Liên h?

Công TST 1 trong các công ty chuyên cung c?p nh?ng bài h??ng d?n , th? thu?t hay nh?t cho m?i ng??i t?i Vi?t Nam. Công ty chúng tôi c? g?ng biên so?n nh?ng n?i dung hay h?p d?n và lôi cu?n ng??i ??c. Tuy nhiên trong quá trình biên so?n v?n ?? thi?u sót là ?i?u ???ng nhiên ph?i x?y ra cho nên khi g?p nh?ng l?i trên m?i ng??i có th? liên h? ngay v?i chúng tôi v?i các n?i dung ho?c v?n ?? khác d??i ?ây:

– L?i ki?n th?c trong các bài vi?t ch?a chính xác, c?n hi?u ch?nh

– Liên h? qu?ng cáo ho?c tr? thành ??i tác c?a chúng tôi

– ?óng góp, ?? ngh?, g?i ý ?? trang web hoàn thi?n t?t h?n

– B?n quy?n, tác quy?n ho?c tài li?u có quy ??nh v? chia s?

– ??i v?i n?i dung các bài vi?t, b?n có th? bình lu?n ?? th?o lu?n ho?c h?i ?áp v? n?i dung.

– Trang web b? l?i k? thu?t, truy c?p ch?m, không th? truy c?p ho?c th?c hi?n các ch?c n?ng nh? bình lu?n

Hi?n t?i TST WiKi có tr? s? chính t?i:

??a ch? : 72 ???ng 69, Ph??ng Bình Tr? ?ông B, Qu?n Bình Tân, Tp.HCM

Email : [email protected]

Phone : 0916 911 063

Chúng tôi s? ph?n h?i trong th?i gian t? 48 – 72 gi?, tr? ch? nh?t và ngày l? (Theo gi? ??a ph??ng).