Cha và m? 2 b?c sinh thành c?a chúng ta, c? hai ??u có công sinh thành và d??ng d?c ta nên ng??i, không có công ?n nào trên ??i sánh b?ng công lao c?a cha m? chúng ta. Ngay sau ?ây blogloichuc t?ng h?p ??n các b?n nh?ng công nói hay v? ng??i cha câm xúc và xúc ??ng.

T?ng h?p nh?ng câu nói v? ng??i cha

1. Khi cha cho con, c? hai ??u c??i; khi con t?ng cha, c? hai ??u khóc.

2. Ông không nói v?i tôi ph?i s?ng nh? th? nào; ông s?ng, và ?? tôi ch?ng ki?n ?i?u ?ó.

3. Cha tôi cho tôi món quà l?n nh?t mà b?t c? ai có th? trao cho ng??i khác; ông tin t??ng ? tôi.

4. Tôi không th? ngh? ra ???c nhu c?u nào mãnh li?t trong th?i th? ?u nh? mong mu?n có s? b?o v? c?a ng??i cha.

5. Ch? khi b?n l?n lên và b??c kh?i ông – hay r?i ông ?? ??n v?i gia ?ình c?a riêng mình – ch? t?i lúc ?ó b?n m?i hi?u ???c s? v? ??i c?a ông và th?c tâm bi?t ?n ?i?u ?ó.

6. Không ph?i máu th?t mà chính trái tim khi?n chúng ta là cha và con.

7. Bên mi ??t ??m gi?t s?u, th??ng cha tr?m tu?i s? câu giã t?.

8. Cha là bóng mát gi?a tr?i
Cha là ?i?m t?a bên ??i c?a con.

9. Có nhi?u ng??i không tin siêu anh hùng có th?t, ?ây là vì h? ch?a g?p b? c?a tôi.

10. Cha là núi con hoài xanh c? d?i
Cha là tr?i cho mây tr?ng con bay.

11. Trên trái ??t này không có món quà nào ng?t ngào b?ng tình yêu th??ng c?a ng??i cha cho con mình.

12. Nh?ng ?i?u b?n h?c ???c t? cha mình nhi?u h?n r?t nhi?u so v?i nh?ng gì b?n h?c ? tr??ng.

13. Nguy?n xin ??t r?ng tr?i cao, cho cha kh?e m?nh mãi còn v?i con.

14. Công cha ngàn n?m tâm t??ng mãi
Ngh?a m? muôn ??i nh? th??ng hoài.

15. Ng??i cha nghiêm kh?c luôn n?ng l?i khi khi?n trách con cái
nh?ng v?n là ng??i t?t b?ng trong m?i hành ??ng.

Blogloichuc s?u t?m