Trong cu?c s?ng nh?ng ??c m? và hi v?ng là ?i?u không  th? thi?u, cu?c s?ng mà không có ??c m? riêng cho b?n thân thì th?t vô v? và m?t ý ngh?a. N?u b?n ?ang có m?t d? ??nh ??c m? ?ang ?p ? và g?p ph?i nh?ng khó kh?n thì nh?ng câu nói hay d??i ?ây s? dành cho b?n.

C?ng nh? thành công, th?t b?i là r?t hay g?p ph?i v?i nhi?u ng??i, tuy nhiên v?i thái ?? và tâm lý tích c?c, th?t b?i s? là c? h?i ?? b?n rút kinh nghi?m, là m?t b?c thang và là n?i b?n có th? bình ?n suy ngh?, chu?n b? cho vi?c th? l?i l?n n?a.

??c m? không ph?i là cái gì s?n có, c?ng không ph?i là cái gì không th? có. ??c m? gi?ng nh? m?t con ???ng ch?a có, nh?ng con ng??i s? khai phá và v??t qua.

??c m? không s?n có, c?ng không ph?i là cái gì không th? có. ??c m? gi?ng nh? con ???ng ch?a có, nh?ng con ng??i ph?i khai phá và v??t qua”. Ai c?ng có th? h?c ???c b?t c? ?i?u gì c?n thi?t ?? hi?n th?c hóa ??c m? c?a mình, n?u có ?? ngh? l?c và ý chí.

“Kinh nghi?m d?y tôi bi?t l?ng nghe b?n thân mình dù, ?i?u th? hai là b?n nên c?n c? vào nh?ng ?i?u b?n bi?t-và th? ba, ?ôi khi kho?n ??u t? t?t nh?t c?a b?n chính là kho?n ??u t? mà b?n không b? ra.” – Donald Trump

B?n ??ng nên khóc vì chuy?n ?ã k?t thúc, hãy c??i vì nó ?ã x?y ra.

N?u không t? xây ??c m? b?n thân thì ng??i khác s? thuê b?n xây ??c m? c?a h?.

??c m? th?t s? ph?i l?n h?n s? s? hãi trong con ng??i b?n. N?u ??c m? không khi?n b?n khao khát thì có th? chúng không ?? m?nh ?? ch?ng l?i nh?ng s? s? hãi l?n d?n lên và cu?i cùng ng?n b?n th?c hi?n hóa ??c m? ..

“B?n ??ng nên h? th?n! S? có nh?ng vi?c mà  ng??i khác s? ch?ng l?i b?n, nh?ng h?-th?c s? không ?áng ?? b?n tâm ?âu.” – J.K. Rowling

T?t c? nh?ng ng??i ?àn ông và ph? n? thành công ??u là nh?ng ng??i m? m?ng.

Chúng ta ??u th?t b?i trong vi?c theo ?u?i gi?c m? v? s? hoàn h?o.Tôi ?ánh giá chúng ta trên c? s? nh?ng th?t b?i huy hoàng khi c? làm nh?ng ?i?u không th?.

Ngày hôm qua ch? là c?nh m?ng, ngày mai ch? là m?t gi?c m?. Ngày hôm nay s?ng t?t s? khi?n m?i ngày qua là gi?c m? h?nh phúc.

Loài cá ch?c ch?n s? không r?i ???c sông n??c. Trái tim không th? ng?ng m? ??c.

V?i chúng ta gi?c m? thành hi?n th?c s? không còn ?áng k? n?a. Lúc b?n ?ang còn ? tu?i ?u th? chúng ta m?i có c? h?i bi?n gi?c m? thành hi?n th?c.

Chúng ta ai c?ng ??u có cu?c ??i riêng ?? theo ?u?i, gi?c m? d?t nên,  t?t c? chúng ta ??u có s?c m?nh ?? bi?n m? ??c tr? thành hi?n th?c n?u gi? v?ng ni?m tin.

??c m? làm cho con ng??i ta l?n thêm. ??c m? thôi thúc c? g?ng v??n lên ?? bi?n nó thành hi?n th?c. Có nh?ng ??c m? xa v?i và mãi mãi không th?c hi?n ???c nh?ng c?ng có nh?ng ??c m? r?t gi?n d? song c?ng h?t s?c ??p ?? và luôn trong t?m tay.

Gi?c m? m?t khi b?n theo ?u?i s? tr? thành hi?n th?c, nh?ng n? l?c c? g?ng s? giúp b?n thành công khi ?ó gi?c m? không còn là m? ??c.