Tr??c khi ?? c?p ??n nh?ng ?i?m chiêm bao, chúng ta th? tìm nguyên nhân c?a nh?ng ?i?m khác mà thông th??ng h?n h?t là máy m?t, nh?y m?i v.v… h?u nh? t?t c? m?i ng??i chúng ta ??u có d?p tr?i qua m?t ho?c nhi?u l?n.
?ó là nh?ng ?i?m x?y ra trong lúc chúng ta còn th?c, dù ngày hay ?êm.
Riêng v? chiêm bao, g?n nh? ch? linh ?ng trong gi?c ng? v? ?êm h?n là gi?c ng? ban ngày.
Nghi?m xét nh? th?, chúng ta có m?t k?t qu? nh? sau : máy m?t, nh?y m?i v.v… là ?i?m trong lúc chúng ta còn th?c, và chiêm bao là ?i?m trong lúc chúng ta còn ng?.
Trong sách ?ông Tây l?u l?i, thì chiêm bao c?ng là ?i?m ???c nghiên c?u t? m? và luôn luôn g?p nhau ? nh?ng ?i?m t??ng ??ng.
V? sách ?ông ph??ng, chúng ta cao sách : Hoàng-??-N?i-Kinh ; ?ông-Lai-Ngo?i-Ng? ; ?iêu Th?n-lu?n ; Thích-?i?n ; Mao-?inh-Khách Tho?i ; D??ng-Tinh lu?n ; nh?t là sách Tây S?n ký do Tôn T?u so?n th?o, và g?m chúng ta nh?t, là sách Nhâm C?m ??n Toán c?a c? Nguy?n B?nh Khiêm t?c Tr?ng Trình. H?u h?t trong nh?ng quy?n sách này ??u có ?? c?p ??n nh?ng ?i?m lúc chúng ta còn th?c và nh?ng ?i?m lúc chúng ta ?ang ng?.
Sách ph??ng Tây có Songes, Somnambulisme et Spiritisme c?a J.de RIOLS ; Triple clet des songes c?a Halbert ; Chance et Bonheur d’apres les songes c?a Malet và Zezina v.v…
Kh?o sát qua các sách trên, chúng ta có s? t??ng ??ng giá tr? c?a nh?ng ?i?m lúc th?c và khi ng?, mà b?n ??c s? l?n l??t theo dõi ? các ?o?n n?i ti?p trong quy?n sách nh? bé này.


1. MÁY M?T

Máy m?t là m?t ?i?m thông th??ng h?n h?t mà m?i ng??i chúng ta ??u bi?t.
?ó là tác ??ng t? nhiên x?y ra b?t c? lúc nào và không làm sao kh?ng ch? ???c, ngo?i tr? tác ??ng ?y ng?ng l?i, c?ng nh? t? nhiên nh? lúc x?y ra.
V? s? ?ng nghi?m c?a lo?i ?i?m này thì m?i ng??i hi?u theo m?t ngh?a khác nhau và g?n nh? do s? truy?n kh?u, mà không c?n c? vào ?âu c?. ??i khái ?àn ông máy m?t ph?i là t?t, máy m?t trái là x?u, còn ?àn bà thì ng??c l?i.
?ó là l? l?i thông th??ng d?a trên nguyên t?c “nam t?, n? h?u”, mà chúng ta có th? nói là khá sai l?m, n?u không b?o là vô c?n c?.
Theo s? nghiên c?u qua nh?ng sách ?ông tây nêu trên, thì giá tr? c?a nh?ng ?i?m máy m?t t??ng ??ng nh? sau, b?t lu?n nam hay n?.

2. M?T TRÁI

– 23 gi? ??n 1 gi?, có b?n bè ? xa v?.
– 1 gi? ??n 3 gi?, bu?n b?c do ng??i trong thân gây ra.
– 3 gi? ??n 5 gi?, có ng??i mang tài l?c ??n.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có ng??i âm th?m giúp ?? mình, s? có tin vui trong vài ngày.
– 7 gi? ??n 9 gi?, có khách qu?y r?y.
– 9 gi? ?én 11 gi?, có ng??i m?i ?n u?ng.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có ng??i ?em tin vui v?.
– 13 gi? ??n 15 gi?, có tin vui.
– 15 gi? ??n 17 gi?, g?p chuy?n b?t ng? v? tình c?m.
– 17 gi? ??n 19 gi?, có khách sang ??n nhà bàn chuy?n hôn nhân ho?c chuy?n làm ?n.
– 19 gi? ??n 21 gi?, vi?c suy tính trong lòng s?p thành t?u.
– 21 gi? ??n 23 gi?, có khách quý ??n nhà.

3. M?T PH?I

– 23 gi? ??n 1 gi?, có r??u th?t ?n u?ng.
– 1 gi? ??n 3 gi?, có ng??i thân nh?c nh?.
– 3 gi? ??n 5 gi?, s?p có tin lành ?em ??n.
– 5 gi? ??n 7 gi?, tài l?i b?t ng?.
– 7 gi? ??n 9 gi?, có l?i ?n ti?ng nói, ?? phòng có th? ??n t?ng ?ình.
– 9 gi? ?én 11 gi?, có k? gây chuy?n, ?? phòng xô xác.
– 11 gi? ??n 13 gi?, ?? phòng tai n?n ho?c m?t c?a.
– 13 gi? ??n 15 gi?, hao tài không ?áng k?.
– 15 gi? ??n 17 gi?, có ng??i khác phái ?ang t??ng nh? ??n mình.
– 17 gi? ??n 19 gi?, có bà con ? xa ??n th?m.
– 19 gi? ??n 21 gi?, có ng??i r? ?i du l?ch.
– 21 gi? ??n 23 gi?, có chuy?n r?c r?i, làm mang l?i ?n ti?ng nói.


4. NH?Y M?I

Nh?y m?i do c?m s?t gây ra là vi?c thông th??ng, không liên quan gì c? và c?ng không có giá tr? ??i v?i nh?ng ?i?m.
Ng??c l?i b?ng ta nh?y m?i liên ti?p nhi?u l??t, m?t hay nhi?u cái. Chúng ta có câu ví thông th??ng: “nh?y m?i m?t (m?t cái) có tài, nh?y m?i hai (hai cái) có l?i”. Câu ?y c?ng có m?t ph?n ?úng, vì h?u h?t nh?ng l?n nh?y m?i nh? th? là ?i?m t?t lành mà ít khi có ?i?m d?.
Giá tr? c?a nh?ng ?i?m nh?y m?i ???c ?úc k?t nh? sau:

– 23 gi? ??n 1 gi?, có ng??i m?i d? ti?c ho?c l? linh ?ình.
– 1 gi? ??n 3 gi?, có ng??i khác phái r? mình làm m?t vi?c tuy có l?i cho mình nh?ng r?t h?i cho ng??i khác.
– 3 gi? ??n 5 gi?, có cu?c h?n hò v? tình c?m.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có ng??i mang quà ??n t?ng.
– 7 gi? ??n 9 gi?, có l?c ?n.
– 9 gi? ?én 11 gi?, co qu?i nhân s?n sàng giúp ??, ?áp ?ng s? mong mu?n trong lòng mình t? lâu.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có thân nhân t? xa v?, ?em tài l?i ??n cho mình.
– 13 gi? ??n 15 gi?, có l?c ?n và có l?i vào.
– 15 gi? ??n 17 gi?, có tin làm mình lo s?, nh?ng r?t cu?c ?âu v?n vào ?ó, m?i vi?c ???c êm ??p.
– 17 gi? ??n 19 gi?, có ng??i khác phái nh? mình giúp vào công vi?c gì, có l?i v? ti?n c?ng nh? v? tình n?a.
– 19 gi? ??n 21 gi?, có ng??i khác phái t??ng nh? ??n mình và s? vi?t th? cho mình.
– 21 gi? ??n 23 gi?, có s? lo ngh? v? ti?nb?c, nh?ng v?n ???c gi?i quy?t d? dàng.

V? vi?c nh?y m?i m?t hay nhi?u cái, giá tr? v?n nh? nhau.


