Lòng tin trong cu?c s?ng th? vô hình nh?ng l?i giúp con ng??i tin t??ngk s?c m?nh vô hình khi?n chúng ta tin t??ng nh?ng m?i quan h?, tin t??ng vào nh?ng th? mà b?n không th? t??ng t??ng ra. T?ng h?p nhi?u danh ngôn hay v? lòng tin trong cu?c s?ng.

T?ng h?p danh ngôn hay v? lòng tin

– Khi mô?t ai ?o? kê? cho ba?n nghe vê? nh??ng vâ?n ?ê? ho? m??c pha?i, ?o? không co? nghi?a la? ho? ?ang pha?n na?n, ma? co? nghi?a la? ho? tin ba?n.

– Không ai biê?t sau ?o? mo?i chuyê?n se? xa?y ra nh? thê? na?o nh?ng chu?ng ta vâ?n ?i vê? phi?a tr???c. B??i chu?ng ta co? ni?m cùng s?? trung th??c ??ng hành – Paulo Coelho

– Tôi không buô?n khi ba?n l??a dô?i tôi. Nh?ng tôi buô?n vi? t?? gi?? tôi không thê? tin ba?n n??a – Friedrich Nietzsche

– Lo?ng tin b??t ?â?u va? kê?t thu?c v??i s?? thâ?t – Santosh Kalwar

– Ni?m tin là m?t th? khó tìm nh?t nh?ng c?ng là th? d? m?t nh?t.

– Ba?n co? thê? bi? l??a dô?i nê?u ba?n tin t???ng qua? nhiê?u, nh?ng ba?n không thê? tô?n ta?i nê?u ba?n không co? lo?ng tin. – Frank Crane

– Tình yêu s? ??n v?i nh?ng ai v?n hy v?ng dù t?ng th?t v?ng, v?n tin t??ng dù t?ng b? ph?n b?i, v?n yêu th??ng dù t?ng b? t?n th??ng.

– Niê?m tin giô?ng nh? mô?t tâ?m g??ng, ba?n co? thê? l??p ra?p la?i khi no? bi? v?? nh??ng cuô?i cu?ng ba?n vâ?n c?? nhi?n thâ?y s?? hiê?n diê?n ma?nh v?? trong s?? pha?n chiê?u ?â?y ngu ngô?c ?y. – Lady Gaga

– Tin t???ng chi?nh mi?nh va? ba?n se? dâ?n tin t???ng nh??ng ng???i kha?c – Santosh Kalwar

– Hãy tin vào b?n thân b?i b?n s? bi?t nhi?u h?n nh?ng gì b?n ngh? – Benjamin Spock.

– Lo?ng tin giô?ng nh? mô?t t?? giâ?y, mô?t khi no? ?a? bi? nha?u na?t thi? không bao gi?? ????c ph??ng phiu tr?? la?i.

– Th?? ???t gia? nhâ?t trên thê? gian na?y la? lo?ng tin. No? co? thê? mâ?t h??ng n?m ?ê? co? ????c, nh?ng no? cu?ng se? bi? ?a?nh mâ?t chi? trong va?i giây.

– Tôi không tin t???ng mô?t ai mô?t ca?ch dê? da?ng, vi? thê? khi tôi no?i “Tôi tin ba?n”, la?m ?n ???ng la?m tôi hô?i hâ?n vi? ?iê?u ?o?.

– Không bao gi?? l??a dô?i nh??ng ng???i luôn tin t???ng ba?n va? không bao gi?? tin t???ng ng???i luôn l??a dô?i ba?n.

– Tôi se? tha th?? nh?ng tôi se? không quên. Tôi hy vo?ng ba?n biê?t ba?n ?a? ?a?nh mâ?t s?? tôn tro?ng cu?a tôi.

– V??t lên phía tr??c là m?t công vi?c ?òi h?i lòng tin t??ng khát khao vào b?n thân. ?ó là vì sao vài ng??i v?i tài n?ng t?m th??ng nh?ng có chí ti?n th? l?n lao l?i ?i xa h?n nhi?u nh?ng ng??i v?i tài n?ng v??t tr?i h?n h?n – Sophia Loren.

– Niê?m tin la? mô?t th?? kho? ti?m nhâ?t nh?ng cu?ng la? th?? dê? mâ?t nhâ?t.

– ?ôi khi cu?c ??i s? ném g?ch vào ??u b?n. ??ng ?ánh m?t ni?m tin – Steve Jobs

– Không ai bi?t sau ?ó m?i chuy?n s? x?y ra nh? th? nào nh?ng chúng ta v?n ph?i ?i v? phía tr??c. B?i vì chúng ta có lòng tin và s? trung th?c.

– Khi m?t ai ?ó k? cho b?n nghe v? nh?ng v?n ?? h? m?c ph?i, ?ó không có ngh?a là h? ?ang phàn nàn, mà có ngh?a là h? tin b?n.

Dù r?ng ch? là vô hình nh?ng thi?u v?ng ?i ni?m tin, lòng tin con ng??i s? h?n ch? ?i nhi?u m?i quan h?, có lòng tin m?i m?i quan h? s? tr? nên t?t ??p h?n.

Blogloichuc t?ng h?p