Ph? n? mang thai th??ng là ??i t??ng ???c xã h?i và m?i ng??i r?t quan tâm và b?o v?, không ch? b?i vì khi mang thai, c? th? ph? n? th??ng tr? nên y?u ?t h?n mà h? còn ?ang gánh trên mình m?t thiên ch?c làm m?, mang trong mình m?t sinh linh bé nh? s?p chào ??i. Tuy nhiên n?u n?m m? th?y bà ch?athì có ý ngh?a gì và nên ?ánh s? nào, các b?n có s? thích v?i trò ch?i s? hãy cùng chúng tôi tìm hi?u th?t k? trong bài vi?t này nhé.

Chiêm bao th?y ?àn bà ch?a nên ?ánh con gì d? trúng nh?t

 • Chiêm bao th?y ?àn bà ch?a là s?: 10, 82
 • Chiêm bao th?y mang thai là s?: 09, 29, 39

Ngoài ra các b?n cùng tham kh?o thêm các con s? liên quan ??n ?àn bà khác nhé:

 • Chiêm bao th?y g?p ?àn bà là s? 28 – 87
 • Chiêm bao th?y l?y ?àn bà ?iên là s? 83
 • Chiêm bao th?y c?a ?àn bà là s? 27 – 87 – 28
 • Chiêm bao th?y ?àn bà có b?u là s? 10 – 82
 • Chiêm bao th?y ?àn bà ghen là s? 09 – 23
 • Chiêm bao th?y ?àn bà kh?a thân là s? 03 – 32
 • Chiêm bao th?y s? ng??i ?àn bà là s? 65 – 63
 • Chiêm bao th?y ao c?a ph? n? là s? 00 – 02
 • Chiêm bao th?y c??i v?i ph? n? là s? 07 – 09

Qua bài vi?t này b?n ?ã có thêm hi?u bi?t v? con s? khi n?m m? th?y bà ch?a r?i ?úng không nào. Nh? l?i th?t chi ti?t và c?n th?n khi ?ánh s?, ??ng nh? l?n con s? nào khác nha nh? v?y thì c? h?i may m?n m?i cao. Chúc b?n may m?n.