?n

– N?m m? th?y ?n c?m ? nhà là ?i?m s?p có chuy?n vui cho c? gia ?ình. (n?u chiêm bao ngày ch?n s? ??: 69, ngày l? s? ?? 96)
– N?m m? th?y ?n c?m ? n?i khác nên ?? phòng hao tài t?n c?a vì có k? l?a g?t, tình c?ng nh? ti?n.
– N?m m? th?y ?n ?? béo nh? b? s?a v.v… thì s?p có chuy?n vui do ng??i ph??ng xa tr? v?.
– N?m m? th?y ?n th?t trâu bò t?c s?p có ?i?m lành trong m?t ngày r?t g?n.
– N?m m? th?y ?n th?t chó là ?i?m s?p có ki?n t?ng.
– N?m m? th?y ?n th?t heo thì s?p s?a b? b?nh.
– N?m m? th?y ?n th?t n?u chín là ?i?m t?t, ?n th?t s?ng là ?i?m x?u, ?n th?t nh?ng con v?t ch?t sình là ?i?m chia ly trong gia ?ình.
– N?m m? th?y ?n th?t ng?ng, v? hay ch?ng s?p có b?nh.
– N?m m? th?y ?n th?t gà v?t, s?p có l?i vào.
– N?m m? th?y ?n bánh cu?n, ch?, ch? giò, g?i cu?n v.v… nên ?? phòng tai ti?ng ho?c có s? c?i vã.
– N?m m? th?y ?n d?a ?? phòng té ngã.
– N?m m? th?y ?n d?a, cà, m??p ?? phòng s? ?au ?m b?nh ho?n.
– N?m m? th?y ?n h?t bí và các lo?i h?t, ??u v.v… n?u có thai t?c s?p sinh con quí t?, n?u không thai s? g?p s? may m?n v? ???ng con cái.
– N?m m? th?y ?n ?i, cam, h?ng là ?i?m b?t th??ng.
– N?m m? th?y ?n ?ào, m?n, lý v.v… gia ?ình s? sum h?p, ng??i ?i xa s? tr? v? ?oàn t?.
– N?m m? th?y ?n táo, dâu, s?p có tài b?t ng?.
– N?m m? th?y ?n lê, s?p hao tài có ki?n t?ng thì th?t ki?n.
– N?m m? th?y ?n các th? rau mùi nh? hành, h?, t?i, c? ki?u v.v… là ?i?m th?t x?u, m?i vi?c ??u b?t thành và có th? b? tai h?a.

ÂM NH?C

– Chiêm bao th?y mình ?ánh ?àn là ?i?m s?p có b?nh v? lá lách.C?n ?? phòng b? té.
– N?m m? Nghe ti?ng ?àn hát mà không trông th?y ng??i là ?i?m s?p có tang.
– N?m m? th?y ?i d? nh?c h?i, hay nghe ?àn hát là ?i?m g?p t? duyên.H?nh phúc v? tình c?ng nh? v? ti?n.  (n?u chiêm bao ngày ch?n s? ??: 27, ngày l? s? ??72)

?NH 

– Chiêm bao th?y t?ng ?nh cho ai, hay ng??i khác t?ng ?nh cho mình là ?i?m s?p chia ly,ho?c s?p ?i xa.

– N?m m? Th?y ?i ch?p ?nh là có ng??i mong nh? mu?n g?p mình.
– N?m m? Th?y xé ?nh c?a ng??i là s?p s?a ???c h?i ng? v?i ng??i ?y.
– N?m m? Th?y ?nh treo trên vách t? nhiên r?t xu?ng, là ?i?m b?t t??ng,?? phòng tai n?n b?t ng?,nh?t là xe c?.
– N?m m? Th?y ??t ?nh là ?i?m t? duyên s?p thành t?.
– N?m m? Th?y v? ?nh truy?n th?n cho ng??i yêu là ?i?m g?p tình ??ch.

ÁO 

– Chiêm bao th?y áo qu?n là ?i?m x?u.

– N?m m? Th?y qu?n áo rách r??i hay v??ng vào gai rách t?i t? là ?i?m s?p mang l?i ?n ti?ng nói.

– N?m m? Th?y ?n m?c sang tr?ng là ?i?m s?p b? ô nh?c ho?c b? x? vã.

– N?m m? Th?y l?nh m?c thêm áo qu?n vào là ?i?m t?n th??ng danh d?.

– Chiêm bao th?y thay ??i áo qu?n,ho?c nóng b?c c?i ph?ng qu?n áo v?t b? ?i,là ?i?m s?p ch?m d?t m?t tai h?a. N?u có ki?n t?ng,s? th?ng ??i ph??ng.

– N?m m? Th?y thay ??i áo lót là ?i?m tái h?p v? ch?ng.  (n?u chiêm bao ngày ch?n s?: 95, ngày l? s? 59)

ÁP L?C 

– Chiêm bao th?y b? áp b?c hay b? n?t n?, h?m d?a là ?i?m s?p ??ôc ng??i nâng ?? b?ng ti?n ho?c b?ng m?i cách.
– N?m m? Th?y mình d?a n?t ng??i khác là ?i?m phi?n não, âu lo.
– N?m m? Th?y mình b? áp b?c hay b? áp l?c ? è b?p là ?i?m s?p g?p may m?n trên ???ng s? nghi?p,ti?n công nh? danh v?ng. (n?u chiêm bao ngày ch?n s?: 98, ngày l? s? 89)

?U ?? 

– Chiêm bao th?y ?ánh l?n v?i ng??i cùng phái là ?i?m s?p b? th?t v?ng v? tình duyên, ho?c s?p b? ph?n b?i trong tình tr??ng.

– N?m m? Th?y ?ánh l?n v?i ng??i khác phái là ?i?m s?p nhúng tay vào m?t cu?c tình duyên v?ng tr?m.

– N?m m? Th?y ?ang ch?ng ki?n m?t cu?c ?u ?? là ?i?m ???c l?i v? ph?n mình. S? có ng??i mang ??n cho mình nh?ng chuy?n b?t ng? v? ti?n tài. (s? h?p ?u ?ã không phân bi?t ngày ch?n , l?)