Hôm nay website blogloichuc.com xin gi?i thi?u ??n m?i ng??i nh?ng bài phát bi?u s? k?t, t?ng k?t n?m h?c c?c hay c?a lãnh ??o nhà tr??ng trong n?m 2017 – 2018. Nh?ng bài phát bi?u hay truy?n c?m ?i xâu vào lòng ng??i, v?y nh?ng câu phát bi?u này nh? th? nào ta cùng tham kh?o bài vi?t d??i ?ây nhé

Bài phát bi?u t?ng k?t cu?i n?m

Bài phát bi?u t?ng k?t n?m h?c c?a lãnh ??o nhà tr??ng

Kính th?a các v? ??i bi?u , các th?y cô giáo cùng toàn th? các em h?c sinh thân m?n!

Hôm nay, tr??ng THCS … long tr?ng t? ch?c L? b? gi?ng n?m h?c 2016 – 2017.

L?i ??u tiên, xin thay m?t Ban giám hi?u cùng toàn th? cán b? giáo viên và các em h?c sinh nhà tr??ng nhi?t li?t chào m?ng và cám ?n các v? ??i bi?u, các v? khách quý, các b?c ph? huynh h?c sinh ?ã có m?t trong L? b? gi?ng c?a th?y và trò tr??ng THCS …. Xin kính chúc các v? ??i bi?u, các v? khách quý, các b?c ph? huynh và các em h?c sinh s?c kh?e, h?nh phúc và thành ??t.Chúc bu?i l? B? gi?ng thành công t?t ??p.

Kính th?a các v? ??i bi?u! các th?y cô giáo cùng toàn th? các em h?c sinh!

N?m h?c 2016-2017 là n?m h?c ch?ng ki?n s? chuy?n mình m?nh m?, nh?ng b??c ti?n v??t b?c trong công tác giáo d?c và gi?ng d?y c?a nhà tr??ng.

Nhìn l?i m?t n?m qua, m?c dù c? s? v?t ch?t nhà tr??ng còn g?p nhi?u khó kh?n, nh?ng nh? s? quan tâm ch? ??o k?p th?i c?a Lãnh ??o các c?p các ngành, s? ?i?u hành c?a BGH, s? nhi?t tình, tâm huy?t, tích c?c ??i m?i ph??ng pháp d?y h?c, t?t c? vì h?c sinh thân yêu, phát huy ??o ??c nhà giáo c?a các th?y cô giáo; ??c bi?t là s? v??n lên trong h?c t?p, tích c?c tham gia các phong trào thi ?ua, rèn luy?n ??o ??c tác phong, v??t qua khó kh?n c?a các em h?c sinh nên tr??ng chúng ta ?ã ??t và ??t v??t m?c các ch? tiêu ?? ra, hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? n?m h?c.

Trong bu?i l? này thay m?t cho các th?y cô giáo, cán b? nhân viên trong nhà tr??ng, tôi xin chân thành c?m ?n các em vì t?t c? nh?ng ?óng góp c?a các em trong nh?ng n?m h?c qua và ??c bi?t c?m ?n nh?ng l?i tri ân sâu s?c nh?t mà các em ?ã dành t?ng cho các th?y cô giáo.

Cu?i cùng xin g?i l?i c?m ?n chân thành và l?i chúc s?c kh?e, thành ??t ??n t?t c? các b?c ph? huynh, và các th?y cô giáo!

Chúc các em h?c sinh có m?t k? ngh? hè th?t th?t vui và b? ích, chúc các em h?c sinh cu?i c?p có k?t qu? t?t trong k? thi s?p t?i.

Xin c?m ?n!

Bài phát bi?u s? k?t n?m h?c

Kính th?a: – Các v? ??i bi?u ! -Toàn th? các Cô giáo, Th?y giáo, CBCNV! – Các cháu h?c sinh yêu quý!

