Hôm nay website blogloichuc.com xin t?ng h?p ??n m?i ng??i nh?ng bài phát bi?u t?i l? k?t n?p ??ng viên m?i c?c hay và ý ngh?a ?ã ???c chúng tôi ch?n l?c khá k? càng. V?y nh?ng bài phát bi?u này ra sao ta cùng tham kh?o qua bài vi?t d??i ?ây nhé

bài phát bi?u t?i l? k?t n?p ??ng viên m?i

Bài phát bi?u t?i l? k?t n?p ??ng viên m?i

Công tác phát tri?n ??ng viên m?i là nhi?m v? th??ng xuyên và có ý ngh?a r?t quan tr?ng c?a chi b? khoa K? thu?t Công ngh?, ??ng b? Tr??ng ??i h?c H?ng ??c

Sinh th?i Ch? t?ch H? Chí Minh ?ã kh?ng ??nh: “ V?n ?? phát tri?n ??ng là v?n ?? quan tr?ng trong xây d?ng ??ng. ??ng ph?i có m?t s? l??ng ??ng viên nh?t ??nh m?i hình thành nên t? ch?c ??ng. S? nghi?p lãnh ??o cách m?ng c?a ??ng là s? nghi?p v? ??i lâu dài ph?i do nhi?u th? h? chi?n s? c?ng s?n tham gia gánh vác. N?ng l?c lãnh ??o và s?c chi?n ??u ch? có th? có trên c? s? s? l??ng, ch?t l??ng ??i ng? ??ng viên t??ng ?ng. Do ?ó, ??ng ph?i th??ng xuyên làm t?t công tác phát tri?n ??ng”. Trong không khí nh?ng ngày tháng hai l?ch s?, k? ni?m 85 n?m ngày thành l?p ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và chu?n b? ?ón chào xuân ?t Mùi. Chi?u ngày 10/02/2015 chi b? khoa K? thu?t Công ngh? ?ã t? ch?c k?t n?p cho 4 qu?n chúng: Nguy?n Th? Mùi – Gi?ng viên b? môn KTCT, V? S? K? – Giáo viên t? Thí nghi?m- Th?c hành, Nguy?n Huy ??c – SV K13 KTCT, D??ng Th? Huy?n – SV K13 LHD vào ??ng C?ng s?n Vi?t Nam. ??n tham d? bu?i l? có ??ng chí Lê V?n Hà – ?y viên Ban Th??ng v? ??ng ?y tr??ng ?H H?ng ??c, ??i di?n các ?oàn th? và toàn th? ??ng viên.

L? k?t n?p ??ng viên m?i ???c di?n ra trong không khí trang nghiêm, ?úng trình t?, th? t?c c?a ?i?u l? ??ng, thay m?t chi ?y chi b? khoa, ??ng chí Lê Vi?t Báu – Bí th? chi b? ?ã trao Quy?t ??nh k?t n?p ??ng, c?n d?n ??ng viên m?i tích c?c rèn luy?n, nâng cao n?ng l?c chuyên môn, ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c Cách m?ng, th?c hi?n ?úng trách nhi?m và ngh?a v? c?a ng??i ??ng viên ??ng C?ng s?n Vi?t Nam. Phát bi?u t?i bu?i l?, ??ng chí Lê V?n Hà ?ánh giá cao công tác phát tri?n ??ng c?a chi b?, ghi nh?n nh?ng c? g?ng trong su?t th?i gian qua c?a 4 ??ng chí ??ng viên m?i, ??ng th?i yêu c?u ??ng viên m?i ti?p t?c phát huy vai trò trách nhi?m trong vi?c tu d??ng, rèn luy?n, ph?n ??u, h?c t?p, nâng cao nh?n th?c chính tr? và n?ng l?c chuyên môn, góp ph?n xây d?ng chi b? trong s?ch, v?ng m?nh và th?c hi?n t?t nhi?m v? c?a ng??i ??ng viên, ??c bi?t là th?c hi?n t?t quy ??nh v? nh?ng ?i?u ??ng viên không ???c làm.

T?i bu?i l?, các ??ng chí ??ng viên m?i c?ng ?ã bày t? ni?m vinh d?, t? hào khi ???c ??ng trong hàng ng? ??ng C?ng s?n Vi?t Nam và h?a s? không ng?ng tu d??ng, rèn luy?n, nâng cao n?ng l?c, th?c hi?n t?t nhi?m v? c?a ng??i ??ng viên.

S? ki?n k?t n?p ??ng viên c?a chi b? khoa KTCN góp ph?n làm cho l?c l??ng c?a chi b? khoa KTCN thêm hùng h?u c? v? s? l??ng, ch?t l??ng, b? sung cho ??ng ??i ng? ??ng viên tr?, có trình ??, có n?ng l?c ?óng góp vào s? nghi?p cách m?ng c?a ??ng, t?ng c??ng s?c m?nh lãnh ??o c?a ??ng ??i v?i ??n v?.

Bài phát bi?u d? l? k?t n?p ??ng viên m?i hay và ý ngh?a

– Kính th?a các ??ng chí ??i bi?u!

– Th?a toàn th? chi b?

