?i?u kho?n và ?i?u ki?n

?i?u kho?n và ?i?u ki?n s? d?ng

Khi truy c?p vào website Blogloichuc.com ngh?a la? ng??i s? d?ng ?ã ??ng ý v?i nh??ng ?iê?u khoa?n va? ?iê?u kiê?n s?? du?ng ???c quy ??nh d???i ?ây. Tr??ng h?p không ?ô?ng y?, xin vui lo?ng không s?? du?ng ho?c truy c?p vào website này.

Trong quá trình v?n hành website, chúng tôi có quy?n s?a ??i, b? sung ho?c h?y b? m?t ph?n n?i dung ???c cho là sai ph?m hay không ?úng thông tin b?t c? lúc nào. Vì v?y xin vui lòng ki?m tra ??nh k? các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n s? d?ng c?a chúng tôi ?? c?p nh?t nh?ng s?a ??i ho?c b? sung k?p th?i.

1. Tra?ch nhiê?m cu?a ng???i s?? du?ng

Ng??i dùng ch?u trách nhi?m khi truy c?p website này, ng??i dùng không ???c phép sao chép hay ch?nh s?a n?i dung khi ch?a có s? ??ng ý c?a chúng tôi. Ng??i truy c?p không ???c phép phát tán n?i dung d??i m?i hình th?c khi ch?a có s? cho phép c?a chúng tôi.

2. Nô?i dung website

Tâ?t ca? thông tin trong website na?y ????c chúng tôi cho ng???i s?? du?ng mô?t ca?ch trung th??c va? tin câ?y. Chúng tôi câ?p nhâ?t th???ng xuyên ca?c nô?i dung ??ng ta?i lên website.

3. Ba?n quyê?n

Chúng tôi la? chu? s?? h??u h?p pháp và duy nh?t c?a website na?y. Bâ?t ky? viê?c chi?nh s??a website, câ?p nhâ?t va? thay ?ô?i nô?i dung cu?ng nh? hi?nh th??c website la? thuô?c thâ?m quyê?n cu?a chúng tôi. Nh??ng chi?nh s??a, thay ?ô?i nô?i dung website cu?a bâ?t ky? ?ô?i t???ng na?o mà không ???c s? cho phe?p cu?a chúng tôi là nh?ng hành vi vi pha?m quyê?n l??i h??p pha?p cu?a chúng tôi . Chúng tôi gi? toàn quy?n xem xét và lo?i b? các thông tin vi ph?m quy ??nh này.

4. B?o m?t thông tin ng??i s? d?ng

Nh??ng thông tin va? y? kiê?n ca? nhân cu?a ng??i s? d?ng ????c cung câ?p thông qua website này se? ????c chúng tôi ba?o m?t tuy?t ??i va? không g??i cho bâ?t ky? bên th?? ba na?o khác, tr?? nh??ng tr???ng h??p m?? rô?ng câ?n thiê?t ?ê? ng??i s? d?ng co? thê? tham gia va?o nh??ng website kha?c ho??c theo yêu câ?u cu?a c? quan nhà n??c có th?m quy?n và/ho?c theo quy ??nh c?a pha?p luâ?t.

5. Gi?i h?n s? d?ng

Toàn b? n?i dung, c? s? d? li?u c?a website này ???c b?o v? b?i pháp lu?t v? quy?n s? h?u trí tu?, các v?n b?n pháp lu?t c?a Vi?t Nam và các v?n b?n pháp lu?t có liên quan khác. Tr? tr??ng h?p s? d?ng cho m?c ?ích cá nhân ho?c s? d?ng n?i b? không mang tính th??ng m?i, ng??i s? d?ng không ???c phép sao chép, ch?nh s?a, tái s? d?ng toàn b? ho?c m?t ph?n, t?i d? li?u, truy?n d? li?u, phân ph?i, ??ng ký, bán, xu?t b?n b?t k? tài nguyên nào c?a website này, mà không ???c s? ??ng ý chính th?c b?ng v?n b?n c?a chúng tôi.

6. Luâ?t a?p du?ng

Vi?c qu?n lý, v?n hành và s? d?ng website na?y tuân th? các quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam.