B?n Quy?n

B?n Quy?n

Hi?n nay t?i Vi?t Nam v?n ?? tranh ch?p v? b?n quy?n x?y ra r?t nhi?u cho nên chúng tôi l?p ra m?c này ?? tránh nh?ng v?n ?? tranh ch?p không ?áng có x?y ra. M?t vài ?i?u liên quan ??n b?n quy?n c?a website Blogloichuc.com nh? sau :

1. Quy ??nh chia s? bài vi?t

Blogloichuc.com gi? b?n quy?n toàn b? n?i dung t?i ?ây và hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? b?n quy?n c?a bài vi?t.

B?n không ???c phép s? d?ng n?i dung trên Cachlamsuachua.org vào m?c ?ích th??ng m?i nh? in ?n, l?u hành cho nhân viên ho?c khách hàng c?a mình.

B?n ???c phép s? d?ng l?i nh?ng không ???c t? ý ch?nh s?a n?i dung, câu v?n ?? tránh gây hi?u l?m cho ng??i ??c.
M?i hành ??ng s? d?ng l?i ??u ph?i ???c ghi rõ ràng ngu?n bài vi?t t? Blogloichuc.com.

2. B?n quy?n logo/banner/?n ph?m in ?n

T?t c? các ?n ph?m quan tr?ng trong vi?c ph? bi?n th??ng hi?u c?a websitenh? Banner, Logo ??u ???c s? d?ng ??c quy?n t?i Blogloichuc.com.

Vi?c tuân th? các quy t?c trên ??u d?a vào thi?n chí c?a ?ôi bên, không có s? b?o h? c?a b?t k? c? quan/t? ch?c nào nên vi?c ch?p hành các quy ??nh trên là m?t cách tôn tr?ng Blogloichuc.com