Hôm nay Bettingtop10 th? thao Vi?t Nam xin gi?i thi?u ??n m?i ng??i 1 thi?t b? công ngh? Goal-line chuyên dùng ?? xác ??nh bàn th?ng nhanh nh?t trong th? thao, chi?c máy nh? g?n nh?ng c?c k? hi?u qu? ?ang ???c th? gi?i áp d?ng cho môn th? thao vua này, v?y công ngh? Goal-line này ra sao ta cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây

Công ngh? goalline

Goal-line là 1 trong các thi?t b? h? tr? tr?ng tài c?c k? hi?u qu? trong nh?ng tr?n c?u ??nh cao. V?i d?ng thi?t b? này nó có th? giúp chúng ta xác ??nh nhanh chóng ???c bóng ?ã l?n qua v?ch ???ng biên hay ch?a. ?ây là s?n ph?m công ngh? thông minh ???c áp d?ng vào th? thao do n??c ??c và anh cung c?p làm nhà s?n xu?t. Lo?i công ngh? Goal-line này không ch? áp d?ng trong bóng ?á mà các b? môn th? thao khác c?ng ???c áp d?ng nh?: bóng r?, tennis, bida …

Ngoài Goal-line hi?n t?i trên th? gi?i ng??i ta còn s? d?ng 1 d?ng công ngh? c?ng tiên ti?n và khá gi?ng nh? Goal-line ?ó chính là Hawk-Eye

Hawk-Eye là 1 d?ng thi?t b? khá thông minh nó có th? k?t h?p t?t c? m?i d? li?u t? các máy quay ?? nét cao, c?m bi?n và hàng lo?t máy tính. B? máy này h??ng s? d?ng chuyên nghi?p nh?t cho b? môn tennis

Khi nói v? môn Tennis th??ng thì trên 1 sân có t?m kho?ng 6 – 7 cái máy quay ???c g?n xung quanh ?? có th? theo dõi bóng ? t?ng khóc khu?t khác nhau cho nên khi s? d?ng công ngh? Hawk-Eye thì ?? chính xác là hoàn toàn tuy?t ??i trong ng??ng 5 mm mà không c?n ph?i tranh cãi nhi?u

Nhìn chung công ngh? th? thao r?t h?u ích , tuy nhiên n?u l?m d?ng quá thì nó s? thay th? hoàn toàn con ng??i, trong bóng ?á quy?t ??nh sai hay ?úng là 1 trong các ?i?u thú v? mà ch? t?ch fifa ?ã t?ng nói