M?i ng??i ?ang b?n kho?n và không bi?t nên tìm nh?ng bài phát bi?u nh?m ch?c phó giám ??c hay nh?t ? ?âu trên MXH thì ??ng lo n?u g?p ph?i tr??ng h?p trên m?i ng??i có th? truy c?p vào website blogloichuc.com và tham kh?o nhi?u bài phát bi?u nh?m ch?c phó giám ??c hay t?i ?ây. V?y nh?ng bài phát bi?u này ra sao ta cùng tham kh?o

bài phát bi?u nh?m ch?c phó giám ??c

Top nh?ng bài phát bi?u nh?m ch?c phó giám ??c 2017

Bài phát bi?u 1

B? nhi?m bà Nguy?n Th? Chúc H?nh gi? ch?c Phó Giám ??c Trung tâm Công ngh? thông tin

Chi?u 24/9, t?i tr? s? B? GTVT, Hà N?i, B? GTVT ?a? t? ch?c L? công b? Quy?t ??nh c?a B? tr??ng B? GTVT v? vi?c ?i?u ??ng, b? nhi?m bà Nguy?n Th? Chúc H?nh gi? ch?c Phó Giám ??c Trung tâm Công ngh? thông tin.

T?i bu?i l?, th?a ?y quy?n c?a B? tr??ng B? GTVT, ?y viên Ban Cán s? ??ng B? – Th? tr??ng B? GTVT Nguy?n H?ng Tr??ng ?ã trao Quy?t ??nh ?i?u ??ng, b? nhi?m cho bà Nguy?n Th? Chúc H?nh, Phó T?ng Biên t?p Báo Giao thông, gi? ch?c Phó Giám ??c Trung tâm Công ngh? thông tin B? GTVT k? t? ngày 23/9/2013.Th? tr??ng Nguy?n H?ng Tr??ng trao Quy?t ??nh cho bà Nguy?n Th? Chúc H?nhPhát bi?u t?i bu?i l?, thay m?t Ban Cán s? ??ng B?, Lãnh ??o B? GTVT, Th? tr??ng Nguy?n H?ng Tr??ng nh?n m?nh: vi?c ?i?u ??ng và b? nhi?m bà Nguy?n Th? Chúc H?nh vào ch?c danh Phó Giám ??c Trung tâm Công ngh? thông tin th? hi?n s? quan tâm, tin t??ng c?a Ban Cán s? ??ng, Lãnh ??o B? ?ô?i v??i ca?n bô? n??; Th? tr??ng ghi nh?n va? ?ánh giá cao ph?m ch?t ??o ??c, n?ng l?c chuyên môn c?a bà Nguy?n Th? Chúc H?nh; ??ng th?i mong muô?n bà Nguy?n Th? Chúc H?nh s? ti?p t?c phát huy n?ng l?c, kinh nghi?m c?a mình cùng Ban Lãnh ??o và t?p th? cán b?, viên ch?c Trung tâm Công ngh? thông tin hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ???c giao. Tân Phó Giám ??c Trung tâm Công ngh? thông tin

Nguy?n Th? Chúc H?nh phát bi?u nh?n nhi?m v? ta?i buô?i lê? Phát bi?u nh?n nhi?m v?, tân Phó Giám ??c Trung tâm Công ngh? thông tin Nguy?n Th? Chúc H?nh g?i l?i c?m ?n t?i Ban Cán s? ??ng B?, Lãnh ??o B? GTVT, Trung tâm Công ngh? thông tin ?ã tin t??ng giao nhi?m v? m?i và h?a s? ph?n ??u hoàn thành t?t m?i nhi?m v? ???c giao, ?óng góp xây d?ng Trung tâm Công ngh? thông tin ngày càng phát tri?n. ??ng th?i, bà Nguy?n Th? Chúc H?nh c?ng mong ti?p t?c nh?n ???c s? quan tâm, giúp ?? c?a Ban Cán s? ??ng B?, Lãnh ??o B? GTVT và ??c bi?t là t?p th? Ban Lãnh ??o, cán b?, viên ch?c Trung tâm Công ngh? thông tin ?? hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao.

Bà Nguy?n Th? Chúc H?nh sinh n?m 1969, t?t nghi?p C? nhân V?n h?c, C? nhân Lu?t. Bà Nguy?n Th? Chúc H?nh công tác t?i Báo Giao thông t? n?m 1994. Tr???c khi ????c b? nhi?m gi? ch?c Phó Giám ??c Trung tâm Công ngh? thông tin, bà Nguy?n Th? Chúc H?nh t??ng gi? ca?c ch??c vu? Tr??ng phòng Th? ký Tòa so?n và ch? b?n Báo Giao thông, Phó T?ng Biên t?p kiêm Th? ký Tòa so?n Báo Giao thông.

