Nh?ng câu nói truy?n c?m h?ng v? du l?ch hay nh?t

B?n là m?t ng??i thu?c gi?i xê d?ch, ni?m c?m h?ng ?i du l?ch luôn tuôn trào trong huy?t qu?n c?a b?n. Hãy nghe m?t s? câu trích d?n hay v? ni?m ?a ?i mê du l?ch n?i ti?ng. Ch?c ch?n nghe xong b?n s? mu?n lên k? ho?ch cho chuy?n du l?ch ti?p theo ngay ??y.

1. “S?ng,  ?i du l?ch, m?o hi?m, chúc phúc, ??ng h?i ti?c.” Jack Kerouac

2. “Nói m?t ngôn ng? chính là ch?p nh?n m?t th? gi?i, m?t n?n v?n hóa.” – Frantz Fanon

3. “Không gì giúp phát tri?n trí thông minh nh? là ?i du l?ch.” – Emile Zola

4. “Hãy ng?m nhìn th? gi?i. ?i?u ?ó tuy?t v?i h?n b?t c? gi?c m? nào. “- Ray Bradbury

5. “??u t? vào du l?ch là m?t kho?n ??u t? cho b?n thân.” – Matthew Karsten

6. “Cu?c s?ng là m?t cu?c phiêu l?u ??y táo b?o ho?c không là gì c?.” – Helen Keller

7. “M?t cu?c hành trình không ph?i ???c ?o b?ng d?m mà ???c ?o b?ng tình b?n.” – Tim Cahill

8. “Du l?ch – ban ??u nó khi?n b?n không th?t nên l?i, và sau ?ó bi?n b?n tr? thành m?t ng??i k? chuy?n.” – Ibn Battuta

9. “Tôi thích c?m giác ???c là k? vô danh trong m?t thành ph? xa l?.” – Bill Bryson

10 .”??ng bao gi? ng?n ng?i ?i xa h?n n?a, v??t qua m?i ??i d??ng, m?i biên gi?i, m?i qu?c gia và m?i ??c tin.” – Amin Maalouf

11. “Có m?t lo?i phép thu?t ?ó là ?i xa h?n n?a sau ?ó tr? v? và hoàn toàn thay ??i.” – Kate Douglas Wiggin

12. “M?t khi b? nhi?m ni?m ?am mê du l?ch, ch?ng có ph??ng thu?c nào có th? hóa gi?i, và tôi bi?t r?ng tôi s? h?nh phúc khi có c?n b?nh này cho ??n h?t cu?c ??i.” – Michael Palin

13. ” K? l? hành gi?i không có l?ch trình c? ??nh, c?ng ch?ng có ý ??nh c?p b?n.” – Lão T?

14. ” K? l? hành nhìn th?y nh?ng gì h? mu?n th?y. Khách du l?ch nhìn th?y nh?ng gì h? ph?i th?y.” – GK Chesterton

15. “?ích ??n c?a chúng ta không ph?i là m?t vùng ??t, mà là m?t cách nhìn m?i m?.” – Henry Miller

16. “Hãy ch? nh? nh?ng k? ni?m, và ?? l?i nh?ng d?u chân.” – Chief Seattle

17. “M?i n?m m?t l?n, hãy t?i m?t n?i mà b?n ch?a t?ng t?i.” – ??c ??t Lai L?t Ma

18. “Du l?ch là ?? khám phá ra r?ng m?i ng??i ??u hi?u sai v? nh?ng ??t n??c khác.” – Aldous Huxley

19. ” Th? gi?i là m?t cu?n sách, và ai không ?i ch? ??c ???c m?t trang.” – St. Augustine

20. “N?u b?n mu?n ?i xa và nhanh h?n, nên ?i th?t nh? nhàng. B? t?t c? ganh t?, ghen ghét, ích k? và s? hãi. “- Cesare Pavese

21. ” Không ph?i ai lang thang c?ng là ?i l?c.” – JRR Tolkien

22. “Du l?ch khi?n m?t ng??i tr? nên khiêm t?n. B?n s? nh?n ra b?n ch? chi?m ???c m?t n?i r?t nh? bé trên th? gi?i này. “- Gustave Flaubert

23. ” Khách du l?ch không bi?t n?i nào h? t?ng ??n, k? l? hành không bi?t n?i nào h? s?p ??n.” – Paul Theroux

24. “Con ng??i không d?n d?t các chuy?n ?i mà là các chuy?n ?i d?n d?t con ng??i.” – John Steinbeck

25. “Du l?ch là th? duy nh?t b?n ph?i b? ti?n mua nh?ng l?i khi?n b?n giàu có h?n.” – Khuy?t danh

26. “Tôi hoàn toàn thay ??i sau khi ?ã nhìn th?y ánh tr?ng chi?u soi ? n?a bên kia th? gi?i.” – Mary Anne Radmacher

27. “N?u b?n không bi?t b?n ?ang ?i ?âu, m?i con ???ng ??u giúp b?n ?i t?i ?ó.” – Lewis Carroll

28. “Ch? có ng??i lang thang m?i tìm ra nh?ng con ???ng m?i.” – T?c ng? Na Uy

29. “?i càng xa, tôi càng ti?n g?n ??n b?n thân mình.” – Andrew McCarthy

30. “T?t c? nh?ng ng??i hay m? m?ng ??u bi?t r?ng hoàn toàn có th? nh? nhung m?t n?i hoàn toàn xa l?, và th?m chí nh? nhung nhi?u h?n c? nh?ng vùng ??t quen thu?c.” – Judith Thurman.

