Hôm nay website https://blogloichuc.com xin gi?i thi?u ??n m?i ng??i các m?u bài phát bi?u t?ng quà t?t t? thi?n cho ng??i nghèo hay nh?t ?ang ???c khá nhi?u m?nh th??ng quân s? d?ng hi?n nay, ?ây là nh?ng bài phát bi?u hay cho nên n?u ai ch?a bi?t nh?ng bài phát bi?u này thì hãy tham kh?o ngay bài vi?t d??i ?ây nhé

bài phát bi?u t?ng quà cho h? nghèo

Bài phát bi?u trao quà t? thi?n cho h?c sinh nghèo

Bài phát bi?u 1

Kính th?a! – Ông …. – Thân ph? c?a ….

– Các ?.c ??i ?i?n ??ng , chính quy?n xã …

– Các th?y cô giáo, các b?c Cha m? h?c sinh. Các em h?c sinh thân m?n !

Hôm nay, ngày …. (t?c ngày … tháng … n?m … ) trong không khí M?ng ??ng-M?ng xuân m?i, tr??ng … ???c ?ón nh?n t?m lòng vàng, m?t tình c?m h?t s?c ??c bi?t c?a ng??i con xa quê: Anh/Ch? … – ?ang sinh s?ng và làm vi?c t?i … trao nh?ng ph?n quà ??y ngh?a tình v?i tr? giá là … . Bên c?nh ?ó nhà tr??ng c?ng ???c ?ón nh?n tình c?m h?t s?c ??c bi?t c?a m?t ng??i thành ??t t? n? l?c c?a vi?c h?c t?p ?ó là Bác …  – G? s? Y t? T?nh … , trao t?ng 25 xu?t quà v?i tr? giá trên 7.000.000?. ??ng th?i còn ???c ?ón nh?n nh?ng ph?n quà c?a h?i cha m? h?c sinh ?ã quyên góp trao t?ng v?i tr? giá là 1 tri?u ??ng

Thay m?t nhà tr??ng, tôi trân tr?ng c?m ?n ông … , Bác …. , Ch? … , c?m ?n các b?c ph? huynh v? ngh?a c? h?t s?c cao ??p này. ?ây không ??n thu?n ch? là vi?c trao nh?ng ph?n quà cho các em HS có hoàn c?nh khó kh?n, H?c sinh gi?i xu?t s?c mà nó còn th? hi?n nét ??p truy?n th?ng Tôn s? Tr?ng ??o, U?ng n??c nh? ngu?n – T??ng thân t??ng ái c?a dân t?c ta và th?c hi?n quan ?i?m ??ng và nhà n??c v? Xã h?i hóa s? nghi?p giáo d?c. Nh?ng ngh?a c? cao ??p này ch?c ch?n có tác ??ng không nh? ??i v?i các ho?t ??ng giáo d?c nói chung, c?a nhà tr??ng chúng tôi và phong trào giáo d?c xã … nói riêng. Tr??c h?t, s? góp thêm h??ng s?c cho các em h?c sinh trong d?p T?t, ?em thêm ni?m tin cho các em trong cu?c s?ng, ti?p thêm s?c m?nh, ý chí ?? các em v?ng b??c trên con ???ng h?c t?p ??ng th?i s? có tác ??ng r?t l?n ??n suy ngh? và hành ??ng c?a các em h?c sinh, các b?c ph? huynh…

Vì v?y, tôi tin r?ng vi?c trao quà cho h?c sinh nhà tr??ng hôm nay s? là s? kh?i ??u cho nh?ng ?ng h?, h? tr? sau này c?a nh?ng ng??i con xa quê, nh?ng doanh nhân thành ??t, nh?ng ng??i tâm huy?t v?i giáo d?c cùng chung tay ??ng lòng ch?m lo ??n công tác giáo d?c th? h? tr? xã nhà. Xin kính chúc các Bác, Ch? và gia ?ình luôn m?nh kh?e, h?nh phúc, thành ??t.

Thay m?t nhà tr??ng xin trân tr?ng c?m ?n và kính chúc s?c kh?e các v? ?a? bi?u, các th?y cô giáo. Quý v? ?ã quan tâm, giúp ?? và t?i d? ??ng viên, t?o ?i?u ki?n ?? bu?i l? trao quà cho h?c sinh nhân d?p t?t nguyên ?án Bính Thân long tr?ng và thành công.

