?n u?ng ?? duy trì cu?c s?ng và ?n u?ng giúp con ng??i ta c?m th?y vui v?, tho?i mái h?n. V?i nh?ng ai có tâm h?n ?n u?ng nhìn ?i ?âu c?ng s? th?y ??y ?? ?n ngon, h?p d?n.

R?t nhi?u nh?ng câu nói các châm ngôn thú v? v? ?? ?n ngon mà các b?n nên ??c ?? hi?u h?n nh?ng suy ngh? hài h??c c?a nh?ng ng??i sành ?n.

Các câu h?i hài h??c v? ?? ?n

1. Tôi luôn mu?n th?c hi?n 2 ?i?u: gi?m cân và ?n.

2. Trông tôi có v? ?ang suy ngh? ??y nh?ng 99% suy ngh? c?a tôi dành cho vi?c s? ?n gì ti?p theo.

3. Tôi không ?n t??ng m?y v?i công ngh? cho t?i khi tôi có th? t?i v? th?c ?n.

4. Có 3 cách d?n ??n trái tim tôi: 1 là mua th?c ?n cho tôi, 2 là làm nh?ng món ?n tôi thích và cu?i cùng hãy là th?c ?n c?a tôi.

5. ?i?m y?u c?a tôi luôn luôn là ?? ?n và ?àn ông – b?n theo ?úng th? t? ?ó

6. Tôi không ?ói nh?ng tôi chán. Vì v?y tôi s? ?n.

7. ?? ?n chính là bi?u t??ng c?a tình yêu khi ta không tìm ra t? ng? nào ?? di?n t?.

8. Ai mà bi?t ???c ??i s? ra sao. Nên c? hãy ?n món tráng mi?ng tr??c.

9. N?u không ?n u?ng t? t?, ng??i ta làm sao mà suy ngh?, yêu ???ng và ngh? ng?i t? t? ???c.

10. N?u b?n th?c s? mu?n k?t b?n, nên ?i t?i nhà ai ?ó và ng?i ?n v?i anh ta… Ng??i mà cho b?n ?? ?n s? cho b?n trái tim c?a h?

?? ?n luôn là nhu c?u th??ng ngày c?a con ng??i, ?n ?? duy trì cu?c s?ng và ?n ?? t?n h??ng nh?ng món ?n ngon. V?i nh?ng ng??i có tâm h?n ?n u?ng vi?c th??ng th?c ?? ?n quan tr?ng h?n b?t k? th? gì trong cu?c s?ng.

blogloichuc t?ng h?p