Nào lên k? ho?ch cho chuy?n du l?ch ti?p theo và chu?n b? cho cu?c hành trình khám phá nh?ng ?i?u thú v? ho?c nh?ng vùng ??t m?i ?ang ??i các b?n, hãy t?n d?ng th?i gian r?nh r?i ?? ?i du l?ch b?t c? khi nào b?n có th? nhé.

M?t s? danh ngôn hay n?i ti?ng v? công vi?c

Ch?a ai t?ng thành công mà không tr?i qua th?t b?i, v?p ngã, trong công vi?c ?ôi khi có nh?ng khó kh?n th? thách, n?u b?n ?ang có nh?ng tâm tr?ng trên hãy ??c m?t vài danh ngôn ???c t?ng h?p v? công vi?c giúp l?y l?i th?ng b?ng và ??ng l?c ?? ti?p t?c công vi?c.

Danh ngôn hay v? công vi?c

1. Làm công vi?c ??ng mong d? thành, vì vi?c nào d? thành thì lòng th??ng kiêu ng?o.

2. M?i ng??i th??ng s? quên r?t nhanh vi?c b?n làm nh?ng h? s? nh? lâu vi?c mà b?n ?ã làm nó t?t th? nào.

3. M?t tu?n l? v?i ng??i ch?m ch? có 7 ngày, còn v?i k? l??i bi?ng có 7 ngày mai.

4. Tôi ?ã th?t b?i t? l?n này ??n l?n khác, ?ó là lý do mà tôi có ???c s? thành công.

5. B?n ??ng nên c? g?ng tr? thành ng??i thành công, nên c? g?ng tr? thành m?t ng??i có giá tr? v?i m?i ng??i.

6. Nh?ng thành qu? b?n m?t nhi?u th?i gian ?? t?o d?ng có th? b? phá h?y d? dàng. Nh?ng hãy kiên trì c? ti?p t?c xây d?ng.

7. ??ng quan tâm b?n có làm ???c không, khuyên b?n nên làm ?i?u b?n th?c s? ?ang mu?n làm.

8. C? h?i ??n v?i b?n ? ?âu c?ng có, mi?n là b?n có bi?t n?m l?y hay không.

9. M?i công vi?c quan tr?ng ??u b?t ??u ??y khó nh?c.

10. ??ng mong ?ích ??n c?a b?n s? thay ??i, n?u nh? b?n không thay ??i con ???ng ngay t? bây gi?.

11. Th? thách l?n nh?t c?a con ng??i là lúc s? nghi?p thành công r?c r?.

12. ?n m?ng s? thành công c?ng t?t nh?ng ph?i h?c h?i thêm s? th?t b?i làm bài h?c.

13. Thành công nh? ng??i th?y t?, s? thành công quy?n r? ý ngh?a và cho r?ng h? s? không bao gi? th?t b?i.

14. Ni?m vui l?n nh?t trong cu?c s?ng con ng??i ?ó là là làm ???c nh?ng gì mà ng??i ta cho r?ng không ai có th? làm ???c.

15.Ph?i luôn h??ng t?i m?c ?ích c?a mình dù ng??i ch?m ch?p nh?t c?ng ti?n ??n ?ích h?n nh?ng k? c? lang thang không m?c ?ích.

?ôi khi giành chút th?i gian ??c và ng?m ngh? v? nh?ng ?i?u trên giúp b?n th? giãn, suy ngh? thêm nh?ng ?i?u tích c?c và nhanh chóng l?y l?i tâm tr?ng ?? làm vi?c t?t nh?t nhé.

N?u cu?c s?ng khó kh?n hãy ghi nh? nh?ng câu nói này

L?i nói có s?c m?nh vô hình, ?? khi?n b?n ??ng d?y sau th?t b?i và kiên trì ??n nh?ng m?c tiêu cu?i cùng. N?u s? d?ng ?úng lúc l?i nói s? c?c k? giá tr?. N?u cu?c s?ng c?a b?n quá khó kh?n ? hãy nghe nh?ng câu nói sau ?ây ?? v??t qua nh?ng ?i?u th? thách và ti?p t?c hành trình do b?n ch?n.