Tr??c tiên cho phép tôi thay m?t ??ng u?, H?ND, UBND xã M??ng L?m, nhi?t li?t bi?u d??ng nh?ng thành tích c?a th?y và trò tr??ng THCS M??ng l?m trong h?c k? I v?a qua. Kính chúc các th?y, cô cùng toàn th? các cháu h?c sinh luôn m?nh kho?, h?nh phúc và ti?p t?c c?ng hi?n nhi?u h?n n?a cho s? nghi?p giáo d?c, ?ào t?o c?a ??t n??c nói chung và c?a tr??ng THCS M??ng L?m nói riêng!

???c s? quan tâm c?a ??ng và Nhà n??c, trong nh?ng n?m qua, Nhà tr??ng ?ã không ng?ng phát tri?n v? nhi?u m?t, là m?t trong nh?ng tr??ng THCS có ?óng góp to l?n trong s? nghi?p phát tri?n giáo d?c c?a xã nhà. T? nhi?u n?m nay, chúng ta ?ã kiên trì th?c hi?n nguyên lý giáo d?c c?a ??ng “h?c ?i ?ôi v?i hành”, “gi?ng d?y g?n li?n v?i s?n xu?t”, “nhà tr??ng g?n li?n v?i xã h?i” ??c bi?t v?i ch? ?? n?m h?c “ ?ng d?ng công ngh? thông tin trong công tác qu?n lí và d?y h?c” và “ti?p t?c ??i m?i công tác qu?n lí, ?ng d?ng công ngh? thông tin vào quá trình d?y h?c” ?? xây d?ng Tr??ng THCS M??ng L?m tr? thành m?t tr??ng có uy tín trong xã, ph?n ??u ??t chu?n qu?c gia vào n?m 2012 và cung c?p ngu?n nhân l?c, cán b? t??ng lai cho xã nhà nói riêng và huy?n nhà nói chung, có ??o ??c trong sáng, có lòng t? tôn, t? hào dân t?c, s?n sàng ?áp ?ng nh?ng yêu c?u ngày càng cao c?a s? nghi?p phát tri?n kinh t? – xã h?i c?a huy?n nhà

Kính th?a: – Các v? ??i bi?u ! – Toàn th? các Cô giáo, Th?y giáo, CBCNV! – Các cháu h?c sinh yêu quý!

?? t? ch?c th?c hi?n thành công s? nghi?p giáo d?c ngoài vi?c c?n t?o ra m?t s? ?oàn k?t nh?t trí ?? phát huy s?c m?nh n?i l?c c?a m?i thành viên trong nhà tr??ng, chúng ta c?n th?ng nh?t v? nh?n th?c và ??i m?i v? t? duy trong giáo d?c: Ngày nay vi?c th?c hi?n ??i m?i trong ch??ng trình giáo d?c THCS là r?t quan tr?ng. Vì v?y m?i th?y cô giáo chúng ta c?n ph?i quan tâm ??n ch?t l??ng giáo d?c. ?? giúp cho HS phát tri?n m?t cách toàn di?n, chu?n b? v? tâm th? cho HS vào l?p 10 . T? ?ó có th? ch? ??ng trong h?c t?p, trong làm vi?c và ch? ??ng trong vi?c t? h?c t?p su?t ??i c?a m?i cá nhân

Th?a các Th?y, Cô và CB-CNV nhà tr??ng!

Mu?n kh?ng ??nh v? trí c?a Nhà tr??ng trong th?i gian t?i, chúng ta không có con ???ng nào khác là ph?i th?c s? c? g?ng, c? g?ng ??n m?c cao nh?t. Tôi r?t vui m?ng và th?c s? c?m ??ng khi th?y ??i ng? các Th?y Cô trong toàn tr??ng ?ã và ?ang ??ng lòng d?c s?c, t?p trung cao ?? tâm l?c và trí tu? c?a mình ?? cùng nhau xây d?ng cho tr??ng THCS M??ng L?m ngày càng v?ng m?nh. ??c bi?t trong ??t thi ?ua chào m?ng ngày nhà giáo vi?t nam nhà tr??ng ?ã có 17/25 th?y cô giáo ??t GVG và 11 em HS có thành tích xu?t s?c. Các th?y cô c?n c? g?ng h?n n?a ?? nâng cao ch?t l??ng giáo d?c c?a nhà tr??ng. Công tác gi?ng d?y c?a nhà tr??ng trong th?i gian t?i ch?c ch?n còn r?t nhi?u khó kh?n ? phía tr??c, nh?ng tôi tin t??ng r?ng, v?i s? ?oàn k?t và ??ng tâm, v?i tâm huy?t và lòng nhi?t thành vì th? h? HS t??ng lai c?a ??t n??c, nh?t ??nh chúng ta s? th?c hi?n thành công k? ho?ch n?m h?c ?ã ??t ra.

