Hình ?nh nh?ng chú c?nh sát giao thông v?i b? quân ph?c màu vàng kem ?ang thi hành nhi?m v? tr? thành m?t bi?u t??ng h?t s?c ??p c?a ngành ???ng b? Vi?t Nam. N?u có l? vi ph?m mà b? ph?t thì c?ng ??ng có thù h?n h? nhé, nh?ng chú ?y ch? ?ang thi hành nhi?m v? mà thôi. Th? nh?ng có khi nào nh?ng chú CSGT CAGT l?i xu?t hi?n trong gi?c m? c?a b?n ch?a? Gi?c m? này có ph?i may m?n ??n v?i b?n không, hãy tìm hi?u nh?ng con s? c?a gi?c m? này nhé.

M? th?y công an giao thông CSGT CAGT ?ánh con gì

  • M? th?y công an  giao thông là s? 14 – 34 – 54
  • M? th?y công an giao thông b?t xe  là s? 15 – 53

B?n ?ã bi?t t?i các con s? liên quan t?i gi?c m? th?y công an giao thông, hi v?ng thông tin này s? mang l?i cho b?n nhi?u may m?n, th??ng xuyên c?p nh?t trang ?? cùng gi?i mã gi?c m? nhi?u h?n n?a nhé!