Bài phát bi?u 2

L? CÔNG B? QUY?T ??NH B? NHI?M PHÓ GIÁM ??C S? XÂY D?NG

Vào lúc 16 gi? 00, ngày 01/12/2015, t?i H?i tr??ng S? Xây d?ng t?nh Bình Thu?n t? ch?c l? công b? Quy?t ??nh b? nhi?m Phó Giám ??c S? Xây d?ng. ??n d? l? có ??ng chí Nguy?n Ng?c Ch?nh – T?nh ?y viên, Giám ??c S? N?i v? thay m?t UBND t?nh t? ch?c tri?n khai quy?t ??nh b? nhi?m; ??ng chí Xà D??ng Th?ng – Giám ??c S? Xây d?ng và các ??ng chí trong Ban Lãnh ??o S?, ??ng ?y S?, ??i di?n các t? ch?c ?oàn th? thu?c S?, tr??ng phó các phòng, ban, ??n v? thu?c S?.

??ng chí Tr?n Thanh Toàn – Tr??ng phòng Công ch?c, viên ch?c thu?c S? N?i v? ??c Quy?t ??nh b? nhi?m ??ng chí Nguy?n ??c Toàn, Tr??ng phòng Quy ho?ch Ki?n trúc S? Xây d?ng, gi? ch?c v? Phó Giám ??c S? Xây d?ng; sau ?ó ??ng chí Nguy?n Ng?c Ch?nh – T?nh ?y viên, Giám ??c S? N?i v? ?ã trao Quy?t ??nh và chúc m?ng ??ng chí Nguy?n ??c Toàn ???c b? nhi?m và mong r?ng ??ng chí cùng ??n v? ?oàn k?t, n? l?c, phát huy n?ng l?c và kinh nghi?m c?a mình trong công tác tham m?u giúp UBND t?nh trong lãnh ??o, ch? ??o, ?i?u hành, qu?n lý ??n v?, góp ph?n hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ???c giao.

Phát bi?u ?áp t?, c?m ?n s? tín nhi?m c?a T?nh ?y, UBND t?nh ?ã b? nhi?m mình vào v? trí tân Phó Giám ??c c?a S? Xây d?ng, ??ng chí Nguy?n ??c Toàn h?a s? phát huy vai trò lãnh ??o, t?o d?ng ??ng thu?n trong Lãnh ??o S?, ??ng th?i ph?i h?p t?t v?i ??ng ?y S? và các t? ch?c ?oàn th? duy trì và nâng cao kh?i ?oàn k?t toàn c? quan ?? ph?n ??u th?c hi?n hoàn thành nhi?m v? ???c giao.

??ng chí Xà D??ng Th?ng – Giám ??c S? Xây d?ng phát bi?u và chúc m?ng ??ng chí Nguy?n ??c Toàn – tân Phó Giám ??c S? ???c tín nhi?m giao tr?ng trách m?i, cùng v?i ban Lãnh ??o S? ch? ??o th?c hi?n t?t các nhi?m v? c?a ngành
??ng chí Xà D??ng Th?ng – Giám ??c S? Xây d?ng c?ng ?ã phát bi?u và chúc m?ng ??ng chí Nguy?n ??c Toàn

Bài phát bi?u 3

B? nhi?m Phó Giám ??c CN 12, 9, Hoàng Mai và CN 5

H?QT VietinBank v?a công b? các quy?t ??nh v? công tác cán b? t?i VietinBank Chi nhánh 12 TP. HCM (CN 12), VietinBank Chi nhánh 9 TP. HCM (CN 9) VietinBank Hoàng Mai và VietinBank Chi nhánh 5 TP. HCM (CN 5).

Trong hai ngày 28 – 29/7/2016 t?i TP. HCM, VietinBank ?ã công b? các quy?t ??nh v? công tác cán b? t?i CN 12 và CN 9.

H?QT VietinBank ?ã quy?t ??nh b? nhi?m ch?c v? Phó Giám ??c CN 12 ??i v?i ông Võ V?n C??ng – Tr??ng Phòng Khách hàng Doanh nghi?p siêu l?n Chi nhánh TP. HCM; ?i?u ??ng b? nhi?m ông Ph?m Quang Ph?c – Phó Giám ??c Chi nhánh TP. HCM gi? ch?c v? Phó Giám ??c CN 9.

??u nh?n công tác t?i VietinBank t? n?m 2001, tr??c khi nh?n nhi?m v? m?i c? ông C??ng và ông Ph?c ?ã tr?i qua nhi?u v? trí nh?: Cán b? tín d?ng, phó/tr??ng phòng khách hàng doanh nghi?p… Trong quá trình công tác, 2 ông ??u ???c ?ánh giá hoàn thành t?t công tác chuyên môn, có n?ng l?c và ph?m ch?t ??o ??c, ???c Ban Lãnh ??o và ??ng nghi?p tin c?y.