Nhân bu?i l? s? k?t h?c k? I, tôi tin t??ng r?ng v?i truy?n th?ng và b? dày kinh nghi?m c?a nhà tr??ng, v?i m?t ??i ng? cán b? gi?ng d?y có trình ?? chuyên môn và ??y tâm huy?t v?i s? nghi?p tr?ng ng??i, ??i ng? cán b?, công ch?c, viên ch?c có tinh th?n trách nhi?m cao, Tr??ng THCS M??ng L?m c?a chúng ta nh?t ??nh s? hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ???c ??ng và Nhà n??c giao phó.

Thay m?t ??ng u?, H?ND, UBND xã M??ng L?m. Xin kính chúc các Cô giáo, Th?y giáo, cán b? công nhân viên, các cháu h?c sinh d?i dào s?c kho?, ??t nhi?u k?t qu? trong gi?ng d?y, công tác và h?c t?p. Ti?p t?c th?c hi?n th?ng l?i nhi?m v? h?c k? II c?a n?m h?c 2010 – 2011

Xin trân tr?ng c?m ?n!

Bài phát bi?u d? t?ng k?t n?m h?c c?a hi?u tr??ng

Kính th?a quý v? ??i bi?u, các b?c ph? huynh h?c sinh và các th?y cô giáo cùng các em h?c sinh thân m?n!

Hôm nay, d??i mái tr??ng này chúng ta trang tr?ng t? ch?c l? t?ng k?t, tuyên d??ng khen th??ng và l? tri ân cho h?c sinh các kh?i n?m h?c …… – …… Thay m?t cho ban giám hi?u nhà tr??ng tôi xin trân tr?ng c?m ?n s? có m?t c?a các b?c ph? huynh h?c sinh và toàn th? cán b? giáo viên, nhân viên, h?c sinh nhà tr??ng.

Các em ho?c sinh thân m?n!

Trong n?m h?c v?a qua tr??ng chúng ta ?ã ??t ???c r?t nhi?u thành tích ?áng t? hào v?i s? h?c sinh khá gi?i t?ng r?t cao so v?i nh?ng n?m tr??c. Trong các k? thi h?c sinh gi?i, tr??ng ta ?ã có nhi?u em h?c sinh ??t gi?i cao và ?em v? cho tr??ng nh?ng thành tích ?áng ng??ng m?. Tr??ng c?ng ?ã xây d?ng thành công các phong trào thi ?ua nh? v?n ngh?, các cu?c thi vi?t c?a h?c sinh, giáo viên và nhi?u ho?t ??ng ngo?i khóa khác.

Thay m?t nhà tr??ng, xin ???c nhi?t li?t bi?u d??ng nh?ng thành tích c?a các em h?c sinh. C?m ?n các em ?ã h?t s?c n? l?c ?em v? nh?ng thành tích xu?t s?c cho nhà tr??ng. Các th?y cô giáo và các b?c ph? huynh h?c sinh r?t t? hào v? các em.
Tôi c?ng xin ???c c?m ?n các b?c ph? huynh h?c sinh ?ã có s? quan tâm sát sao, s? ?ng h? và ??ng hành cùng nha? tr???ng trong suô?t th??i gian qua.

Các em h?c sinh thân m?n!

