Hôm nay website blogloichuc.com s? t?ng h?p ??n m?i ng??i nh?ng bài phát bi?u t?i l? m?ng th? h?i ng??i cao tu?i hay nh?t ?ang ???c nhi?u lãnh ??o và m?nh th??ng quân s? d?ng. V?y nh?ng bài phát bi?u này ra sao và nh? th? nào ta cùng tham kh?o bài chia s? th?t chi ti?t d??i ?ây nhé

bài phát bi?u t?i l? m?ng th? ng??i cao tu?i

Bài phát bi?u t?i l? m?ng th? ng??i cao tu?i

BÀI PHÁT BI?U C?A LÃNH ??O ??NG ?Y T?I BU?I L? M?NG TH? NG??I CAO TU?I 70 N?M, 75 N?M, 80 N?M, 85 N?M, 90 N?M, 95 N?M, 100 TU?I
————————-
Kính th?a ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kinh th?a các c?, các ông, các bà!

Th?a các v? ??i bi?u!

Hôm nay ??ng ?y, H?i ??ng nhân dân, ?y ban nhân dân, H?i ng??i cao tu?i xã………..t? ch?c chúc th?, m?ng th? cho ng??i cao tu?i trong xã ??ng th? 75, 80, 85, 90, 95, 100 tu?i. T?i d? bu?i l?, thay m?t ??ng ?y, H?ND, UBND xã xin ???c nhi?t li?t chúc m?ng các c?, các ông, các bà ??ng th? 75, 80, 85, 90, 95, 100 tu?i n?m nay. Kính chúc các c?, các ông, các bà ??ng th? có s?c kh?e d?i dào, gia ?ình h?nh phúc, n?m m?i an khang, th?nh v??ng.

Kính th?a các c?, các ông, các bà

Kính th?a các v? ??i bi?u!

Ch? t?ch H? Chí Minh t?ng c?n d?n: Ng??i cao tu?i là c?a quý vô giá c?a dân t?c, c?a Nhà n??c. Th?c hi?n l?i d?y c?a Ng??i, ??ng và Nhà n??c ta luôn quan tâm, coi tr?ng công tác ch?m sóc NCT, tôn vinh, và phát huy giá tr? vô giá c?a NCT ?? h? ti?p t?c ?óng góp cho s? nghi?p ??i m?i ??t n??c. Ý th?c ???c vai trò, t?m quan tr?ng c?a ng??i cao tu?i ??i v?i s? phát tri?n c?a ??a ph??n, trong nh?ng n?m qua, c?p ?y, chính quy?n và H?i ng??i cao tu?i ?ã th??ng xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhi?m c?a ng??i cao tu?i ? ??a ph??ng. Ng??i cao tu?i trong toàn xã ?ã tích c?c tham gia phong trào thi ?ua yêu n??c “Tu?i cao chí càng cao, nêu g??ng sáng vì s? nghi?p xây d?ng và b?o v? T? qu?c”, hi?n k?, hi?n công, nêu g??ng trên l?nh v?c công tác, lao ??ng s?n xu?t, gi?m nghèo, khuy?n h?c, khuy?n tài, xây d?ng xã h?i h?c t?p, xây d?ng ??i s?ng v?n hóa c? s?, tham gia ?óng góp ý ki?n xây d?ng ??ng, chính quy?n trong s?ch v?ng m?nh. B?ng uy tín c?a mình hàng tr?m h?i viên ng??i cao tu?i ?ã tham gia các t? hòa gi?i, t? an ninh nhân dân, thanh tra nhân dân, th?c hi?n quy ch? dân ch? c? s?, tr?c ti?p hòa gi?i các b?t hòa trong khu dân c?, phát hi?n k? x?u, c?m hóa giáo d?c ng??i l?m l?i…Công tác ch?m sóc và phát huy vai trò ng??i cao tu?i ?ã ???c c?p ?y ??ng, chính quy?n, M?t tr?n, các ?oàn th? chính tr? xã h?i, các h?i qu?n chúng quan tâm ch? ??o, t? ch?c th?c hi?n ??t k?t qu? trên nhi?u m?t.

Bài phát bi?u m?ng th? h?i ng??i cao tu?i

Bài phát bi?u 1

Kính th?a Ba M?,

M?i ng??i sinh ra t? ngàn ??i nay ??u mong sao có ???c: Phú, Quý, Th?, Khang, Ninh. Trong ?ó, ch? Th? là khó n?m b?t nh?t nên c?ng là ?i?u mà m?i ng??i mong mu?n nh?t. Hôm nay, Ba M? ?ã b??c qua cái tu?i mà nhà th? ?? Ph? b?o là “x?a nay hi?m”. ?ó chính là cái phúc c?a gia ?ình ta. Chúng con r?t h?nh phúc khi ??n gi? này v?n còn ???c nh?n s? th??ng yêu, ch?m sóc, dõi theo t?ng b??c tr??ng thành c?a Ba M?. Và càng h?nh phúc h?n khi ??n ngày ??i l? Vu Lan, chúng con còn ???c cài nh?ng bông h?ng trên ng?c áo.