B?n leo núi không ph?i ?? c? th? gi?i th?y b?n mà ?? b?n nhìn th?y c? th? gi?i.

=> B?n xác ??nh ???c m?c tiêu ??ng chùn b??c. N? l?c không ph?i ?? ch?ng minh là ng??i gi?i nh?t mà là b?n ?ang c? g?ng v??t qua gi?i h?n chính b?n thân mình.

 Cái gì ?ã x?y ra, hãy c? ?? nó qua.

=> N?u vi?c gì ?ã x?y ra hãy ?? m?i th? trôi qua t? nhiên ?i ho?c chính b?n s? b? nh?n chìm b?i nh?ng ám ?nh không ?áng có.

B?n h?c ???c t? nh?ng th?t b?i th?t ra còn nhi?u h?n t? thành công, ??ng ?? chúng h? g?c b?n. Th?t b?i s? xây d?ng nên tính cách c?a chính b?n.

=> Khi b?n thành công ?i?u b?n h?c ?c s? ít h?n th?t b?i. Khi th?t b?i b?n s? ?i tìm nguyên nhân vì sao ? t? ?ó gi?i quy?t v?n ?? và khi ?ó b?n s? nhi?u kinh nghi?m h?n.

N?u mu?n ??i thay s? vi?c hãy t? thay ??i b?n thân mình.

=> ??ng hi v?ng m?i chuy?n t?i t? s? t?t ??p lên, tr? khi b?n t? thay ??i chính mình ?? m?i vi?c ti?n tri?n theo chi?u h??ng khác.

N?u v?n ch?a ??t ???c ?i?u mình kì v?ng t?c là có m?t th? t?t ??p h?n ?ang ??n v?i b?n.

=> .Cu?c s?ng luôn ép b?n ph?i là ng??i ph?i l?a ch?n, hy sinh. ??ng v?i vàng oán tránh s? ph?n b?i vì luôn có nh?ng ?i?u t?t ??p h?n ?ang ??i b?n thì sao  ? Ch? là ch?a ??n lúc b?n ???c nh?n nh?ng ?i?u t?t ??p mà thôi.

Cho phép b?n thân ???c t?n h??ng ni?m vui

=> Khi b?n th?t b?i, ??ng quá bu?n bã, th?t v?ng. Hãy ?? b?n thân ???c ngh? ng?i, s? chia m?i vi?c v?i gia ?ình, b?n bè. Khi ?ó b?n s? có nhi?u ý t??ng và gi?i pháp h?n ?? h??ng ??n m?t s? vi?c t?t ??p h?n.

??ng bao gi? so sánh b?n thân mình v?i ng??i khác.

=> M?i ng??i ??u có nh?ng ?u nh??c ?i?m riêng, b?n không là ng??i giàu nh?t c?ng không nghèo nh?t, ??ng nên t? so sánh mà hãy c? g?ng m?i ngày ?? cu?c s?ng t?t ??p h?n.

Nh?ng câu nói hay truy?n c?m h?ng c?a Jack Ma

Jack Ma ông ch? c?a t?p ?oàn Alibaba, t? phú n?i ti?ng c?a th? gi?i.  T? m?t c?u bé nghèo kh? b?ng s? c? g?ng ông ?ã thành công trong l?nh v?c kinh doanh. Trong cu?c ??i c?a ông có nhi?u câu nói hay truy?n c?m h?ng cho nhi?u th? h? ti?p theo. Hãy cùng xem m?t s? câu nói hay c?a Jack Ma nhé.

1. “Ng??i thành công không bao gi? h? phàn nàn”.

2. “Trên ??i không ai là siêu anh hùng, mu?n thành công, c?n ph?i th?c t?”.

3. “Ti?n thì r?t quan tr?ng, không có ti?n b?n ch?ng có h?nh phúc ???c, nh?ng ti?n không khi?n b?n h?nh phúc tr?n v?n. ”.

4. “??ng th?t v?ng khi mình th?t b?i, t?t c? ch? là bài test cu?c ??i thôi!”

5. “N?u khóc có th? gi?i quy?t v?n ??, tôi s? khóc c? ngày. Nh?ng tôi ph?i t? làm cho tôi vui v?. Tôi t? tay này xoa tay kia ?m lên”.

6. “Chúng ta h?c ???c r?t ít t? thành công c?a ng??i khác, nh?ng s? h?c ???c nhi?u th? t? chính th?t b?i c?a h?”.

7. “??ng mong ch? thành công s? ??n v?i b?n ngay vào tháng sau, n?m sau. B?n có th? s? ph?i chu?n b? tinh th?n cho 10 n?m sau”.

8. “Tôi không ngh? tôi thông minh h?n m?i ng??i. Tôi ?ã t?ng tr??t ??i h?c ??n 3 l?n. Nh?ng tôi không t? b? công vi?c, th?t b?i, tôi l?i làm l?i”.