5. M?T NÓNG

T? nhiên chúng ta th?y m?t nóng b?ng ng?a ngáy khó ch?u mà không ph?i do b?nh ch?ng gây ra. ?ó là m?t ?i?m.

M?t b?ng nóng tuy là m?t di?m nh?ng c?ng ch?a ph?i là ?i?m d?, mà ch? là m?t l?i báo ?ng t? nhiên và v?n có nh?ng giá tr? khác nhau tùy theo th?i gian x?y ra.

– 23 gi? ??n 1 gi?, công vi?c trù tính s? ???c thu x?p, l?i vào.
– 1 gi? ??n 3 gi?, s?p có chuy?n b?c mình, có l?c ??c trong nhà.
– 3 gi? ??n 5 gi?, có ng??i b?n ??n nhà mình m?i h?p tác.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có ng??i m?i ?n u?ng.
– 7 gi? ??n 9 gi?, ng??i xa v? ?em tin vui.
– 9 gi? ?én 11 gi?, ng??i c? t??ng nh? ??n mình, mong g?p ?? giúp ??.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có chuy?n xích mích gi?a ng??i trong thân.
– 13 gi? ??n 15 gi?, có cãi v?, ?? phòng to chuy?n.
– 15 gi? ??n 17 gi?, có ng??i gi?i thi?u khách quý mu?n hi?p tác v?i mình.
– 17 gi? ??n 19 gi?, ???c ng??i dòm ngó t?i mình.
– 19 gi? ??n 21 gi?, có l?c th?c mang ??n nhà.
– 21 gi? ??n 23 gi?, có k? vu cáo mình ??n t?ng ?ình.

Ngoài vi?c m?t nóng, còn tai nóng, l?m lúc b?ng ?? trông th?y, g?n nh? m?t th? phong ng?a th??ng g?i là n?i m? ?ay.
Th?t ra ?ó làm ?i?m nóng tai. ?i?m này c?ng có giá tr? t??ng ???ng nh? m?t nóng.


6. Ù TAI

Tri?u ch?ng ù tai g?n gi?ng nh? lúc t?m b? n??c vào tai lùng bùng, y nh? gió th?i m?nh vào. ?ó là m?t ?i?m, x?y ra b?t ng? và r?t d? nh?n xét.
Ù tai có nh?ng giá tr? khác nhau và riêng r? gi?a tai ph?i, tai trái, khác v?i tai nóng.

7. TAI TRÁI
– 23 gi? ??n 1 gi?, có ng??i khác phái ?ang mong nh?.
– 1 gi? ??n 3 gi?, có vi?c hao tài nh?ng không ?áng k?.
– 3 gi? ??n 5 gi?, có th? phi tai ti?ng.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có k? rình r?p, ?? phòng m?t tr?m.
– 7 gi? ??n 9 gi?, có vi?c ph?i ?i xa.
– 9 gi? ?én 11 gi?, tai bi?n n?ng n?, ?? phòng xe c?.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có ng??i thân t? xa v?, có s? vui v? trong nhà.
– 13 gi? ??n 15 gi?, có ng??i m?i ?n u?ng.
– 15 gi? ??n 17 gi?, có ng??i r? ?i du l?ch.
– 17 gi? ??n 19 gi?, ?? phòng m?t ?? trong nhà.
– 19 gi? ??n 21 gi?, có ?n u?ng.
– 21 gi? ??n 23 gi?, tin vui có tài l?i vào.

8. TAI PH?I
– 23 gi? ??n 1 gi?, hao tài còn b? mang ti?ng.
– 1 gi? ??n 3 gi?, có vi?c ki?n th?a, ít ph?n th?ng, nhi?u ph?n thi?t.
– 3 gi? ??n 5 gi?, có cãi vã gi?a v? ch?ng, nên nh??ng nh?n nhau k?o ?? v?.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có khách quý ??n th?m nhà ho?c d?m h?i.
– 7 gi? ??n 9 gi?, có ng??i c?u c?nh,m nh? v? mình.
– 9 gi? ?én 11 gi?, tài ??n b?t ng?, vui trong nhà.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có ng??i thân trong nhà ??n th?m.
– 13 gi? ??n 15 gi?, có tin vui t? xa ??a v?.
– 15 gi? ??n 17 gi?, ng??i v?ng nhà t? lâu b?ng nhiên tr? l?i.
– 17 gi? ??n 19 gi?, có ng??i m?i hi?p tác trong công vi?c l?i l?c.
– 19 gi? ??n 21 gi?, có c?a b?t ng?.
– 21 gi? ??n 23 gi?, có r??u th?t ?n u?ng, ho?c có ng??i m?i d? ti?c.


