B? là ng??i ?àn ông tuy?t v?i nh?t trong cu?c ??i c?a m?i ng??i con, là tr? c?t gia ?ình v?ng ch?c và l?i là ng??i b?n tâm giao cùng con chia s? nh?ng ni?m vui n?i bu?n trong su?t quá trình tr??ng thành; ?óng góp không h? nh? ??n vi?c hình thành tâm sinh lí và nhân cách c?a ta. Và t?i khi tr??ng thành r?i ta v?n c?n l?i khuyên c?a b? v? nh?ng khó kh?n ta g?p trong cu?c s?ng hàng ngày. H?i nh?ng ai khi b? còn s?ng hãy th??ng xuyên g?i ?i?n v? cho b? m? vì h? là ng??i luôn mong ngóng ta tr? v?; ?? sau này không ph?i h?i h?n khi ng??i không còn ? bên ta. Và ?i?u này lí gi?i vì sao khi ta n?m ng? l?i th??ng m? th?y b?, và bài vi?t c?a chúng tôi hôm nay s? g?i m? cho b?n nh?ng con s? liên quan t?i gi?c m? th?y b? nhé!

N?m chiêm bao th?y b? ?ánh con gì d? trúng nh?t

  • M? th?y b? là s? 20 – 60 – 21
  • M? th?y b? nuôi là s? 60 – 70
  • M? th?y hai b? con là s? 32 – 82 – 98
  • M? th?y ba b? con ?n no là s? 19
  • M? th?y b? b? con gái là s? 07 – 57
  • M? th?y b? b? con trai là s? 81 – 11 – 52
  • M? th?y b? ch?t nh?ng b? ch?a ch?t là s? 83 – 75

Ch?c h?n b?n ?ã không còn th?c m?c gì v? nh?ng con s? khi chiêm bao th?y b? r?i. Hãy nh? k? l?i trong gi?c m? b? b?n nh? th? nào nhé, và có khi m? th?y b? s? giúp b?n có ???c ni?m vui nh? nh? trong trò ch?i lô ?? bên c?nh ni?m vui to l?n là l?i ???c th?y b? che ch? b?o v? nh? h?i còn bé. Chúc các b?n may m?n!