Tình b?n là 1 th? tình c?m thiêng liêng cao c? mà tin ch?c ai c?ng t?ng có, tình b?n r?t bao la và vô b?, n?u nh? ai ?ang có ý ??nh dành t?ng cho b?n thân mình nh?ng câu nói hay vào các d?p l? ý ngh?a thì có th? tham kh?o nh?ng câu nói hay v? tình b?n t?i website blogloichuc.com. T?i ?ây s? t?ng h?p nhi?u câu nói hay cho b?n l?a ch?n

nh?ng câu nói hay v? tình b?n

T?ng h?p nh?ng câu nói hay v? tình b?n b?t h? ?áng suy ng?m trong ??i

1. Không c?n b?n bè quá nhi?u, nh?ng s?ng chân thành v?i nhau th? là ??

2. Trong tình b?n có nh?ng th? không c?n nói ra nh?ng 2 bên v?n có th? c?m nh?n và hi?u ???c

3. Càng ng?m ngh? tình b?n t?a h?ng ân

Nh? ph?n phúc trong tình ng??i trao t?ng

??c m? ??i trân quý tình b?n ?y

?? vui, bu?n, vinh, nh?c còn có nhau

4. ??ng xu có 2 m?t nh?ng ch? là 1 m?nh giá, con ng??i có 1 m?t nh?ng sao l?i 2 lòng

5. B?n thân là nh?ng ng??i

– Không phân bi?t b?n giàu nghèo, x?u hay ??p

– Luôn nói th?ng ch? không ph?i n?nh b? hay l?a d?i

– Luôn c??i toe toét v?i b?n khi 2 ??a có v?n ?? x?y ra, nh?ng không bao gi? b? b?n nh?ng khi khó kh?n

6. Khi ai ?ó r?i b? b?n  … Hãy ?? h? ra ?i ….

S? ph?n b?n không bao gi? k?t ch?t v?i nh?ng ai quy?t tâm r?i b?

H? c?ng ch?ng ph?i là ng??i x?u

Ch? là ….

H? ?ã k?t thúc vai trong câu chuy?n c?a ??i b?n mà thôi

7. Tình b?n s? ??n khi ta tôn tr?ng l?n nhau. Tình b?n s? m?t khi ta ích k? v?i b?n

8. Im l?ng là cách t?t nh?t ?? cho ai ?ó bi?t h? ?ã làm b?n b? t?n th??ng

9. Có ít nh?t 1 ng??i b?n ?? ta chia s? nh?ng t? t??ng và tình c?m thì t?t h?n là có c? 1 cô b?n h?i h?t

10. Tôi không h?i h?n vì quá kh? nó làm cho tôi thêm m?nh m? h?n, nh?ng tôi h?i h?n vì kho?ng th?i gian m?t ?i tôi ?ã dành cho 1 ng??i không ?úng

11. N?u có 1 ngày chúng ta không th? ? cùng nhau , hãy gi? mãi tôi trong trái tim b?n, tôi s? ? ?ó mãi mãi

12. Ng??i b?n th?t s? không ph?i ??n v?i b?n ??u tiên, hay ng??i b?n bi?t lâu nh?t

?ó là ng??i ??n bên b?n và không bao gi? b? r?i b?n

13. C?m ?n vì lúc nào c?ng ? bên c?nh , làm t? vui, k? c? khi chúng ta ?ang cùng ?ói c?n cào

14. Tình b?n chân thành s? mãi l?n lên dù cho cách xa ngàn d?m, và tình yêu ?ích th?c c?ng th? ??y

15. ?ã là b?n su?t ??i là b?n, ??ng nh? sông lúc c?n lúc ??y

16. Nh?ng ng??i b?n chân thành s? không bao gi? n?i gi?n khi ta g?i h? b?ng bi?t danh khó nghe

H? s? ??t l?i cho ta nh?ng cái tên khó nghe h?n

17. M?t l?i xin l?i v?ng v? v?n t?t h?n là s? im l?ng

18. ??ng bao gi? l?a d?i ng??i khác, b?i vì nh?ng ng??i mà b?n l?a ???c ??u là nh?ng ng??i tin t??ng b?n

