?a s? chúng ta, ai c?ng s? ma, s? cái ch?t, s? ng??i ch?t ?úng không nào. Tuy nhiên n?u nh? ?i?u ?ó h?u hi?n trong gi?c m? c?a b?n thì sao. ?ó có là m?t ?i?m báo d? không, hay ch? là m?t gi?c m? kì l? giúp b?n có thêm nh?ng l?a ch?n v? nh?ng con s? ?? ?ánh trúng th??ng. Các b?n cùng tham kh?o các con s? d??i ?ây khi m? th?y xác ch?t nhé.

N?m chiêm bao th?y xác ch?t nên ?ánh con gì d? trúng nh?t

 • B?n n?m m? th?y xác ch?t là s? 04 – 60 – 12 – 52

Ngoài ra các b?n nên tham kh?o thêm các gi?c m? liên qua ??n ng??i ch?t n?a nhé:

 • B?n n?m m? th?y quan tài có xác ch?t là s? 74 – 21
 • B?n n?m m? th?y nhi?u xác ch?t là s? 07 – 38 – 78
 • B?n n?m m? th?y h?n ng??i ch?t là s? 04 – 40 – 80 – 84
 • B?n n?m m? th?y ch?t s?ng l?i là s? 62 – 74
 • B?n n?m m? th?y ng??i ch?t s?ng l?i là s? 85 – 37
 • B?n n?m m? th?y ch?t ?u?i là s? 07 – 30 – 84
 • B?n n?m m? th?y ch?t ?u?i s?ng l?i là s? 00 – 06
 • B?n n?m m? th?y th?n ch?t là s? 83 – 93
 • B?n n?m m? th?y nói chuy?n v?i ng??i ch?t là s? 84 – 29
 • B?n n?m m? th?y nói chuy?n v?i ng??i ?ã ch?t là s? 75 – 76 – 90 – 92

V?i nh?ng con s? ???c gi?i mã v?i gi?c m? th?y xác ch?t trên, b?n ?ã l?a ch?n ra ???c con s? nào ?? ?ánh hôm nay ch?a nào. Chúc các b?n may m?n nhé