M? và con gái là m?i quan h? khi ch? là huy?t th?ng, ng??i m? luôn tâm s? nh?ng ?i?u th?m kín và ??a ra nh?ng l?i khuyên h?p lý nh?t dành cho ??a con gái yêu c?a mình. Xem ngay nh?ng câu nói hay, l?i khuyên chân thành mà m? dành cho ??a con gái bé b?ng.

Câu nói hay:

Con gái, ??ng nên bu?n khóc, ?au kh? vì m?t ng??i không ra gì. R?i s? ??n lúc con g?p ???c ng??i th?t s? thu?c v? con, ng??i mang ??n cho con ch? ni?m vui và gi?t n??c m?t h?nh phúc.

Con yêu, s? m?nh m? là c?n thi?t dù chúng ta ???c g?i là phái y?u. Khi con m?nh m?, s? không có c?n bão ng?n sóng nào làm con g?c ngã. Khi con t? lo ???c cho b?n thân mình, ?ó chính là ni?m h?nh phúc c?a m?.

N?u con l?y ph?i m?t ng??i ch?ng t?i t?, hãy th? m?t l?n c?i thi?n ng??i ?àn ông ?y. L?n ??u không ???c thì c?ng không c?n c? g?ng nh?ng l?n sau. Con x?ng ?áng nh?n nhi?u ?i?u t?t ??p, thay vì ch?u ?au kh? v?i gã ?àn ông x?u.

Con yêu, ph? n? s? d? r?t hay ganh ghét nhau nên con hãy c?n th?n trong m?i m?i quan h?, dù ?ó có là ng??i cùng gi?i và là b?n c?a mình ?i ch?ng n?a. C?n th?n s? không làm con b?t ng? ?au…

Con ??ng trông ch? vào s? b?o v? c?a m?t ng??i ?àn ông nào ?ó. ?i?u con gái c?a m? c?n là bi?t t? b?o v? cho chính mình. ??c l?p v?n luôn mang ??n nh?ng ?i?u t?t ??p, so v?i ph? thu?c.

Dù cu?c ??i này có nhi?u trái ngang, con c?ng ??ng vì th? mà xa lánh, b?i ?i?u t?t v?n luôn hi?n h?u, ch? là con ch?a ch?u tìm và n?m b?t l?y mà thôi!

L?i khuyên c?a m?:

B? ph?n b?i: Ng??i b?n luôn bên c?nh tr?i qua m?i ?i?u cùng mình l?i quay l?ng l?i ph?n b?i mình… qu? th?t là m?t ?i?u ?au lòng. Nh?ng con gái ?i, có nh?ng chuy?n ph?i tr?i qua r?t nhi?u th? thách m?i có th? giúp con nh?n bi?t ?úng ??n v? m?t ng??i.

Th?t v?ng: ? nh?ng b??c chân ch?p ch?ng vào ??i, h?n là cô bé con c?a m? ?ã có nhi?u mong m?i, hy v?ng ??y màu h?ng. Th? nh?ng, cu?c s?ng l?i luôn ?em ??n cho con nh?ng th?t v?ng. Con có quy?n v?p ngã và c?m th?y th?t v?ng. Và r?i m?i th? v?n ti?p di?n, con ph?i ??ng lên và l?i ti?p t?c b??c ?i.

X?u h? vóc dáng:  Có v? nh? không b?t kì m?t cô gái nào l?i không có nh?ng n?i lo s?, x?u h? v? vóc dáng c?a mình. Con gái c?ng, m? ?ã t?ng r?t x?u h? khi vòng eo l?i to ra, còn chân thì ch? có m?t khúc. Th? nh?ng, vóc dáng không nói lên ???c v?n ?? gì c? con ?. “M?p ??p, ?m d? th??ng, cao sang, lùn quý pháí”, hãy yêu b?n thân mình và ??ng hành h? nó v?i nh?ng l?n gi?m cân kh? s? n?a.

T? ti:  T? tin lên nào con gái. Hãy nhìn vào con l?t ??t – món ?? ch?i ngày bé c?a con. Dù cho con có nghiên l?t ??t th? nào, thì nó c?ng s? b?t d?y m?nh m? và l?i ??ng th?t v?ng vàng. Hãy làm m?t con l?t ??t tr??c nh?ng gièm pha, phán xét c?a ng??i ??i.

Th?t v?ng vì l?i h?a: S? có nh?ng l?i h?a b? phá v?. Con yêu d?u, hãy luôn bi?t tha th?. Quan tr?ng h?n, m? mu?n con h?c cách t? b?o v? mình. Vì không cha m? nào có th? bên con dài lâu mà che ch? c?. ??ng ng?i ?ó mà trông ch? ???c b?o v?. Không ai t?t v?i mình h?n chính mình.

Blogloichuc s?u t?m