19. M?t ng??i b?n là ng??i v?n tin t??ng b?n khi b?n ch?ng còn t? tin n?a

20. B?n thân là ??a ?ánh ch?t c?ng không khen b?n 1 câu, nh?ng luôn nói t?t v? b?n sau l?ng v?i ??a khác

21. B?n thân là gì : chính là ?? 500k lên bàn c?ng không m?t , ?? m?t hút h?t d?a lên bàn quay v? ch? còn 1 ??ng v?

22. B?n bè s? an ?i ??ng viên khi b?n b? b?t n?t , b?n thân s? gi? n?m ??m ra và h?i : “??a nào”

23. Hãy dành th?i gian cho nh?ng ng??i quanh mình cho dù ?ó ch? là 1 vi?c làm nh? nhoi

24. N?u có ai h?i tình b?n giá bao nhiêu? thì ta nên nh?n m?nh r?ng : “tình b?n là vô giá”

24. B?n thay ??i vì 2 lý do ho?c b?n ?ã h?c ???c nh?ng bài h?c ?? ?? b?n mu?n thay ??i. Ho?c là b?n b? t?n th??ng ?? ?? b?n c?n ph?i thay ??i

25. B?n s? th?y phê dù ch? u?ng n??c ng?t v?i l? b?n thân

26. M?t ng??i b?n là ng??i luôn m?m c??i khi b?n c??i, vui khi b?n vui, nh?ng không khóc khi b?n khóc. Vì khi ?ó h? còn ph?i n?m tay và ôm l?y b?n

27. M?t ng??i luôn có th? ?i qua nh?ng th?i ?i?m t?i t?m c?a cu?c ??i, n?u h? bi?t r?ng luôn có nh?ng ng??i b?n v?n ?ang ??i mình ? n?i có ánh sáng

28. Hãy gi? 1 ng??i b?n th?t s? b?ng c? hai tay

29. Tôi khóc không ch? b?i l?i tâm s? v?i b?n tôi, mà còn khóc vì nh?ng tình c?m mà anh em dành cho nhau

30. Tr? nh? s? không nh? b?n vì v?t ch?t b?n cho chúng, mà tình c?m b?n dành cho chúng

31. B?n thân là nh?ng ng??i có cùng chí h??ng. H? s? không bao gi? nói x?u sau l?ng b?n, mà s? cùng nhau nói x?u nh?ng ??a khác

32. B?n bè ???c sinh ra ch? không ph?i do ?ào t?o

33. N?u tình b?n là ?i?m y?u nh?t c?a b?n, thì b?n chính là ng??i m?nh m? nh?t th? gi?i

34. M?t ng??i b?n t?t…. s? nhìn th?y gi?t n??c m?t ??u tiên c?a b?n

Lau ?i gi?t n??c m?t th? 2 và ng?n l?i gi?t n??c m?t th? 3

35. Chi?n tr??ng th? thách ng??i d?ng c?m, c?n gi?n th? thách ng??i khôn ngoan, khó kh?n th? thách b?n bè

36. ??ng ?i tr??c tôi có th? tôi s? không theo h??ng ?ó

??ng ?i sau tôi có th? tôi s? không th? d?n l?i

Hãy ?i bên c?nh và là b?n c?a tôi

37. Th?i gian hay kho?ng cách ??u không làm gi?m ???c tình b?n. Th? nh?ng khi vì lòng ng??i , nh?ng ng??i b?n thân nhau có th? r?i xa nhau

38. Cách hay nh?t ?? gi? tình b?n là không m?c n? h? mà c?ng ch?ng ?? h? m?c n? mình

39. Cu?c s?ng có ???c có m?t, ta nên bi?t quý tr?ng nh?ng gì mình ?ang có

??ng ?òi h?i quá nhi?u – ?? khi nhìn l?i : ta ch?ng ???c gì h?t

Trên ?ây là nh?ng câu nói hay v? tình b?n mà m?i ng??i nên ??c qua và suy ng?m 1 l?n trong ??i, ?ây là các câu nói ?n ch?a ý ngh?a l?n lao vì th? b?n ph?i ??c nhi?u l?n m?i có th? th?u hi?u. Hy v?ng v?i bài vi?t chia s? trên ?ây m?i ng??i s? bi?t thêm nh?ng câu nói hay v? tình b?n và ??ng quên th??ng xuyên truy c?p vào website blogloichuc.com ?? tham kh?o thêm nh?ng câu nói hay nhé

Ngu?n : Internet