Th?a Ba M?,

Công ??c sinh thành, d??ng d?c c?a Ba M? là vô cùng to l?n. T? thu? l?t lòng, chúng con ?ã ???c nuôi d??ng t? nh?ng dòng s?a ng?t ngào, nh?ng l?i ru ?u ? c?a M? và cái ?m b?ng trên tay c?a Ba…

“Công Cha nh? núi ng?t tr?i

Ngh?a M? nh? n??c ng?i ng?i bi?n ?ông.

Núi cao bi?n r?ng mênh mông,

Cù lao ch?n gi? ghi lòng con ?i.”

Chúng con l?n khôn nh? ngày hôm nay là nh? công ?n nuôi d??ng, sinh thành c?a Ba M?. Bây gi?, khi ?ã là Cha là M?, chúng con càng th?u hi?u h?n công ?n c?a Cha M?.

“Lên non m?i bi?t non cao,

Nuôi con m?i bi?t công lao c?a m? th?y.”

Ba ?ã ph?i m?t n?ng hai s??ng, bán m?t cho ??t, bán l?ng cho tr?i, cày sâu cu?c b?m ?? làm ra t?ng h?t g?o nuôi chúng con khôn l?n. M? ph?i ?i s?m v? khuya d?c ch? ?ông Ba t? nh?ng ?êm ?ông giá rét cho ??n nh?ng ngày n?ng h? chói chang. Nh? ??ng ti?n Ba M? ki?m ra, chúng con m?i ???c nuôi n?ng và tr??ng thành nh? ngày hôm nay. Chúng con vô cùng bi?t ?n!

Chúng con c?ng ?ã t?ng tr?i qua tháng ngày sung s??ng và ?ói kh?. Dù trong hoàn c?nh nào, Ba M? c?ng luôn vì con, cho con t?t c?. Và có th? nói, c? cu?c ??i Ba M? ch? dành h?t cho chúng con t? mi?ng c?m manh áo ??n cái ch? h?c thành ng??i.

Chúng con r?t t? hào là con c?a Ba M?. Trong gia ?ình, Ba là ng??i Cha m?u m?c, ngoài xã h?i dù ? c??ng v? nào, Ba c?ng làm tr?n trách nhi?m c?a mình v?i c? tâm huy?t. ??i v?i b?n bè, Ba s?ng h?t mình v?i tình c?m thân th??ng.

Trong ngày vui hôm nay, chúng con c?ng r?t t? hào vì là con c?a M?. ??i v?i chúng con, tu?i th? c?a M? th?t cay ??ng và kh? c?c. 17 tu?i! M? ch?a k?p yêu ?ã ?i làm dâu r?i… 56 n?m làm v? hi?n dâu th?o, ch?m lo con cái ?àng hoàng, nên ng??i, M? không qu?n nh?c nh?n và ch?u th??ng ch?u khó. M? là t?m g??ng sáng cho chúng con h?c t?p, M? ?!

Cho ??n gi? phút này, Ba M? ch?a có m?t ngày sung s??ng, dù tu?i ?ã cao nh?ng Ba M? v?n lo l?ng và dõi theo các con… C? cu?c ??i Ba M? ch? dành cho con cháu, ch?a bao gi? Ba M? s?ng cho riêng mình, lúc nào c?ng nh?n thi?t thòi cho b?n thân. Vì con vì cháu, Ba M? b?t ch?p t?t c?! Vì th?, ??i v?i chúng con, Ba M? là tuy?t v?i nh?t trên th? gian này.

C?a ?? dành c?a Ba M? ch?ng có gì, ch? có 9 ch? em chúng con. ?ó là tài s?n vô cùng quý giá c?a Ba M?. Hôm nay, ?? t? lòng bi?t ?n c?a con cháu ??i v?i ba m? chúng con ?ã t? ch?c bu?i l? này, m?t ph?n báo ?áp công ?n to l?n c?a Ba M?. Chúng con xin chúc Ba M? s?ng lâu, s?ng kh?e ?? ti?p t?c ch?ng ki?n s? tr??ng thành c?a chúng con và c?a nh?ng ?àn cháu ch?t sau này. Chúng con chúc Ba M? bách niên giai lão, s?ng ??i v?i chúng con.”

Bài phát bi?u 2

“Kính th?a Cha M?,

Kính th?a quý v? ??i bi?u, kính th?a các v? khách quý có m?t trong bu?i l? m?ng th? ngày hôm nay.

