Ai c?ng có m?t th?i tu?i tr? có ??c m? hoài bão, tu?i tr? tu?i thanh xuân là kho?ng th?i gian mà ng??i ta nh? nhung nhi?u nh?t và c?ng là luy?n ti?c n?u ?? trôi qua vô ngh?a. Hãy cùng ?i?m qua m?t s? nh?ng câu nói hay v? tu?i tr? ???c t?ng h?p l?i ??y ý ngh?a.

1. Tu?i tr? không g?ng s?c, già c? nh?ng ng?m ngùi.

2. Nên nh? r?ng cái gì c?ng có th? l?y l?i ???c, nh?ng không th? l?y l?i tu?i tr?. Không nên tiêu phí tu?i tr? vào cái gì nh?t th?i.

3. Tu?i tr? quá phóng túng làm m?t ?i ?i?u th? v? c?a tâm h?n, quá ki?m nén s? m?t ?i s? linh ho?t c?a ??u óc.

4. Tu?i tr? gi?ng nh? bu?i sáng c?a m?t ngày, nó trong s?ch tinh khi?t, luôn tràn ng?p t??ng t??ng xa v?i và hài hòa.

5. N?u b?n ng? d?y mu?n b?n s? phí m?t c? ngày, tu?i thanh niên mà không h?c t?p thì phí m?t c? cu?c ??i.

6. Tình yêu tu?i tr? ??p ??, nh?ng ch?ng qua ch? là thanh xuân phóng khoáng, là tr?ng trong n??c h? ?o. Ch? ch?m m?t ngón tay, c?ng s? tan m?t.

7. Tu?i thanh xuân v?i m?i ng??i th?t ??p nh?ng tu?i thanh xuân c?a m?t ng??i có th? bình th?n, c?ng có th? r?c l?a anh hùng; có th? trôi qua vô v? ?? r?i h?i ti?c, c?ng có th? b??c ti?p nh?ng b??c v?ng vàng t?i tu?i thanh xuân huy hoàng tráng l?.

8. Tình yêu ??u không ch? là m?t h?i ?c ??p c?a tu?i tr? mà nó còn có s?c m?nh thay ??i cu?c ??i m?t con ng??i và t?n t?i b?t di?t trong trái tim c?a chúng ta.

9. Tu?i xuân là quãng th?i gian ?? con ng??i nh? nhung, hoài ni?m. Khi ôm ai nó vào lòng, nó s? ch?ng ?áng m?t xu, ch? khi b?n d?c h?t nó, quay ??u nhìn l?i, t?t c? m?i có ý ngh?a. Nh?ng ng??i ?ã t?ng yêu và làm t?n th??ng chúng ta ??u có ý ngh?a v?i s? t?n t?i tu?i xuân c?a chúng ta.

10. ???ng nhiên, khi chúng ta còn tr?, làm sao chúng ta tin r?ng s? có ngày ??nh m?nh khi?n chúng ta không ??t ???c nh?ng ?i?u mình mong mu?n?

11. B?n m??i là tu?i già c?a l?p tr?; n?m m??i là tu?i tr? c?a l?p già.

12. Khi còn tr?, tôi luôn coi tr?ng s? t? do, khi tôi v? già, tôi coi tr?ng tr?t t?. Tôi ?ã khám phá ra m?t ?i?u l?n lao r?ng t? do là s?n ph?m c?a tr?t t?.

13. Ng??i tr? tu?i ngh? ng??i già là nh?ng k? d?i kh? – nh?ng ng??i già bi?t ng??i tr? tu?i là nh?ng k? d?i kh?.

14. V?i t?t c? m?i ng??i, tu?i tr? là mùa hân hoan c?a cu?c ??i; nh?ng th??ng ch? b?i ?i?u mà nó hy v?ng, không ph?i b?i ?i?u mà nó giành ???c, hay ?i?u mà nó tr?n thoát.

15. Có nh?ng ng??i ch?t tu?i 25 và ch? ??n n?m 75 tu?i m?i ???c ?i chôn.

16. N?u tu?i tr? là khuy?t ?i?m thì ?ó là m?t khuy?t ?i?m chúng ta b? ???c r?t nhanh.

17. Tu?i tr? là ?? tu?i h?nh phúc nh?t trong cu?c ??i b?i tu?i tr? có kh? n?ng nhìn th?y cái ??p. Ai gi? ???c kh? n?ng nhìn th?y cái ??p s? không bao gi? già nua.

Tu?i tr? t??i ??p nh?t c?a con ng??i, hãy t?n d?ng ?i?u ?ó và làm nh?ng vi?c b?n yêu thích ?? sau này ngh? v? tu?i tr? c?a mình b?n s? không h?i h?n.