Th?i gian là th? ?áng giá nh?t trong cu?c s?ng b?i th?i gian không th? l?y l?i, n?u ?? trôi qua b?n s? h?i ti?c và th?i gian không bao gi? ch? ??i m?t ai c?. T? x?a ??n nay ?ã có r?t nhi?u nh?ng câu nói hay v? th?i gian ???c t?ng h?p l?i và blogloichuc s? g?i ??n b?n.

Danh ngôn b?t h? v? th?i gian

1. K? t?m th??ng ch? lo tìm cách gi?t th?i gian, còn ng??i có tài thì tìm m?i cách t?n d?ng th?i gian.

2. Th?i gian thay ??i và chúng ta c?ng thay ??i theo th?i gian. Ng?n ng? ??c

3. B?n hãy d?y vào n?m gi? sáng, ?n tr?a vào chín gi?, ?n t?i vào n?m gi? chi?u, ng? vào chín gi? t?i, b?n s? s?ng ??n chín m??i chín tu?i. Ng?n ng? Pháp

4. Chúng ta c?n ph?i ?i ngang v?i th?i gian ch? không ph?i ?? th?i gian ?i ngang qua. Ng?n ng? ??c

5. Th?i gian là ông th?y v? ??i, nó ?àn x?p êm th?m m?i vi?c.

6. ??m mình trong h?i ti?c là tiêu phí th?i gi? hôm nay cho th?i gi? ?ã qua không thu?c v? chúng ta n?a. Khuy?t danh

7. Câu h?i luôn xu?t hi?n trong ??u tôi m?i ngày là: Li?u có ph?i tôi ?ang làm ?i?u quan tr?ng nh?t mà tôi có th? làm ???c? Tr? khi tôi c?m th?y tôi ?ang x? lý ?i?u quan tr?ng nh?t mà mình có th? giúp, còn l?i tôi s? c?m th?y không tho?i mái v?i cách mình s? d?ng th?i gian. Mark Zuckerberg

8. Quá kh? ?ang ??i ta trong m?t n? t??ng lai. Khuy?t danh

9. Ngày ?i, tháng ch?y, n?m bay. Th?i gian n??c ch?y, ch?ng quay ???c v?. Ng?n ng? Nga

10. Cu?c s?ng quá ng?n ng?i. H?n thù ch? tàn phá nh?ng h?nh phúc tuy?t v?i b?n ?ang có. Hãy c??i khi b?n có th? và quên ?i nh?ng gì b?n không th? thay ??i.  Khuy?t danh

11. M?t tu?n l? v?i ng??i ch?m ch? có 7 ngày, còn v?i k? l??i bi?ng có 7 ngày mai. Ng?n ng? Pháp

12. Th?i gian là ng??i th?y tuy?t v?i, nh?ng th?t không may, nó gi?t t?t c? h?c trò c?a mình.

13. Cu?c s?ng không dài lâu, và không nên tiêu t?n nó quá nhi?u ng?i không mà suy tính nên s?ng th? nào.

14. Ch?t l??ng c?a kho?ng kh?c m?i là quan tr?ng, không ph?i s? ngày, hay s? s? ki?n, hay s? ng??i tham gia.

15. Hãy s?ng qua m?i ngày nh? th? ?ó là ngày cu?i cùng ta s?ng.

16. Th?i gian là th? l?nh lùng nh?t, cho dù ta mu?n níu gi? nó nh? th? nào, nó v?n c? m?t ?i không tr? l?i.

17. Th?i gian là th? l?nh lùng nh?t, cho dù ta mu?n níu gi? nó nh? th? nàNg??i ta nói th?i gian s? tr? l?i t?t c?, nh?ng th?t ra nó không tr? l?i gì c?, nó ch? làm ta quên m?t câu h?i thôi.

S?u t?m internet