Bài phát bi?u khai gi?ng chào ?ón n?m h?c m?i là 1 trong nh?ng hình th?c b?t bu?c hi?n nay mà tr??ng nào c?ng ph?i áp d?ng. N?u m?i ng??i ch?a tìm ???c 1 bài phát bi?u ?ng ý thì có th? tham kh?o qua các m?u sau t?i website blogloichuc.com nhé

bài phát bi?u t?i l? khai gi?ng n?m h?c m?i

Bài phát bi?u t?i l? khai gi?ng n?m h?c m?i hay nh?t

Kính th?a:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Kính th?a quý v? ??i bi?u ??i di?n cho các Ban ngành trong t?nh; ??i di?n các ph??ng, xã c?a th? xã ……………..;

Kính th?a quí v? ??i bi?u! T?p th? CB-GV-NV tr??ng ……………………………; Các b?c cha m? h?c sinh; các anh ch? c?u h?c sinh, cùng các em h?c sinh yêu quý!

L?i ??u tiên, tôi xin thay m?t nhà tr??ng kính g?i l?i chào trân tr?ng cùng nh?ng l?i chúc m?ng t?t ??p nh?t ??n các v? ??i bi?u, các v? khách quý, các th?y cô, các em h?c sinh ?ã có m?t trong L? Khai gi?ng n?m h?c ngày hôm nay!

Tôi xin chào m?ng …….. cán b? giáo viên, công nhân viên c?a nhà tr??ng, nh?ng thành viên ??y tâm huy?t, n?ng l?c sáng t?o ?ã cùng chung tay xây d?ng nhà tr??ng chúng ta t?ng b??c ?i v?ng ch?c và phát tri?n b?n v?ng.

Th?y c?ng vui m?ng chào ?ón g?n ………… h?c sinh ch?m ngoan h?c gi?i c?a nhà tr??ng và bày t? ni?m ?u ái ??c bi?t ??i v?i ……….. em h?c sinh kh?i 10 v?a gia nh?p tr??ng. Th?y tin r?ng v?i ni?m t? hào là h?c sinh tr??ng …………………………….., các em s? r?t ch?m ngoan và ??t nhi?u thành tích xu?t s?c trong n?m h?c m?i!

Kính th?a quí v? v? ??i bi?u, th?a các th?y các cô và các em h?c sinh yêu quý!

Khi s?c th?m hoa ph??ng trên cành ?ã không còn n?a, thay vào ?ó là nh?ng cành lá ph??ng xanh m?n m?n và nh?ng qu? ph??ng c?ng ?ã hình thành và l?n lên t?ng ngày báo hi?u cho m?t s? ??i m?i m?nh m? sau m?t mùa hè c?a ngành giáo d?c nói chung và c?a th?y trò tr??ng ………………………………. nói riêng và ?ó c?ng là l?i nh?c nh? v?i t?t c? chúng ta r?ng giáo d?c ph?i liên t?c ??i m?i và ??i m?i m?nh m? ?? ?áp ?ng lòng mong ??i c?a các b?c CMHS và h?c sinh.

Kính th?a quí v? ??i bi?u, th?a các th?y các cô và các em h?c sinh yêu quý!

N?m h?c …… – ……, tr??ng …………………………….. ?ã có nh?ng thành qu? t?t trong công tác GD và ?ào t?o m?i nh?n, tích c?c ??i m?i m?t cách hi?u qu? ph??ng pháp d?y h?c hi?n ??i phù h?p v?i ??c ?i?m, tình hình c?a h?c sinh nh?m phát tri?n toàn di?n và hình thành nhân cách h?c sinh theo m?c tiêu giáo d?c và ?ã ??t ???c nhi?u thành tích ?áng t? hào nh?:

??i v?i h?c sinh:

K?t qu? thi ??i h?c – Cao ??ng n?m h?c …… – ……

T? l? h?c sinh ??t ?i?m vào ??i h?c – Cao ??ng: ……% (Trong ?ó: ??i h?c: …..% t?ng …..% so v?i n?m h?c tr??c, và có …. HS = ….. % HS ??t ?i?m trúng tuy?n t? ….. ?i?m tr? lên )

H?c sinh gi?i:

C?p Qu?c gia: chúng ta ??t ….. HS

C?p T?nh: ??t ….. HS

Ho?t ??ng phong trào TDTT:

X?p nhì toàn ?oàn trong H?i thao Qu?c phòng An ninh và H?i kh?e Phù ??ng v?i …. huy ch??ng các lo?i

