??ng nghi?p là nh?ng ng??i trong cùng môi tr??ng làm vi?c, dù b?n m?i ?i làm hay lâu n?m vi?c g?n bó và có tình c?m v?i m?t ai ?ó là ?i?u ???ng nhiên, b?ng m?t ngày b?n c?n ph?i chuy?n môi tr??ng làm vi?c và có hàng tr?m lý do ?? b?n làm nh? v?y, vi?c nói l?i chia tay ??ng nghi?p là ?i?u r?t quan tr?ng.

Thông th??ng b?n s? s? d?ng 2 ph??ng pháp ph? bi?n d??i ?ây ?? nói l?i chia tay ??ng nghi?p:

1. Nói l?i tr?c ti?p

Thông báo v?i m?i ng??i s? ngh? vi?c: b?n nên thông báo ??n m?i ng??i ít nh?t là 2 tu?n tr??c khi ngh? vi?c, n?u quá sát ngày s? b? coi là quá v?i vàng ho?c m?t l?ch s?. B?n nên nói v?i nh?ng ng??i c?p trên tr??c r?i m?i nói ??n ??ng nghi?p, ch?n th?i gian thích h?p ?? nói là ?i?u t?t nh?t.

– Nói t?m bi?t: nên ch?n nói l?i t?m bi?t tr??c ngày tr??c ngày làm vi?c cu?i cùng, m?c ?ích ?? cu?i cùng c?a b?n ?? c?ng th?ng. ?i?u này c?ng t?o tâm lý tho?i mái h?n cho b?n và c? h?i ?? ??ng nghi?p nói l?i chào v?i b?n trong ngày c??i.

Chào t?ng ng??i m?t: n?u b?n ?? th?i gian hãy dành l?i chào g?i ??n m?i ng??i và chào t?ng ng??i m?t, ?i?u này th? hi?n thái ?? trân tr?ng c?a b?n và tôn tr?ng h?. Th? hi?n b?n là ng??i l?ch s?, hi?u lý l? trong môi tr??ng v?n phòng, công s?.

– K?t n?i v?i m?i ng??i: Hãy c? g?ng k?t n?i  càng nhi?u ??ng nghi?p càng t?t tr??c khi h?t làm và r?i v?n phòng,  b?n c?ng có th? xin facebook, s? ?i?n tho?i ?? gi? liên l?c,…cách này r?t hay và th?nh tho?ng có th? h?p m?t, hàn huyên nói chuy?n v?i nhau ?? g?n bó h?n.

M?i b?n bè ?n u?ng sau gi? làm vi?c: m?t b?a ti?c nho nh? do ban t? ch?c, m?i thêm nh?ng ng??i ??ng nghi?p thân thi?t s? là l?i nói chia tay ??y ý ngh?a, ?ây c?ng là cách g?n k?t v?i h? sau khi r?i công vi?c c?, và bi?t ?âu sau này b?n c?n nh? v? ??n h? thì sao.

2. G?i l?i gián ti?p

So?n m?t b?c th? g?i ??n công ty: N?u b?n mu?n nói chia tay chung v?i toàn công ty, khó có th? ho?c s? g?p khó kh?n n?u ?i chào h?i t?ng ng??i r?i c?m ?n. B?n nên g?p chung nh?ng ng??i mình không th?c s? quen thân r?i g?i chung m?t email ?? t?ng c??ng s? g?n bó và thái ?? c?a b?n v?i h?.

Vi?t email: vi?t email ng?n g?n nh?ng ph?i súc tích th? hi?n thái ?? c?m ?n và tri ?n nh?ng gì h? ?ã giúp ?? cho b?n và chào t?m bi?t h?. Chúc h? ? l?i thành công trong công vi?c.

Nh? v?y, v?i 2 cách và nh?ng g?i ý nh? trên s? giúp b?n nói l?i chia tay ??ng nghi?p và s?p m?t cách ý ngh?a và phù h?p v?i v?n phòng, công s? nh?t.

Ngu?n s?u t?m t? internet