T?i bu?i l? tô?ng kê?t hôm nay, các em h?c sinh cu?i c?p ?ã có bu?i l? tri ân sau nhi?u n?m h?c t?p d??i mái tr??ng. Nh?ng l?i phát bi?u v?a r?i c?a các em ?ã th? hi?n s? bi?t ?n sâu s?c ??i v?i cha m? và th?y cô, nh?ng ng??i ?ã có công sinh thành, nuôi d???ng và d?y d? các em nên ng??i.

Mùa hè c?a h?c sinh cu?i c?p s? th?t v?t v? v?i nh?ng k? thi quan tr?ng nh?ng c?ng vô cùng ý ngh?a ??i v?i các em. Th?y mong các em hãy c? g?ng ôn t?p th?t t?t ?? có th? ??t ???c ??c m? b??c chân vào m?t môi tr??ng m?i, nh?ng ng??i b?n m?i và nh?ng b??c ti?n m?i c?a cu?c ??i.

Nh?ng n?m h?c d??i mái tr??ng này t?t c? s?p tr? thành k? ni?m, các em s?p ph?i chia tay các th?y cô giáo, chia tay v?i l?p h?c – sân tr???ng, ?? rô?i mai ?ây mô?i em co? thê? ?i theo m?t h??ng khác, phía tr??c các em là c? m?t t??ng lai ?ang r?ng m?.
Ki?n th?c và nh?ng bài h?c v? cu?c s?ng mà các em h?c ???c t? mái tr??ng này s? là hành trang ?? các em v?ng b??c vào m?t ch?ng ???ng m?i ma? ?? ?o? ca?c em se? tr??ng tha?nh h?n, chi?n ch??n h?n.

Trong bu?i l? này thay m?t cho các th?y cô giáo, cán b? nhân viên trong nhà tr??ng th?y giáo xin chân thành c?m ?n các em vì t?t c? nh?ng ?óng góp c?a các em trong nh?ng n?m h?c qua và ??c bi?t c?m ?n nh?ng l?i tri ân sâu s?c nh?t mà các em ?ã dành t?ng cho các th?y cô giáo.

M?c dù không còn d?y các em n?a nh?ng các th?y cô giáo luôn dõi theo t?ng b??c chân c?a các em, hy v?ng t?t c? các em s? thành công h?n trên con ???ng h?c t?p và xây d?ng cu?c s?ng sau này. Mai ?ây dù ?i b?t c? n?i ?âu, các em hãy luôn nh? v? mái tr??ng thân th??ng này!

Các em h?c sinh thân m?n!

Trong d?p ngh? hè này chúng ta có th?i gian ?? ngh? ng?i và vui ch?i sau nh?ng tháng ngày h?c hành c?ng th?ng. Song bên c?nh ?ó th?y c?ng nh?c các em r?ng chúng ta không nên quên giúp ?? gia ?ình trong các công vi?c nhà, tích c?c tham gia các ho?t ??ng ?oàn ??i ? ??a ph??ng và ??c bi?t c?n chú ý phòng tránh các tai n?n nh? ?u?i n??c, t? n?n xã h?i,… và ph?i ch?p hành nghiêm ch?nh an toàn giao thông c?ng nh? s?ng theo pháp lu?t.

Cu?i cùng xin g?i l?i c?m ?n chân thành và l?i chúc s?c kh?e, thành ??t ??n t?t c? các b?c ph? huynh, và các th?y cô giáo!
Chúc các em h?c sinh có m?t k? ngh? hè th?t th?t vui và b? ích, chúc các em h?c sinh cu?i c?p có k?t qu? t?t trong k? thi s?p t?i.

Xin c?m ?n!

Trên ?ây là nh?ng bài phát bi?u t?ng k?t, s? k?t, d? t?ng k?t n?m h?c c?c hay c?a ban lãnh ??o nhà tr??ng . ?ây là nh?ng bài phát bi?u thông d?ng và ???c s? d?ng r?t nhi?u hi?n nay cho nên m?i ng??i có th? an tâm và s? d?ng. Hãy luôn truy c?p vào website blogloichuc.com ?? nh?n ???c nhi?u bài phát bi?u hay nhé

Ngu?n : Internet