9. “Tr??c 20 tu?i, vi?c quan tr?ng nh?t c?a b?n là h?c gi?i. 20 – 30 tu?i, hãy tìm m?t ng??i s?p t?t, ??ng tìm m?t công ty t?t. 30 – 40 tu?i, mu?n làm gì thì hãy làm. 50 tu?i, hãy làm th? b?n gi?i nh?t. 50 – 60 tu?i, trao c? h?i cho ng??i tr?. Ngoài 60, hãy dành th?i gian cho các cháu”.

10. “Khi tôi kh?i nghi?p, tôi hay h?i ??ng nghi?p m?i khi g?p khó kh?n. Lúc công ty l?n h?n r?i tôi v?n h?i ??ng nghi?p c?a tôi. ?ó là làm vi?c nhóm, không ch? là làm vi?c này vi?c kia v?i nhau. Tôi không bao gi? che gi?u ?i?u gì v?i ??ng nghi?p c?a mình, chúng tôi th?o lu?n v?i nhau m?t cách c?i m? và th?ng th?n.

11. “Không có ai là hoàn h?o, không ph?i b?n làm nên nhóm c?a mình thành công mà h? t?o nên thành công c?a b?n”.

12. “N?u không ai giúp b?n, ??ng ng?c nhiên, ?ó là ?i?u t? nhiên. N?u có ng??i giúp b?n, ??y m?i là ?i?u b?t th??ng”.

13. “Khi mu?n làm gì ngày hôm nay thì hãy nói tôi s? thành công sau 10 n?m n?a. Chúng ta c?n 10 n?m ?? thành công. ?úng th?i gian, ?úng ng??i và ch? 10 n?m sau s? thành công. Ph?i l?c quan v? t??ng lai m?i là doanh nhân. Dù ch?a thành công nh?ng ph?i t? tin và l?c quan”.

14. “Chúng ta c?n ph?i h?c h?i t? v?p ngã c?a ng??i khác. ?? thành công có nhi?u lý do, nh?ng th?t b?i thì l?i r?t ít lý do. Ph?i tìm hi?u lý do vì sao ng??i ta th?t b?i. Chúng tôi c? g?ng tránh nh?ng v?p ngã, m?i l?n ngã là m?t l?n b?t d?i”.

15. “L?n ??u tiên g?p th?t b?i, tôi ?i xem phim và h?c ???c r?ng cu?c s?ng này c?ng nh? h?p chocolate, muôn màu muôn v?, nh?ng ? ?ó có v? ??ng. Hãy luôn d?i kh? và h??ng t?i ??c m?, ??ng suy ngh? nhi?u”

S?u t?m t? blogloichuc

Nh?ng quy lu?t cu?c s?ng ph?i kh?c c?t ghi tâm

Trong cu?c s?ng b?n ph?i công nh?n r?ng có nh?ng quy lu?t luôn ?úng và r?t quan tr?ng dù b?n là ng??i m?i vào ??i hay ?ã tr??ng thành ?i ch?ng n?a. B?n ?ang th?c m?c nh?ng ?i?u này ? hãy xem bên d??i ?? hi?u rõ h?n v? nh?ng ?i?u mà chúng tôi ?ã v?a nh?c ??n.

1. B?n luôn thay ??i

Cu?c s?ng luôn v?n ??ng, m?i ng??i trong chúng ta ??u thay ??i, t? ngo?i hình cho ??n tính cách, m?i ng??i trung niên cho r?ng mình bi?t t?t c? m?i th? và h? s? không thay ??i n?a. Ng??i già nh?n ra h? không bi?t gì b?i vì cu?c s?ng là m?t kinh nghi?m h?c t?p và b?n không bao gi? ng?ng thay ??i.

Cu?c s?ng là v?y b?n s? luôn thay ??i mà ?ôi khi chính b?n c?ng không nh?n ra ?i?u ?ó.

2. ?i?u quan tr?ng v?i b?n s? thay ??i

S? có ?ôi lúc nh?ng th? mà b?n cho r?ng r?t quan tr?ng se thay doi, ?ó là lý do ch?ng có gì quan tr?ng, khi b?n không ch?n h?c ??i h?c ngay l?p t?c hay không g?n bó v?i m?t công vi?c nào ?ó v?nh vi?n b?i vì b?n c?m th?y n?i ?ó b? bó bu?c. N?i b?n ??ng s? thay ??i trong th?i gian mà b?n ?ang s?ng.

Không th? ch?ng l?i nh?ng ?i?u quan tr?ng s? thay ??i.

3. M?i quy?t ??nh ??u khó kh?n

??ng tr??c nh?ng ngã r? thì m?i quy?t ??nh ??u là l?a ch?n khó kh?n, hãy hi?u r?ng không ph?i m?i quy?t ??nh ??u d? dàng vì có nh?ng ?i?u ???c m?t, nh?ng m?i quy?t ??nh ??u s? có s? hi sinh dù b?n ch?n ?úng ?i ch?ng n?a. Hãy bình tâm và suy ngh? ?? ??a ra quy?t ??nh ?úng ??n.

