Chia tay ng??i yêu là 1 trong nh?ng gi? phút bu?n bã mà không ai mu?n g?p trong cu?c ??i, tuy nhiên cu?c s?ng lúc này lúc khác cho nên tình tr?ng chia tay là ?i?u không th? tránh kh?i, hôm nay blogloichuc.com s? gi?i thi?u ??n m?i ng??i nh?ng câu nói hay khi chia tay ng??i yêu c?m ??ng lòng ng??i, nghe xong mu?n b?t khóc v?y nh?ng câu nói ?y là gì ta cùng tham kh?o nhé

nh?ng câu nói chia tay ng??i yêu hay nh?t

T?ng h?p nh?ng câu nói chia tay ng??i yêu ??y xúc ??ng và hay nh?t

1. Im l?ng là cách t?t nh?t ?? bi?t ai c?n ta và nh? ??n ta. Nh?ng s? th?t luôn ph? phàng, khi ta im l?ng thì t?t c? c?ng im re

2. Thà chôn gi?u ni?m ?au trong tim … Còn h?n nói nh?ng l?i không hay v? nhau … ?? r?i c? 2 cùng ?au kh? và r?i l?

3. Tình yêu luôn ??p ?? và trong sáng không th? nào có bu?n ?au … tình yêu tr? nên ?au kh? khi 1 trong 2 l?i d?ng l?n nhau

4. Kho?ng cách gi?a chúng ta… không xa… nh?ng th?t ra… ch?ng bao gi?… g?n ???c n?a

5. Yêu là 1 trong nh?ng b?n n?ng c?a con ng??i t? nh? ?ã ???c b? m? d?y … nh?ng b? m? không d?y ta cách ng?ng yêu m?t ng??i trong ??i

6. Em làm gì còn n??c m?t…. Mà h? hoài th?c m?c: vì sao em hay c??i…
Em bây gi?: n??c m?t c?n… c?m xúc tàn… H?nh phúc v? tan, và gi? em ?ã khác…

7. Tình yêu luôn có ?úng có sai, thà gi?n nhau, cãi nhau 1 tu?n còn ?? h?n im l?ng ?? m?t nhau mãi mãi trong ??i

8. Chia tay ng??i mình yêu th?t lòng , là 1 chuyên r?t khó

H?nh phúc không còn n?a thì là sao níu gi?

Càng c? n?m ch?t, lòng càng ?au

Thôi thì ?? m?t nhau , r?i n?i ?au c?ng s? h?t

9. Tr? l?i nh?ng ngày anh ch?a ??n. khuy?n mãi thêm nh?ng ngày s? v?ng anh

10. Cu?c ch?i nào c?ng ph?i k?t thúc … h?nh phúc nào c?ng có ly tan … c? ?? th?i gian trôi qua nh? nhàng nh? là ch?a có th?t

11. Tình yêu ??n ph??ng là tình yêu d?i d?t và th? ?au ??n nh?t là không dám t? tình ?? r?i m?t ng??i yêu

12. Tình yêu nh? m?t trò ch?i ghép hình. Khi b?n ?ang yêu, t?t c? nh?ng m?nh ghép vào ?úng v? trí c?a nó, nh?ng khi m?i th? ?? v?, ph?i m?t khá lâu ?? b?n có th? x?p nh?ng m?nh ghép ?y l?i.

13. Anh ?ã bi?t tình yêu em dành cho anh không còn nh? m?i ban ??u quen nhau, ch?c có l? do kho?ng cách mà tình yêu chúng ta tr? nên l?n d?n. Anh ngh? có l? ta nên d?ng l?i và em hãy tìm ki?m 1 ng??i t?t h?n anh ?? ???c h?nh phúc

14. Anh và em c?ng ?ã t?ng tr?i qua nh?ng tháng ngày vui v? và h?nh phúc… nh?ng có l? ông tr?i ?ã cho ta có duyên mà không ph?n ?? r?i ?ây 2 ta xa nhau, dù gì ?i n?a anh c?ng chúc em ???c h?nh phúc và tìm ???c 1 ng??i m?i t?t h?n anh

15. Em là ng??i con gái ???c sinh ra trong 1 ngôi nhà giàu có, ?i?u ki?n ??y ?? và em c?ng là ng??i con gái hoàn h?o nh?t th? gian… nh?ng có l? vì cu?c s?ng, vì gia ?ình anh nghèo, nên quen anh em s? không có t??ng lai ?n ??nh. Anh ngh? r?ng anh nên ra ?i ?? em tìm ???c h?nh phúc m?i t?t h?n anh, dù ?au nh?ng th?i gian c?ng có th? xóa nhòa ?i t?t c?

16. Anh dù bi?t tình c?m em dành cho anh là th?t, nh?ng cái th?t c?a em là ??i v?i r?t nhi?u ng??i, anh không h?n không trách em vì m?i ng??i có 1 l?i s?ng. Ngoài kia có r?t nhi?u ng??i t?t h?n anh và ?ang dành tình c?m cho em, hãy ch?n cho mình m?t ng??i t?t h?n em nhé. Chúc em h?nh phúc.

