B?n là m?t ng??i thu?c gi?i xê d?ch, ni?m c?m h?ng ?i du l?ch luôn tuôn trào trong huy?t qu?n c?a b?n. Hãy nghe m?t s? câu trích d?n hay v? ni?m ?a ?i mê du l?ch n?i ti?ng. Ch?c ch?n nghe xong b?n s? mu?n lên k? ho?ch cho chuy?n du l?ch ti?p theo ngay ??y.

1. “S?ng,  ?i du l?ch, m?o hi?m, chúc phúc, ??ng h?i ti?c.” Jack Kerouac

2. “Nói m?t ngôn ng? chính là ch?p nh?n m?t th? gi?i, m?t n?n v?n hóa.” – Frantz Fanon

3. “Không gì giúp phát tri?n trí thông minh nh? là ?i du l?ch.” – Emile Zola

4. “Hãy ng?m nhìn th? gi?i. ?i?u ?ó tuy?t v?i h?n b?t c? gi?c m? nào. “- Ray Bradbury

5. “??u t? vào du l?ch là m?t kho?n ??u t? cho b?n thân.” – Matthew Karsten

6. “Cu?c s?ng là m?t cu?c phiêu l?u ??y táo b?o ho?c không là gì c?.” – Helen Keller

7. “M?t cu?c hành trình không ph?i ???c ?o b?ng d?m mà ???c ?o b?ng tình b?n.” – Tim Cahill

8. “Du l?ch – ban ??u nó khi?n b?n không th?t nên l?i, và sau ?ó bi?n b?n tr? thành m?t ng??i k? chuy?n.” – Ibn Battuta

9. “Tôi thích c?m giác ???c là k? vô danh trong m?t thành ph? xa l?.” – Bill Bryson

10 .”??ng bao gi? ng?n ng?i ?i xa h?n n?a, v??t qua m?i ??i d??ng, m?i biên gi?i, m?i qu?c gia và m?i ??c tin.” – Amin Maalouf

11. “Có m?t lo?i phép thu?t ?ó là ?i xa h?n n?a sau ?ó tr? v? và hoàn toàn thay ??i.” – Kate Douglas Wiggin

12. “M?t khi b? nhi?m ni?m ?am mê du l?ch, ch?ng có ph??ng thu?c nào có th? hóa gi?i, và tôi bi?t r?ng tôi s? h?nh phúc khi có c?n b?nh này cho ??n h?t cu?c ??i.” – Michael Palin

13. ” K? l? hành gi?i không có l?ch trình c? ??nh, c?ng ch?ng có ý ??nh c?p b?n.” – Lão T?

14. ” K? l? hành nhìn th?y nh?ng gì h? mu?n th?y. Khách du l?ch nhìn th?y nh?ng gì h? ph?i th?y.” – GK Chesterton

15. “?ích ??n c?a chúng ta không ph?i là m?t vùng ??t, mà là m?t cách nhìn m?i m?.” – Henry Miller

16. “Hãy ch? nh? nh?ng k? ni?m, và ?? l?i nh?ng d?u chân.” – Chief Seattle

17. “M?i n?m m?t l?n, hãy t?i m?t n?i mà b?n ch?a t?ng t?i.” – ??c ??t Lai L?t Ma

18. “Du l?ch là ?? khám phá ra r?ng m?i ng??i ??u hi?u sai v? nh?ng ??t n??c khác.” – Aldous Huxley

19. ” Th? gi?i là m?t cu?n sách, và ai không ?i ch? ??c ???c m?t trang.” – St. Augustine

20. “N?u b?n mu?n ?i xa và nhanh h?n, nên ?i th?t nh? nhàng. B? t?t c? ganh t?, ghen ghét, ích k? và s? hãi. “- Cesare Pavese

21. ” Không ph?i ai lang thang c?ng là ?i l?c.” – JRR Tolkien

22. “Du l?ch khi?n m?t ng??i tr? nên khiêm t?n. B?n s? nh?n ra b?n ch? chi?m ???c m?t n?i r?t nh? bé trên th? gi?i này. “- Gustave Flaubert

23. ” Khách du l?ch không bi?t n?i nào h? t?ng ??n, k? l? hành không bi?t n?i nào h? s?p ??n.” – Paul Theroux

24. “Con ng??i không d?n d?t các chuy?n ?i mà là các chuy?n ?i d?n d?t con ng??i.” – John Steinbeck

25. “Du l?ch là th? duy nh?t b?n ph?i b? ti?n mua nh?ng l?i khi?n b?n giàu có h?n.” – Khuy?t danh

26. “Tôi hoàn toàn thay ??i sau khi ?ã nhìn th?y ánh tr?ng chi?u soi ? n?a bên kia th? gi?i.” – Mary Anne Radmacher

27. “N?u b?n không bi?t b?n ?ang ?i ?âu, m?i con ???ng ??u giúp b?n ?i t?i ?ó.” – Lewis Carroll

28. “Ch? có ng??i lang thang m?i tìm ra nh?ng con ???ng m?i.” – T?c ng? Na Uy

29. “?i càng xa, tôi càng ti?n g?n ??n b?n thân mình.” – Andrew McCarthy

30. “T?t c? nh?ng ng??i hay m? m?ng ??u bi?t r?ng hoàn toàn có th? nh? nhung m?t n?i hoàn toàn xa l?, và th?m chí nh? nhung nhi?u h?n c? nh?ng vùng ??t quen thu?c.” – Judith Thurman.

Nào lên k? ho?ch cho chuy?n du l?ch ti?p theo và chu?n b? cho cu?c hành trình khám phá nh?ng ?i?u thú v? ho?c nh?ng vùng ??t m?i ?ang ??i các b?n, hãy t?n d?ng th?i gian r?nh r?i ?? ?i du l?ch b?t c? khi nào b?n có th? nhé.