Công vi?c c?a b?n có nhi?u khó kh?n, tr?c tr? ? t?o ra ni?m tin và h?ng kh?i trong công vi?c r?t quan tr?ng giúp b?n có thêm nhi?u ??ng l?c ?? v??n ??n nh?ng thành công. Cùng ??c nh?ng danh ngôn hay trong công vi?c s? giúp b?n có thêm nh?ng ??ng l?c m?i.

Danh ngôn hay trong công vi?c

– Không th? có thiên tài n?u không có ngh? l?c ??c bi?t và kh? n?ng làm vi?c ??c bi?t. Cái th? thiên tài không c?n ngh? l?c ??c bi?t và kh? n?ng làm vi?c ??c bi?t ch? là m?t cái bong bóng xà phòng ??p ?? ho?c m?t v?n t? cho h??ng nh?ng phúc l?i t??ng lai ? m?t n?i nào ?ó trên m?t tr?ng.

– Làm vi?c ??ng mong d? thành, vì vi?c d? thành thì lòng th??ng kiêu ng?o. Kh?ng T?

– H?c cho r?ng, h?i cho k?, hãy ngh? cho c?n th?n, phân bi?t cho rõ, nh? làm cho h?t s?c.

– Tôi ?ã th?t b?i h?t l?n này ??n l?n khác, và ?ó là lý do mà tôi thành công!

– Thà làm hoàn thi?n m?t ph?n bé nh? c?a công vi?c còn h?n làm không t?t vi?c to g?p m??i l?n.

– Ng??i kém thông minh nh?ng l?i say s?a v?i công vi?c, ti?n m?nh ti?n  xa h?n ng??i c?c thông minh mà lãnh ??m v?i công vi?c hàng ngày.

– Ni?m vui là ? b?n thân công vi?c, ch? không ph?i ? nh?ng m?i l?i ích c?a nó.

– Lao ??ng làm ta khuây kh?a ???c n?i bu?n, ti?t ki?m ???c th?i gian, ch?a kh?i ???c b?nh l??i bi?ng.

– Con ng??i sinh ra ?? lao ??ng gi?ng nh? con chim sinh ra là ?? bay – Ng?n ng? ??c.

– Nh?ng ng??i ?i tiên phong cho các lý t??ng m?i không g?p gì khác ngoài s? ch? gi?u và ?? kích – Leo Tolstoy.

– Hãy lao ??ng nhi?u h?n t?t c? m?i ng??i, nh?ng hãy nói v? b?n thân mình ít h?n t?t c? m?i ng??i – Khuy?t danh.

– Tôi thích phàn nàn và không làm gì c? ?? cho m?i vi?c t?t h?n – Kurt Cobain

– Nhi?u ng??i mu?n tr? lên v? ??i không s?n sàng làm vi?c ?? làm cho cho ?i?u ?ó thành s? th?t – Zig Ziglar

– N?u b?n mu?n phát tri?n, hãy tìm ki?m c? h?i t?t. N?u b?n mu?n có m?t công ty l?n, b?n hãy ngh? ??n nh?ng v?n ?? mà b?n ph?i ??i m?t tr??c khi ngh? ??n thành công – Jack Ma.

– Kh?u hi?u d?n ??n thành công là :” áp d?ng – thích nghi – C?i ti?n”.

– S? kiên nh?n là cay ??ng ch? ??i, nh?ng qu? c?a nó thì l?i ng?t ngào.

– Thêm chút b?n b?, m?t chút n? l?c, ?i?u t??ng ch?ng nh? là th?t b?i vô v?ng có th? bi?n thành thành công – r?c r?.

– ??ng bao gi? ?? ??n ngày mai nh?ng vi?c mà b?n có th? ?? ??n ngày kia – Mark Twain.

S? thành công trong công vi?c là ?i?u mà ai c?ng mong mu?n nh?ng không h? ??n gi?n, b?n ph?i n? l?c và v??t qua nh?ng tr? ng?i m?i ??t ???c ?i?u mà mình mong mu?n.