9. TH?T GI?T

T? nhiên m?t vài n?i trong ng??i, nh?t là các b?p th?t t? nhiên n?i phòng lên, ho?c máy ??ng. ?ó là ?i?m, th?t gi?t hay máy c?ng th?.
?i?m th?t gi?t c?ng tùy lúc x?y ra mà ?ánh giá:

– 23 gi? ??n 1 gi?, có tin chia gia tài ho?c có c?a b?t ng?.
– 1 gi? ??n 3 gi?, con cái t? xa mang l?i vui v? cho gia ?ình.
– 3 gi? ??n 5 gi?, chuy?n nh? hóa to, n?u không nh??ng nh?n s? có k?in t?ng.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có ng??i mang quà ??n t?ng ?? nh? mình giúp m?t vi?c gì.
– 7 gi? ??n 9 gi?, ?? phòng tai n?n b?t ng? x?y ra cho con cái trong nhà.
– 9 gi? ?én 11 gi?, có khách l? tìm ??n nh? mình, vi?c có l?i cho mình.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có ng??i dèm pha, ?? phòng b?n bè ph?n tr?c.
– 13 gi? ??n 15 gi?, có c?a b?t ng?, th? mua s?.
– 15 gi? ??n 17 gi?, có tài nh?ng c?ng có chuy?n lôi thôi nh?.
– 17 gi? ??n 19 gi?, hao tài, mang nhi?u tai ti?ng.
– 19 gi? ??n 21 gi?, con cái ? xa v?, gia ?ình vui v?.
– 21 gi? ??n 23 gi?, công vi?c thành t?u, tài l?i d?i dào.


10. H?I H?P

T? nhiên trong ng??i phát h?i h?p, nh? lo s? m?t chuy?n gì, tim ??p liên h?i, ??u óc xáo tr?n. ?ó là m?t ?i?m báo tin, d? nhiên là có lành c?ng có d?.
– 23 gi? ??n 1 gi?, có ng??i ch? mong trong cu?c ân tình.
– 1 gi? ??n 3 gi?, tai h?a b?t ng?, ?? phòng có k? phao du.
– 3 gi? ??n 5 gi?, có ng??i m?i ?n u?ng.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có khách sang ??n, l?i v? vào.
– 7 gi? ??n 9 gi?, tin vui, tài t?i t?p, th? mua vé s?.
– 9 gi? ?én 11 gi?, g?p chuy?n tâm tình, có c? thành t?u.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có s? h?i h?p ng?u nhiên, ti?n vào nhà.
– 13 gi? ??n 15 gi?, duyên b?t ng?, th? m?ng nh?ng không thành.
– 15 gi? ??n 17 gi?, tin t? xa v?, vui v?.
– 17 gi? ??n 19 gi?, có ng??i trong thân ??n th?m và giúp ??.
– 19 gi? ??n 21 gi?, có ng??i r? hùn h?p, l?i vào, nên nh?n.
– 21 gi? ??n 23 gi?, tai n?n có th? x?y ra, hung tin.


11. N?I KÊU

N?i ??t trên b?p ch?a nóng, t? nhiên có ti?ng phát ra nh? ti?ng n??c sôi, m?c dù bên trong không ph?i là n??c. ?ó là ?i?m ?em t?i, bào s? ki?t hung.