???c s? phân công c?a Chi ?y chi b? Nguy?n Bá Ng?c – Y t? nhân d?p ??ng chí H?i ???c k?t n?p vào ??ng C?ng S?n Vi?t Nam, tôi xin TM Chi ?y CB tôi xin có vài l?i phát bi?u giao nhi?m v? cho ?/c Tr?n V?n H?i:

Kính th?a t?t c? các ?/c, Bác H? ?ã d?y ??ng viên chúng ta: Vào ??ng không ph?i ?? làm Quan phát tài, vào ??ng ?? ph?c v? T? qu?c, ph?c v? ??ng, ph?c v? nhân dân.

T? gi? phút này ??ng chí H?i ?ã ???c ??ng trong hàng ng? c?a ??ng, tr? thành ??ng viên c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam là ni?m vinh d? to l?n, song ?ó c?ng là nhi?m v? h?t s?c n?ng n?. Tr??c h?t các ??ng chí ph?i luôn luôn ghi nh? và th?c hi?n ??y ?? 4 nhi?m v? c?a ng??i ??ng viên. ?ó là:

1. Tuy?t ??i trung thành v?i m?c tiêu lý t??ng c?a ??ng, ch?p hành nghiêm ch?nh c??ng l?nh chính tr?, ?i?u l? ??ng, Ngh? quy?t ch? th? c?a ??ng, Pháp lu?t c?a nhà n??c, hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao.

2. Không ng?ng h?c t?p, rèn luy?n, nâng cao trình ?? ki?n th?c, n?ng l?c, công tác, ph?m ch?t chính tr?, ?i?u l? ??ng, Ngh? quy?t ch? th? c?a ??ng, pháp lu?t c?a nhà n??c, hoàn thành nhi?m v? ???c giao, ph?c tùng tuy?t ??i s? phân công ?i?u ??ng c?a ??ng

3. Tích c?c tham gia công tác qu?n chúng, công tác xã h?i, tuyên truy?n v?n ??ng gia ?ình và nhân dân th?c hi?n ???ng l?i, chính sách c?a ??ng, Pháp lu?t c?a Nhà n??c.

4. Ph?c tùng k? lu?t, gi? gìn ?oàn k?t th?ng nh?t trong ??ng, th??ng xuyên t? phê bình và phê bình. Trung th?c v?i ??ng làm công tác phát tri?n ??ng viên m?i, sinh ho?t ??ng và ?óng ??ng phí ?úng quy ??nh.

??ng th?i ??ng chí còn ph?i phát huy quy?n h?n c?a ??ng viên ???c quy ??nh t?i ?i?u 3, ch??ng 1 c?a ?i?u l? ??ng, tr? quy?n bi?u quy?t, ?ng c? và ???c c? vào c? quan lãnh ??o c?a ??ng khi các ??ng chí còn trong th?i gian là ??ng viên d? b?.

V? m?t t? ch?c, ??ng chí ???c Chi ?y phân công sinh ho?t t?i chi b? Nguy?n Bá Ng?c – Y t?. Nhi?m v? chính tr? c?a chi b? chúng ta th?c hi?n t?t công tác GD THCS cho h?c sinh 2 xã …… và …………, ch?m sóc s?c kh?e và công tác y t? cho nhân dân và h?c sinh. ??i h?i chi b? nhi?m k? …………….. ?ã xác ??nh rõ ph??ng h??ng nhi?m v? và gi?i pháp lãnh ??o b?o ??m nhà tr??ng và tr?m y t? ……….. ph?i hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? trong t?ng n?m.

Là ??ng viên m?i, ??ng chí ph?i nhanh chóng nghiên c?u, n?m v?ng ngh? quy?t c?a chi b?, xác ??nh rõ yêu c?u nhi?m v? chính tr? c?a chi b? hàng tháng ?? cùng v?i các ??ng chí ??ng viên trong chi b? t? ch?c th?c hi?n nghiêm túc và có hi?u qu?.

Bên c?nh nh?ng công vi?c ?ó, các ??ng chí còn ph?i n? l?c h?c t?p, rèn luy?n ?? nâng cao hi?u bi?t v? ??ng, n?ng l?c lãnh ??o, và kh? n?ng v?n ??ng qu?n chúng c?a ??ng.

?? t?o ?i?u ki?n giúp ?? ??ng chí H?i trong h?c t?p, công tác và rèn luy?n t?t, ngoài s? quan tâm c?a t?p th? ??ng viên trong chi b?, chi ?y quy?t ??nh ti?p t?c phân công ??ng chí Nguy?n ?ông V? là ng??i tr?c ti?p và th??ng xuyên giúp ?? ??ng chí Tr?n V?n H?i; ??ng chí Nguy?n ?ông V? là ng??i tr?c ti?p và th??ng xuyên giúp ?? ??ng chí Tr?n V?n H?i ti?n b? và tr? thành ??ng viên chính th?c c?a ??ng sau khi tr?i qua 12 tháng d? b?.

Cu?i cùng xin chúc các ??ng chí m?nh kh?e và h?nh phúc, chúc bu?i l? c?a chúng ta thành công t?t ??p

Trên ?ây là nh?ng m?u bài phát bi?u t?i l? k?t n?p ??ng viên m?i c?a c?p trên c?c hay t?i website blogloichuc.com. ?ây là nh?ng m?u ???c s? d?ng khá nhi?u hi?n nay cho nên m?i ng??i có th? an tâm và s? d?ng. ??ng quên truy c?p website chính ?? nh?n ???c nhi?u l?i phát bi?u hay nhé

Ngu?n : Internet