M?i ng??i ??u có m?i gi?c m? khác nhau, có th? có nh?ng gi?c m? trùng h?p c?ng có th? có nh?ng gi?c m? khác l?. B?n ?ã t?ng ch?i s? hay là ?ang ch?i thì v?n ?? gi?i mã các gi?c m? thành các con s? ?? ?ánh là ?i?u r?t quan tr?ng. Hôm nay cùng mình gi?i mã ra gi?c m? th?y con l??n nên ?ánh con gì nhé. Các b?n cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây.

Khi m? th?y con l??n nên ?ánh con gì d? trúng nh?t

  • N?m m? th?y con l??n là s? 56 – 90
  • N?m m? th?y l??n con là s? 36 – 85
  • N?m m? th?y l??n vàng là s? 34 – 60
  • N?m m? th?y l??n tr?ng là s? 01 – 85
  • N?m m? th?y l??n ?en là s? 03 – 88
  • N?m m? th?y ?àn l??n là s? 68 – 76
  • N?m m? th?y l??n ?ang ?? là s? 41 – 92

V?i s? gi?i mã trên hy v?ng s? giúp ích ???c cho b?n trong vi?c l?a ch?n ra ???c c?p s? ?? ?ánh chính xác nh?t. Chúc các b?n may m?n nhé.