V?i các th?y cô giáo:

K?t qu? thi ?ua giáo viên cu?i n?m h?c:

Gi?i nhì Cán b? th? vi?n gi?i c?p Qu?c gia

Gi?i nhì Bí th? ?oàn gi?i c?p t?nh

Giáo viên d?y gi?i c?p t?nh: …….. th?y cô

S? SKKN: c?p S?: ……….. SKKN

T?ng s? cá nhân ??t CST? c? s?: ……….. th?y cô

T?ng s? cá nhân ??t CST? t?nh: ……….. th?y cô

S? cá nhân ?? ngh? các c?p khen:

Th? t??ng chính ph? t?ng b?ng khen: ………..

B? GD&?T t?ng b?ng khen: ………..

Thành tích t?p th? ??n v?:

T?p th? tr??ng: T?p th? Lao ??ng xu?t s?c; x?p gi?i ………..

Thay m?t chi ?y, H?i ??ng giáo d?c tr??ng, BGH tôi nhi?t li?t khen ng?i ng?ng thành tích mà th?y trò tr??ng ta ?ã ??t ???c trong n?m h?c qua và mong r?ng trong n?m h?c m?i chúng ta ??t ???c nhi?u thành tích h?n.

Kính th?a quý v? ??i bi?u! Th?a các th?y giáo, cô giáo cùng các em h?c sinh yêu quí!

Ti?p t?c th?c hi?n di chúc c?a Bác H? và v?i m?c tiêu xây d?ng tr??ng ……………………… tr? thành m?t tr??ng “Ch?t l??ng – Hi?u qu?

– Danh ti?ng” trong nh?ng n?m h?c t?i, ?ào t?o ra ngu?n nhân l?c có ch?t l??ng cao cho xã h?i, trong n?m h?c m?i …… – …… này vi?c mà th?y trò tr??ng ………………………………… chúng ta ph?i làm ?ó là:

Th? nh?t: Tích c?c tri?n khai và th?c hi?n Ngh? quy?t s? 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 n?m 2013 H?i ngh? l?n th? tám Ban Ch?p hành Trung ??ng khóa XI v? ??i m?i c?n b?n, toàn di?n giáo d?c và ?ào t?o.

Hai là: Ti?p t?c ??y m?nh vi?c h?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh.

Ba là: ??i m?i công tác ch? nhi?m l?p và qu?n lý l?p trong các gi? h?c ?? th?c hi?n t?t ph??ng châm giáo d?c c?a tr??ng: “Tiên H?c L?, H?u H?c V?n”. Xây d?ng tr??ng phát tri?n b?n v?ng. Chú tr?ng ?ào t?o m?i nh?n cho vi?c thi HSG, thi Olympic và chu?n b? cho h?i nh?p Qu?c t?.

B?n là: Ti?p t?c ??i m?i m?nh m? ph??ng pháp d?y và ph??ng pháp h?c nh?m phát huy tính tích c?c, ch? ??ng, sáng t?o c?a h?c sinh; t?ng c??ng k? n?ng th?c hành, v?n d?ng ki?n th?c, k? n?ng vào gi?i quy?t các v?n ?? th?c ti?n.

N?m là: ??i m?i ph??ng pháp và n?i dung ho?t ??ng c?a các t? ch?c ?oàn th?, Ban ??i di?n CMHS, C?u h?c sinh nh?m giáo d?c k? n?ng s?ng cho h?c sinh, rèn luy?n tác phong “Công nghi?p” là ??c tr?ng riêng c?a th?y trò tr??ng …………………………………, chu?n b? cho các em h?c sinht? tin b??c vào cu?c s?ng m?i t? l?p. T?ng c??ng l?ng ghép Lu?t giao thông, lu?t Giáo d?c…, Môi tr??ng, Bi?n ??o…

Trên ?ây là 5 n?i dung th?y trò tr??ng ta ph?i t?p trung th?c hi?n trong n?m h?c m?i.