Bài phát bi?u 2

Kính th?a toàn th? quý v? ! Các em h?c sinh thân m?n !

Các em ???c nh?n quà hôm nay là 29 em có hoàn c?nh kém may m?n, là 15 em h?c sinh gi?i ?i?n hình ??i di?n (244 b?n h?c sinh) c?a tr??ng. V?y các em ?ã có suy ngh? gì ? s? làm gì và s? làm nh? th? nào? ?? x?ng ?áng v?i nh?ng tình c?m và s? mong ??i c?a m?i ng??i. Th?y luôn mong mu?n ? các em, ti?p t?c n? l?c v??t qua khó kh?n, tr??c h?t không ???c n?n lòng v?i hoàn c?nh hi?n t?i, ph?i luôn c?u ti?n, noi g??ng và phát huy nh?ng thành tích, nh?ng ph?m ch?t t?t ??p c?a l?p l?p th? h? h?c sinh ?i tr??c: T? v?n hóa c? s?, giao ti?p ??n n? n?p th?c hi?n n?i quy; t? vi?c h?c t?p ? tr??ng ??n sinh ho?t ? nhà hay n?i công c?ng; t? rèn ??c, luy?n tài ??n ch?m lo th? l?c, s?c kh?e. Nh?ng ph?m ch?t, y?u t? ?ó không ch? giúp các em có ch?t l??ng, hi?u qu? h?c t?p cao mà còn là hành trang c?n thi?t cho cu?c s?ng mai sau. Các em hãy c? g?ng và ph?i c? g?ng nhi?u h?n n?a trong h?c t?p và rèn luy?n ?? x?ng ?áng v?i tình c?m mà Bác … , ch? … , c?a các Th?y cô giáo c?a các b?c ph? huynh ?ã dành t?ng cho các em. Th?y luôn tin t??ng và k? v?ng ? các em r?t nhi?u trên con ???ng ?i t?i t??ng lai. Chúc các em thành công !

Tr??c khi ng?ng l?i, m?t l?n n?a xin kính chúc toàn th? quý v? ??i bi?u, Các Th?y các Cô cùng các em chu?n b? ?ón m?t n?m m?i tràn ??y ni?m vui và h?nh phúc. Xin trân tr?ng c?m ?n!

Bài phát bi?u trao quà t?t t? thi?n cho h? ng??i nghèo có hoàn c?nh khó kh?n

Bài phát bi?u 1

Kính th?a H?i ngh?!

Bên c?nh công tác ch?m lo h? nghèo trong chu?n nghèo c?a thành ph?, thì trong n?m qua, ???c s? giúp ?? chân thành t? phía Trung tâm Giáo d?c S?c kh?e và Phát tri?n C?ng ??ng T??ng Lai (Trung tâm T??ng Lai) ?ã cùng v?i UBND ph??ng th?c hi?n t?t công tác ch?m lo cho các gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n ngoài di?n nghèo c?a thành ph? nh? t?ng th? BHYT, t? ch?c các bu?i t?a ?àm v? s?c kh?e cho ng??i già… Và hôm nay, Trung tâm T??ng Lai c?ng mang ??n cho nh?ng gia ?ình có hoàn c?nh khó kh?n trên ??a bàn ph??ng nh?ng th? BHYT, nh?ng chi?c h?p yêu th??ng. Trong không khí se l?nh c?a Sài Gòn vào nh?ng ngày cu?i n?m, hy v?ng nh?ng chi?c h?p yêu th??ng mà Trung tâm T??ng Lai mang ??n s? ti?p thêm nh?ng ng?n l?a ?m áp, th?p lên ni?m tin, hy v?ng vào cu?c s?ng, r?ng ? ?âu ?ó v?n còn có tình ng??i. Thay m?t UBND ph??ng … , tôi xin trân tr?ng cám ?n, cám ?n Trung tâm T??ng Lai ?ã dành r?t nhi?u s? ?u ái ??i v?i ng??i dân t?i ph??ng … . Nhân d?p n?m m?i, kính chúc Ban giám ??c Trung tâm, các ??n v? tài tr? và nhân viên sang n?m m?i nhi?u th?ng l?i m?i, chúc cho s? h?p tác gi?a Ph??ng … và Trung tâm ngày càng b?n ch?t, th?t ch?t m?i giao h?o ?? cùng nhau ch?m lo, h? tr? và giúp ?? cho nh?ng m?nh ??i b?t h?nh.

