Trong công vi?c nh?t là v?n phòng, công s? ?ôi khi nh?ng va ch?m, hi?u l?m có th? gây nên xung ??t, b?n là nhân viên ch?c ch?n không h? mu?n ?i?u ?ó x?y ra, b?n mu?n gi?i thích ho?c ?ôi khi là g?i l?i xin l?i ??n s?p c?a mình có th? g?i email xin l?i.

Tham kh?o cách vi?t email xin l?i s?p theo quy trình nhé.

M?t s? quy t?c khi vi?t email ?? xin l?i s?p

Suy ngh? k?

M?c ?ích c?a b?n khi vi?t email này là gì ? gi?i thích nguyên nhân s? vi?c hay ch? là g?i l?i xin l?i s?p, ho?c có th? là 2 c? vi?c trong email ??u ???c. Gi?i trình b?ng email s? d? dàng h?n là vi?c ph?i nói chuy?n tr?c ti?p, vi?t b?ng email b?n s? có nhi?u th?i gian suy ngh? h?n.

N?i dung ??n gi?n

?ã là s?p ch?c ch?n là r?t b?n và s? không ??c h?t n?i dung email n?u b?n vi?t quá dông dài, vì v?y khuyên b?n nên vi?t ng?n g?n, ??y ?? ý. Thông ?i?p súc tích là gì ? tóm g?n trong ý chính và Send ngay n?u b?n th?y th?i ?i?m thích h?p nh?t.

Có Subject

Subject là ch? ?? và giúp ng??i nh?n phân lo?i t?m quan tr?ng c?a v?n ?? và hi?u rõ m?c ?ích c?a email, ?ôi khi ch? c?n nh?n ???c mail ch?a m? ra ng??i nh?n c?ng s? hi?u ???c s? quan tr?ng c?a n?i dung bên trong r?i ?ó.

H?n ch? các t? ng? khó hi?u

Cách b?n giao ti?p qua email cho th?y m?c ?? chuyên nghi?p c?a b?n, các t? ng? khó hi?u gây hi?u nh?m v?n ?? và khi?n tình hình tr? nên t?i t? h?n. ?ó là lý do mà mình khuyên các b?n nên vi?t n?i dung ??n gi?n nh? bên trên ?ã nh?c ??n.

V?n phong phù h?p

Email th?c ch?t là s? k?t n?i, liên l?c trong m?i vi?c và gi?i quy?t nhi?u v?n ?? c?n thi?t, ??i t??ng c?a b?n là ng??i th? nào thì s? d?ng v?n phòng h?p v?i l?a tu?i. V?i b?n bè, ng??i thân, vi?t nh?ng gì b?n ngh?, nói nh?ng ?i?u b?n mu?n m?t cách tho?i mái, không c?n dè ch?ng ý t?, nh?ng v?i c?p trên c?a b?n thì khác nhé, hãy chú ý v?n phòng ?i?n ??t trong n?i dung email.

L?i chào r?t c?n thi?t

Dù là l?i chào m? ??u b?c th? hay l?i chào k?t thúc c?ng ??u th?c s? c?n thi?t ?ó là s? tôn tr?ng l?ch s? t?i thi?u mà b?n ph?i l?u ý dù ??i t??ng nhà là ai ?i ch?ng n?a.

Trong tr??ng h?p không bi?t tên ng??i nh?n, b?n có th? m? ??u email b?ng l?i chúc ngày m?i t?t ??p, nh?ng nh? khi ?ã bi?t tên thì không bao gi? dùng cách nói này.

V?i nh?ng email không c?n ph?i quá trang tr?ng, b?n có th? dùng câu chào “xin chào” “chào bu?i sáng”… ?? m? ??u.

Chú ý là l?i chào và l?i k?t nên t??ng ?ng, d?a vào m?c ?? trang tr?ng ?? có nh?ng l?i chào phù h?p. V?i email trang tr?ng, có th? dùng “Kind regards”, v?n phong g?n g?i h?n có th? dùng “Regards” ho?c “Best” thay l?i k?t.

Tham kh?o 1 ?o?n email xin l?i s?p

Xin chào anh/ch? !

??u tiên xin ch? nh?n ? em l?i chân thành xin l?i cho nh?ng hành ??ng quá khích ngày hôm ?ó n?u nh?ng hành ??ng hay l?i nói b?c l? trong lúc không k?m ch? ?ó khi?n ch? không vui và ngh? r?ng em vô l? ??i v?i ch?. ??n gi? em c?ng b?t ng? v?i chính b?n thân mình vì nh?ng hành ??ng b?ng b?t ?ó, vì tr??c gi?, ch?a bao gi? em thi?u ki?m soát trong hành ??ng l?i nói c?a mình nh? v?y.  Em xin l?i và h?a s? không có tình tr?ng trên n?a.

Em ch? mong ch? hi?u em h?n và n?u có th?, qua b?c mail này, giúp ch? gi?i t?a ???c hi?u l?m c?a ch? ??i v?i em và gia t?ng ni?m tin c?a ch? dành cho nhân viên mình ?? h? có thêm nhi?u ??ng l?c hoàn thành t?t công tác và c?ng hi?n h?t s?c l?c vì l?i ích phát tri?n chung c?a Công ty, em bi?t ?n và c?m kích vô cùng.

N?u ch? v?n ngh? nh?ng l?i chia s? t?n ?áy lòng c?a em là gi? d?i hay ch?ng ch?. Em c?ng không còn gì ?? nói và không dám làm phi?n ch? thêm n?a. Có l? em ph?i xin phép ch? ???c rút lui kh?i v? trí hi?n t?i vì không th? ch?u ??ng và ??i m?t v?i n?i b?c xúc, th?t v?ng và chán nãn khi ph?i làm vi?c và c?ng hi?n trong hòan c?nh mang trong lòng mình c? 1 n?i oan ?c quá l?n. Em xin ???c cám ?n ch? vì t?t c? nh?ng ?i?u t?t ??p trong th?i qua ch? ?ã làm vì h? tr? nh?ng nhân viên m?i nh? em.

Kính chúc ch? nhi?u s?c kh?e, thành công trong cu?c s?ng!

R?t trân tr?ng!

Tham kh?o t? internet