Hôm nay blog l?i chúc xin chia s? t?i m?i ng??i nh?ng bài phát bi?u t?i l? nh?m ch?c tr??ng phòng hay nh?t hi?n nay trong n?m 2017 b?n ???c khá nhi?u ng??i yêu thích và tìm ki?m. ?ây là nh?ng bài phát bi?u ?ã ???c ch?n l?c k? càng cho nên m?i ng??i có th? an tâm. Sau ?ây là nh?ng bài phát bi?u t?i l? nh?m ch?c tr??ng phòng m?i m?i ng??i xem qua

bài phát bi?u t?i l? nh?m ch?c tr??ng phòng

Nh?ng bài phát bi?u t?i l? nh?m ch?c tr??ng phòng hay nh?t

Bài phát bi?u 1

L? công b? quy?t ??nh b? nhi?m ch?c v? Tr??ng phòng, Tr??ng khoa thu?c Tr??ng ?H Kinh t?, ?H?N nhi?m k? 2014 – 2019 (12-12-2014)

Sáng ngày 10/12/2014, Tr??ng ?H Kinh t? (?H ?à N?ng) ?ã long tr?ng t? ch?c L? công b? quy?t ??nh b? nhi?m ch?c v? Tr??ng phòng, Tr??ng khoa nhi?m k? 2014 – 2019.

??n tham d? bu?i l?, v? phía ??i h?c ?à N?ng có GS.TS Tr??ng Bá Thanh – Phó Bí th? ??ng ?y, Phó G? ?H ?à N?ng; PGS.TS Ngô V?n D??ng – Phó G? ?H ?à N?ng cùng các ??ng chí ??i ?i?n cho các ban ch?c n?ng c?a ??i h?c ?à N?ng. V? phía Tr??ng ?H Kinh t? có PGS.TS Nguy?n M?nh Toàn – Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng nhà tr??ng cùng các ??ng chí trong Ban Giám hi?u, các ??ng chí ??i di?n cho các t? ch?c chính tr? xã h?i và toàn th? CBVC c?a Nhà tr??ng ?ã t?i d? và chúc m?ng.

Phát bi?u t?i bu?i l?, GS.TS Tr??ng Bá Thanh, ??i di?n cho lãnh ??o ?H?N g?i l?i chúc m?ng ??n các ??ng chí v?a m?i ???c b? nhi?m vào ch?c v? Tr??ng khoa, Tr??ng phòng và hy v?ng r?ng, trên c??ng v? m?i c?a mình, các ??ng chí Tr??ng khoa, Tr??ng phòng s? sát cánh cùng v?i ??ng ?y, Ban Giám hi?u và toàn th? CBVC trong Nhà tr??ng xây d?ng Tr??ng ??i h?c Kinh t? không ng?ng l?n m?nh, góp ph?n nâng cao uy tín h?c hi?u c?a Tr??ng c?ng nh? c?a ??i h?c ?à N?ng lên m?t t?m cao m?i.

??i di?n lãnh ??o Nhà tr??ng, PGS.TS Nguy?n M?nh Toàn ?ã bày t? s? tin t??ng vào ph?m ch?t ??o ??c, t? cách và n?ng l?c qu?n lý c?a các ??ng chí v?a m?i ???c b? nhi?m vào các ch?c v? Tr??ng phòng, Tr??ng khoa. ??ng chí Hi?u tr??ng c?ng g?i l?i chúc m?ng ??n các ??ng chí v?a ???c b? nhi?m vào các ch?c v? lãnh ??o và hy v?ng các tân Tr??ng phòng, Tr??ng khoa s? n? l?c h?t s?c mình ?? hoàn thành t?t nh?t tr?ng trách ???c giao.