Cu?i cùng Thay m?t chi ?y, H?i ??ng giáo d?c tr??ng, BGH nhà tr??ng xin chúc:

– Ông …………………… – Ban th??ng v? T?nh ?y, Bí th? Th? ?y …………………………………. Ông Nguy?n Thanh Quang – Chánh v?n phòng S? GD&?T T?nh …………………… cùng gia ?ình m?nh kh?e, h?nh phúc và thành công h?n n?a trong công vi?c. Chúc quý v? ??i bi?u, quý th?y cô giáo, các b?c CMHS, các anh ch? c?u h?c sinh, kh?e m?nh, thành ??t h?n h?n n?a trong cu?c s?ng;

– Chúc các t?t c? các em h?c sinh, nh?t là các em h?c sinh kh?i 10 m?i vào tr??ng luôn tràn ??y sinh l?c, quy?t tâm, ch? ??ng và sáng t?o ?? rèn luy?n t?t, h?c t?p t?t. Chúc cho các em h?c sinh kh?i 12 bình t?nh, t? tin khi b??c vào k? thi THPT Qu?c gia có nhi?u ??i m?i và thành công trong cu?c s?ng vì ngày mai l?p nghi?p, x?ng ?áng v?i danh hi?u h?c sinh c?a ngôi tr??ng …………………. truy?n th?ng, Ch?t l??ng và Danh ti?ng.

M?t l?n n?a xin kính chúc quý v? ??i bi?u s?c kh?e và thành ??t !

Chúc các th?y cô giáo và các em h?c sinh b??c vào n?m h?c m?i ??t nhi?u th?ng l?i m?i !

Chúc cho tr??ng …………………………………..:

N?M H?C M?I TH?NG L?I M?I!

Tôi xin tr?nh tr?ng tuyên b?:

L? Khai gi?ng N?m h?c m?i

N?m h?c …… – …… b?t ??u!

Xin c?m ?n các v? ??i bi?u, các th?y cô giáo và toàn th? các em h?c sinh!

Bài phát bi?u di?n v?n d? l? khai gi?ng n?m h?c m?i

Trong không khí ngày h?i khai gi?ng c?a c? n??c. Tr??ng H?ng ??c long tr?ng t? ch?c l? khai gi?ng n?m h?c m?i 2015 – 2016. Chúng tôi xin nhi?t li?t chào m?ng quý v? ??i bi?u, quý cha m? h?c sinh ?ã ??n d? ngày l? tr?ng ??i này cùng v?i th?y trò chúng tôi. L? khai giang l?n th? 20 c?a tr??ng H?ng ??c.

Kính th?a quý v?

19 n?m hình thành và phát tri?n c?a nhà tr??ng là ch?ng ???ng ch?a ph?i dài l?m nh?ng ?? ?? kh?ng ??nh vai trò, v? th? c?a nhà tr??ng và th?c t? ?ã ?óng góp ?áng k? cho n?n giáo d?c thành ph? H? Chí Minh và xã h?i. Có hàng ch?c ngàn h?c sinh ?ã tr??ng thành t? ?ây và ?ang ho?t ??ng trong b? máy c?a XHVN và các n??c.

Tr??ng ?ã v??t qua nh?ng giai ?o?n r?t khó kh?n ?? ??ng v?ng nh? ngày nay. Hàng n?m luôn có h?c sinh ??t gi?i h?c sinh gi?i c?p thành ph?. T? l? h?c sinh ??u vào ??i h?c nhi?u n?m ? m?c 70%.

N?m h?c v?a qua c?ng v?y: T? l? ??u ??i h?c 70%, tr??ng ?ã ???c xét t?ng danh hi?u TTL?XS v?i 14 CST?CS. Xin nhi?t li?t chúc m?ng nh?ng thành tích c?a th?y cô giáo và các em h?c sinh trong n?m h?c v?a qua.

N?m h?c v?a qua là m?t n?m khó kh?n cho giáo d?c, ??c bi?t h?c sinh kh?i 12, giáo viên, ph? huynh: Cao ?i?m là n?p và rút k? tuy?n NV1 và b? tr??ng ph?i nh?n trách nhi?m. Vì sao:

Ch? m?i ??i m?i cách th?c thi: G?p TN + TS ?H vào 1, t? 3 – 4 k? thi thành 1, ?? thi: Khó, d?, phân hóa, m?c tiêu h?c sinh s? nh?: ?? khó t?i m?c nào, bao nhiêu ph?n tr?m ki?n th?c ? l?p 10, 11, 12. Các n?m tr??c thi TN riêng, d? ??u, r?i ?H 13? – 15 ? c?ng ??u. Nay thì không ???c. V?y h?c sinh gi?i có s? không? Không, là câu tr? l?i cu?i cùng. N?m nay v?i cách h?c ch?c t? ??u, t?ng tháng, t?ng n?m th?y không d?y chay, trò không h?c v?t mà ph?i d?y h?c th?c t?, ph?i v?n d?ng.