M?t l?n n?a, tôi xin chân thành cám ?n s? giúp ?? nhi?t tình c?a Trung tâm Giáo d?c S?c kh?e và Phát tri?n C?ng ??ng T??ng Lai. Xin chân thành cám ?n!

Phó Ch? T?ch ph??ng … , qu?n … , TP.HCM

Bài phát bi?u 2

Th?a toàn th? các ??ng chí và các v? ??i bi?u!

Hi?n nay t?nh B?c Giang t? l? h? nghèo, h? c?n nghèo c?ng còn cao, huy?n S?n ??ng là m?t trong 62 huy?n nghèo nh?t c?a c? n??c, 4 huy?n mi?n núi còn nhi?u khó kh?n, có 86 xã trong t?nh thu?c vùng khó kh?n trong ?ó có 36 xã thu?c vùng ??c bi?t khó kh?n, t? l? h? nghèo còn cao trên m?c bình quân chung c?a c? n??c. Th?c hi?n chu?n m?i c?a h? nghèo theo cách ti?p c?n ?a chi?u n?m nay, t? l? h? nghèo s? t?ng lên, nh? v?y gi?m nghèo là nhi?m v? lâu dài. Hi?n nay, M?t tr?n T? qu?c các c?p trong t?nh ?ang t? ch?c t?ng k?t 20 n?m Cu?c v?n ??ng “Toàn dân ?oàn k?t xây d?ng ??i s?ng v?n hóa ? khu dân c?”, 15 n?m Cu?c v?n ??ng “Ngày vì ng??i nghèo” và d? ki?n phát ??ng cu?c v?n ??ng toàn dân ?oàn k?t xây d?ng nông thôn m?i, ?ô th? v?n minh, gi?m nghèo b?n v?ng cho th?i gian t?i vào d?p ngày h?i ??i ?oàn k?t toàn dân 18.11 n?m nay.

Ti?p t?c ??y m?nh th?c hi?n và ??i m?i ??i m?i th?c hi?n Cu?c v?n ??ng “Ngày vì ng??i nghèo”, góp gi?m nghèo b?n v?ng, b?o ??m an sinh xã h?i, góp ph?n chung s?c xây d?ng nông thôn m?i, ?ô th? v?n minh là nhi?m v? th??ng xuyên, quan tr?ng nh?m th?c hi?n th?ng l?i Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? các c?p nhi?m k? 2015 – 2020. V?i tinh th?n ?ó, nh?m t?o thêm ngu?n l?c giúp ?? cho các ??i t??ng có khó kh?n, c?i thi?n v? nhà ?, giúp ?? ng??i nghèo, h? nghèo v??n lên thoát nghèo, góp ph?n gi?m nghèo b?n v?ng, phát tri?n kinh t? – xã h?i; xây d?ng kh?i ??i ?oàn k?t toàn dân, th?c hi?n th?ng l?i các m?c tiêu, nhi?m v? chính tr? c?a t?nh trong th?i gian t?i, Ban Th??ng tr?c ?y ban MTTQ – Ban v?n ??ng “Ngày vì ng??i nghèo” t?nh B?c Giang phát ??ng Tháng cao ?i?m “Vì ng??i nghèo” t?nh B?c Giang n?m 2015, th?c hi?n Ch??ng trình an sinh xã h?i n?m 2016 trên toàn t?nh v?i n?i dung:

M?t là, v?n ??ng các c? quan, t? ch?c, các ??n v? l?c l??ng v? trang, các doanh nghi?p, các nhà h?o tâm, cán b?, công ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng, cán b?, chi?n s? trong các ??n v? l?c l??ng v? trang trên ??a bàn t?nh phát huy ngh?a c? cao ??p v?i tinh th?n “t??ng thân, t??ng ái”, “lá lành ?ùm lá rách”; ??n ?n, ?áp ngh?a. Hãy quan tâm, chung tay góp s?c, ?ng h? Tháng cao ?i?m “Vì ng??i nghèo” n?m 2015 t? nay ??n 18/11/2015 v?i tinh th?n cao nh?t, phù h?p v?i ?i?u ki?n th?c ti?n ?? tham gia ?ng h? Cu?c v?n ??ng theo k? ho?ch c?a M?t tr?n T? qu?c các c?p.