Thay m?t cho các ??ng chí v?a m?i nh?n quy?t ??nh b? nhi?m phát bi?u nh?n nhi?m v?, TS ?oàn Ng?c Phi Anh, tân Tr??ng Khoa K? toán ?ã g?i l?i c?m ?n sâu s?c ??n ??ng ?y, BGH cùng t?p th? CBVC ?ã tín nhi?m và tin t??ng giao phó tr?ng trách lãnh ??o và h?a s? n? l?c h?t s?c ?? xây d?ng các Khoa, Phòng v?ng m?nh, cùng v?i Nhà tr??ng th?c hi?n s? m?nh xây d?ng Tr??ng ??i h?c Kinh t? thành m?t tr??ng ??i h?c ??nh h??ng nghiên c?u có uy tín hàng ??u ? khu v?c mi?n Trung, Tây Nguyên và t?ng b??c v??n lên t?m qu?c t?.

Sau nghi l? công b?, trao quy?t ??nh và t?ng hoa chúc m?ng c?a lãnh ??o Nhà tr??ng, ??i di?n cho CBVC c?a các ??n v? trong Tr??ng ?ã lên chúc m?ng, và t?ng hoa cho các tân Tr??ng phòng, Tr??ng khoa.

Bu?i l? k?t thúc vào lúc 9 gi? cùng ngày trong không khí ?oàn k?t, vui t??i và ph?n kh?i.

Bài phát bi?u 2

L? công b?, trao Quy?t ??nh b? nhi?m Phó Tr??ng Phòng N?i v? và Phó Tr??ng Phòng Tài chính và K? ho?ch.

Chi?u ngày 20/4/2016, ?y ban nhân dân huy?n Thu?n Nam t? ch?c l? công b?, trao quy?t ??nh b? nhi?m ch?c v? Phó Tr??ng Phòng N?i v?, Phó Tr??ng Phòng Tài chính và K? ho?ch. ??n d? l? có ??ng chí Lê Huy?n- Ch? t?ch UBND huy?n; lãnh ??o Phòng N?i v?, Phòng Tài chính và K? ho?ch.

T?i bu?i l?, Ch? t?ch ?y ban nhân dân huy?n ?ã trao Quy?t ??nh s? 258/Q?-UBND ngày 19/4/2016 v? vi?c b? nhi?m bà Nguy?n Thiên ?ông Y – chuyên viên Phòng N?i v? gi? ch?c v? Phó Tr??ng Phòng N?i v?; Quy?t ??nh s? 259/Q?-UBND ngày 19/4/2016 v? vi?c b? nhi?m bà Bùi Th? Duyên H?i – chuyên viên Phòng Tài chính và K? ho?ch gi? ch?c v? Phó Tr??ng Phòng Tài chính và K? ho?ch; ??ng th?i, mong mu?n 02 ??ng chí phát huy n?ng l?c, không ng?ng nâng cao trình ?? chuyên môn, ph?m ch?t chính tr? và hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao.

?/c Lê Huy?n trao Quy?t ??nh b? nhi?m cho 02 ch?c danh Phó Phòng N?i v? và Phó Phòng Tài chính – K? ho?ch.
Phát bi?u nh?n nhi?m v?, ??ng chí Nguy?n Thiên ?ông Y – Phó Tr??ng Phòng N?i v? và ??ng chí Bùi Th? Duyên H?i – Phó Tr??ng Phòng Tài chính và K? ho?ch bày t? l?i c?m ?n sâu s?c tr??c s? tín nhi?m c?a lãnh ??o Huy?n ?y, UBND huy?n, Phòng N?i v?, Phòng Tài chính và K? ho?ch kh?ng ??nh s? không ng?ng ph?n ??u, h?c h?i, ?oàn k?t, cùng t?p th? lãnh ??o, công ch?c c?a Phòng hoàn thành t?t nhi?m v?.

Trên ?ây là bài chia s? khá chi ti?t v? 2 bài phát bi?u  t?i l? nh?m ch?c tr??ng phòng hay và ý ngh?a nh?t t?i website blogloichuc.com ?ang ???c khá nhi?u ng??i tìm ki?m cho nên m?i ng??i c? l?u v? máy và ??c t? t? nhé tin ch?c có ngày b?n s? dùng t?i. Và nh? hãy luôn luôn truy c?p vào website ?? nh?n ???c nhi?u bài phát bi?u hay nhé

Ngu?n : Internet