Dòng th?i gian c? ch?y dài vô t?n theo n?m tháng c?a cu?c ??i, m?i thu? nào chúng con sinh ra trong vòng tay thân th??ng, trìu m?n c?a Cha M? mà hôm nay chúng con ?ã tr??ng thành khôn l?n.

Hôm nay nhân l? chúc th? c?a Cha, cho phép chúng con kh?i l?i nh?ng n?i ni?m, nh?ng h?nh phúc, bu?n vui trong cu?c ??i c?a Cha, M? – ??ng sinh thành cao quý.

Kính th?a M? hi?n, Cha yêu c?a chúng con!

Trên th? gi?i có l?m nhi?u k? quan nh?ng k? quan ??p nh?t v?n là trái tim ng??i M? và t?m lòng c?a ng??i Cha. Trong cu?c s?ng có l?m nhi?u tình c?m nh?ng tình c?m ??p nh?t, tr??ng t?n nh?t v?n là tình c?a M? Cha. Dù con ??m ???c cát song nh?ng không ??m ???c t?m lòng M? Cha. Dù con ?o ???c s?m chi?u nh?ng không ?o ???c tình yêu M? hi?n. M? Cha cho con ni?m tin ?? v?ng b??c vào ??i, dù v?i muôn ngàn gian khó, cho con tình c?m n?ng ?m, che ch? con trên v?n n?o th?i gian. Su?t ??i d??ng nh? Cha, M? ch? bi?t s?ng cho con, lo l?ng cho con.

M? có th? ?i s?m v? tr?a, giãi n?ng d?m m?a hay b?ng r?ng l?i su?i. M? t?o t?n su?t tháng, quanh n?m, không có kh? ?au nào mà M? không t?ng tr?i, không có gian khó nào mà m? ch?ng n?m qua. Mi?n sao Cha M? th?y chúng con vô t?, vui s?ng bao nhiêu ?ó thôi là ?ã mãn nguy?n l?m r?i.

Qu? th?t: “?i kh?p th? gian không ai t?t b?ng m? Gánh n?ng cu?c ??i không ai kh? b?ng cha.” ?? th? hi?n tình c?m c?a chúng con dành cho cha m? trong ngày vui m?ng th? hôm nay con xin kính dâng lên cha m? bài th? ?? t? lòng c?a chúng con dành cho cha m?.

Bài phát bi?u ngày qu?c t? ng??i cao tu?i

K? ni?m 25 n?m ngày Qu?c t? Ng??i cao tu?i (1/10/1991 – 1/10/2016)

(HB?T) – Ngày 29/9, H?i Ng??i cao tu?i t?nh t? ch?c L? k? ni?m 25 n?m ngày Qu?c t? Ng??i cao tu?i (1/10/1991 – 1/10/2016). T?i d? l? k? ni?m có các ??ng chí: Tr?n ??ng Ninh, Phó Bí th? TT T?nh ?y, Ch? t?ch H?ND t?nh; Nguy?n V?n Ch??ng, Phó Ch? t?ch UBND t?nh; lãnh ??o các s?, ban, ngành, ?oàn th? t?nh cùng Ban ??i di?n H?i Ng??i cao tu?i các huy?n, thành ph?.

T?i bu?i l?, ??ng chí Bùi ?nh, Ch? t?ch H?i Ng??i cao tu?i t?nh ?ã ôn l?i truy?n th?ng 25 n?m ngày Qu?c t? Ng??i cao tu?i. N?m 1991, ??i h?i ??ng Liên hi?p qu?c h?p bàn v? chi?n l??c ??i v?i NCT, ?ã ra quy?t ??nh l?y ngày 1/10 hàng n?m làm Ngày Qu?c t? ng??i cao tu?i. Sau khi nh?n ???c thông báo c?a Liên hi?p qu?c, ngày 1/10/1991, Ch? t?ch H?i ??ng Nhà n??c (nay là Ch? t?ch n??c) Võ Chí Công ?ã ra l?i kêu g?i ??ng bào c? n??c nhi?t li?t h??ng ?ng quy?t ??nh c?a ??i h?i ??ng Liên hi?p qu?c. T? ?ó t?i nay, ngày 1/10 hàng n?m ?ã tr? thành d?p ?? các c?p ?y ??ng, chính quy?n, các c?p, các ngành và toàn xã h?i quan tâm, ch?m sóc NCT.