4. Ph?i hi sinh

Cu?c s?ng ch?c ch?n ph?i có s? hi sinh. N?u b?n ?i làm xa nhà ki?m ti?n, b?n ph?i hi sinh cu?c s?ng g?n gia ?ình, tình c?m thi?u th?n. Nh?ng s? hi sinh nào c?ng có giá, b?n s? ki?m l?i ???c ??ng ti?n và ph? giúp gia ?ình. ?ó ch? là ví d? v? s? hi sinh.

5. M? h? b?n là ai ?

B?n sinh ra t? ?âu và s? ??n ?âu ? luôn r?t m? h?, b?i v?y khi s?ng hãy c? g?ng làm ???c nhi?u ?i?u b?n mu?n nh? v?y b?n s? không h?i ti?c khi s?ng.

T?ng h?p nh?ng câu nói hay v? loài hoa

Hoa là v? ??p c?a cu?c s?ng, loài hoa giúp làm ??p thêm cho thiên nhiên và cu?c s?ng. M?i lo?i hoa l?i t??ng tr?ng cho nh?ng ý ngh?a khác nhau, hoa t??ng tr?ng tình yêu, tình b?n, tình th?y chung… hãy cùng blogloichuc khám phá nh?ng câu nói hay v? loài hoa.

1.Hoa h?ng l?ng l?y nh?t nh?ng l?i th?c s? mau tàn. Quý giá nh? nh?ng ?oá hoa t?c kh?c. Dù ng?n ng?i, h??ng s?c n?ng nàn. William Cullen Bryant.

2.Ng??i l?c quan ng?m hoa h?ng mà khôg th?y gai, ng??i bi quan  ch? chú ý ??n nh?ng cái gai mà ch?ng th?y hoa h?ng. Kahlil Gibran.

3. Ng??i ta có th? s?ng không có bánh mì, ch? không th?  thi?u ?i v? ??p c?a hoa h?ng. Jean Richepin.

4. ??p h?n ?oá hoa h?ng chính là tâm h?n c?a ng??i chiêm ng??ng nó. Sunny Brooke.

5. M?i bông h?ng hé n? mang ??n cho ta l?i chào m?ng c?a m?t mùa xuân. Rabindranath Tagore.

6. Con ng??i ta c?ng r?n h?n s?t, m?nh m? h?n ?á, mong manh y?u ?u?i nh? m?t bông h?ng. Ng?n ng? Th? Nh? K?

7. Gai nh?n s? b?o v? hoa h?ng, ch? làm ?au ng??i mu?n tr?m hoa. Ng?n ng? Trung Hoa.

8. N?u yêu hoa h?ng, b?n ph?i ch?p nh?n s? ?au ??n trên chi?c gai trên ?óa h?ng.

9. Tình b?n h?u gi?ng nh? bông h?ng, ch?n cho k? và tránh gai.

10. Tình b?n chân th?c nh? ?óa h?ng: ??n khi hoa tàn m?i nh?n ra v? ??p. Evelyn Loeb.

11. B?n có th? than vãn vì bông h?ng có gai, ho?c b?n có th? vui thích b?i trong gai góc n? ?óa h?ng. Zig Ziglar.

12. Trong ??i ng??i ?àn ông có th? có nhi?u bông hoa, nh?ng ch? có m?i m?t ?óa h?ng.

13. Ng??i nào s? gai nh?n s? ch?ng hái ???c ?óa h?ng.

14. S? th?c và hoa h?ng ??u luôn có gai. Henry David Thoreau.

15. Ch? m?t ?óa h?ng c?ng bi?n thành c? khu v??n c?a tôi, ch? v?i m?t ng??i b?n là th? gi?i c?a tôi. Leo Buscaglia.

Loài hoa g?n bó v?i con ng??i và ???c t??ng tr?ng v?i nhi?u ý ngh?a khác nhau, cu?c s?ng c?a chúng ta c?ng không th? thi?u ?i nh?ng loài hoa t??i ??p, ?ó c?ng là bi?u t??ng c?a cu?c s?ng muôn màu.

Status câu nói hay v? bi?n ý ngh?a

Trong cu?c s?ng ??n nh?ng n?i thanh bình s? khi?n con ng??i ???c th? gi?n, tho?i mái, không h? suy ngh? âu lo, hãy ??n bi?n c? b?n s? l?ng nghe nh?ng c?n sóng rì rào ngày ?êm, n??c bi?n m?n chát, hòa mình vào nh?ng con sóng…T? lâu bi?n mang l?i nhi?u ?i?u quý giá cho con ng??i và n?i này c?ng ??y c?m xúc.

Cùng l?ng nghe nh?ng câu nói hay v? bi?n c?.

