Gia ?ình là t? bào c?a xã h?i, m?t gia ?ình h?nh phúc s? giúp xã h?i phát tri?n, ?ây c?ng chính là n?i con ng??i tr? v? khi khó kh?n ho?c th?t b?i. Gia ?ình chính là ?i?m t?a quan tr?ng mà b?t kì ai trong chúng ta c?ng c?n thi?t ph?i có.

Cùng l?ng nghe nh?ng câu danh ngôn hay v? gia ?ình ?ã ???c t?ng h?p.

– Hi?u th?o th?c s? là ngu?n g?c c?a ??o ??c.

– Ng??i m? th?t s? thì ch?ng bao gi? r?nh r?i.

– Gia ?ình chính là n?i, không ai b? r?i ai, yêu nh?ng ai ?ó vô ?i?u ki?n. Khuy?t danh

– Nhà không ph?i ch? là m?t n?i trú ?n t?m th?i: ?i?u c?t lõi n?m trong tính cách c?a nh?ng ng??i s?ng trong n?i ???c g?i là nhà.

– Tình yêu gia ?ình là m?m m?ng c?a tình yêu quê h??ng và chính là nhân ??c xã h?i. P. Bokentanô

– Tình yêu c?a ng??i m? là yên bình. Nó không c?n b?n ph?i ??t ???c, nó không c?n b?n ph?i x?ng ?áng.

– Yêu con sau l?ng, gi?n con nên gi?n tr??c m?t. T?c ng? Vi?t Nam.

– U?n cây t? thu? còn non. D?y con t? thu? con còn ngây th?. T?c ng? Vi?t Nam.

– Ng??i ta không bao gi? h?t nói h?t v? Th??ng ?? c?ng nh? v? s? v? ??i ng??i m?. Ng?n ng? ?n ??.

– Trên th? gi?i, b?n có th? tìm ra t?t c? ?? thay th? t?t c?, tr? ng??i b? và ng??i m? c?a mình. Ng?n ng? Nga

– Gia ?ình là gì ? tình m?n s? cha, tình yêu m?n m?, kính tr?ng thán ph?c nhân ??c c?a c? cha l?n m?.

– Con c?ng chi?u khó gi? gìn c? nghi?p. V? quay qu?t khó gi? c?a nhà. Ng?n ng? Trung Qu?c.

– M?i gia ?ình h?nh phúc ??u gi?ng nhau. Còn nh?ng gia ?ình b?t h?nh thì l?i hoàn toàn khác nhau. Leo Tolstoy

– ??ng gi?n khi chúng ta b? ba m? m?ng mà hãy c??i khi h? v?n còn bên ta. Khuy?t danh

– Gia ?ình là nhà tù c?a thi?u n?, là x??ng th? c?a ?àn bà. Bernard Shaw

– M?i gia ?ình h?nh phúc ??u gi?ng nhau, nh?ng m?i gia ?ình b?t h?nh có m?t ki?u b?t h?nh riêng. Leo Tolstoy

Gia ?ình là ?i?u quan tr?ng nh?t v?i m?i ng??i, hãy bi?t quý tr?ng ?i?u ?ó và mãi trân tr?ng tình c?m này ?? sau này không ph?i h?i ti?c.