17. Cu?c ??i công b?ng l?m ph?i không em, nh?ng th? mình có ???c mình không gi?, mà ch? thích ch?y theo nh?ng th? mà mình không có ???c ?? r?i ?ó m?t nhau. Anh ngh? tình c?m anh dành cho em ch?a th?t s? l?n lao vì th? mình nên chia tay ?? em tìm ???c 1 ng??i ?àn ông t?t h?n anh

18. Vì cu?c s?ng c?a gia ?ình nên em và anh hãy chia tay anh nhé, em r?t ti?c nh?ng làm con thì r?t khó cãi l?i cha m? cho nên em xin l?i và hãy quên em ?i và tìm 1 ng??i khác t?t h?n em anh nhé

19. Ng??i ta nói tình yêu ?âu ph?i ai c?ng may m?n tìm ???c nhau. Có l? ông tr?i ?ã không cho chúng ta bên c?nh nhau n?a, th?i gian qua chúng ta ?ã tr?i qua quá nhi?u sóng gió. Em ngh? s?c ch?u ??ng c?a em ?ã ??t ??n gi?i h?n, và em ngh? mình nên dùng l?i, nh? v?y s? t?t cho c? hai anh nhé.

20. N?u có 1 c? h?i ?? ch?n l?i ch?c ch?n em s? không ch?n anh, vì b?n thân em không t?t , em ?ã mang l?i cho anh nhi?u ?i?u phi?n mu?n và lo âu, em ?ã suy ngh? khá lâu và ??a ra quy?t ??nh là chúng ta nên chia tay anh nhé, em bi?t nói ra ?i?u này anh s? r?t bu?n, nh?ng th?i gian s? phai nhòa t?t c?. Anh hãy suy ngh? cho th?t k? và chon cho mình 1 con ???ng m?i th?t t?t và th?t h?nh phúc anh nhé.

21. Hãy m?nh m? ??ng bao gi? khóc lóc hay níu gi? ng??i con gái ?ã không yêu b?n, vì khi khóc lóc h? s? r?t m?c c?m và suy ngh? b?n là ng??i y?u ?u?i và ?áng th??ng nh?t

22. ??ng níu kéo n?u tình yêu ?ã h?t, c? níu kéo b?n s? c?m th?y ?au. Vì th? hãy kiêng c??ng và s?ng th?t t?t ?? ng??i ?ó nh?n ra “Không có ai ?ó tôi v?n s?ng t?t ??y thôi” m?i là giá tr? c?a b?n.

23. Tình yêu trong tôi v?n còn, nh?ng ni?m tin thì ?ã v? v?n.

24. Ni?m tin v? r?i, Nh?t l?i làm gì cho x??c n?a bàn tay?

25. “Hãy yêu th??ng say ??m n?ng nhi?t, có th? b?n s? b? t?n th??ng nh?ng ?ó là cách ?? b?n s?ng tr?n v?n cu?c ??i này”.

26. “C?m ?n nh?ng v?p ngã n?m x?a vì nh? nó mà tôi l?n lên”.

27. T? gi?y k?t hôn ch?a bao gi? là m?t t? gi?y b?o hành, ch? có tình yêu th??ng m?i là s? b?o hành tr?n v?n và chung th?y nh?t mà thôi.

28.  M?t b?c tranh ??p ?ôi khi ch? c?n m?t tác gi?. Nh?ng b?c tranh tình yêu ko th? ??p n?u nh? ch? v? b?i m?t ng??i.

29. Tình yêu b?t ??u v?i n? c??i, l?n lên v?i n? hôn, và k?t thúc b?ng câu nói: “Mình chia tay nhé!”

30. Quá kh? r? ti?n xin ??ng làm phi?n t??ng l?i ??t giá. Và gi? ?ây anh chính là quá kh? c?a em.

31. Không có ???ng t?t nào cho vi?c lãng quên m?t ng??i nào ?ó. Em s? ph?i h?c cách ch?u ??ng m?i ngày, cho ??n khi em không còn nh? ??n anh n?a.

Trên ?ây là nh?ng câu nói chia tay ng??i yêu bu?n, c?m ??ng và ý ngh?a c?a gi?i tr? hi?n nay, hy v?ng v?i bài chia s? này các c?p ?ôi không còn yêu nhau n?a thì có th? dành t?ng cho nhau nh?ng câu nói ý ngh?a nh?t khi r?i xa nhau ?? có th? gi? l?i trong lòng m?i ng??i nh?ng k? ni?m ??p h?n là ?au kh?, khi tình yêu k?t thúc nh?ng k? ni?m v?n còn mãi. Hãy th??ng xuyên truy c?p vào trang blogloichuc ?? nh?n ???c nhi?u câu nói hay và ??c ?áo nhé https://blogloichuc.com/cau-noi/