Ni?m vui m?i ngày ai c?ng mu?n có ?? gi?i t?a ?i nh?ng c?ng th?ng lo âu trong cu?c s?ng, m?t s? câu ?? m?o ???c chúng tôi t?ng h?p d??i ?ây s? giúp b?n c??i h?t c?, tính b?t ng? s? làm b?n vui v? và yêu ??i h?n.

T?ng h?p nhanh nh?ng câu ?? m?o hài h??c vui v? t? blogloichuc.com.

T?ng h?p các câu ?? m?o vui v?, hài h??c

Câu 1: Có m?t cây c?u có tr?ng t?i t?i ?a 10 t?n, có ngh?a là n?u v??t quá tr?ng t?i trên 10 t?n thì cây c?u s? s?p. Có m?t chi?c xe t?i ch? hàng, t?ng tr?ng t?i c?a xe 8 t?n + hàng 4 t?n = 12 t?n. ?? các b?n làm sao bác tài qua ???c cây c?u này ?

?áp án: Ng??i ?i xe ? l?i.

Câu 2: B? m? có sáu ng??i con trai, m?i ng??i con trai có m?t em gái. H?i gia ?ình ?ó có bao nhiêu ng??i?

?áp án: 9 ng??i (6 ng??i con trai, 1 cô con gái và b? m?).

Câu 3:  Có 2 ng??i g?m 1 l?n, 1 bé ?i lên ??nh m?t qu? núi. Ng??i bé l?i là con c?a ng??i l?n, ng??i l?n l?i không ph?i cha c?a ng??i bé, h?i ng??i l?n là ai?

?áp án:  Ng??i m?.

Câu 4: Có 1 bà kia không bi?t b?i, xu?ng n??c là bà ta s? ch?t. M?t hôm bà ?i tàu, b?ng nhiên tàu chìm, nh?ng bà ko ch?t. T?i sao bà ?y không ch?t ?

?áp án: Bà ta ?i tàu ng?m.

Câu 5: L?ch nào dài nh?t?

?áp án: l?ch s?

Câu 6: Có 1 ng??i làm vi?c trong 1 tòa nhà 50 t?ng, anh ta l?i ch? ?i thang máy lên ??n t?ng 35 r?i ?o?n còn l?i anh ta ?i thang b?. T?i sao anh ta l?i làm nh? v?y ?

?áp án: Thang máy ?ó không lên ???c t?i t?ng 50.

Câu 7: T?i sao khi b?n súng ng??i ta l?i nh?m m?t m?t?

?áp án: Nh?m 2 m?t thì không b?n ???c súng.

Câu 8: Lý do t?i sao 30 ng??i ?àn ông và 2 ng??i ?àn bà ?ánh nhau tán lo?n?

?áp án: Vì h? ?ang ch?i c? vua v?i nhau.

Câu 9: Hai ng??i ?ào trong 2 gi? thì ???c m?t cái h?. V?y h?i 1 ng??i ?ào trong 1 gi? thì ???c m?y cái h??

?áp án: Ch? v?i 1 cái h?.

Câu 10: B? ngoài n??ng trong, ?n ngoài b? trong là gì ?

?áp án: B?p ngô.

Câu 11: Có 1 con trâu. ??u h??ng v? h??ng m?t tr?i m?c, nó quay trái 2 vòng sau ?ó quay ng??c l?i sau ?ó l?i quay ph?i hay vòng h?i cái ?uôi câu trâu s? quay sang h??ng nào?

?áp án: ?uôi c?a con trâu s? ch? xu?ng ??t.

Câu 12: Con trai cái gì c?a nó là quí nh?t?

?áp án: Ng?c trai

Câu 13: Ai c?ng bi?t ??nh núi Everest cao nh?t th? gi?i, v?y tr??c khi ??nh Everest ???c khám phá, ??nh núi nào cao nh?t th? gi?i?

?áp án: v?n là Everest.

Câu 14: Bên trái ???ng có 1 c?n nhà xanh, bên ph?i ???ng có m?t c?n nhà ??. V?y, nhà tr?ng ? ?âu ?

?áp án: ? n??c M?.

Câu 15:

M?t ly thu? tinh ??ng ??y n??c, làm th? nào ?? l?y n??c d??i ?áy ly mà không ?? n??c ra ngoài?

?áp án: B?n hãy dùng ?ng hút.

Nh?ng câu ?? trên nhìn thì r?t ??n gi?n gi?n nh?ng không ph?i ai c?ng gi?i ???c và ?áp án th?t b?t ng? ?úng không nào các b?n ? còn r?t nhi?u nh?ng câu ?? hay trong: https://blogloichuc.com/cau-do/