??i m?i

T? nhi?u n?m nay ngành giáo d?c và các nhà tr??ng có kh?u hi?u ??i m?i c?n b?n và toàn di?n.

??i m?i công tác gi?ng d?y:

1. ??i m?i ph??ng pháp

– Phát huy tính tích c?c, ch? ??ng, t? l?c sáng t?o c?a h?c sinh: Mu?n sáng t?o ph?i suy ngh? + hành ??ng, t? l?c + ch? ??ng. ??a ra m?t chút t? l?c, t? h?c thì h?c sinh kêu khó ” giáo viên s?. V?y giáo viên + h?c sinh ph?i hi?u và làm.

– ?a d?ng hình th?c h?c t?p: H?c t? nh?ng bài h?c th?c t? và v?n d?ng cho th?c t?: bài h?c t? cu?c s?ng CNTT, NCKH.

– T?ng tính th?c hành, v?n d?ng ki?n th?c, k? n?ng ?? gi?i quy?t v?n ?? th?c t? ” phát tri?n n?ng l?c, hình thành thái ??, ??ng c? h?c t?p.

2. ??i m?i ki?m tra: ?ánh giá c? quá trình, ?ánh giá c?a giáo viên, t? ?ánh giá c?a b?n thân, gia ?ình, xã h?i theo h??ng phát tri?n n?ng l?c: ?? ki?m tra ?ánh giá không ch? xem h?c sinh h?c ???c gì mà coi h?c nh? th? nào? Bi?t v?n d?ng không?.

3. Xây d?ng k? ho?ch d?y h?c c?a t?, nhóm chuyên môn, thi?t k? ch? ?? d?y h?c, ti?n trình d?y.

4. ??i m?i hình th?c t? ch?c d?y h?c: Nhi?u ho?t ??ng, ngoài vi?c d?y trong sách v?, còn: ?ng d?ng, d?y tr?c tuy?n, h?c ngoài l?p => giao nhi?m v? và h??ng d?n t? h?c ?? chu?n b? cho ??i m?i ?? thi nh? c?a ?HQG HN v?a qua.

Chúng ta ?ang ch? ??i Ch??ng trình SGK m?i vào n?m 2018. Tôi ngh? r?ng không m?i nhi?u n?i dung mà m?i ? cách th?c hi?n, mà ??nh h??ng ?ó ta làm t? bây gi?: T? nh?ng tiêu chí c?a n?n giáo d?c m?i: Ph?m ch?t – n?ng l?c ??c bi?t

+ 3 yêu c?u ph?m ch?t: S?ng yêu th??ng, t? ch?, trách nhi?m.

+ 8 yêu c?u n?ng l?c: 1. T? h?c; 2. T? gi?i quy?t v?n ?? và sáng t?o; 3. Th?m m?; 4. Th? ch?t; 5. Giao ti?p; 6. H?p tác; 7. Tính toán; 8. CNTT truy?n thông.

Th?a các th?y giáo, cô giáo! Thành tích c?a nhà tr??ng chúng ta nh?ng n?m qua r?t ?áng trân tr?ng. Nh?ng nh? th? ch?a ??, chúng ta không ???c th?a mãn v?i nh?ng gì ?ã ??t ???c. Chúng ta c?n ph?i n? l?c và tâm huy?t h?n n?a ?? hoàn thành nhi?m v? mà xã h?i cha m? h?c sinh g?i g?m góp ph?n nâng cao dân trí, t?o ngu?n nhân l?c cho xã h?i. Vì v?y, tôi mong r?ng: m?i th?y giáo, cô giáo chúng ta hãy l?ng nghe ti?ng nói c?a h?c sinh, hãy nhìn vào t?ng ?ôi m?t c?a các em trong t?ng gi? gi?ng ?? bi?t ???c các em ti?p nh?n ki?n th?c nh? th? nào. Hãy t?o không khí thân thi?n, dân ch?, c?i m? cho các em. Hãy phát huy cao ?? tính ch? ??ng, tích c?c sáng t?o trong các em. Hãy t?o ?i?u ki?n ?? các em th? hi?n chính ki?n c?a mình. Hãy xem s? ti?n b? và thành ??t c?a các em là h?nh phúc c?a chính mình. Hãy là ng??i cha – m? – anh – ch? và là ng??i b?n l?n c?a các em d??i mái tr??ng này. Mu?n ???c nh? v?y tôi kêu g?i chúng ta hãy nhìn nh?n s? khác bi?t c?a m?i cá nhân ?? cùng nhau h?p tác m?t cách ch? ??ng và chân thành v?i tinh th?n trách nhi?m cao vì s? phát tri?n c?a m?i cá nhân h?c sinh và s? phát tri?n b?n v?ng c?a tr??ng. Tôi tin t??ng r?ng v?i tinh th?n: “m?i th?y giáo, cô giáo th?t s? là t?m g??ng sáng v? ??o ??c, t? h?c, sáng t?o” t?p th? giáo viên, công nhân viên nhà tr??ng ch?c ch?n s? làm ???c. Hãy giáo d?c các em b?ng nh?ng hành ??ng c? th? t? m?i cá nhân c?a ng??i th?y.