B?n không th? ch?n nh?ng con sóng… nh?ng hãy c? g?ng h?c ?? l??t sóng th?t gi?i.

Không nên m?t ni?m tin vào con ng??i, nhân lo?i là là c? ??i d??ng, vài gi?t n??c b?n thì c? ??i d??ng không th? b? nhi?m b?n.

Nh?ng gì ta ?ang làm nh? là m?t gi?t n??c nh?ng ??i d??ng ?y không th? thi?u gi?t n??c ?ó.

??i d??ng không l?p ??y b?i n??c, trái tim c?ng không b? l?p ??y b?i tình yêu.

Bi?n c? c?y mình dài r?ng th?, v?ng cánh bu?m m?t chút ?ã cô ??n.

Tôi ch?a ra bi?n ng? bi?n xanh, xanh màu im l?ng. Tôi ch?a yêu bao gi?, ng? tình yêu là ?o m?ng.

S? b?t di?t b?t ??u và k?t thúc b?ng nh?ng con sóng.

Bi?n ngoài kia ?ã l?ng r?i Bi?n trong ta v?n ch?a nguôi.

Không gió th?i, bi?n làm gì có sóng. Không có em, anh cô ??n trên ??i.

Bao nhiêu n??c bi?n m?n r?i, l? nào n??c m?t trong ??i m?n h?n.

Nh? sóng không th? ch? t?n t?i ??n ??c, tôi không bao gi? bó h?p cu?c ??i mà luôn ph?i s?ng v?i nh?ng tr?i nghi?m ?ang di?n ra xung quanh.

Bi?n l?ng ch?ng th? t?o nên th?y th? tài ba.

Con ng??i không th? khám phá ra ??i d??ng m?i cho ??n khi có d?ng khí ?? r?i m?t kh?i b? bi?n.

Chúng ta gi?ng nh? nh?ng hòn ??o trên bi?n, tách bi?t trên b? m?t nh?ng l?i ?ang k?t n?i d??i t?ng sâu.

Bi?n c? mang l?i cho con ng??i nh?ng c?m xúc khác nhau, vui có bu?n có và hãy ??n v?i bi?n ?? c?m nh?n nh?ng h??ng v? c?a cu?c s?ng.

Nh?ng tin nh?n t? tình c?c ch?t dành cho b?n gái 

B?n ?ang chu?n b? ?? tán t?nh m?t b?n n? ? nh?ng l?i t? tình sau ?ây ch?c ch?n s? h?u ích cho b?n ?ó. M?t s? tin nh?n ??y lãng m?n và chân thành dành c?a các b?n nam dành cho các b?n n?. Hãy theo dõi ngay sau ?ây ?? hâm nóng tình c?m c?a mình v?i n?a kia nhé.

“Em à, Em là ng??i con gái ?ã ?ánh c?p trái tim anh. Anh s? ?ánh c?p n? hôn c?a em”.

“Không có gì th? gì giá tr? h?n tình yêu c?a anh dành cho em. Vì em và anh, trái tim cùng chung m?t nh?p ??p.”

“C?m ?n chúa vì ng??i g?i n? th?n xinh ??p trên thiên ???ng vào cu?c s?ng c?a con.”

“Hôn em. Ôm em. Yêu em. Dành t?ng em nh?ng ?i?u ng?t ngào nh?t. Hãy ??i anh em nhé!”

“Anh r?t h?nh phúc vì hôm nay ???c g?p em, em chính là ?i?u tuy?t v?i trong cu?c s?ng c?a anh.”

“Không có t? ng? nào di?n t?  ý ngh?a c?a em trong cu?c s?ng. Anh hi v?ng em có th? hi?u ???c nh?ng ?i?u mà anh không th? gi?i thích ???c rõ.”

“Khi anh yêu em, trái tim em c?ng tr? nên ?m áp. Hãy ?? tình yêu chúng ta l?n lên theo t?ng ngày th?t h?nh phúc”.

“Em là ngu?n c?m h?ng c?a anh, làm ngu?n g?c c?a nh?ng ?i?u t?t lành trong cu?c s?ng c?a anh”.

“Gi?a chúng có m?t s? s?i dây, bu?c trái tim c?a c? 2 l?i v?i nhau vì v?y chúng ta luôn c?m th?y g?n nhau dù có cách xa nh? th? nào?”

“Anh mu?n t?ng em trái tim này và em hãy gi? nó, anh r?t v?ng v? s? r?ng anh s? làm m?t ho?c d? dàng t?ng nó cho m?t ai khác.”

“Em yêu anh b?ng t?t c? h?i th?, n? c??i và nh?ng gi?t n??c m?t trong cu?c s?ng c?a em.”

“Anh th?c d?y vào m?i bu?i sáng v?i s? ph?n khích nh? là m?t ??a tr? vào ngày Giáng sinh, ch? ?? bi?t r?ng anh v?n ? c?nh em.”

