ngày qu?c t? ph? n? m?ng 8/3 là 1 trong nh?ng ngày ?? b?n có th? cùng v?i v? yêu c?a mình thân m?t và hâm nóng l?i tình c?m nh? x?a b?ng nh?ng món quà nho nh? ho?c 1 vài câu chúc ??y ng? ngh?nh sáng t?o. Hôm nay blogloichuc.com s? dành t?ng cho các ??ng mày ra 1 vài l?i chúc 8/3 dành t?ng cho v? yêu c?a mình. V?y nh?ng l?i chúc này nh? th? nào ta cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây

L?i chúc 8/3 cho v? yêu

Nh?ng l?i chúc ngày 8/3 dành t?ng cho v? yêu hay nh?t

1. Hôm nay là ngày 8/3 . Anh mu?n g?i ??n v? yêu 1 tình c?m thiêng liêng và ??m th?m nh?t t? sâu trong trái tim anh. Em là bình mình là th? tài s?n vô giá nh?t trong ??i anh. Anh luôn chúc và c?u mong cho em có nhi?u s?c kh?e và kh?e m?nh ?? luôn luôn ?i cùng v?i anh trên con ???ng phía tr??c. Anh yêu em và ch? yêu mình em mà thôi v? yêu à

2. G?i ng??i con gái anh yêu ! anh r?t h?nh phúc và may m?n khi c??i em làm v? trong cu?c ??i này . Anh luôn c?u mong sao cho tình c?m ?ôi mình v?n luôn g?n bó và h?nh phúc nh? th?i gian ban ??u m?i quen v? nhé. Hôm nay là 1 ngày th?t ??c bi?t v?i anh và anh không bi?t nói gì h?n b?ng 3 t? ” Anh yêu em ”

3. Trong cu?c s?ng ai c?ng có 1 h?nh phúc nh?ng v?i anh có em là 1 h?nh phúc th?t l?n lao trong cu?c ??i này . Anh ch? mong sao m?i s?m th?c d?y luôn luôn ???c nhìn th?y n? c??i, ánh m?t cùng v?i b? môi thân th??ng c?a em. Yêu em ch? mãi yêu em mà thôi ( Chúc v? yêu ngày 8/3 luôn xinh ??p )

4. Hôm nay là 1 ngày th?t ??t bi?t ??i v?i anh ( ngày 8/3 ) anh s? làm t?t c? m?i công vi?c trong ngày hôm nay ?? th? hi?n s? bi?t ?n và quan tâm mà v? ?ã dành cho anh trong cu?c ??i này. Anh luôn yêu em và ch? mong s? cùng em ?i ti?p h?t ch?ng ???ng còn l?i trong ??i

5. Chúc v? yêu có 1 ngày 8/3 luôn xinh t??i và tr? ??p . Không ch? có 1 ngày mà t?t c? 365 ngày còn l?i c?ng là ngày ??p nh?t c?a v? . Nhân ngày 8/3 anh xin dành t?ng cho v? nh?ng l?i chúc ng?t ngào nh?t t? trong trái tim anh. Mãi yêu em, ng??i v? thân th??ng c?a anh

6. Chúc em ngày 8/3 luôn luôn xinh t??i và h?nh phúc bên ch?ng. Em mãi mãi là ng??i con gái ??p nh?t trong m?t nh? th? m?i yêu… Anh r?t h?nh phúc và sui s??ng khi có em làm v? . Anh không bi?t nói gì h?n v?i v? r?ng ” hãy luôn gi? gìn nh?ng gì mà ta ?ang có V? nhé ” . Luôn yêu V?

Trên ?ây là nh?ng câu chúc dành cho v? yêu nhân ngày 8/3 khá ý ngh?a và c?c hay. Hy v?ng v?i nh?ng l?i chúc này có th? giúp cho gia ?ình b?n luôn h?nh phúc và tràn ng?p ti?ng c??i trong ngày ??c bi?t 8/3 này nhé. M?i ng??i có th? tham kh?o nh?ng câu chúc hay v? th?y cô, cha m?, anh ch? em t?i blogloichuc.com/nhung-loi-chuc-hay

L?i chúc 8/3 ý ngh?a nh?t dành cho b?n bè

Ngày 8/3 là 1 ngày mà h?u nh? ai c?ng có nh?ng câu chúc riêng dành cho mình ?? dành t?ng cho nh?ng ng??i mà mình yêu quý nh?t. Ngoài nh?ng ng??i mà mình yêu quý thì b?n bè c?ng là 1 ng??i r?t quan tr?ng v?i chúng ta, v?y m?i ng??i ?ã bi?t nh?ng l?i chúc 8/3 ý ngh?a dành t?ng cho b?n bè c?a mình ch?a, n?u ch?a bi?t thì hãy tham kh?o thêm t?i blogloichuc.com

l?i chú 8/3 dành cho b?n thân

Nh?ng l?i chúc 8/3 hay dành t?ng cho b?n bè

1. Chúc b?n 1 ngày 8/3 luôn vui v? và tràn ng?p ti?ng c??i bên gia ?ình và ng??i thân và ??ng quên ng??i b?n này nhé

2. Chúc b?n luôn xinh ??p và tr? trung không ch? trong ngày 8/3 mà trong su?t 365 ngày còn l?i nhé

3. Chúc b?n ngày 8/3 s? nh?n ???c nhi?u quà và hoa và nh?ng l?i khen t?ng ý ngh?a nh?t t? nh?ng ng??i thân yêu c?a mình trong cu?c s?ng