Các h?c sinh th??ng m?n, c?m xúc ngày khai tr??ng c?a các em ngày nay không ???c tr?n v?n do các em ?ã h?c tr??c nhi?u ngày, th?y tin t??ng là các em v?n r?t ?ang háo h?c b??c vào n?m h?c m?i v?i nhi?u d? ??nh và hoài bão cho t??ng lai. V?y các em hãy c? g?ng ph?n ??u ngay t? bây gi?. X?a ng??i ta kh?i ??ng t? v?n t?c b?ng 0, nay các em hãy kh?i ??ng t? v?n t?c 100, 300 km/h. Các em s? ?i ???c quãng ???ng s?p t?i r?t dài, r?t xa, 900 hay v?n t?c ánh sáng! Các em hãy t? giác, t? ch?i và sáng t?o trong h?c t?p c?ng nh? ho?t ??ng t?p th?, các em ??ng quên r?ng mình ?ang mang trên vai s? m?nh, trách nhi?m n?ng n?, m?i b??c các em ?i, m?i vi?c các em làm ??u góp ph?n t?o d?ng nên hình ?nh c?a mái tr??ng thân yêu, n?i nuôi d??ng ??c m? c?a các em qua nhi?u th? h?. Mu?n ???c th?, các em ph?i th?t nhi?u th??ng yêu, ?oàn k?t giúp ?? nhau trong các hành ??ng, tránh xa các cám d? c?a xã h?i. Hãy th?t s? ngh? v? công ?n sinh thành, d??ng d?c c?a m?i gia ?ình chúng ta tr??c khi có hành ??ng c? th?. Hãy luôn nh? r?ng ông, bà, cha m?, th?y cô và xã h?i luôn dành cho các em nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t. Ph?i hành ??ng sao cho th?t x?ng ?áng v?i s? quan tâm ?ó.

Kính th?a quý v? ??i bi?u, cha m? h?c sinh. Th?y cô giáo, các em h?c sinh thân m?n!

N?m h?c m?i ?ã b?t ??u, nhi?u th? thách tr??c m?t, chúng ta tin t??ng r?ng b?ng t?t c? tâm huy?t , n? l?c c?a ng??i th?y, b?ng nh?ng c? g?ng không m?t m?i c?a các em h?c sinh chúng ta s? ti?p t?c g?t hái thêm nhi?u thành công và th?ng l?i m?i. Tôi kêu g?i s? quan tâm c?a lãnh ??o ngành, chính quy?n ??a ph??ng, các ?oàn th? hãy quan tâm giúp ??. Mong s? h?p tác c?a quý cha m? h?c sinh. Hãy cùng nhau xây d?ng môi tr??ng t?t nh?t ?? dành cho các em h?c sinh – ch? nhân t??ng lai c?a ??t n??c v?i ph??ng châm:” dành nh?ng ?i?u t?t nh?t cho h?c sinh. T?t c? vì h?c sinh thân yêu”

Cu?i cùng xin kính chúc quý v? s?c kh?e và hành phúc cùng ?ón chào n?m h?c m?i v?i tinh th?n m?i, hy v?ng v?i thành công m?i.

Trong không khí long tr?ng c?a ngày l?, tôi xin tuyên b? khai gi?ng n?m h?c m?i 2015 – 2016. Xin chân thành cám ?n và trân tr?ng kính chào.

Trên ?ây là nh?ng bài phát bi?u khai gi?ng n?m h?c m?i c?c hay ?ang ???c khá nhi?u nhà tr??ng và th?y cô giáo áp d?ng. ?ây là nh?ng bài phát bi?u ?ã ???c ch?n l?c s?n sàng cho nên m?i ng??i có th? an tâm nhé. Và ??ng quên truy c?p vào website blogloichuc.com ?? nh?n ???c nhi?u bài phát bi?u hay

Ngu?n : Internet