“Tình yêu c?a anh không có ranh gi?i. Em là lí do ??ng sau t?t c? m?i th? t?t ??p trong cu?c s?ng c?a anh.”

” Ng??i ta nói yêu em là có t?i, anh s?n sàng ph?m t?i t?i ch?t ?? yêu em”.

“??ng nói yêu anh n?u nh? em không mu?n b?i anh s? làm ?i?u d?i d?t ?ó là tin vào tình yêu ?ó”.

Nh?ng dòng tin nh?n dù có h?i “s?n” nh?ng v?n r?t có ý ngh?a và quan tr?ng b?n nên hi?u r?ng c? h?i s? không ??n v?i b?n l?n th? 2 ?âu nhé. Hãy t?n d?ng c? h?i ?? thành công v?i m?t n?a kia c?a mình nhé.

Theo blogloichuc s?u t?m

Nh?ng status ý ngh?a v? ??c m? cu?c s?ng 

Trong cu?c s?ng nh?ng ??c m? và hi v?ng là ?i?u không  th? thi?u, cu?c s?ng mà không có ??c m? riêng cho b?n thân thì th?t vô v? và m?t ý ngh?a. N?u b?n ?ang có m?t d? ??nh ??c m? ?ang ?p ? và g?p ph?i nh?ng khó kh?n thì nh?ng câu nói hay d??i ?ây s? dành cho b?n.

C?ng nh? thành công, th?t b?i là r?t hay g?p ph?i v?i nhi?u ng??i, tuy nhiên v?i thái ?? và tâm lý tích c?c, th?t b?i s? là c? h?i ?? b?n rút kinh nghi?m, là m?t b?c thang và là n?i b?n có th? bình ?n suy ngh?, chu?n b? cho vi?c th? l?i l?n n?a.

??c m? không ph?i là cái gì s?n có, c?ng không ph?i là cái gì không th? có. ??c m? gi?ng nh? m?t con ???ng ch?a có, nh?ng con ng??i s? khai phá và v??t qua.

??c m? không s?n có, c?ng không ph?i là cái gì không th? có. ??c m? gi?ng nh? con ???ng ch?a có, nh?ng con ng??i ph?i khai phá và v??t qua”. Ai c?ng có th? h?c ???c b?t c? ?i?u gì c?n thi?t ?? hi?n th?c hóa ??c m? c?a mình, n?u có ?? ngh? l?c và ý chí.

“Kinh nghi?m d?y tôi bi?t l?ng nghe b?n thân mình dù, ?i?u th? hai là b?n nên c?n c? vào nh?ng ?i?u b?n bi?t-và th? ba, ?ôi khi kho?n ??u t? t?t nh?t c?a b?n chính là kho?n ??u t? mà b?n không b? ra.” – Donald Trump

B?n ??ng nên khóc vì chuy?n ?ã k?t thúc, hãy c??i vì nó ?ã x?y ra.

N?u không t? xây ??c m? b?n thân thì ng??i khác s? thuê b?n xây ??c m? c?a h?.

??c m? th?t s? ph?i l?n h?n s? s? hãi trong con ng??i b?n. N?u ??c m? không khi?n b?n khao khát thì có th? chúng không ?? m?nh ?? ch?ng l?i nh?ng s? s? hãi l?n d?n lên và cu?i cùng ng?n b?n th?c hi?n hóa ??c m? ..

“B?n ??ng nên h? th?n! S? có nh?ng vi?c mà  ng??i khác s? ch?ng l?i b?n, nh?ng h?-th?c s? không ?áng ?? b?n tâm ?âu.” – J.K. Rowling

T?t c? nh?ng ng??i ?àn ông và ph? n? thành công ??u là nh?ng ng??i m? m?ng.

Chúng ta ??u th?t b?i trong vi?c theo ?u?i gi?c m? v? s? hoàn h?o.Tôi ?ánh giá chúng ta trên c? s? nh?ng th?t b?i huy hoàng khi c? làm nh?ng ?i?u không th?.

Ngày hôm qua ch? là c?nh m?ng, ngày mai ch? là m?t gi?c m?. Ngày hôm nay s?ng t?t s? khi?n m?i ngày qua là gi?c m? h?nh phúc.

Loài cá ch?c ch?n s? không r?i ???c sông n??c. Trái tim không th? ng?ng m? ??c.

V?i chúng ta gi?c m? thành hi?n th?c s? không còn ?áng k? n?a. Lúc b?n ?ang còn ? tu?i ?u th? chúng ta m?i có c? h?i bi?n gi?c m? thành hi?n th?c.

Chúng ta ai c?ng ??u có cu?c ??i riêng ?? theo ?u?i, gi?c m? d?t nên,  t?t c? chúng ta ??u có s?c m?nh ?? bi?n m? ??c tr? thành hi?n th?c n?u gi? v?ng ni?m tin.

