Có l? con ??a h?u nh? ai c?ng s? ?úng không nào. Và khi ta b?t g?p chúng trong gi?c m? thì sao nh?, nó s? ám ch? lên ?i?u gì. N?u b?n ?ang mu?n th? tài v?n may v?i môn s? x? v?y thì cùng mình gi?i mã gi?c m? th?y con ??a ?? ch?n ra nh?ng c?p s? phù h?p nh?t nhé. Các b?n cùng tham kh?o.

N?m chiêm bao th?y con ??a nên ?ánh con gì d? trúng nh?t

  • N?m chiêm bao th?y con ??a là s? 05 – 14 – 45 – 43
  • N?m chiêm bao th?y ??a bám ??y ng??i là s? 28 – 11
  • N?m chiêm bao th?y ??a bu vào chân là s? 29
  • N?m chiêm bao th?y ??a c?n ng??i là s? 58

Trong các gi?c m? v? các con v?t, thì gi?c m? th?y con ??a là gi?c m? hi?m th?y nh?t, tuy nhiên t? l? trúng th??ng v? các con s? khi m? th?y con ??a r?t cao. Các b?n c?n ghi chép l?i c? th? v? gi?c m? th?y con ??a c?a mình nhé. ?? t?ng kh? n?ng trúng th??ng cao h?n nhé. Chúc các b?n may m?n.