4. Chúc b?n luôn tràn ng?p ni?m vui và n? c??i luôn t?a sáng trong ngày 8/3

Sau ?ây là nh?ng l?i chúc dành cho các cô b?n thân nhân ngày 8/3

1. Chúc b?n này 8/3 luôn c??i t??i và xinh ??p và s? tìm ???c 1 n?a h?nh phúc c?a mình trong ngày này

2. Nhân này 8/3 tôi chúc b?n s? tìm th?y 1 n?a h?nh phúc trong ??i và luôn luôn thành công trên con ???ng mà mình ?ã ch?n

3. Chúc b?n ngày 8/3 luôn t??i t?n và tr? mãi không già ?? có ng??i ?i ch?i cùng v?i tôi trong các d?p l?

4. Chúc các bà 1 ngày 8/3 v?n s? nh? ý và có nhi?u quà cáp t? nh?ng ng??i quan tr?ng nh?t trong cu?c ??i mình

Trên ?ây là nh?ng l?i chúc hay và ý ngh?a dành t?ng cho nh?ng cô nàng và b?n thân c?a mình trong ngày 8/3. Hy v?ng v?i nh?ng l?i chúc phía trên tình b?n c?a m?i ng??i s? ???c kh?n khít h?n trong cu?c s?ng ngày nay. Chúc m?i ng??i có 1 ngày 8/3 th?t vui v? và h?nh phúc bên gia ?ình và ng??i thân

M?i ng??i có th? tham kh?o thêm nhi?u câu chúc 8/3 hay t?i https://blogloichuc.com/nhung-loi-chuc-hay/

Nh?ng l?i chúc 8/3 hài h??c nh?t hi?n nay

L?i chúc 8/3 là 1 trong nh?ng l?i chúc khá ph? bi?n nh?t hi?n nay. Hi?n t?i b?n ch? c?n l??t web là có th? nhìn th?y hàng tr?m trang web v?i tiêu ?? nh?ng l?i chúc ngày 8/3. ?? t?o thêm s? ng? ngh?nh và sáng t?o trong t?ng câu chúc hôm nay blogloichuc.com xin dành t?ng ??n m?i ng??i nh?ng l?i chúc ngày 8/3 hài h??c nh?t mà không h? ??ng hàng
L?i chúc 8/3 hài h??c

M?t vài l?i chúc 8/3 ??y ng? ngh?nh và hài h??c

1. Nhân ngày 8/3 xin chúc t?t c? các ch? em ph? n? luôn kh?e m?nh, xinh ??p th? thiên th?n , duyên dáng nh? hoa mai n? mu?n , thành ??t nh? thánh gi?ng ….

2. Hôm nay là ngày 8/3 mình chúc b?n luôn c??i tr? trung, c??i ?? ki?u , c??i l?n, c??i l?t, c??i không ng?t trong ngày ??c bi?t hôm nay

3. Hôm nay là ngày 8-3 mình xin chúc ch? em ph? n? c??i t??i nh? l??i ??i / h?ng hái nh? heo nai / xinh ??p nh? cây k?p / h?n nhiên nh? b? ?iên

4. Mùng 8/3 chúc ch? em ta/h?n nhiên thi?t tha/vui c??i th?a ga/m? ?i?n tho?i ra/ng?p tràn câu ca…/ ?i ch?i thi?t tha/v? nhà ch?ng la/r?i ch?ng maxsa / th?t là la la

5. Chúc c?c vàng ngày 8/3 luôn tràn ng?p câu cá/ r?i ni?m vui la ?a . Hãy nh? ??n anh 1 ng??i luôn quan tâm em che ch? em tháng ngày

6. Chúc ch? em ph? n? ngày 8/3 / h?n nhiên nh? con ?iên/h?ng máu nh? cá s?u/S?c dai nh? heo lai/ X?c vác nh? heo lát / b?ng b?ng nh? heo quay

7. Hôm nay mùng 8 tháng 3/ Ch? em ph? n? ?i ra ?i vào/ Ngó mãi ch?ng th?y anh nào/ Ch? em b?c b?i ?i vào, ?i ra.

8. N?u có b?n án dành cho anh vì ?ã yêu em thì anh xin ??ng tr??c toà và nh?n b?n án chung thân ???c bên em su?t ??i…

Trên ?ây là 8 l?i chúc hài h??c hay nh?t m?i th?i ??i, ?? ???c bi?t thêm nhi?u câu chúc hay và ý ngh?a khác m?i ng??i có th? tham kh?o t?i blogloichuc.com/nhung-loi-chuc-hay