??c m? làm cho con ng??i ta l?n thêm. ??c m? thôi thúc c? g?ng v??n lên ?? bi?n nó thành hi?n th?c. Có nh?ng ??c m? xa v?i và mãi mãi không th?c hi?n ???c nh?ng c?ng có nh?ng ??c m? r?t gi?n d? song c?ng h?t s?c ??p ?? và luôn trong t?m tay.

Gi?c m? m?t khi b?n theo ?u?i s? tr? thành hi?n th?c, nh?ng n? l?c c? g?ng s? giúp b?n thành công khi ?ó gi?c m? không còn là m? ??c.

Danh ngôn hay v? s? n? l?c không ng?ng c?a con ng??i

?? ??t ???c thành công c?n ph?i có s? n? l?c không ng?ng trong cu?c s?ng, công vi?c,  thành công không ph?i t? nhiên mà có c?n ph?i tr?i qua m?t quá trình t? th?c hi?n ??n th?t b?i và nhi?u l?n th?t b?i kiên trì b?n s? ?i ??n thành công.

?? b?n có thêm ??ng l?c ti?p t?c m?c tiêu thành công hãy xem m?t s? danh ngôn giúp b?n có thêm ni?m tin, ý chí.

– Ch?c không ít bao nhiêu l?n b?n có ý ??nh buông tay khi mà ch? m?t chút n? l?c, kiên trì anh ta s? ??t ???c thành công.

– Con ng??i s? nh? nhõm và vui v? khi d?n tâm s?c vào công vi?c và n? l?c h?t mình; nh?ng ?i?u anh ta ?ã nói hay ?ã làm

– Nhi?t huy?t là m? c?a n? l?c, không có nó, ta không th? ??t ???c thành công to l?n.

– Trong hành trình tìm ki?m tình yêu, h?nh phúc ch? ??n v?i nh?ng ai bi?t kiên nh?n, l?ng nghe, bi?t n? l?c và d?ng c?m ??i m?t v?i th? thách.

– Kiên trì, n? l?c là nh?ng t? ch?t quan tr?ng ?? ?i ??n thành công trong t??ng lai.

– Chúng ta không th? ??m b?o thành công, chúng ta có th? x?ng ?áng v?i thành công.

– T?ng chút t?ng chút m?t là bí quy?t thành công.

– N?u mu?n v??n lên ??n ??nh, hãy b?t ??u t? d??i ?áy.

– Ch?n ?úng th?i gian, s? b?n b? và m??i n?m n? l?c r?i cu?i cùng s? khi?n b?n có v? nh? thành công ch? trong m?t ?êm.

– B?n ph?i th?c hi?n r?t nhi?u, r?t nhi?u nh?ng n? l?c nh? nhoi mà không ai th?y hay tán th??ng tr??c khi b?n ??t ???c thành qu? ?áng giá.

– Thêm m?t chút b?n b?, m?t chút n? l?c, và ?i?u t??ng ch?ng nh? là th?t b?i vô v?ng có th? bi?n thành thành công r?c r?.

– Ng??i chuy?n núi b?t ??u b?ng vi?c d? nh?ng hòn ?á nh?.

– ?ã t?ng th?, t?ng th?t b?i. Không sao b?n hãy th? l?i. L?i th?t b?i. Th?t b?i t?t h?n.

– Vinh quang c?a b?n n?m trong n? l?c, không ph?i k?t qu?, n? l?c h?t mình trong m?i hoàn c?nh là th?ng l?i hoàn toàn.

– N? l?c n?a v?i là th?t b?i ?ích ?áng nên nh? ?i?u ?ó.

– N? l?c c?a m?t ng??i t?t vô danh c?ng nh? m?ch n??c ng?m sâu d??i ??t, th?m l?ng làm m?t ??t xanh t??i.

– Chúng ta c?m th?y ?i?u mình ?ang làm ch? nh? là m?t gi?t n??c trong ??i d??ng r?ng l?n. Nh?ng ??i d??ng s? ít h?n ch? b?i thi?u ?i gi?t n??c.

– Hãy t?p trung n? l?c cao nh?t vào nh?ng c? h?i t?t nh?t ch? không ph?i nh?ng r?c r?i t?i t?.

– M?i cu?c g?p g? t?t c? là duyên ph?n, không có ?úng sai. M?i bu?i sáng chúng ta ??u ph?i c? g?ng, không nên trì hoãn.

– Lý t??ng là nh?ng ??c m? con ng??i, dù bi?t r?ng ??c m? r?t khó th?c hi?n nh?ng l?i có th? th?c hi?n ???c và ?òi h?i ph?i ph?n ??u lâu dài, kiên trì.

S? n? l?c trong công vi?c và cu?c s?ng s? mang ??n thành công t??ng lai, hãy luôn luôn n? l?c và c? g?ng ?? ?i ??n thành công.