??ng chí Tr?n ??ng Ninh, Phó Bí th? TT T?nh ?y t?ng hoa chúc m?ng H?i NCT nhân d?p l? k? ni?m

Nh?ng n?m qua, Ng??i cao tu?i và các c?p H?i Ng??i cao tu?i t?nh ta ?ã th??ng xuyên nh?n ???c s? quan tâm lãnh ??o, ch? ??o và t?o ?i?u ki?n ho?t ??ng c?a các c?p u? ??ng, chính quy?n. Hiê?n nay, t?nh Hoà Bình ?ã có h? th?ng t? ch?c H?i Ng??i cao tu?i ? c? 3 c?p t?nh, huy?n, xã v?i g?n 93 nghìn h?i viên H?i Ng??i cao tu?i th??ng xuyên tham gia sinh ho?t t?i 1.994 chi h?i, 2.149 t? h?i.

Th?c hi?n công tác ch?m sóc ng??i cao tu?i, t?nh ta có 13 nghìn ng??i cao tu?i ???c h??ng tr? c?p xã h?i hàng tháng, g?n 69 nghìn NCT ???c c?p th? BHYT, g?n 33 nghìn NCT ???c l?p h? s? khám và qu?n lý s?c kh?e, g?n 40.000 NCT ???c khám, t? v?n m?t, trong ?ó có g?n 5.000 NCT ???c m? m?t thay th? tinh th?. G?n 2 nghìn câu l?c b? v?n hoá, th? d?c th? thao c?a NCT, là sân ch?i, là n?i sinh ho?t v?n hoá, ch?m sóc ??i s?ng tinh th?n cho h?n 26 nghìn NCT.

Song song v?i công tác ch?m sóc ng??i cao tu?i, công tác phát huy vai trò ng??i cao tu?i c?ng ???c quan tâm ??y m?nh. B?ng vi?c th?c hi?n các n?i dung c?a phong trào thi ?ua “Tu?i cao – g??ng sáng” và các ch??ng trình ph?i h?p gi?a H?i Ng??i cao tu?i v?i các ngành Công an, Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn, Tài nguyên và Môi tr??ng, Y t?, Khuy?n h?c… ?ã góp ph?n tham gia cùng ??ng, chính quy?n các c?p th?c hi?n th?ng l?i các m?c tiêu kinh t?, chính tr?, xã h?i t?i các ??a ph??ng.

Phát bi?u t?i l? k? ni?m, ??ng chí Tr?n ??ng Ninh, Phó Bí th? TT T?nh ?y bi?u d??ng nh?ng ?óng góp c?a các c?p h?i và toàn th? NCT ??i v?i t?nh nhà. ?ô?ng chi? ?ê? nghi?, th?i gian t?i, các c?p ?y ??ng, chính quy?n H?i NCT c?n ti?p t?c nâng cao nh?n th?c v? công tác NCT; tri?n khai th?c hi?n t?t Lu?t Ng??i cao tu?i, giúp NCT ???c h??ng ??y ??, k?p th?i các ch? ?? chính sách theo quy ??nh c?a pháp lu?t, khuy?n khích NCT tham gia phát tri?n kinh t?, ???c ti?p c?n thông tin và h??ng th? v?n hóa, có chính sách h? tr? NCT cô ??n, tàn t?t có hoàn c?nh khó kh?n. H?i NCT toàn t?nh ??i m?i n?i dung, ph??ng th?c ho?t ??ng, coi ?ây là nhi?m v? chi?n l??c quan tr?ng trong giai ?o?n phát tri?n m?i, xây d?ng c?ng c? H?i v?ng m?nh ?? t?o ?i?u ki?n cho NCT phát huy trí tu?, kinh nghi?m quý, ph?m ch?t t?t ??p trong các ho?t ??ng c?a H?i c?ng nh? góp ph?n xây d?ng quê h??ng, ??t n??c, th?c hi?n th?ng l?i nhi?m v? kinh t? – xã c?a ??a ph??ng.

Nhân d?p l? k? ni?m, UBND t?nh ?ã trao 200 su?t quà, tr? giá 60 tri?u ???c trích t? Q?y Toàn dân ch?m sóc và phát huy vai trò ng??i cao tu?i t?nh cho các h?i viên h?i NCT có hoàn c?nh khó kh?n c?a 11 huy?n, thành ph?. Trung ??ng H?i Ng??i cao tu?i Vi?t Nam trao K? ni?m ch??ng Vì s? nghi?p ch?m sóc và phát huy vai trò Ng??i cao tu?i cho 7 cá nhân có thành tích xu?t s?c

Trên ?ây là nh?ng bài phát bi?u m?ng th? ng??i cao tu?i hay nh?t hi?n nay ?ang ???c nhi?u ng??i áp d?ng, hy v?ng v?i nh?ng bài chia s? trên m?i ng??i s? có th? di?n ??t gi?ng v?n c?a mình th?t hay và ý ngh?a nhé. ??ng quên truy c?p vào website blogloichuc.com ?? nh?n ???c nhi?u bài phát bi?u hay

Ngu?n : Internet