Hai là, phát huy tinh th?n vì xã h?i, vì c?ng ??ng ti?p t?c h??ng ?ng ch??ng trình b?o ??m an sinh xã h?i n?m 2016 c?a t?nh; h??ng xã h?i hóa trong giáo d?c- ?ào t?o, y t?, ch?m sóc s?c kh?e, v?n hóa, thông tin; giúp các ??a ph??ng có t? l? h? nghèo cao v? c? s? v?t ch?t, phúc l?i chung ?? t?ng kh? n?ng ti?p c?n v??n lên c?a các h? nghèo, góp ph?n xây d?ng nông thôn m?i, ?ô th? v?n minh. ??i t??ng v?n ??ng là các doanh nghi?p trong và ngoài t?nh.

Ba là, ti?p t?c ??i m?i cách th?c t? ch?c th?c hi?n; bên c?nh huy ??ng t? c?ng ??ng doanh nghi?p, các nhà h?o tâm, ng??i có ?i?u ki?n c?n quan tâm v?n ??ng sâu r?ng nhân dân trong cùng c?ng ??ng khu dân c?, trong ??a bàn xã giúp nhau có ??a ch?, n?i dung c? th? ?? giúp h? nghèo v??n lên ?? nhân lên tình làng, ngh?a xóm, m?t mi?ng khi ?ói b?ng m?t gói khi no, giúp công, giúp s?c, giúp ki?n th?c, giúp cây, con gi?ng, giúp nguyên v?t li?u… dù ít hay nhi?u ??u th? hi?n s? quan tâm ??n nhau trong c?ng ??ng, góp ph?n ??y lùi t? t??ng trông ch?, th? ??ng c?a h? nghèo. K?t h?p th?c hi?n t?t các ch??ng trình gi?m nghèo c?a nhà n??c, k?p th?i nhân r?ng mô hình thoát nghèo, bi?u d??ng g??ng sáng thoát nghèo.

Trân tr?ng ?? ngh? các huy?n ?y, thành ?y, ??ng ?y tr?c thu?c T?nh ?y t?ng c??ng công tác lãnh ??o, ch? ??o Cu?c v?n ??ng; ?? ngh? các c?p chính quy?n, th? tr??ng các c? quan, ??n v?, các t? ch?c thành viên c?a M?t tr?n, các c? quan thông tin ??i chúng t?ng c??ng ph?i h?p, ??y m?nh công tác tuyên truy?n, v?n ??ng ?? m?i t? ch?c, t?p th?, cá nhân, các nhà h?o tâm ???c tham gia ?ng h? ?? Cu?c v?n ??ng ??t k?t qu? thi?t th?c. Phát huy truy?n th?ng t?t ??p, v?i t?m lòng và ngh?a c? cao ??p, r?t mong nh?n ???c s? ?ng h? c?a các ??ng chí, các quý v?, các c? quan và nhân dân trong và ngoài t?nh.

Xin kính chúc các v? ??i bi?u d?i dào s?c kh?e, an khang, h?nh phúc và thành ??t!

Xin trân tr?ng c?m ?n!

Trên ?ây là nh?ng m?u bài phát bi?u t?ng quà t?t t? thi?n cho h?c sinh nghèo, h? nghèo có hoàn c?nh khó kh?n hay nh?t ?ang ???c c? quan và các nhà h?o tâm s? d?ng. Hy v?ng v?i nh?ng bài phát bi?u này m?i ng??i s? không b? ?p úng trong vi?c ??ng tr??c ?ám ?ông, hãy nh? th??ng xuyên truy c?p vào website blogloichuc.com ?? nh?n ???c nhi?u bài phát bi?u hay nhé

Ngu?n : Internet