Tham kh?o m?t bài phát bi?u t?i ??i h?i công ?oàn c?a tr??ng THCS, THPT trong nhi?m k? 5 n?m làm ngu?n tham kh?o và khi l?y thông tin này b?n nên ch?nh s?a l?i phù h?p v?i m?i cá nhân và tình hình th?c t?.

PHÁT BI?U T?I ??I H?I CÔNG ?OÀN TR??NG THCS…

NHI?M K? 2017-2022

Kính th?a các quý v? ??i bi?u, khách quý!

Kính th?a ??i h?i!

Tôi r?t vui m?ng, ph?n kh?i ???c nghe ?oàn ch? t?ch ??i h?i trình bày báo cáo t?ng k?t ho?t ??ng c?a công ?oàn nhi?m k?… ph??ng h??ng ch? tiêu nhi?m k? s?p ??n. Báo cáo khái quát thành tích n?i b?t c?a Công ?oàn và nhà tr??ng trong nhi?m k? v?a qua ??ng th?i th?ng th?n ch? ra nh?ng khó kh?n, t?n t?i c?n kh?c ph?c. Thay m?t Chi b?, tôi nhi?t li?t bi?u d??ng nh?ng k?t qu? t?t ??p ?ã ??t ???c trong nhi?m k? v?a qua.

Kính th?a ??i h?i!

Tôi ?ánh giá cao và ghi nh?n nh?ng n? l?c c?a BCH-C? trong vi?c chu?n b? n?i dung v?n ki?n và nhân s? ph?c v? cho ??i h?i. Nh?ng thành tích ???c trình bày trong báo chính tr? t?i ??i h?i nh?ng k?t qu? t?t ??p c?a công ?oàn trong nhi?m k? qua c?n ???c phát huy trong nhi?m k? t?i. Trong nhi?m k?…, công ?oàn tr??ng c?n phát huy k?t qu? ?ã ??t ???c, kh?c ph?c t?n t?i khó kh?n, hoàn thành t?t ph??ng h??ng, ch? tiêu ?ã th?ng nh?t ?? ra. Thay m?t c?p ?y chi b?, tôi ?? ngh? ban ch?p hành công ?oàn, Công ?oàn nhà tr??ng th?c hi?n t?t các nhi?m v? sau:

M?t: ban ch?p hành công ?oàn ph?i ch?p hành tuy?t ??i s? lãnh ??o c?a chi b?, ch?p hành ???ng l?i ch? tr??ng chính sách c?a ??ng, pháp lu?t c?a nhà n??c, th?c hi?n nghiêm túc s? ch? ??o c?a ban ch?p hành công ?oàn c?p trên.

Hai: Ph?i h?p ch?t ch? v?i ban giám hi?u, các ?oàn th?, t? chuyên môn th?c hi?n t?t ho?t ??ng chuyên môn nghi?p v?, công tác ki?m tra n?i b?, quy ch? dân ch?, quy ch? chi tiêu n?i b?, báo cáo công khai và ch?c n?ng giám sát. ??c bi?t quan tâm h?n n?a ??n ??i s?ng v?t ch?t tinh th?n c?a công ?oàn viên. Kiên quy?t ??u tranh v?i nh?ng bi?u hi?n tiêu c?c, tham nh?ng, lãng phí t?i c? quan, ho?c thái ?? th? ? tr??c nh?ng khó kh?n c?a ??ng nghi?p và h?c sinh.

Ba: Quan tâm công tác tuyên truy?n giáo d?c ?oàn viên “ H?c t?p ??o ??c, t? t??ng, phong cách H? Chí Minh”, th?c hi?n t?t cu?c v?n ??ng “ M?i th?y giáo, cô giáo là t?m g??ng ??o ??c, t? h?c và sáng t?o”, cu?c v?n ??ng “Dân ch? – K? c??ng – Tình th??ng – Trách nhi?m”, phong trào thi ?ua xây d?ng tr??ng h?c thân thi?n – h?c sinh tích c?c, phong trào “Hai t?t”, phong trào “Ph? n? hai gi?i”…

B?n: Công ?oàn viên ph?i tu d??ng rèn luy?n ph?m ch?t ??o ??c, xây d?ng b? quy t?c ?ng x? nhà giáo ph?n ??u tr? thành nhà giáo m?u m?c tr??c h?c sinh, nhân dân, th??ng xuyên h?c t?p nâng cao trình ?? chuyên môn nghi?p v?, ph?n ??u ??t các danh hi?u thi ?ua, hoàn thành xu?t s?c các nhi?m v? ???c giao.

N?m: Làm t?t công tác thi ?ua khen th??ng, ?ánh giá khách quan các ho?t ??ng c?a công ?oàn, k?p th?i phát hi?n g??ng t?t, vi?c t?t, nhân t? ?i?n hình ?? ngh? h?i ??ng thi ?ua các c?p tuyên d??ng khen th??ng, khích l? phong trào thi ?ua.

Kính th?a ??i h?i !

T? ??i h?i này m?i ?oàn viên ph?i n? l?c, quy?t tâm m?i hoàn thành nhi?m v?. V?i ch? ?? “??i m?i, dân ch?, ?oàn k?t, trách nhi?m” v?i b?n l?nh kiên ??nh, ý chí kiên c??ng c?a giai c?p công nhân, truy?n th?ng t?t ??p nhà giáo, tôi tin t??ng r?ng các nhi?m v? ??i h?i ??a ra s? th?c hi?n thành công.

Chân thành c?m ?n các quý v? ??i bi?u v? d? ??i h?i. Thay m?t Chi b? và nhà tr??ng tôi xin chúc chúc quý ??i bi?u, các ??ng chí công ?oàn viên nhà tr??ng, s?c kh?e, h?nh phúc. Chúc ??i h?i thành công r?c r?.

Xin trân tr?ng c?m ?n!

Tham kh?o t? Internet