– 23 gi? ??n 1 gi?, có ng??i mang quà ??n bi?u.
– 1 gi? ??n 3 gi?, tài l?i s? vào.
– 3 gi? ??n 5 gi?, tai h?a s? ??n, gây r?i r?m trong gia ?ình.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có ng??i gây s?, s? ??n t?ng ?ình.
– 7 gi? ??n 9 gi?, ?i?m lành, yên vui kéo dài.
– 9 gi? ?én 11 gi?, tài l?c t?i t?p nh?ng ph?i ?? phòng l?i vào l?i ra.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có cãi vã, nên nh??ng nh?n là h?n.
– 13 gi? ??n 15 gi?, ?? phòng r?i ro, nh?t là nên tránh ?i sông bi?n.
– 15 gi? ??n 17 gi?, có tin t? xa v?, vui v?.
– 17 gi? ??n 19 gi?, có c?a b?t ng?, th? mua vé s?.
– 19 gi? ??n 21 gi?, có ng??i r? ?i nh?u.
– 21 gi? ??n 23 gi?, có tranh t?ng nh?ng th?ng l?i v? mình.


12. L?A C??I

L?a trong lò không gió, không cao ng?n, th? mà t? nhiên phì phì nh? có ng??i th?i. ?ó là m?t lo?i ?i?m g?i là l?a c??i.

– 23 gi? ??n 1 gi?, có ?i?m không hay v? hay ch?ng có ngo?i tâm.
– 1 gi? ??n 3 gi?, coi ch?ng con cái b? nhà theo tình nhân.
– 3 gi? ??n 5 gi?, ?i?m lành, có ng??i mu?n c?u thân.
– 5 gi? ??n 7 gi?, ti?n c?a vào lúc r?ng ?ông, m?i s? vui v?.
– 7 gi? ??n 9 gi?, có chuy?n bu?n phi?n, c? g?ng thu x?p m?i yên.
– 9 gi? ?én 11 gi?, có ng??i m?i d? ti?c.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có ki?n t?ng, nên ôn hòa m?i tránh ???c phi?n nhi?u.
– 13 gi? ??n 15 gi?, có ng??i nân ??, vi?c trù li?u s? thành.
– 15 gi? ??n 17 gi?, g?p c?a b?t ng? trong lúc ?i ???ng.
– 17 gi? ??n 19 gi?, có tai bi?n trong nhà, có th? có tang khó.
– 19 gi? ??n 21 gi?, ng??i tình c? tìm ??n, th? m?n gl?i b?t ??u.
– 21 gi? ??n 23 gi?, b?nh b?t ng?, c?n ch?y ch?a g?p.


13. CHÓ S?A

Chó trong nhà t? nhiên dõ mõm vào mình s?a, ho?c tru dài. ?ó là m?t th? ?i?m mà m?i ng??i ??nh ngh?a m?t l?i, t?u chung ??u cho là ?i?m g? ?ó s? là ?i?m gì.
Sau ?ây là giá tr? c?a ?i?m chó s?a ho?c tru:

– 23 gi? ??n 1 gi?, trong nhà có ngo?i tình, nên d?n k?o ?? v?.
– 1 gi? ??n 3 gi?, nguy hi?m s?p ??n, c?n th?n k?o b? hàm oan.
– 3 gi? ??n 5 gi?, ng??i c? tìm l?i n?i ân tình, ?? phòng ghen tuông.
– 5 gi? ??n 7 gi?, có tin vui v? ti?n b?c m?t mát t? lâu nay ???c hoàn l?i.
– 7 gi? ??n 9 gi?, ???c c?a ho?ch tài, th? mua vé s?.
– 9 gi? ?én 11 gi?, có ng??i trong thân nhân ??n báo m?t hung tin.
– 11 gi? ??n 13 gi?, có ng??i m?i ?n u?ng.
– 13 gi? ??n 15 gi?, tai n?n có th? x?y ra cho v? con, ho?c h?ng ?? phòng lúc ?i ???ng.
– 15 gi? ??n 17 gi?, có cãi vã v?i ng??i lân c?n, thành to chuy?n.
– 17 gi? ??n 19 gi?, có ng??i nâng ?? vào m?t ??a v?.
– 19 gi? ??n 21 gi?, có k? r?p tâm h?i mình, nguy hi?m.
– 21 gi? ??n 23 gi?, có ki?n t?ng, hao t?n ti?n b?c mang tai ti?ng.