Phát bi?u giao nhi?m v? cho 2 tân Phó Giám ??c CN 12, CN 9, Phó T?ng Giám ??c VietinBank Nguy?n Hoàng D?ng nh?n m?nh: B?ng nh?ng kinh nghi?m c?a mình, các ??ng chí c?n tích c?c ph?i h?p v?i thành viên ban giám ??c, cán b? ch? ch?t ?? nhanh chóng n?m b?t tình hình Chi nhánh, xác ??nh ?úng tr?ng tâm, tr?ng ?i?m, ??m b?o th?c hi?n thành công m?c tiêu, ??nh h??ng phát tri?n, cùng n? l?c tích c?c giúp Chi nhánh hoàn thành t?t h?n n?a nhi?m v? mà VietinBank giao.

Sáng ngày 1/8/2016, th?a ?y quy?n c?a H?QT VietinBank, bà ?? Th? Bích Mai – Bí th? ??ng ?y, Giám ??c VietinBank Hoàng Mai ?ã trao quy?t ??nh b? nhi?m ch?c danh Phó Giám ??c VietinBank Hoàng Mai cho bà Nguy?n Thu Th?y – Tr??ng Phòng T? ch?c Hành chính Chi nhánh.

Bà Nguy?n Thu Th?y là c? nhân H?c vi?n Tài chính, có ph?m ch?t ??o ??c t?t, có trình ?? chuyên môn nghi?p v?, luôn t?n t?y, tâm huy?t và hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ???c giao.

Phát bi?u t?i bu?i L?, Giám ??c Chi nhánh ?? Th? Bích Mai tin t??ng và hy v?ng trên c??ng v?, tr?ng trách m?i, bà Th?y s? ti?p t?c phát huy nh?ng n?ng l?c trí tu? trong công tác, toàn tâm, toàn ý, ??ng lòng, ?oàn k?t cùng Ban Giám ??c và toàn th? CBNV ??a Chi nhánh v??t qua khó kh?n, hoàn thành xu?t s?c k? ho?ch kinh doanh n?m 2016 và nh?ng n?m ti?p theo.

Bà Nguy?n Thu Th?y g?i l?i c?m ?n sâu s?c t?i Ban Lãnh ??o VietinBank, Ban Giám ??c cùng toàn th? CBNV Chi nhánh ?ã tín nhi?m giao tr?ng trách. Bà Th?y cam k?t trên c??ng v? m?i, s? n? l?c h?t mình, phát huy n?ng l?c trí tu? trong công tác, ??ng s?c ??ng lòng cùng CBNV Chi nhánh ph?n ??u hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? ???c VietinBank giao.

Trình t?, th? t?c ?i?u ??ng, b? nhi?m ch?c v? ??i v?i các cán b? trên ??u ???c th?c hi?n ?úng quy trình công tác cán b? v?i s? ??ng thu?n, nh?t trí cao c?a Th??ng v? ??ng ?y, H?QT VietinBank. Các quy?t ??nh có hi?u l?c t? ngày 1/8/2016.

Chi?u ngày 1/8/2016 t?i Tr? s? CN 5, ông Nguy?n Hoàng D?ng – Phó T?ng Giám ??c VietinBank ?ã trao quy?t ??nh b? nhi?m ch?c danh Phó Giám ??c Chi nhánh cho ông Nguy?n V?n Bé T?. Th?i gian b? nhi?m là 5 n?m và có hi?u l?c t? ngày 1/8/2016.

Tr?i qua g?n 13 n?m công tác t?i VietinBank, tr??c khi ???c b? nhi?m ch?c v? Phó Giám ??c CN 5, ông T? ?ã tr?i qua nhi?u công vi?c nh?: Giao d?ch viên, nhân viên IT, t? tr??ng ?i?n toán, phó phòng k? toán, tr??ng phòng k? toán…. Ông Nguy?n V?n Bé T? ???c ?ánh giá là cán b? có n?ng l?c, nhi?t huy?t, ch? ??ng trong t?t c? các nhi?m v? ???c giao.

V?i nh?ng c?ng hi?n c?a mình, ông T? ???c ?ánh giá hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? nhi?u n?m li?n. ? c??ng v? và tr?ng trách m?i, ?ây v?a là vinh d? và là minh ch?ng th? hi?n s? tin t??ng c?a Th??ng v? ??ng ?y, H?QT, Ban Lãnh ??o VietinBank ??i v?i nh?ng ?óng góp c?a ông Nguy?n V?n Bé T?

Trên ?ây là nh?ng bài phát bi?u nh?m ch?c phó giám ??c hay nh?t ?ã ???c website blogloichuc.com s?u t?m r?t lâu trên m?ng cho nên m?i ng??i c? yên tâm dùng các bài vi?t này ?? phát bi?u nhé. Và ??ng quên th??ng xuyên truy c?p vào website ?? h?c h?i ???c nhi?u th? h?n

Ngu?n : Internet