Ph? n? mang thai th??ng là ??i t??ng ???c xã h?i và m?i ng??i r?t quan tâm và b?o v?, không ch? b?i vì khi mang thai, c? th? ph? n? th??ng tr? nên y?u ?t h?n mà h? còn ?ang gánh trên mình m?t thiên ch?c làm m?, mang trong mình m?t sinh linh bé nh? s?p chào ??i. Tuy nhiên n?u n?m m? th?y bà ch?a thì có ý ngh?a gì và nên ?ánh s? nào, các b?n có s? thích v?i trò ch?i s? hãy cùng chúng tôi tìm hi?u th?t k? trong bài vi?t này nhé.

N?m chiêm bao th?y bà ch?a ?ánh con gì d? trúng nh?t

  • M? th?y ?àn bà có ch?a là s? 10 – 82
  • M? th?y mang thai là s? 09 – 29 – 39

Ngoài ra, hãy cùng mình gi?i mã nh?ng gi?c m? liên quan ??n ?àn bà khác nhé:

  • M? th?y g?p ?àn bà là s? 28 – 87
  • M? th?y l?y ?àn bà ?iên là s? 83
  • M? th?y ?àn bà ghen là s? 09 – 23
  • M? th?y ?àn bà kh?a thân là s? 03 – 32
  • M? th?y s? ng??i ?àn bà là s? 65 – 63
  • M? th?y ao c?a ?àn bà là s? 00 – 02
  • M? th?y c??i v?i ?àn bà là s? 07 – 09

Qua bài vi?t này b?n ?ã có thêm hi?u bi?t v? con s? khi n?m m? th?y bà ch?a r?i ?úng không nào. Nh? l?i th?t chi ti?t và c?n th?n khi ?ánh s?, ??ng nh? l?n con s? nào khác nha nh? v?y thì c? h?i may m?n m?i cao. Chúc b?n may m?n.