L?i nói có s?c m?nh vô hình, ?? khi?n b?n ??ng d?y sau th?t b?i và kiên trì ??n nh?ng m?c tiêu cu?i cùng. N?u s? d?ng ?úng lúc l?i nói s? c?c k? giá tr?. N?u cu?c s?ng c?a b?n quá khó kh?n ? hãy nghe nh?ng câu nói sau ?ây ?? v??t qua nh?ng ?i?u th? thách và ti?p t?c hành trình do b?n ch?n.

B?n leo núi không ph?i ?? c? th? gi?i th?y b?n mà ?? b?n nhìn th?y c? th? gi?i.

=> B?n xác ??nh ???c m?c tiêu ??ng chùn b??c. N? l?c không ph?i ?? ch?ng minh là ng??i gi?i nh?t mà là b?n ?ang c? g?ng v??t qua gi?i h?n chính b?n thân mình.

 Cái gì ?ã x?y ra, hãy c? ?? nó qua.

=> N?u vi?c gì ?ã x?y ra hãy ?? m?i th? trôi qua t? nhiên ?i ho?c chính b?n s? b? nh?n chìm b?i nh?ng ám ?nh không ?áng có.

B?n h?c ???c t? nh?ng th?t b?i th?t ra còn nhi?u h?n t? thành công, ??ng ?? chúng h? g?c b?n. Th?t b?i s? xây d?ng nên tính cách c?a chính b?n.

=> Khi b?n thành công ?i?u b?n h?c ?c s? ít h?n th?t b?i. Khi th?t b?i b?n s? ?i tìm nguyên nhân vì sao ? t? ?ó gi?i quy?t v?n ?? và khi ?ó b?n s? nhi?u kinh nghi?m h?n.

N?u mu?n ??i thay s? vi?c hãy t? thay ??i b?n thân mình.

=> ??ng hi v?ng m?i chuy?n t?i t? s? t?t ??p lên, tr? khi b?n t? thay ??i chính mình ?? m?i vi?c ti?n tri?n theo chi?u h??ng khác.

N?u v?n ch?a ??t ???c ?i?u mình kì v?ng t?c là có m?t th? t?t ??p h?n ?ang ??n v?i b?n.

=> .Cu?c s?ng luôn ép b?n ph?i là ng??i ph?i l?a ch?n, hy sinh. ??ng v?i vàng oán tránh s? ph?n b?i vì luôn có nh?ng ?i?u t?t ??p h?n ?ang ??i b?n thì sao  ? Ch? là ch?a ??n lúc b?n ???c nh?n nh?ng ?i?u t?t ??p mà thôi.

Cho phép b?n thân ???c t?n h??ng ni?m vui

=> Khi b?n th?t b?i, ??ng quá bu?n bã, th?t v?ng. Hãy ?? b?n thân ???c ngh? ng?i, s? chia m?i vi?c v?i gia ?ình, b?n bè. Khi ?ó b?n s? có nhi?u ý t??ng và gi?i pháp h?n ?? h??ng ??n m?t s? vi?c t?t ??p h?n.

??ng bao gi? so sánh b?n thân mình v?i ng??i khác.

=> M?i ng??i ??u có nh?ng ?u nh??c ?i?m riêng, b?n không là ng??i giàu nh?t c?ng không nghèo nh?t, ??ng nên t? so sánh mà hãy c? g?ng m?i ngày ?? cu?c s?ng t?t ??p h?n.