?? ??t ???c thành công c?n ph?i có s? n? l?c không ng?ng trong cu?c s?ng, công vi?c,  thành công không ph?i t? nhiên mà có c?n ph?i tr?i qua m?t quá trình t? th?c hi?n ??n th?t b?i và nhi?u l?n th?t b?i kiên trì b?n s? ?i ??n thành công.

?? b?n có thêm ??ng l?c ti?p t?c m?c tiêu thành công hãy xem m?t s? danh ngôn giúp b?n có thêm ni?m tin, ý chí.

– Ch?c không ít bao nhiêu l?n b?n có ý ??nh buông tay khi mà ch? m?t chút n? l?c, kiên trì anh ta s? ??t ???c thành công.

– Con ng??i s? nh? nhõm và vui v? khi d?n tâm s?c vào công vi?c và n? l?c h?t mình; nh?ng ?i?u anh ta ?ã nói hay ?ã làm

– Nhi?t huy?t là m? c?a n? l?c, không có nó, ta không th? ??t ???c thành công to l?n.

– Trong hành trình tìm ki?m tình yêu, h?nh phúc ch? ??n v?i nh?ng ai bi?t kiên nh?n, l?ng nghe, bi?t n? l?c và d?ng c?m ??i m?t v?i th? thách.

– Kiên trì, n? l?c là nh?ng t? ch?t quan tr?ng ?? ?i ??n thành công trong t??ng lai.

– Chúng ta không th? ??m b?o thành công, chúng ta có th? x?ng ?áng v?i thành công.

– T?ng chút t?ng chút m?t là bí quy?t thành công.

– N?u mu?n v??n lên ??n ??nh, hãy b?t ??u t? d??i ?áy.

– Ch?n ?úng th?i gian, s? b?n b? và m??i n?m n? l?c r?i cu?i cùng s? khi?n b?n có v? nh? thành công ch? trong m?t ?êm.

– B?n ph?i th?c hi?n r?t nhi?u, r?t nhi?u nh?ng n? l?c nh? nhoi mà không ai th?y hay tán th??ng tr??c khi b?n ??t ???c thành qu? ?áng giá.

– Thêm m?t chút b?n b?, m?t chút n? l?c, và ?i?u t??ng ch?ng nh? là th?t b?i vô v?ng có th? bi?n thành thành công r?c r?.

– Ng??i chuy?n núi b?t ??u b?ng vi?c d? nh?ng hòn ?á nh?.

– ?ã t?ng th?, t?ng th?t b?i. Không sao b?n hãy th? l?i. L?i th?t b?i. Th?t b?i t?t h?n.

– Vinh quang c?a b?n n?m trong n? l?c, không ph?i k?t qu?, n? l?c h?t mình trong m?i hoàn c?nh là th?ng l?i hoàn toàn.

– N? l?c n?a v?i là th?t b?i ?ích ?áng nên nh? ?i?u ?ó.

– N? l?c c?a m?t ng??i t?t vô danh c?ng nh? m?ch n??c ng?m sâu d??i ??t, th?m l?ng làm m?t ??t xanh t??i.

– Chúng ta c?m th?y ?i?u mình ?ang làm ch? nh? là m?t gi?t n??c trong ??i d??ng r?ng l?n. Nh?ng ??i d??ng s? ít h?n ch? b?i thi?u ?i gi?t n??c.

– Hãy t?p trung n? l?c cao nh?t vào nh?ng c? h?i t?t nh?t ch? không ph?i nh?ng r?c r?i t?i t?.

– M?i cu?c g?p g? t?t c? là duyên ph?n, không có ?úng sai. M?i bu?i sáng chúng ta ??u ph?i c? g?ng, không nên trì hoãn.

– Lý t??ng là nh?ng ??c m? con ng??i, dù bi?t r?ng ??c m? r?t khó th?c hi?n nh?ng l?i có th? th?c hi?n ???c và ?òi h?i ph?i ph?n ??u lâu dài, kiên trì.

S? n? l?c trong công vi?c và cu?c s?ng s? mang ??n thành công t??ng lai, hãy luôn luôn n? l?c và c? g?ng ?? ?i ??n thành công.