Mùa ?ông mùa g?i nh? nh?ng c?m xúc, v?i nh?ng ng??i có ?ôi có c?p thì không nói ??n nh?ng ??i v?i nh?ng ai ??c thân (Fa) ch?c ch?n có nhi?u c?m xúc r?i. Nh?ng câu nói, status sau ?ây ch?c ch?n s? thích h?p cho b?n.

Status câu nói hay v? mùa ?ông

1. Tôi lúc nào c?ng nói l?i xin l?i … Nh?ng mà hình nh? câu xin l?i c?a tôi ch?a bao gi? khi?n ng??i ta ??ng lòng … Ng??i ta ch? mu?n nghe l?i xin l?i c?a ng??i h? th??ng.

2. Mùa ?ông ??n không anh! Nh?ng em có r?t nhi?u ng??i quan tâm em… nên em c?m th?y h?nh phúc vì anh ch? l??t qua ??i em mà thôi.

3. E nh? mùa ?ông có a bên c?nh….. mu?n ng?i sau xe, cho tay vao túi áo ôm a t? ??ng sau, mu?n tho?i mái trong vòng tay a, ….. nh? l?m.

4. N?m tr??c mùa ?ông em có anh. Nh?ng n?m nay. Vào mùa ?ông anh b? em l?i n?i chúng ta t?ng b?t ??u.

5. Em ?ã t?ng r?t thích màu ?ông, nh?ng bây gi? em ?ã ghét mùa ?ông vì anh ?ã ph?c b?t em vùa ?úng mùa ?ông l?nh giá n?m ?y.

6. Còn l?i gì sau nh?ng tình yêu
Là n?i ?au, là nh?ng ngày hoài ni?m ?
Là h?n thù, là m?t lòng luy?n ti?c
Ti?c tình yêu, hay ti?c v? tình yêu ….

7. H?nh phúc n?i ?âu sao l?i trôi ?i quá mau
??c mu?n bên nhau ch? là ??n s? th? thôi

8.Mùa ?ông mang l?i cho ta nhi?u n?i nh?, nh?ng k? ni?m ngày x?a. ?ôi khi, ?i trên ???ng ta b?t g?p nh?ng c? ch? yêu th??ng c?a nh?ng c?p tình nhân trao cho nhau làm cho ta c?m th?y ch?nh lòng. B?i, mùa ?ông, ??i v?i nh?ng ai v?n còn cô ??n thì d??ng nh? n?i cô ??n ?ó l?i ???c nhân lên g?p b?i.

9. N?u có m?t h?i ?m, m?t s? quan tâm ? bên mình, d?u là tr?i có l?nh, c?ng ch? nh? m?t ti?ng g?i m?i m? lòng mà yêu th??ng l?y nó, ? thì: “Chào mùa gió, chào mùa c?a nh?ng ngón tay ?an”.

10. Gió v?, tay ng??i ta n?m ch?t h?n, lòng th?y yên bình h?n n?u có th? ng?i trong nhà u?ng tách trà nóng và nghe ti?ng m?a chuy?n mùa ào ào gõ lên mái, nghe gi?ng B?ng Ki?u k? chuy?n leng keng tàu ?i?n, chuy?n nhà ? ph? nh? ngõ nh?.

11. Cái l?nh l?o nh?t c?a mùa ?ông không ph?i là vì th?i ti?t mà chính là t? s? cô qu?nh trong tâm h?n, nh?t là v?i nh?ng ng??i ?ang cô ??n. Chi?u dong xe d?o ph? nhìn xung quanh là nh?ng bàn tay ?ang l?m l?y bàn tay, là b? vai m?m, là n? hôn ?m. Ch? là nh?ng ?i?u ?y ch?ng dành cho mình.

12. Mùa ?ông l?i ??n r?i ??y nh?..!!!
Mùa ?ông ??n mang theo nh?ng k? ni?m..
…?ôi khi làm con ng??i ta th?y s?…n?i s? ?n sâu vào trong tâm trí….
..vây kín l?y con ng??i..ko th? nào thoát ra ???c..!!!

13. Mùa ?ông lung linh 1 gi?c m? ko màu..
…thôi thúc con ng??i ta tìm ki?m…tìm ki?m 1 cái gì ?ó ?? tô v? màu s?c cho nó…
..nh?ng ?ôi khi có nh?ng cu?c tìm ki?m trong vô v?ng..l?i t? m?ng mình sao ng?c th? nh?…

14. Mùa ?ông lung linh 1 gi?c m? không màu…thôi thúc con ng??i ta tìm ki?m…tìm 1 cái gì ?ó ?? tô v? màu s?c cho nó…nh?ng ?ôi khi có nh?ng cu?c tìm ki?m trong vô v?ng…l?i t? m?ng mình sao ng?c th? nh?…

15. Tr?i l?nh, ch?ng c?n m?t t? ng??i yêu th??ng, ch?ng c?n hàng tá nh?ng ch?n ?m… Ch? c?n m?t trái tim luôn bên c?nh mình, cùng nh?p ??p và chung nh?ng yêu th??ng.

16.  V?i nh?ng k? m?t mình nh? em, nh?ng k? trót b? tình yêu lãng quên và b? r?i ? ?âu ?ó thì Mùa ?ông là c? m?t n?i ám ?nh th?t dài.

T?ng h?p t? blogloichuc?