Trong cu?c s?ng b?n ph?i công nh?n r?ng có nh?ng quy lu?t luôn ?úng và r?t quan tr?ng dù b?n là ng??i m?i vào ??i hay ?ã tr??ng thành ?i ch?ng n?a. B?n ?ang th?c m?c nh?ng ?i?u này ? hãy xem bên d??i ?? hi?u rõ h?n v? nh?ng ?i?u mà chúng tôi ?ã v?a nh?c ??n.

1. B?n luôn thay ??i

Cu?c s?ng luôn v?n ??ng, m?i ng??i trong chúng ta ??u thay ??i, t? ngo?i hình cho ??n tính cách, m?i ng??i trung niên cho r?ng mình bi?t t?t c? m?i th? và h? s? không thay ??i n?a. Ng??i già nh?n ra h? không bi?t gì b?i vì cu?c s?ng là m?t kinh nghi?m h?c t?p và b?n không bao gi? ng?ng thay ??i.

Cu?c s?ng là v?y b?n s? luôn thay ??i mà ?ôi khi chính b?n c?ng không nh?n ra ?i?u ?ó.

2. ?i?u quan tr?ng v?i b?n s? thay ??i

S? có ?ôi lúc nh?ng th? mà b?n cho r?ng r?t quan tr?ng se thay doi, ?ó là lý do ch?ng có gì quan tr?ng, khi b?n không ch?n h?c ??i h?c ngay l?p t?c hay không g?n bó v?i m?t công vi?c nào ?ó v?nh vi?n b?i vì b?n c?m th?y n?i ?ó b? bó bu?c. N?i b?n ??ng s? thay ??i trong th?i gian mà b?n ?ang s?ng.

Không th? ch?ng l?i nh?ng ?i?u quan tr?ng s? thay ??i.

3. M?i quy?t ??nh ??u khó kh?n

??ng tr??c nh?ng ngã r? thì m?i quy?t ??nh ??u là l?a ch?n khó kh?n, hãy hi?u r?ng không ph?i m?i quy?t ??nh ??u d? dàng vì có nh?ng ?i?u ???c m?t, nh?ng m?i quy?t ??nh ??u s? có s? hi sinh dù b?n ch?n ?úng ?i ch?ng n?a. Hãy bình tâm và suy ngh? ?? ??a ra quy?t ??nh ?úng ??n.

4. Ph?i hi sinh

Cu?c s?ng ch?c ch?n ph?i có s? hi sinh. N?u b?n ?i làm xa nhà ki?m ti?n, b?n ph?i hi sinh cu?c s?ng g?n gia ?ình, tình c?m thi?u th?n. Nh?ng s? hi sinh nào c?ng có giá, b?n s? ki?m l?i ???c ??ng ti?n và ph? giúp gia ?ình. ?ó ch? là ví d? v? s? hi sinh.

5. M? h? b?n là ai ?

B?n sinh ra t? ?âu và s? ??n ?âu ? luôn r?t m? h?, b?i v?y khi s?ng hãy c? g?ng làm ???c nhi?u ?i?u b?n mu?n nh? v?y b?n s? không h?i ti?c khi s?ng.